สมัครสมาชิกชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ

คำปรารภ

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ตำบลแพงพวย  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ได้รับการประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2534 นอกจากนี้ยังได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 2) และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1) โดยมติมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2544 ทั้งยังได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 อีกด้วย

เนื่องด้วย ในปัจจุบันนี้มีศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ และพระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) เป็นจำนวนมาก แต่ศิษยานุศิษย์ดังกล่าว ยังขาดการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดพลังในการทำงานร่วมกัน อันได้แก่ พลังความคิด พลังการทำงาน พลังการบริหารจัดการ โดยใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งถูกซ่อนเร้นอยู่ นำออกมาสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามให้เจริญก้าวหน้า สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งพลังของมีศิษยานุศิษย์เหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำความเจริญและมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่วัดและแก่พระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนในอนาคตได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของชมรมฯ  มีดังนี้

1 รวมพลังสมาชิกที่เป็นศิษยานุศิษย์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อให้เกิดพลังความคิด พลังการทำงาน พลังการบริหารจัดการ และใช้ศักยภาพของพลังดังกล่าวช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดฯ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
2 จัดกิจกรรมสาธารณกุศลด้านต่างๆ เพื่อหาทุนทรัพย์สนับสนุนภารกิจสำคัญของวัดให้สำเร็จลุล่วง และดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ที่ไม่ขัดต่อหลักของพระพุทธ ศาสนา และไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ
3 เสริมสร้างความรัก สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ศิษยานุศิษย์ อันจะนำไปสู่ความเอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในหมู่ศิษยานุศิษย์อย่างแนบแน่น ซึ่งจะเป็นกำลังอันสำคัญของวัดและของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
4 ประชาสัมพันธ์เผยแผ่กิจกรรมของวัดในทุกช่องทาง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจ และกิจกรรมของวัดให้แพร่หลาย และขยายวงกว้างออกไปจนครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างต่อเนื่อง
5 ดำเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ตามที่คณะกรรมการวัดมอบหมาย
6 เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการดำเนินงาน ชมรมฯ และสมาชิกจะไม่แสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองในทุกระดับ

ระเบียบความเข้าใจ ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ฉบับเต็ม กรุณาอ่านก่อนสมัคร ดาวน์โหลดด้านล่าง

สมัครสมาชิก ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

สมัครสมาชิกชมรมศิษย์หลวงพ่อสด

หลังจากสมัครโปรดรอการอับเดตรายชื่อหลังเราทำการตรวจสอบ

เข้ากลุ่ม “ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสด”. https://line.me/ti/g/uyeEDOl_p9 (ไม่ใช่ Openchet)

วัดมีไลน์ชมรมศิษย์ 2 กลุ่ม แบบกลุ่มไลน์ปกติ(ด้านบน)(มีสมาชิกได้ 500 คน) กับแบบ OpenChat (ด้านล่าง)(มีสมาชิกได้ 5,000 คน) ข่าวสารเหมือนกันครับ (แนะนำ Open Chat)

หรือเข้าร่วม Open Chat ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสด คลิกลิงค์เพื่อเข้ากลุ่ม ตรงนี้

Scanเพื่อ เข้าร่วม Open Chat ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสด
Total Page Visits: 811 - Today Page Visits: 1