รายชื่อผู้สะสมยอด

ผู้สะสมยอด

นามผู้สะสมยอดนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญรับพระที่ระลึกแล้ว(ดวงแก้ว)
ยอดสะสมหมายเหตุ
นายยอด ฤทธิ์ทองนายโทน นางไปล่ นายยอด ฤทธิ์ทองนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี**ทางวัดกำลังสั่งทำพระที่ระลึก
นางบังอร ฤทธิ์ทองบังอร ฤทธิ์ทอง ยิ้ม ทวี แก้วรมบัวนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
นางม่วย พูลนิลนายทองเจือ นางม่วย พูลนิล และพ่อแม่
นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
ณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตร
ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรีและชมธวัช
นายกฤษณะ สุขเจริญหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร
อทิติยา ปิ่นตุรงค์บุษรินทร์และอทิติยา ปิ่นตุรงค์
suwaphat saengwichianสูงพัชร แสงวิเชียร
นายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำนายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ณัฐกิตติ์ โชคชัยฤทธิ์ณัฐกิตติ์และครอบครัว
สิทธิพร พูลสวัสดิ์สิทธิพร พูลสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.กนกวรรณ กองเกินน.ส.กนกวรรณ กองเกิน1,000
นายเสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง
พระมหาสายฝน มณีโชติคุณพ่อสิงห์โต-คุณแม่อารี มณีโชติ
พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวช
พระอิทธิกร ธีรปญโญพระอิทธิกร ธีรปญโญ519
อาทิตย์ หักทะเลพ่อปั่น แม่ละออง อาทิตย์ หักทะเล
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยแม่บุญเรือน - ลูกภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อย2500
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยใย-ละออง ปัถวี
สวง-พเยาว์ ศรีทองจ้อย
2500
ศุภกฤต ศรีทองจ้อยหลวงปู่สด โดย ศุภกฤต ศรีทองจ้อย576
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม (วงษ์ชาลี)ครอบครัววงษ์ชาลี
กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพและครอบครัว
อรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
พระประดิษ คุณสาโร ทาทมแม่นาร์ถ ( อมิตตา ) ทาทม500
นางสาวสนนิศา คงมั่น4300ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิยา คำทอง1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ธงไทย ศรีนาคธงไทย ศรีนาค1500
อรพัน บัวเจริญ3400ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
อวยพร สุวรรณ1000ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
กณิหพงศ์ อุบลกณิหพงศ์ อุบล,สุรีย์-เอกฤทธิ์ สุนทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2420
ลาภิสรา เถาว์หิรัญลาภิสรา เถาว์หิรัญ-สินสมุทร-เปรมากร-ธนภัทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2040
อรุณศรี ลีธนศักดิ์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณฐานิตา ดอกไม้จีน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
น.ส. เมตตา รุ่งโรจน์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อุไรวรรณ จันคะณา2100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วรเชษฐ์ คำผาย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วราภรณ์ อนุศาสนนันท์วราภรณ์ อนุศาสนนันท์และครอบครัว3000
คุณธงชัย บุญชูจิตต์คุณธงชัย บุญชูจิตต์พรพิชัย กิตติอภิญญา1600
รวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล3500
พรพิชัย กิตติอภิญญามาติกาอินจันทร-ดช กตัญญูกิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา3800
บุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์-ณรงค์ เถาว์หิรัญบุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์ -ณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
พระมหาภคชัย ชัยสินมา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณณัฐนันท์ ศรีคงคุณณัฐนันท์ ศรีคง1500
น.ส ณัฏยา ฐิติพงษ์พานิช3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณจำเนียร เลิศมานะคุณจำเนียร เลิศมานะ3000
ชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม4800
ชลนิดา เพิกแย้มนายยุทธศักดิ์ บุพรรณนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม4800
ชลนิดา เพิกแย้มนายชลภัทร และนางสุนิศา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม4800
ชลนิดา เพิกแย้มนายอารยะ และนางประหยัด บุพรรณ
นางสาวชลนิดา เพิกแย้ม4800
ชลนิดา เพิกแย้มนางเสาร์แก้ว อินพรหมมานางสาวชลนิดา เพิกแย้ม4800
ศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล2000
คุณปวันรัตน์ ฐิติภักดีเมธารัฐ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณสุนันทา แสงไชย1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
แม่นิตย์ ชมใจเลิศ1800รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มณฑา กอประเสริฐสุดมณฑา กอประเสริฐสุด600
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์เจษฎา จารุณียาวนนท์ วันเพ็ญ แซ่ฉิ่น450
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์กมลวรรณ - จิตรา จารุณียาวนนท์
450
น.ส. ณัฏฐา พานิชย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ร.ต.อ.รุ่งเพชร ศิลานิล1500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณวราลี วงศพัทธนะครอบครัววินิจฉัย200
นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวไพรินทร์ หลงเปลี่ยว และครอบครัว200
พ่อสมจิตต์ กิตติอภิญญา500
พ่อปิ่น อินสุพรรณ1000
พ่ออุดม เดชขุน500
นางอนงค์ นาคะชาตตระกูลนาคะชาต3000
คุณณภัทร วงศ์สกุลทอง4000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลเยาวลักษณ์ บุญทวีกิจ และ ครอบครัว2500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลณภัทร์ กิตติธนมงคล และนามสกุล แซ่เฮ้า2000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลบิดามารดา ณภัทร์ กิตติธนมงคล อัญชสา กิตติธนมงคล1500
ณัฐติยา โสภณางกรูณัฐติยา โสภณางกรู1700
ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์-รัตนกร ลืออำรุง1200
คุณนิศารัตน์ ฐิติพงษ์พานิช1000
จินตนา ธนาพรวัฒนะจินตนา​ ธนาพรวัฒนะและครอบครัว1500
ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์1000
จินตนา บุญฟูเฟื่องจิตติมา พรหมโยธีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี4600
นนทิชัย ด้วงอิ่มนนทิชัย ด้วงอิ่มและคณะ2500
คุณภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์ภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์1000
ธนวดี โชติกิตติชัย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเมตตา รุ่งโรจน์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญานิชาภา-ธัชพล-มิ่งขวัญ-บุญธชา2500
ภาคภูมิ พัฒนเจริญนางบุญเลี้ยง-นายจรูญ พัฒนเจริญ1500
ศาศวัต เชื้อสิงห์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายชัยภรณ์ ลภิรัตนากูล2500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิศัลย์ธณา นางนงนุช ตั้งการุณจิต750
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิลัย นางแต้ว เหมือยไธสง และครอบครัว750
คุณธนกร ธรรมรักษิตธนกร ธรรมรักษิต และครอบครัว1000
สารัช ทัศนะเมธี200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณบุญญาพร ปริวัฒน์จักรวาล3000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส. ชลการ หนูหริ่ง1000
พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุพระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ500
คุณณัฐฐิฐา สิทธิสาริทธิ์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเสาวนิต สรรสิริเสริมเสาวนิต สรรสิริเสริมพงษ์อนันต์ ขาวเผือก2000
น.ส.ภาษิษ จิตตะรักษ์สรภพ หอมศรี-ภาษิษ จิตตะรักษ์พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
แม่ชีอุสา มุสิกชาติอุสา-มุสิกชาติ-ครอบครัว-บรรพบุรุษ200
น.ส.พัทธนันท์ สบู่ม่วง4000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณ ณภัทร วงศ์สกุลทองคุณณภัทร วงศ์สกุลทอง1000
คุณสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์ บุพพัณหสมัย1000
เกสมณี ณ.พัทลุง1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
รฐวรรณ ว่าถูกใจรฐวรรณ ว่าถูกใจ และครอบครัว200
บุญตา ตั้งศิริเจริญ
บุญตาตั้งศิริเจริญ-ณัฐกานต์ชัยธีระยานนท์400
สุเทพ เทศทอง100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณกัญจน์พร กิจประชา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวจันทร์ศิริลักษณ์ บัวจันทร์ และครอบครัว2000
น.ส.สุภาสิรี และนายฑีฆายุ กีรติวานิชย์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายธนาพล ธรรมชาติทวีธนาพล ธรรมชาติทวี บจก.ที.เค.ธนาพลการช่าง2500
นางอาสู่ จิระพงศ์ศักดิ์อาสู่ ลูกๆ อุทิศให้กิตติ จิระพงศ์ศักดิ์1000
น.ส.ปิยะวรรณ-ปิยนุช แซ่ฉินตระกูลแซ่ฉิน-นาคโสมกุลและมาหา2000
คุณศาศวัต เชื้อสิงห์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.เทวารัตน์ บุญเนียมพ่อขำ-แม่บุญรอด-เกรียงเดช บุญเนียม2500
คุณนิติธร รัตนวงศ์นายนิติธร รัตนวงศ์ พร้อมครอบครัว1000
นางสาวธิดารัตน์ หอมหวลครอบครัวหอมหวล-จิตมั่น-บุตรเนตรจุ้ยเจริญ500
คุณกฤษฎา จันทรแด่สรรพสัตว์ในวัฏฏะ1400
เ​สาว​นิต​ สรร​สิริ​เสริม2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.สุภัตรา นิ่มนวลน.ส.สุภัตรา นิ่มนวล และ ลูกหลาน200
ทองคำ-ธงชัย ธนวรรณทองคำ-ธงชัย ธนวรรณ ครอบครัวคล้ายแก้ว500
คุณดวงใจ ชมใจเลิศน.ส.ดวงใจ ชมใจเลิศ700
คุณอารีย์ ตันเรืองศรีเตี่ยรอด-แม่คูณ ลิ้มอ่อง และ ลูกหลาน2500
น.ส.มลฤดี เทียนทองน.ส.มลฤดี เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
นางคนึงหวล เทียนทองนางคนึงหวล เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
พ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทราพ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทรา และ หลานเปรมใจ พูนพานิช1000
คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์อังค์วรา จิตต์วรวงศ์และครอบครัว4500
กฤษฎ์นิพัทธ์ นิธิศิริภัสสรนามสกุล เจริญวัชราภัย และ นิธิศิริภัสสร2500
คุณภาณุมาศ ม่วงโพธิ์เงิน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อธิวัฒน์ อรสินธ์สหมิตรนราทองสมใจ ไพมณี4500
พเยาว์ เกตานนท์นายพเยาว์ เกตานนท์
3500
คุณพัชรี วีรพันธ์
200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณนิตยา สร้อยศิลา200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณน.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณ500
กัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลสุรชัย-ศิริอร ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร2500
กัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลคุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร2500
จิรานุวัฒน์ ผกากาฬคุณแม่บัวลี ผกากาฬ และ ครอบครัว2500
กัญญาวีร์ หนูอินทร์ตระกูลหนูอินทร์-ตระกูลไฝสุข1500
น.ส.เพชรดาริณม์ กิจชัชพงศ์เพชรดาริณม์-ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์500
ร.ต.ท. ธนาธิป กันภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพรหมปัญโญ1000
คุณวรมโนธรรม-มนิตา สถิรวรรธน์สดาพร กรองแสง และ ครอบครัว3750
นายชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์4000
นางจรัญญา สุขเพ็ญจรัญญา สุขเพ็ญ และ ครอบครัว500
นายประทิน ใจเย็นงามนาย​ วีระพล​ ใจเย็นงาม​500
นางสุวารี สุวพิชญ์ภูมิครอบครัวสุวารี สุวพิชญ์ภูมิจรัญญา สุขเพ็ญ1000
แม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
แม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
ครอบครัว เพ็ชรตาหนูพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ-พญานาคิณีศรีปทุมมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1500
นางศริยา ถึงสุขปรีชา-ศริยา-อานนท์-กัลยรัตน์ ถึงสุข1000
น.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลน.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล500
พระครูพิทักษ์ศิลปาคมพระครูพิทักษ์ศิลปาคมจองก่อน
วรรณสาร มะกรูดทองพัชรินทร์ วรรณสาร มะกรูดทองปรียา ปู่จันทร์2000
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์ สุภาวดี แสวงแก้ว
ปรียา ปู่จันทร์2500
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์ สุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์1000
สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์500
คุณผ่องศรี คุณผ่องศรี 500
น.ส.วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล3500
คุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญาคุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญา500
จิรบดี กะวังชาติไทย พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์1000
สุนิสา ศุภผลนางสาลี่ นุกูลกิจ3000
สุนิสา ศุภผลอำนวย นุกูลกิจ3000
ณัฐพร สรสุชาติฐิติพงศ์-สาธิตา-สุภิญญา-ณัฐพร-สรสุชาติ1000
นายณฐกร เจริญทรัพย์ครอบครัวเจริญทรัพย์500
หัทยา ตันฑ์มานะธรรมหัทยา-ทรง-หยกหยิบ ตันฑ์มานะธรรม2000
ปาริชาต ตั้งทรงเกียรติปาริชาต ตั้งทรงเกียรตินายเดชา ตั้งทรงเกียรติ3500
เสาวนิต สรรสิริเสริมครอบครัวนายวันชัย สรรสิริเสริม1000
เสฏฐวุฒิ พัฒนพงศ์ธิติเสฏฐวุฒิ พัฒนพงศ์ธิติ4600
อุบล เทพอรุณรัตน์พ่อกิทเลี้ยง แม่ชะม้อย อุบล เทพอรุณจัตน์1600
ชูชีพ ถาพโพธิ์นางไข่ ชูชีพ ถาพโพธิ์2500
ปรารถนา สังข์แก้วหาญ สุขศรี สังข์แก้วและครอบครัว2000
รสสุคนธ์ คงวิชาการเพชร เพชรลดา คงวิชาการ
35 00
ภัครัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์ภัครัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์ และครอบครัว
1185
พันธ์ทิพ วิมลรัตน์พันธ์ทิพ วิมลรัตน์200
นางชณปพัชค์ พงศ์มหาธญาญ์ประเวศน์ อุปัชฌาย์ ชณปพัชค์ พงศ์มหาธญาญ์500
ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์1000
คุณธนกร ธีรภัทรมงคลธนกร ธีรภัทรมงคล500
ศุภัฐทรา ศรีเดิมมาศุภัฐทรา ศรีเดิมมา เฉลิมยศ จันทร์จงปราณี936
คุณป้าอุบล เทพอรุณรัตน์ คุณเอกอร แซ่อื้อคุณป้าอุบล เทพอรุณรัตน์ คุณเอกอร แซ่อื้อ3400
พัชราภรณ์ สาตรพันธ์ตระกูลสาตรพันธ์ จุลศักดิ์ส.อ.หญิง พัชราภรณ์ สาตรพันธ์2600
กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรพ่อประยุทธ์ แม่จินตนา กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรคุณกมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวร2300
จันทิมา ลักษณเกียรติอนันต์ อนานนท์ จันทิมา ลักษณเกียรติ500
สุภัคชญา ภูวิจิตรสุภัคชญา ภูวิจิตรและครอบครัว3500
นายพรศักดิ์ เย็นวัฒนากุลนายพรศักดิ์ น.ส.ศิริวรรณ500
นางสาว รัชฎา เจริญทรัพย์น.ส.รัชฎาเจริพย์และครอบครัว1000
นางศรีแพร กนก กลีบบัวศรีแพร สาริศ กนกพร กลีบบัว1000
นางอาพันธ์ชนิต เลิศพิทักษ์ธรรมอาคม จิตชญา ทีฆวาทินและครอบครัว2100
สมศักดิ์-พจนีย์- ปิยะพร ศรีตะลาลัยสมศักดิ์-พจนีย์-ปิยะพร ศรีตะลาลัยปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1000
อุษา-วโรปกรณ์ - วสวัตติ์ ประกอบผลอุษา-วโรปกรณ์-วสวัตติ์ ประกอบผลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1000
พ.ท.ชินธนานันท์ พูลทรัพย์พล.ท.สุรศักดิ์~ชญาภา ครอบครัวพูลทรัพย์2000
พลศักดิ์ อนุณรัศมีโชติ1200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.ณัฐวิมล บุญธนศักดิ์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อธิรัชต์ บุญรอดรอส่งรายชื่อจารึกพิพัฒน์ เหลืองวิภาต500
กันธิมา บุญจันทร์บัณฑิต-กันธิมา บุญจันทร์พิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
วรรณอนงค์ จัตุรงค์พัฒนา
นภาลัย ยิ่งยง พรมจักร์พร้อมบุตรหลานพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
สิรภพ ล้อรัชตกุลสิรภพ ล้อรัชตกุล
1000
อิทธิพงศ์ จัตุรงค์พัฒนาอิทธิพงศ์ จัตุรงค์พัฒนาและครอบครัวพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
จักรพงษ์ พรรณวดี ภูติรัตน์จักรพงษ์ พรรณวดี ภูติรัตน์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3000
จารุนันท์ คลี่แคล้วนายอุทัย ยืน จารุนันท์ สุเทพ ชนาธิป คลี่แคล้ว3000
ลัดดา จันทร์แพงครอบครัวพ่อชม แม่ตาล ลัดดา จันทร์แพง2000
น.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคล น.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคล และครอบครัว3000
ภัคจิรา อ่วมรวมทรัพย์ธนวัฒน์ ภัคจิรา พุ่มมูล500
กันย์พัชร นิธิมสารัศม์กันย์พัชร นิธิมสารัศม์200
พชร ศิริภิญโญกฤตคณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง1500
Paramit SupadulchaiTania ปรมิตร & ครอบครัวทรัพย์อดุลชัย4000
ณัฐณดา พาราษฎร์ณัฐณดา พัทยา พาราษฎร์2000
สุธาวุฒิ ลิขิตบรรจงดีบุญเลิศ-สุใจ ลิขิตบรรจงดี ครอบครัว1000
น.ส.ชญานัศ ตั้งทรงเกียรติน.ส.ชญานัศ ตั้งทรงเกียรติ1500
โอปอล์ อินทุลักษณ์โอปอล์ อินทุลักษณ์วรดณุ นิลกษาปน์2000
นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์วรดณุ นิลกษาปน์3000
ณิชนนก กล่อมจิตคุณพ่อฟิน คุณแม่ส้มเกลี้ยง ลูกฌิชนก กล่อมจิต2100
ปราณี ชูกรปราณี ชูกรปราณี ชูกร1000
ปิยะวรรณ ชูกรปิยะวรรณ ชูกรปราณี ชูกร3000
ดลวิชญญ์ กนกงาม
ดลวิชญญ์ กนกงาม
1200
นงนุช ชื่นชมกุลนงนุช ชื่นชมกุล400
กนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์กนิษฐ์พงษ์ บุษบงค์400
กุล​ชญา​ วิ​สุทธิ​บรรจง​กุล​ชญา​ วิ​สุทธิ​บรรจง​1000
ณัฐชมนต์ กีรติสุรอนันต์ณัฐชมนต์ กีรติสุรอนันต์200
ขนิษฐา รัตนวิชัยนายเริงชัย รัตนวิชัย นางนิ่มนวล บูรณศรีน.ส.ขนิษฐา รัตนวิชัย3000
ขนิษฐา รัตนวิชัยร.ต.ต ชิต และนางเจริญ สำราญกายน.ส.ขนิษฐา รัตนวิชัย3000
ทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวรวัลลภพันธ์โพธิ์ทองจำนงไพโรจน์บุญศิริคำควรจำทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวร1000
ประพันธ์ สำลีอ่อนประพันธ์ สำลีอ่อน100ไลน์ Prapan
วิลาสินี ฤทธิ์ทองวิลาสินี ฤทธิ์ทอง2300
กัณทิมา อยู่โพธิ์กัณทิมา อยู่โพธิ์100
รัศมี อรุณอุดมชัยรัศมี อรุณอุดมชัย99ไลน์ รัศมีแก้ว99
กันนิกา ดอนมอญกันนิกา ดอนมอญ2000ไลน์ กันนิกา ดอนมอญ
สุพรรณี พูลเขตรวิทย์สุพรรณี พูลเขตรวิทย์100
วิชาญ โคกจันทร์วิชาญ โคกจันทร์300
สุรีย์พร แซ่อั้ง สุรีย์พร แซ่อั้ง สุรีย์พร แซ่อั้ง1300ไลน์ puiza
ชลกนก บุญตันสาชลกนก บุญตันสา2500ไลน์ K.Kam
นิภาพรรณ บุญตันสานิภาพรรณ บุญตันสา500ไลน์ K.Kam
ภวัต พรหมโยธีภวัต พรหมโยธีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี500
สุรัชนา โสตถิพัชราสัย สุรัชนา โสตถิพัชราสัย2000
2000

พีรพันธ์ สรรเสริญพีรพันธ์ สรรเสริญ1020
ศิวรรจน์ ดิลกธรรมรัตน์ริศน์ภูมิ-ศิวรรจน์ ดิลกธรรมรัตน์500
โสภิสา ชินจักรโสภิสา ชินจักร1000
โสภิสา ชินจักรโสภิสา ชินจักร และ ครอบครัว500
ริศน์ภูมิ ศิวรรจน์ ดิลกธรรมรัตน์ริศน์ภูมิ ศิวรรจน์ ดิลกธรรมรัตน์600
พระมหากฤษดา วะรงค์พ.ม.กฤษดา วะรงค์ สายใจ มั่งคง925
สิรภพ อรรถจรูญสิรภพ อรรถจรูญ2161
นาตยา ป้องทองนาตยา ป้องทอง2300
ชัญญสรณ์ ชฎาวิภูชัญญสรณ์ ชฎาวิภู100
เชษฐ์ โชตินิธิศเชษฐ์ โชตินิธิศ2000
คมสัน ศิริดาวรรัตน์คมสัน ศิริดาวรรัตน์200
กฤษณา วิฒิฐานนท์กฤษณา วิฒิฐานนท์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี 200
นิศารัตน์​ คำทองนิศารัตน์​ คำทอง59
ณัฐญดา เจริญกุลณัฐญดา เจริญกุล และครอบครัว500
ทวีสุข ทวีทรัพย์ภาวรทวีสุข ทวีทรัพย์ภาวร2500
พลศักดิ์ อรุณรัศมีโชติพลศักดิ์ อรุณรัศมีโชติ2800
มงคล ศํกดานุกูลมงคล ศํกดานุกูลมงคล ศํกดานุกูล500
รุ่งโรจน์ อินจีน รุ่งโรจน์ อินจีน และครอบครัวรุ่งโรจน์ อินจีน 500
มานพ เจริญสุพงษ์มานพ เจริญสุพงษ์500
พรมลิขิต พรมรัตน์ พรมลิขิต พรมรัตน์ 198
วีรวิทย์ ศศิภัมพลวีรวิทย์ ศศิภัมพลและครอบครัว100
สุธิพร โอศิริสุธิพร โอศิริ200
ณัฐวุฒิ แฝงนามแม่มี หมั่นจำรูญ3000
พิชชากร ประทุมวันพิชชากร ประทุมวัน และ ครอบครัวเกรียงไกร ประทุมวัน1000Neung_pitchakorn
สุนิสา ศุภผลจันมีตุง ศุภผลสุนิสา ศุภผล4000
สุนิสา ศุภผลเส้าหยุ่น ศุภผลสุนิสา ศุภผล4000
นายพลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์นายพลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์นายพลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์300
สมศักดิ์ นุกูลกิจสมศักดิ์ นุกูลกิจสุนิสา ศุภผล1000
จิ๋ม นุกูลกิจจิ๋ม นุกูลกิจสุนิสา ศุภผล1000
นางลมุล นุกูลกิจนางลมุล นุกูลกิจสุนิสา ศุภผล1000
ศุภชัย พินิจสะวะ ศุภชัย ศิวธิดา พินิจสะวะและครอบครัว500
พ.ม.พิเชษฐ กนฺตเชฏโฐพ.ม.พิเชษฐ กนฺตเชฏโฐ300
เชษฐโชตินิธิศ สุขสถิตย์เชษฐโชตินิธิศ สุขสถิตย์2000
ณัฐธยาน์ ภัควัชรสุขสกุลณัฐธยาน์ ภัควัชรสุขสกุลกมนนุช นาคสุวรรณ500
วัลภา หงส์ศุภางค์พันธุ์วัลภา หงส์ศุภางค์พันธุ์1000
สุชาติ ลิ้มไพเราะสุชาติ วลัย ลิ้มไพเราะ1000
เทวรัตน์ บุญเนียมเทวรัตน์ บุญเนียม600
ทวีวัฒน์ เศวตจินดากรทวีวัฒน์ เศวตจินดากรหัทยา ตันฑ์มานะธรรม1000
ณฤชา สามงามแก้วณฤชา กัณฐมณี อริญรดาสามงามแก้วกมนนุช นาคสุวรรณ999
สุนทรี จริงจิตรสุนทรี จริงจิตรสุนทรี จริงจิตร200
ชนิดาภา บุพอังกูรชนิดาภา บุพอังกูรวนิดา บุพอังกูร500
ธัญชนน บุพอังกูรธัญชนน บุพอังกูรวนิดา บุพอังกูร100
ทยากร บุพอังกูรทยากร บุพอังกูรวนิดา บุพอังกูร100
น.ส นงคราญ แก้วศิลาน.ส นงคราญ แก้วศิลา500
ประภาศิริ เทียมฉัตรประภาศิริ เทียมฉัตร พรชัย ภักด์ทรัพย์กมลนุช นาคสุวรรณ500
ประภาศิริ เทียมฉัตรศุภศิษฏ์ อนุศิษฏ์ ภักด์ทรัพย์กมลนุช นาคสุวรรณ500
พรรณี สว่างวงค์พรรณี สว่างวงค์กมนนุช นาคสุวรรณ500
ณชุภา พร้อมใจกุลสปัน ณชุภา ประพิมพ์สิญา นภทิชา
ณชุภา พร้อมใจกุล500
ธัญธิตา นันทาวรภัทรแม่บุญยัง จงกับกิจ
ลูกแพรเงิน-ลูกแพรทอง
ธัญธิตา นันทาวรภัทร
500
สมศักดิ์ อรรถเมธีสมศักดิ์ สุทิน อรรถเมธีสมศักดิ์ อรรถเมธี500
ธัญธิตา นันทาวรภัทรธัญธิตา นันทาวรภัทร
รัตนติกานต์ รักษาสัตย์
ธัญธิตา นันทาวรภัทร
500
ปพนธนัย โม้ดาปพนธนัย โม้ดาปพนธนัย โม้ดา200
ชินวุฒิ เชวงวงศ์ชินวุฒิ เชวงวงศ์และครอบครัว1000
จันทรา ยอแซฟจันทรา ยอแซฟ200
ชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ ​ชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ และ​ครอบครัวชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ 2200
จองหงี่ซาน Chong Ng Sanจองหงี่ซาน Chong Ng Sanสุนิสา ศุภผล1500
Mrs.Chow FoongMrs.Chow Foongสุนิสา ศุภผล1500
ลอย ศิริวาลย์ลอย ศิริวาลย์สุนิสา ศุภผล500
อ่อง ศิริวาลย์อ่อง ศิริวาลย์สุนิสา ศุภผล500
พระธนพล อำพลพระพุทธธนสังวรชัยมงคลพระธนพล อำพล1500
น.ส.ณัฐธดา กุลเษกวิสินณัฐธดา กุลเษกวิสินชัยยพล งามเสกวิสินพี1700
ณธุภา พร้อมใจกุลณธุภา พร้อมใจกุลณธุภา พร้อมใจกุล500
พรณิการ์ ศิราวัชรพงษ์พรณิการ์ ศิราวัชรพงษ์200
ฌิชนา กล่อมจิตฌิชนา กล่อมจิต1500
เอีย ต้อม จันทะวงเอีย ต้อม จันทะวงธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะ500
ธวัช ทัศโนทัยธวัช ทัศโนทัยธวัช ทัศโนทัย1000
ธนวัฒน ดวงพรธนวัฒน ดวงพร บุตรอำคานายธนวัฒน ดวงพร500
พระคฑาวุธ ธมฺมปูชโกพระคฑาวุธ ธมฺมปูชโกพระคฑาวุธ ธมฺมปูชโก1000
ณัฐดา กุลเษกวิสินณัฐดา กุลเษกวิสินน.ส.ณัฐดา กุลเษกวิสิน800
ธนบดี ปิ่นภู่ธนบดี ปิ่นภู่100
ภัตรัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์ภัตรัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์คุณภัตรัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์200
นพวรรณ ทยานุวัฒน์
นพวรรณ ทยานุวัฒน์
และญาติพี่น้องที่มีชีวิต
นพวรรณ ทยานุวัฒน์
500
นพวรรณ ทยานุวัฒน์เชี่ยง แซ่เฮ้ง
สมชาย สุรช้ย ทยานุวัฒน์ญาติที่ล่วงลับ
นพวรรณ ทยานุวัฒน์500
Total Page Visits: 31 - Today Page Visits: 0