กองที่


รายชื่อเจ้าภาพกองกฐิน 2565 (กองละ 12,000 บาท รับผ้าไตรถวายพระ 1 ชุดและรับพระกริ่งสัมมาอะระหัง เนื้อทองเหลืองขัดเงา ขนาด 5 นิ้ว 1 องค์)

จำนวนกอง

1.

คุณโชติพัฒน์-ภิญญคาพัชญ์-ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ และคุณแม่สมควร สิริยานนท์

1

2.

คุณศิริพันธ์ ทิมกระจ่าง-คุณสมควร สิริยานนท์

1

3.

คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน์

1

4.

ครอบครัว อุดมวิทย์ และไตรพิพัฒน์กิจ

1

5.

คุณแม่ละเอียด จั่นแก้ว

1

6.

คุณสุชาติ-อทิตา-สุธี-ปนิดา-จริดา-สุนิสา ศุภผล-ทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และญาติมิตร

1

7.

คุณอุดม-คุณสุดา ตรีชั้น ครอบครัวศุรติ ตรีชั้น ครอบครัวอภิษฐา บอร์ฉัตร

1

8.

พ.อ.หญิง ษมภร วัฒนะภูติ และครอบครัว

1

9.

คุณพ่อเจ็ง คุณแม่กี่ และบุตรชาย สมเกียรติ เพียรหาทรัพย์

1

10.

รศ.ฟิลลิป- คุณฐิญาภา- คุณพิมญาดา ราวด์ และครอบครัว

1

11.

คุณเจษฎ์ รัศมียูงทอง และครอบครัว

1

12.

คุณปาณิสรา-บรรดิษฐ์-ชาญเมธา-ณภัทร เพ็ชรตาหนู และญาติมิตร

1

13.

คุณพัสกร โชติสิริลาภา

1

14.

คุณอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศ และญาติธรรม

1

15.

คุณอธิวิวัฒน์-ฐานิต-ญาณพัฒน์-วลัยพรรณ มลฑลจุลเกศ และญาติมิตรพี่น้อง

1

16.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

17.

" พระภาวนาโกศลเถระ (ธีระ ธมฺมธโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

18.

พระราชพรหมเถร(วีระ คณุตฺตโม) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ 

1

19.

" พระเทพญาณมงคล(เสริมชัย ชยมงฺคโล) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

20.

"สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

21.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

22.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

23.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

24.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

25.

"พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) บูชาธรรมโดย กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์ "

1

26.

คุณสุพร พจน์คมพร

1

27.

คุณพ่อบุญชอบ - คุณแม่สวาท - คุณชยุต - คุณทองอยู่ - คุณภัคจิรา - คุณชุติเดช แสงทอง

1

28.

คุณสุเมธ วงศ์พิภพมงคล - โนรี คุ้มวงษ์

1

29.

กิติเทพ ชลบุษปกุล

1

30.

ชนาเพ็ญ พันธุ์งาม และ ลูกหลานญาติมิตร

1

31.

32.

คุณเเม่ตรีชะดา,คุณพ่อสุทธิพงศ์,นายสุทธวิท ตั้งพานิชย์และครอบครัว

1

33.

คุณสุนีย์ วงษ์น้อย และหมู่ญาติ

1

34.

คุณโชคชัย กิตติญาณปัญญา

1

35.

คุณธิติวัฒน์ เลิศอำนวยลาภ

1

36.

คุณสุชาติ - วิภารัตน์ - รักษิต วานิชผล

1

37.

คุณมานพ - คุณกอย ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัว

1

38.

คุณมนตรี อริยผลธรรมและครอบครัว

1

39.

คุณวรวุฒิ เจริญสุข

2

40.

บริษัท เทพประทาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย คุณชยุุต-ชัญญา สุนทรธนคม

1

41.

คุณนัชชา การุณวงษ์

1

42.

คุณนำพา ธนชาติ

1

43.

คุณศินีกัญรุพัทธ์ เตียวสกุล

1

44.

สุรินทร์-เกศกนก โชติพุทธิกุล

1

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 2