ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม 1-14 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม 1-14 พฤษภาคม 2567

🔸สมัครลงทะเบียนออนไลน์ ปีแรก🔸

https://forms.gle/MTELf57xq4WkiD3w5

📢ขออาราธนาพระภิกษุ-สามเณรและขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา เข้าอบรมพระกัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ กลางปี ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๘๗ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ติดต่อสอบถาม

พระอาจารย์ 061-261-5425 , 090-594-9654

อุบาสิกาปูนา 061-624-6295

สิ่งที่ควรเตรียมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ ๑)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่แสดงเฉพาะบุคคล

๒. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ เป็นต้น (ควรงดเว้นการสวมใส่เครื่องประดับ)

๓. ยารักษาโรคประจำตัว

๔. ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว หญิง เสื้อแขนยาว ผ้าถุงสีขาว สไบสีขาว

๕. ของราคาแพง อย่านำติดตัวมา เช่น รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ สิ่งของมีค่าอื่นๆ

๖. อุปกรณ์เครื่องนอนทางวัดจัดไว้ให้ (จะนำของส่วนตัวมาก็ได้) เพราะทางวัดฯ ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ในเรื่องของที่พักโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่อย่างใด ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

ขั้นตอนการสมัครเข้าปฏิบัติธรรม

๑. ขอขมาพระรัตนตรัย

๒. บอกคืนสิกขาบท (ลาศีล)

๓. คืนบัตรผู้ปฏิบัติธรรม

ขั้นตอนการออกจากสถานปฏิบัติธรรม

๑. ติดต่อเจ้าหน้าที่

๒. กรอกใบสมัคร/รับบัตรผู้ปฏิบัติธรรม

๓. รับศีลเรียนรู้ข้อปฏิบัติเบื้องต้นจากพระวิปัสสนาจารย์

๔. รับอุปกรณ์เครื่องนอน

๕. เข้าที่พักตามที่กำหนดให้

กฎระเบียบการใช้ห้องพักของผู้ปฏิบัติธรรม

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ ๑)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑.ห้ามต่อเติม เจาะผนัง และขีดเขียนกำแพงฝาผนังห้องพักโดยเด็ดขาด
๒.ห้ามนำอาหารไปรับประทาน หรือกักตุนอาหารทุกชนิดในห้องพักโดยเด็ดขาด
๓.ห้ามสูบบุรี่ และเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดในห้องพักหรือห้องน้ำโดยเด็ดขาด
๔.ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องนอนออกจากห้องพักโดยเด็ดขาค
๕.ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้องพักโดยเด็ดขาด
๖.ห้ามส่งเสียงดัง หรือเปิดวิทยุเสียงดังในห้องพักซึ่งเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น
๗.ห้ามตากชุดปฏิบัติธรรม เสื้อผ้า และถุงเท้า เป็นต้น ในห้องพัก
๘.ห้ามนุ่งผ้ากระโจมอก เดินเข้า-ออก จากห้องพักหรือห้องน้ำ ควรนุ่งห่มให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง 

ขอความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ปฏิบัติธรรมทำอุปกรณ์ภายในที่พักเสียหายต้องชดใช้ตามความเหมาะสม

การเข้าปฏิบัติธรรม

ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ ๑)

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

๑. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติรวมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมตามกำหนดการประจำวันอย่างเคร่งครัด

๒. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องหลีกเลี่ยงการพูดคุยกัน ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติธรรม และบุคคลภายนอก

๓. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องงดใช้เสียงขณะทำกิจกรรมในศาลาปฏิบัติธรรม ตลอดระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติธรรม ฯ

๔. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องวางภาระทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรม

๕. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติธรรมตามแนวทางวิธีปฏิบัติของสำนัก และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด

๖. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่เล่าผลของการปฏิบัติกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระวิปัสสนาจารย์

๗. ผู้ปฏิบัติธรรมงดใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเตอร์เน็ต ในขณะที่ปฏิบัติธรรม

๘. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องงดเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด

๙. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องไม่ออกนอกสถานปฏิบัติธรรม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์/ผู้รับผิดชอบ

๑๐. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี

๑๑. ผู้ปฏิบัติธรรมมีปัญหาหรือไม่ได้รับดวามสะดวกใดๆ สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบได้

๑๒. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องติดบัตรตลอดโครงการและคืนบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 **กรุณาศึกษากฎระเบียบทั่วไปของผู้ปฏิบัติธรรมอย่างละเอียด ก่อนทำการสมัคร ***

ผู้ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทางสำนักฯจำเป็นต้องให้ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวออกจากการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆ