วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร.

อาคารสถานที่

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มจร. อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี