พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปิฎกโกศลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นราชมีนามว่า “พระราชวชิรานุสิฐ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
พระปิฎกโกศล
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
เป็นพระราชาคณะชั้นราช
มีนามว่า “พระราชวชิรานุสิฐ”
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

. . . . . ❖ พ ร ะ ร า ช ว ชิ ร า นุ สิ ฐ ❖ . . . . .
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

        -----❖-❖-❖-----

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรด

         พระปิฎกโกศล

เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่
❖ #พระราชวชิรานุสิฐ ❖

          -----❖-❖-❖-----

 ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

[ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนที่ ๓๘ ข ]

 เกล้าขอน้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
    🙏 ในวาระอันมงคลยิ่งนี้ 🙏