✨โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566✨

ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 เมษายน 2566

“ครั้งหนึ่งในชีวิต บวชอุทิศแทนคุณบิดา – มารดา”

🌲หลักการและเหตุผล🌲

🙂“เยาวชน” เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การสร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อม ด้วยความรู้คู่คุณธรรม อาจกระทำได้หลายวิธี แต่วิธีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานในสังคมไทย คือ การบรรพชาอุปสมบท เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม อันเป็นรูปแบบของการฝึกฝนอบรมและควบคุมตน พร้อมทั้งขจัดขัดเกลากิเลสในใจตน เพื่อให้เป็นผู้มีกาย วาจา ที่เรียบร้อย และจิตใจที่ดีงาม ตามแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติด้วยดีนั้น ไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสืบต่อไป🙂

✅คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. เป็นชาย อายุระหว่าง 9 – 17 ปี

2. มีความประพฤติดี มีความตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้

3. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่ติดสิ่งเสพติด เช่น บุหรี่ เป็นต้น

4. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

✅สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

2. เฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้มีเอกสารจากทางแพทย์หรือจากสถาบันศึกษารับรองมาด้วย

3. เสื้อผ้า 4-5 ชุด หรือชุดนักเรียน/นักศึกษา (เสื้อขาว-ผ้านุ่งสีขาว สำหรับใช้ในเฉพาะวันบวช ทางวัดได้เตรียมไว้ให้แล้ว ไม่ต้องนำมาด้วย)

4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ไฟฉาย, ยาประจำตัว เป็นต้น

✅กำหนดการปี 2566

รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่ 1 – 5 เมษายน มอบตัวอยู่วัด อบรมคุณธรรมก่อนบวชเป็นสามเณร

วันที่ 6 เมษายน พิธีบรรพชา เวลา 08.00 น.

วันที่ 7 – 15 เมษายน ศึกษาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อชีวิตที่ดีมีความเจริญและสันติสุข

วันที่ 15 เมษายน พิธีลาสิกขา

⭐สามเณรที่ไม่ลาสิกขาสามารถอยู่ศึกษาต่อได้โดยวัดเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา⭐

✅ติดต่อสอบถามและเขียนใบสมัครได้ที่

ศาลาประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร. 090-595-9562, 090-595-5162

#สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๑

#ติดต่อทำบุญ#ทำบุญ🙏🙏🙏

Line ID: @info.wat06

https://line.me/ti/p/~@info.wat06