ร่วมสร้างศาลาอบรมธรรม

ภาพศาลาอบรมธรรม กำลังเริ่มก่อสร้าง

ศาลาอบรมธรรม เป็นอาคาร 2 ชั้นครึ่ง มีพื้นที่ใช้สอยในอาคารทั้งหมด 15,000 ตารางเมตร ก่อสร้างบนพื้นที่ดิน 9 ไร่  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ชั้น 1   เป็นที่พักและรับประทานอาหาร รับรองผู้ปฏิบัติได้ประมาณ 2,000 คน

ชั้น 2   เป็นห้องประชุมใหญ่ ขนาด 50 x 85 ตารางเมตร  รับรองผู้ประชุมได้ประมาณ 3,000 คน

ชั้น 3  เป็นชั้นลอย  มีระเบียงรอบอาคารด้านใน 3 ด้าน

งบประมาณการก่อสร้าง 50 ล้านบาท

ผู้บริจาคตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการจารึกชื่อไว้ในตัวอาคาร

ช่องทางการบริจาคทำบุญ
บริจาคได้โดยตรงที่ ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 หรือบริจาคโดยการ 1. โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 422–0–31266–6
ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาดำเนินสะดวก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 540–2–18276–7
ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม” สอบถามรายละเอียดได้ที่ ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ  หรือ โทร.090-595-5162

รายชื่อผู้บริจาคสร้างหอประชุม (ศาลาอบรม)

ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ปรับปรุงล่าสุด 8 มี.ค.2556

คุณจำนงค์-มะลิ แซ่ตั้ง พร้อมบุตรหลาน 400,000 บาท
คุณชลิต พงษ์วัฒนานุสรณ์ 400,000 บาท
คุณวราภรณ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์ 300,000 บาท
คุณจุฑามาศ วีศิลป์ – คุณกฤษฎา บุญมา 202,000 บาท
คุณสนธิ์-คุณตุ้ม ศิริธรรมเชิดชู และลูกหลาน 200,000 บาท
หจก. ไทเกอร์เวย์ 200,000 บาท
คุณสมควร-สุภาวดี-สมภพ-ภคินี ยิ้มศรีเจริญกิจ 200,000 บาท
คุณสุภาพ-กนกพร-สุทธิพร สัจพันโรจน์ 200,000 บาท
คุณชื่นจิตร เจริญสุข 200,000 บาท
คุณไพโรจน์ วิริยะปราโมทย์-ประไพศรี บัณฑิตเลิศสกุล 200,000 บาท
คุณทัศนีย์ เจี่ยดำรง 200,000 บาท
คุณกฤตยา ถนัดกลึง 200,000 บาท
พ.ต.อ.อรรณพ กอวัฒนา 200,000 บาท
คุณสง่า-อุไรวรรณ-สิรภัทร-ปัณณ์ สิระเวโรจน์ 200,000 บาท
คุณวรพ์ภพ คณาชัยวิรัตน์ 200,000 บาท
คุณปภาอัณ สกุลหลิม และครอบครัว 200,000 บาท
คุณสรวุฒิ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 200,000 บาท
พล.อ.อ.ประสิทธิ์-จุฑาทิพย์ พงศ์พุ่มตาล 200,000 บาท
คุณประกิจ จิระนคร 200,000 บาท
หจก. กู๊ดควอลิตี้ ออฟ ไลฟ์ 195,000 บาท
พระอุดม อุตฺตมปุญฺโญ คุณแม่ทองเพียน ใจสมบุญ พร้อมบุตรธิดา 168,000 บาท
คุณจันทนา-ประจวบ สุวรรณแสง 110,000 บาท
หจก. รุ่งจรัสแสงการไฟฟ้า 104,800 บาท
คุณโชคชัย กิตติญาณปัญญา และญาติมิตร 100,600 บาท
คุณมโน-อุชุกร-ภัทชนก-ปภังกร แก้วพงศกร 100,000 บาท
คุณทรงพล ชัชวาลย์พันธ์ 100,000 บาท
คุณชัยโรจน์ ชุมพลสกุลวงศ์ และครอบครัว 100,000 บาท
คุณศิริพร มงคลชัยดิษฐ 100,000 บาท
Lim Wey Fang, Soo Chuan Beng 100,000 บาท
Watearak Penanct 100,000 บาท
คุณเกียรติศักดิ์ พรหมศิริ 85,174 บาท
คุณสุชาติ ศุภผล และครอบครัว 79,600 บาท
คุณพสธร เมฆเสรีกุล 70,000 บาท
คุณธนัตพงศ์-ธนัญจิรา วัฒนเศรษฐสิริ และครอบครัว 65,000 บาท
พลโท ทวิชาต ชวกุล และครอบครัว 65,000 บาท
Recovery Language School 60,000 บาท
คุณโสณภา ราวด์ และครอบครัว 55,000 บาท
คุณสุธาร เดชอุดม, คุณอรัส-กษมพร สุขยางค์ 52,000 บาท
Manjusri Vihara 51,200 บาท
คุณศศิประภา ถมยา และครอบครัว 51,000 บาท
คุณวิชัย สุขนิรันดร์วงษ์ 51,000 บาท
คุณประเสริฐ-พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์ 51,000 บาท
คุรสรายุทธ เสงี่ยมวงศ์ – คุณแคทริยา บริบูรณ์ และครอบครัว 50,900 บาท
คุณสมคิด-สมใจ ไพมณี และครอบครัว 50,560 บาท
คุณปราณี-ญาณกาญจน์-เชษฐญาณ์ เดชกรรจ์ 50,500 บาท
คุณเสวียน-สมาน ยิสารคุณ และณาติมิตร 50,300 บาท
พม.คำพันธุ์ รณญฺชโย และญาติมิตร 50,200 บาท
คุณบุญชู -ขจร บริรักษ์พาณิช และครอบครัว 50,000 บาท
นางสาวนวลจันทร์ หลิ่วรุ่งเรือง 50,000 บาท
คุณสุวรรณี จงไพศาล 50,000 บาท
พระวิโรจน์-คุณพรชัย แสงธรรมชัย และญาติมิตร 50,000 บาท
คุณธีรบูรณ์-ลิสี วีรวงศ์ตระกูล และครอบครัว 50,000 บาท
คุณพรชัย ดำรงอุตสาหกิจ 50,000 บาท
คุณพรศิริ มหาพัฒนากุล 50,000 บาท
คุณฮุยซัง-ม่วย แซ่เซียว และครอบครัว 50,000 บาท
ดร.บุญมี-รศ.อรุณี-ดร.พญ.บุรณี อย่างธารา 50,000 บาท
ครอบครัวคุณมนัส-พัชนี แดงสุภา 50,000 บาท
คุณฉวีวรรณ จงสวัสดิ์ และครอบครัว 50,000 บาท
คุณบักเซ้ง แซ่ซิ้ม และญาติมิตร 50,000 บาท
คุณพรชัย-ธนาวดี ศรีบริบูรณ์สิน 50,000 บาท
คุณครรธี-จรัสศรี-กมลภพ ครบธีรวงศ์ 50,000 บาท
บริษัท นครปฐมไพศาล จำกัด 50,000 บาท
คุณบักชิว-ม่วยเฮี้ยง-พรสม แซ่เตียว 50,000 บาท
คุณนงเยาว์ ไชยเดช 50,000 บาท
พระธนพน สุธมฺโม 50,000 บาท
คุณจำรัส แซ่ชื้อ และญาติมิตร 50,000 บาท
รวม  7,518,834 บาท