เสียงธรรม ชุดที่ 3

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

cd_wlps 3

cd03_wlps01 ที่พึ่งอันสูงสุด (เปิดโลกฯ)

cd03_wlps02 อย่าหลงกับความสุขชั่วคราว (เปิดโลกฯ)

cd03_wlps03 สำรวมระวังไว้เป็นดี (เปิดโลกฯ)

cd03_wlps04 ความเป็นผู้รู้ประมาณ (เปิดโลกฯ)

cd03_wlps05 คุณธรรมที่พึงระลึกถึง (เปิดโลกฯ)

cd03_wlps06 เทศสอนนาค

cd03_wlps07 อานุภาพของการเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔

cd03_wlps08 เป็นหนึ่งไม่มีสอง