ศาลาปิวาวัฒนพานิช (หออัฐิ)

อาคารสถานที่

ศาลาบรรจุอัฐิ “ศาลาปิวาวัฒนพานิช”