ขอเชิญร่วมสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสร้าง “ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”

ก่อสร้างบนเนื้อที่ 9 ไร่

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลแก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เป็นที่พัก และรับประทานอาหารแก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรม

✅ขอเชิญเป็นเจ้าภาพหลังคาระบบโซล่าเซลล์ ดังนี้

1.หลังคาเมทัลชีท ติดฉนวนพียูโฟม พื้นที่ ๗,๐๐๐ ตารางเมตร

ร่วมบุญ ตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท

2.ระบบโซล่าเซลล์ติดหลังคา (การผลิต ๑๐๐ กิโลวัตต์)

ร่วมทำบุญ แบ่งเป็นวัตต์และกิโลวัตต์ ดังนี้

๑.วัตต์ละ ๒๕๐ บาท ๒.กิโลวัตต์ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

✅ทำบุญผ่านธนาคารกรุงเทพ

✅เลขที่บัญชี 422-0-44521-9

ชื่อบัญชี วัดหลวงพ่อสดฯสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ระบุทำบุญ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ส่งหลักฐานโอนเงินทาง Line ID: @info.wat06

https://line.me/ti/p/~@info.wat06

☎️090-595-5164

✅การทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ

ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา นั้น คือ วิหารทาน

✅การสร้างถวายวิหาร คือ เป็นที่อาศัยอยู่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่จะได้อาศัย เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสของตนเอง อย่างเช่นบุคคลในอดีต มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่ได้ถวายพระวิหารเชตวัน พวกเจ้าศากยะ พระญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ถวายนิโครธาราม เป็นต้น ความดี ย่อมเป็นสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ เมื่อถึงคราวที่ความดีให้ผล ก็ย่อมให้ผล เป็นผลที่ดี เท่านั้น เป็นไปไม่ได้ที่ความดีจะให้ผลที่ไม่ดี

✅พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ – หน้าที่ ๔๔๙ เสนาสนะย่อมป้องกันเย็นร้อน สัตว์ร้าย งู ยุง ความหนาวในฤดูหนาวและฝนทั้งลมแดดอันกล้าที่เกิด เสนาสนะก็ป้องกันได้ การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อเร้นอยู่เพื่อความสุข เพื่อเพ่งฌานและเพื่อเจริญวิปัสสนา พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้าง วิหารอันรื่นรมย์ ให้ภิกษุเหล่าพหูสูตอยู่ในวิหารนั้นเถิด พึงถวายข้าวน้ำ ผ้าและเสนาสนะแก่ท่านเหล่านั้น ด้วยน้ำใจอันผ่องใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงเขารู้ธรรมอันใดในพระศาสนานี้แล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ย่อมดับสนิท ท่านภิกษุพหูสูตเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมนั้น อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขาแล