โครงการ “ปฏิบัติธรรมคืนสู่เหย้า กตัญญูกตเวที“

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผ่นประชาสัมพันธ์ แผ่นแรกในประวิติศาสตร์ งานปฏิบัติธรรมคืนสู่เหย้า กตัญญูกตเวที

ทีมงานสื่อสารมวลชน : International Buddhist center of Basel Switzerland คุณป้อมเพชร ถือธงชัย

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการปฏิบัติธรรมคืนสู่เหย้า กตัญญูกตเวที รุ่นที่ ๑/๒๕๖๘

ณ ธุดงคสถาน พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดฯ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

     ระหว่างวันที่ ๑-๖ มีนาคม ๒๕๖๘

============================================

รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรมฯ

๑.พระครูอาทรปริยัติสุธี
๒.คุณทองก้อน อยู่สมบูรณ์
๓.คุณประนอม สงวนพันธุ์
๔.คุณเปี่ยง ทุมสิงห์
๕.คุณเปี้ยง ทุมซะ
๖.คุณวันนา ลาดบัวขาว
๗.คุณดวงจันทร์ แก้วพิลา
๘.คุณนงลักษณ์ บุพผา
๙.คุณชัญญา สุนทรธนคม
๑๐.คุณจรัญ แก้วพิลา
๑๑.คุณจันทรา ยอแรฟ
๑๒.คุณภาริญ ตันติดุสิตา
๑๓.คุณไพรินทร์ จันทร์เหม
๑๔.คุณลัดดาวัลย์ จันทร์แพง
๑๕.คุณพัชรพร ขุนนุช
๑๖.คุณเล็ก คำก้อน

ฯลฯ

๑๐๐.

000000000000000000000000000000000000000

ที่พิเศษ/2567 ศูนย์วิปัสสนาสากล เมืองบาเซิล
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

       วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวการหล่อพระกกุสันโธ และรูปเหมือนหลวงพ่อราชพรหมเถร และโครงการปฏิบัติธรรมฯ

กราบเรียน พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวประชาสัมพันธ์

  เนื่องด้วยเกล้ากระผมได้ปวารณาสร้างพระพุทธเจ้ากกุสันโธ 1,000,000 บาท และ จะหล่อในวันที่ 6 มีนาคม 2568 หลวงป๋าชาตกาล 96 ปี ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ และหล่อรูปเหมือนพระราชพรหมเถร เพื่อประดิษฐานชั้น 3 ศาลาสมเด็จฯ (ยังไม่มีเจ้าภาพ) งบประมาณ 300,000 บาท

  จึงได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กิิจกรรมและโครงการดังกล่าวให้ลูกหลานชาววัดหลวงพ่อสดฯทั้งบรรพชิตและฆราวาสได้ทราบและมาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

 กราบเรียนมาด้วยความเคารพ

     พระครูอาทรปริยัติสุธี

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..……..ข่าวประชาสัมพันธ์ นับถอยหลัง 365 วัน ……..

โครงการ “ปฏิบัติธรรมคืนสู่เหย้า กตัญญูกตเวที“

              รุ่นที่ 1

    ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2568

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ก่อนจะถึง ”ชาตกาลหลวงป๋า 100 ปี 6 มีนาคม 2572“

เริ่มวันที่ 1-6 มีนาคม 2568 ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดฯ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ

1).พิธีหล่อพระพุทธเจ้ากกุสันโธ

2). พิธีหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) พระวิปัสสนาจารย์ ของหลวงป๋า ขนาดเท่าองค์จริง

5-6 มีนาคม 2568

จึงแจ้งข่าวสารถึงลูกหลานหลวงป๋า ทั่วประเทศและทั่วโลก

ให้รับทราบและมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

     ผู้ประกาศประชาสัมพันธ์

      พระครูอาทรปริยัติสุธี 

        ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

-หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์ 1* -หัวหน้าโครงการอบรมพระกัมมัฏฐานออนไลน์ 2*

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ :

***1 คำสั่งปฐมเจ้าอาวาส 2538-ปัจจุบัน
พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

***2 คำสั่งที่ 2/2566 เจ้าอาวาสปัจจุบัน

พระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

***3 President and Meditation Master
International Buddhist Center of Basel Switzerland