เสียงธรรม ชุดที่ 37

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

cd_wlps 37

01 531215-2 พิธีเปิด ต้องช่วยกันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง70น

02 521206 ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม 83น

03 531217-3.2 ทุกขณะจิตถ้าประมาทเหมือนคนตายแล้ว 32น

04 531223-3.1 ตอบปัญหา ปฏิบัติแล้วเห็นแสงสว่าง 20 น

05 531224-3.1 ตอบปัญหา ธรรมฝ่ายภาคพระและภาคมาร

06 540511-3.2 ทางตรงไปสู่มรรคผลนิพพาน 20น.

07 540520-3.2 พ้นจากความปรุงแต่งด้วยบุญบาป 40น.

08 540522-3 ไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตา (27น)