โครงการก่อสร้างศาลาบรรจุอัฐิ “ศาลาปิวาวัฒนพานิช”

ด้านหน้าของศาลาบรรจุอัฐิ “ศาลาปิวาวัฒนพานิช”

หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะกรรมการมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย ได้เสนอให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ดำเนินการก่อสร้างศาลาบรรจุอัฐิบรรพบุรุษของญาติโยมสาธุชนและประชาชนทั่วไปเพื่อนำเงินรายได้จากการสั่ง จองช่องบรรจุอัฐิดังกล่าวไปใช้สนับสนุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยเร็วยิ่งขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ปฐมเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรม กายาราม (ในขณะนั้น) เมื่อปี พ.ศ. 2560 และได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เรื่อยมา จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2561 พระเดชพระคุณหลวงป๋าได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จึง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การดำเนินการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากทางวัดหลวงพ่อสดฯ มีความจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการใหม่อย่างกระทันหัน โดยได้เร่งดำเนินการก่อสร้าง “หอสังเวชนีย์ชัยมงคล” ให้ แล้วเสร็จก่อน เพื่ออัญเชิญสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงป๋าไปประดิษฐานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ภายในปี พ.ศ. 2562

บัดนี้ พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต) เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รูป ปัจจุบัน ซึ่งได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จังหวัดราชบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2565 ได้มีดำริที่จะสานต่อโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ที่พระเดชพระคุณหลวงป๋าได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ดำเนินการต่อไป จึงได้มอบหมายให้ทางชมรม ศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ จัดทำโครงการก่อสร้างศาลาบรรจุอัฐิ ตามแบบที่ทางวัดกำหนดไว้ จำนวน 1 หลัง และ จัดทำช่องบรรจุอัฐิจำนวน 6,000 ช่อง โดยมี นายประวัติ ปิวาวัฒนพานิช ศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ ได้ปวารณารับ เป็นเจ้าภาพใหญ่ บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจำนวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และ ได้กำหนดเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ สั่งจองช่องบรรจุอัฐิดังกล่าว ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ 2565 เป็นต้นไป ในราคาช่องละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หาก โครงการนี้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ก็จะสามารถจัดหางบประมาณจำนวน 120,000,000 บาท (หนึ่ง ร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้สนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยเร็ว ยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย และประชาชนทั่วไป ได้มีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับบรรจุอัฐิของ บรรพบุรุษ/บุพการี/ญาติพี่น้อง/บุคคลอันเป็นที่รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว และใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุ ประทานเนื่องในวาระ/โอกาสต่างๆ ได้ตามความประสงค์

  • เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้มีส่วนร่วมทำบุญ โดยการสั่งจองช่องบรรจุอัฐิดังกล่าว ซึ่งเป็นการ ช่วยระดมทุนสนับสนุนโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้โดยเร็วยิ่งขึ้น

  • เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่นำอัฐิของบรรพบุรุษมาบรรจุไว้ที่ศาลาแห่งนี้ ได้บังเกิด ความปลื้มปีติ มีความศรัทธา และเชื่อมั่นว่า บรรพบุรุษ/บุพการี/ญาติพี่น้อง/บุคคลอันเป็นที่รัก ที่ล่วงลับไปแล้ว นั้น ได้มีโอกาสมาอยู่ในบริเวณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ มีความสงบสุข และร่มเย็น ทั้งยังได้รับอานิสงส์ผลบุญจาก การที่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่มาสักการะกราบไหว้บูชาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในวัด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญ และแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เป็นเนืองนิตย์อีกด้วย

เป้าหมายของโครงการ

  • จัดสร้างอาคาร 1 ชั้น ตามรูปแบบที่วัดเป็นผู้กำหนด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
  • จัดทำช่องบรรจุอัฐิ ขนาดกว้าง 19 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร จำนวน 6,000 ช่อง
  • ให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะสั่งจองช่องบรรจุอัฐิ สามารถติดต่อสั่งจองได้ ในราคาช่องละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ด้านในของศาลาเก็บอัฐิ

ด้านในแนวขวางของศาลา

ตั้งอยู่ด้านหลังศาลาอบรมธรรม หรือ อยู่ทางทิศเหนือของวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี (ที่กำลังก่อสร้างใหม่)
ทางวัดทำป้ายให้พร้อมสลักชื่อตามที่เจ้าภาพต้องการ ไม่เกิน 30 ตัวอักษร (ไม่รวมวันที่ ชาตะ มรณะ ) พร้อมรูปผู้วายชนม์

ขนาดของช่องเก็บอัฐิ กว้าง 19 cm x สูง 29 cm x ลึก 19 cm ราคาทำบุญต่อช่องคือ 20,000 บาท (สำหรับผู้จองแบบผ่อนชำระต้องชำระภายใน 1 ปี)

ติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ประชาสัมพันธ์วัด @info.wat06 หรือโทร 090-595-5162