บันไดหินแกรนิต

ภาพภ่าย ณ วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ขณะนี้ได้ดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของบันได  โดยได้จัดในส่วนของวัสดุเป็น หินแกรนิต ขาวจีน มีข้อดี คือ หินแกรนิตช่วยเก็บความเย็น ทนรออยขีดขวนได้ดีและมีความแข็งแรงมาก จำนวนของขั้นบันได จากชั้น 2 – ชั้น4 รวมทั้ง 4 ทิศเป็นจำนวน 992 ขั้น

อานิสงค์สร้างบันไดในพระไตรปิฏก เกิดแก่พระนิสเสณีทายกเถระ

แม้พระเถระรูปนี้ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระชินวรพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ ทุกๆ ภพนั้นจะสั่งสมแต่บุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเป็นประจำเสมอมาหลายชาติ.
               ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะ ท่านได้เกิดในตระกูลช่างไม้ มีศรัทธาเลื่อมใส ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว มีใจเลื่อมใส สร้างบันไดทำด้วยไม้แก่นเพื่อสำหรับขึ้นไปยังปราสาท ที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ช่วยกันยกพาดไว้.
               พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จขึ้นไปยังปราสาท ในขณะที่เขากำลังมองเห็นอยู่นั่นแหละ เพื่อเป็นเครื่องเจริญปสาทะแก่เขา.
               เขามีความเลื่อมใสยิ่งนัก ด้วยปีติโสมนัสอันนั้นนั่นแหละ กระทำกาละแล้วได้ไปเกิดในเทวโลก เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกนั้น เมื่อจะเกิดในหมู่มนุษย์ก็ได้เกิดในตระกูลอันสูงส่ง เพราะผลที่ได้สร้างบันได ได้เสวยความสุขในมนุษย์แล้ว.
               ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาได้เกิดในตระกูลแห่งหนึ่ง ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วเกิดศรัทธาบวชแล้ว ไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์.
               ท่านระลึกถึงบุพกรรมของตนได้เกิดความโสมนัสใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได้ประพฤติมาแล้วในกาลก่อน จึงกล่าวคำเริ่มต้นว่า โกณฺฑญฺญสฺส ภควโต ดังนี้.
               บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า โกณฺฑญฺญสฺส มีวิเคราะห์ว่า
               ชื่อว่าโกณฑะ เพราะเป็นผู้คลอดจากครรภ์แล้วเป็นไป ได้แก่ลามกสัตว์.
               ชื่อว่าโกณฑัญญะ เพราะเป็นผู้อื่นจากคนที่ต่ำช้าเลวทรามคือโกณฑะ.
               อธิบายว่า ไม่เป็นผู้ลามก แต่เป็นบุรุษผู้สูงสุด.
               อีกอย่างหนึ่ง โกณฑัญญะนั้นเป็นชื่อโดยโคตร เพราะในบรรดาโคตรของพราหมณ์ทั้งหลาย พระองค์ประสูติในโกณฑัญโคตร.
               คำที่เหลือมีเนื้อความปรากฏชัดแล้วแล.

ผู้ใดประสงค์ที่จะร่วมบุญบันได หินแกรนิต สามารถทำบุญได้ ขั้นละ 499 บาท

สามารถมาทำบุญได้ที่วัดหรือโอนทำบุญออนไลน์ผ่านทางธนาคาร 4 ช่องทาง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวก

บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 422–0–25469–4 

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดฯ เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

นาคารไทยพาณิชย์ สาขาดำเนินสะดวก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 540–2–18485–8

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

ธนาคารกรุงไทย สาขาดำเนินสะดวก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 707–0–12333–7

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาดำเนินสะดวก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 534-2-02908-8

ชื่อบัญชี “วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เพื่อการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ”

ต้องการรับใบอนุโมทนาบุญและประกาศอนุโมทนาบุญ(ทางวัดจัดส่งให้ฟรี)

ส่งสลิปการโอนมาที่ไลน์ไอดี info.wat06 (คลิก)

หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 090-595-5162 , 090-595-5164

(เจ้าหน้าที่ศาลาประชาสัมพันธ์)

Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 0