สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น ชุดที่ 1 มี 15 ตอน ตอนละ 30 นาที

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น
ชุดที่ 1 มี 15 ตอน ตอนละ 30 นาที
โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ. 6)
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 1

01 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๑ (มีหลวงปู่นำ ยมหํ + สอน๗ฐาน – ต่อด้วยหลวงป๋า )

02 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๗ ฐาน ๓๐ นาที ( ๒๔ พย. ๔๗ )

03 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

04 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

05 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

06 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที (๖ มิย ๔๗)

07 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

08 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

09 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที (๑๘ กค. ๔๗

10 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

11 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

12 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที

13 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที ( ๓ ตค. ๔๗

14 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที ( ๑๒ ตค. ๔๗ )

15 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๓๐ นาที ( ๑๘ ตค. ๔๗ )