องค์ยืนท้าวเวสสุวัณ
(ขนาดบูชา)

๑.องค์สีเงินยวงโบราณ

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๒.องค์สีทอง Patina

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๓.องค์กายแดง เครื่องทรงทอง

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๔.องค์กายแดง เครื่องทรงเงิน

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๕.องค์กายเขียว เครื่องทรงทอง

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๖.องค์กายเขียว เครื่องทรงเงิน

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

๗.องค์กายรุ้ง เครื่องทรงทอง

ขนาด ๕ นิ้ว ทำบุญ ๖,๙๙๙ บาท

ขนาด ๗ นิ้ว ทำบุญ ๙,๙๙๙ บาท

ขนาด ๙ นิ้ว ทำบุญ ๑๕,๙๙๙ บาท

ท้าวเวสสุวัณ (ขนาดบูชาหน้ารถ)

ท้าวเวสสุวัณ ตั้งหน้ารถ

ขนาด ๙ ซม. มอบให้ผู้ทำบุญ ๑,๙๙๙ บาท

พระยอดธง

พระยอดธง เนื้อทองเหลือง

องค์ใหญ่สูง ๕ ซม.หน้าตัก ๒ ซม.

มอบให้ผู้ทำบุญ ๒,๐๐๐ บาท

องค์กลางสูง ๓.๕ ซม.หน้าตัก ๑.๕ ซม.

มอบให้ผู้ทำบุญ ๑,๐๐๐ บาท

องค์เล็กสูง ๒.๕ ซม.หน้าตัก ๑ ซม.

มอบให้ผู้ทำบุญ ๕๐๐ บาท