วิหารพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย(กลางน้ำ)

อาคารสถานที่

วิหารกลางน้ำพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย