เสียงธรรม ชุดที่ 38

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

cd_wlps 38

01 540501-1 มาปฏิบัติเพื่อความสันติสุข 66น.เปิดอบรมกัมมัฏฐาน โดยพระราชญาณวิสิฐ

02 530918 พุทธปาฏิหารย์ บรรยายที่ธรรมสภา 73 น

03 530404-1 เหตุผลของผู้มีปัญญาที่มาศึกษาปฏิบัติธรรม บรรยาย+เจริญภาวนา

04 531009 วงจรของชีวิต บรรยายที่เลี่ยงเชียง 96 น

05 530116 จงสำรวมให้มาก รร วิสุทธิรังษี กาญจนบุรี