พิธีพุทธาภิเษกวาระสุดท้าย วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

พระของขวัญ (เปิดจอง)

รับพระของขวัญ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง

ดำเนินการสร้างโดย
คณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

การสร้างเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธคุณ ทั้งหลาย
มีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ส่วนการสร้างท้าวเวสสุวัณ
จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณธรรมความดีของเทวดา
ที่ท่านช่วยดูแลพิทักษ์รักษาปกป้องพระพุทธศาสนาและช่วยคุ้มครองพุทธศาสนิกชน
ผู้เคารพในพระรัตนตรัยให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุข
เรื่องของท้าวเวสสุวัณนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง
เช่นในนพระสุตตันตปิฎก มีอาฏานาฏิยสูตร , พระมหาสมัยสูตร เป็นต้น

ปัจจัยทั้งหมดใช้ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
และเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัด เช่น ค่าน้ำ-ค่าไฟ ภัตตาหาร เป็นต้น

ติดต่อทำบุญพระของขวัญ ได้ ๖ ช่องทาง

FaceBook Fan Page

พระของขวัญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

          Line Official Account : @info.wat06                                    จอง  และส่งหลักฐานโอนเงิน

WEB SHOPPING    สั่งออนไลน์

พระปลัดกฤชกำภู นิพทฺสโก

คุณพชร รอดรัศมี

ศาลาอเนกประสงค์ (08.00-17.00)

 

คุณอธิวิวัฒน์ มณฑลจุลเกศ