รายชื่อผู้สะสมยอด

ผู้สะสมยอด

นามผู้สะสมยอดนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญรับพระที่ระลึกแล้ว(ดวงแก้ว)
ยอดสะสมหมายเหตุ
นายยอด ฤทธิ์ทองนายโทน นางไปล่ นายยอด ฤทธิ์ทองนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี**ทางวัดกำลังสั่งทำพระที่ระลึก
นางบังอร ฤทธิ์ทองบังอร ฤทธิ์ทอง ยิ้ม ทวี แก้วรมบัวนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
นางม่วย พูลนิลนายทองเจือ นางม่วย พูลนิล และพ่อแม่
นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
ณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตร
ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรีและชมธวัช
นายกฤษณะ สุขเจริญหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร
อทิติยา ปิ่นตุรงค์บุษรินทร์และอทิติยา ปิ่นตุรงค์
ฉัตรชัย-ฉัตรมงคล-สุภี เบ้ามาฉัตรชัย-ฉัตรมงคล-สุภี เบ้ามาจิราพร สิงหกฤตพิศาล4000
suwaphat saengwichianสูงพัชร แสงวิเชียร
นายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำนายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ณัฐกิตติ์ โชคชัยฤทธิ์ณัฐกิตติ์และครอบครัว
สิทธิพร พูลสวัสดิ์สิทธิพร พูลสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.กนกวรรณ กองเกินน.ส.กนกวรรณ กองเกิน1,000
นายเสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง
พระมหาสายฝน มณีโชติคุณพ่อสิงห์โต-คุณแม่อารี มณีโชติ
พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวช
พระอิทธิกร ธีรปญโญพระอิทธิกร ธีรปญโญ519
อาทิตย์ หักทะเลพ่อปั่น แม่ละออง อาทิตย์ หักทะเล
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยแม่บุญเรือน - ลูกภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อย2500
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยใย-ละออง ปัถวี
สวง-พเยาว์ ศรีทองจ้อย
2500
ศุภกฤต ศรีทองจ้อยหลวงปู่สด โดย ศุภกฤต ศรีทองจ้อย576
นายมานพ รอดม่วง1000
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม (วงษ์ชาลี)ครอบครัววงษ์ชาลี
กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพและครอบครัว
นัทธ์พิภัช ครุฑคำไพบูลย์-นิธิวรรณ-นัทธ์พิภัช ครุฑคำ3260
น.ส.จีรนันทร์ เซี่ยงฉินน.ส.จีรนันทร์ เซี่ยงฉิน และครอบครัว1500
พงศ์เพชร พึ่งธรรมพงศ์เพชร พึ่งธรรม2500
ทรงกลด นาคปรีชาทรงกลด นาคปรีชา สาริกบุตร1500
อรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
คุณวรัญญา บัวผ่อง2500รอข้อมูลจารึกชื่อ
พระประดิษ คุณสาโร ทาทมแม่นาร์ถ ( อมิตตา ) ทาทม500
นางสาวสนนิศา คงมั่น1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิยา คำทอง1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางกิม โชคธนานันท์ และครอบครัว
1000
นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์ และครอบครัว2000ติดต่อเจ้าหน้าที่
0891213170
นันทิพัฒน์ รักวานิชนันทิพัฒน์ รักวานิช3000
ธงไทย ศรีนาคธงไทย ศรีนาค1500
พ.จ.อ.สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์3500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
อรพัน บัวเจริญ3400ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
สิภาภัสส์ ชูอ่องสกุลSipapas​ Chu-ongsakul &​ Family3800
ณัฐรินทร์ ใจกุณาคณะพระณัฐรินทร์240
อวยพร สุวรรณ1000ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
จิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กจิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1420
กณิหพงศ์ อุบลกณิหพงศ์ อุบล,สุรีย์-เอกฤทธิ์ สุนทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1420
กัญญาณัฐ สิงห์มะสิกัญญาณัฐ สิงห์มะสิ-ณิชากานต์ แสนโดดปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1260
คำนวลศรี ทัศนาธรคำนวลศรี ทัศนาธร-วรณี ซูแสวงทรัพย์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2680
นาถนภา-พรชนก-ณรงค์ เถาว์หิรัญแม่นาถนภา-คุณพรชนก-พ่อณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2600
ลาภิสรา เถาว์หิรัญลาภิสรา เถาว์หิรัญ-สินสมุทร-เปรมากร-ธนภัทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1600
สุรินทร์-สงคราม เพ็ชรตาหนูสุรินทร์-สงคราม เพ็ชรตาหนูปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3000
คุณ​วาสนา​ โศภิตวจนะ
1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อรุณศรี ลีธนศักดิ์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณฐานิตา ดอกไม้จีน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
นายอดิศร คุ้มได้อยู่ตระกูลคุ้มได้อยู่และญาติมิตร
3500
น.ส. เมตตา รุ่งโรจน์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
จีรศักดิ์ ทองร่วงจีรศักดิ์ ทองร่วง,ชัยรัตน์ พลมุข พร้อมครอบครัว800
สมยง สายชุ่มดีพ่อยาม,แม่สำเร็จ,สมยง สายชุ่มดี และครอบครัว
700
อุไรวรรณ จันคะณา1300รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วรเชษฐ์ คำผาย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายมนัส ผ่องจินตนามนัส ผ่องจินตนาและครอบครัว4000
นายจิรศักดิ์ สลับเขียว100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วราภรณ์ อนุศาสนนันท์วราภรณ์ อนุศาสนนันท์และครอบครัว2800รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ภรณี ณ นครมณฑล,ภรณี,พีรวัส,ธัญวรัตม์ ณ นคร3000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผาแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผา,พ่อวีระพันธ์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1300
นางสาวชุติกาญจน์ หนองนาน.ส.ชุติกาญจน์ หนองนาและบุตร2500
คุณธงชัย บุญชูจิตต์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
รวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล500
พรพิชัย กิตติอภิญญามาติกาอินจันทร-ดช กตัญญูกิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญาปวรณาเเล้ว
พรพิชัย กิตติอภิญญาพ่อจันทร์ทา-แม่สุข ผดุงรัตน์ลูกหลานพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา3800
จินตนา บุญฟูเฟื่อง2400รอข้อมูลการจารึกชื่อ
บุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์-ณรงค์ เถาว์หิรัญบุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์ -ณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1560
นายมนัส ผ่องจินตนานางพยุง แซ่เตียว นายมนัส ผ่องจินตนา4000
นายมนัส ผ่องจินตนานายอุยเงี้ยบหมิ่น แซ่เตียวนายมนัส ผ่องจินตนา4000
พระมหาภคชัย ชัยสินมา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายเกรียงศักดิ์ สุภนคร4000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศธนกฤต กริชชา ณภพ ณัทชลกร เกียรติมาลา0
พระณัฐรินทร์ ใจกุณาคณะพระณัฐรินทร์ กิตติญาโณ1500
คุณณัฐนันท์ ศรีคงคุณณัฐนันท์ ศรีคง1500
น.ส ณัฏยา ฐิติพงษ์พานิช3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณจำเนียร เลิศมานะคุณจำเนียร เลิศมานะ1000
นายพิศาล วงษ์ขันธ์นายปา วงษ์ขันธ์ นางสวาด วงษ์ขันธ์ นายพิศาล4000
ชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม1800
ชลนิดา เพิกแย้มนายยุทธศักดิ์ บุพรรณ300
ชลนิดา เพิกแย้มนายชลภัทร และนางสุนิศา เพิกแย้ม300
ชลนิดา เพิกแย้มนายอารยะ และนางประหยัด บุพรรณ
300
ชลนิดา เพิกแย้มนางเสาร์แก้ว อินพรหมมา300
ศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล1500
คุณปวันรัตน์ ฐิติภักดีเมธารัฐ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณสุนันทา แสงไชย1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางนิภา พิณพาทย์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
แม่นิตย์ ชมใจเลิศ300รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มณฑา กอประเสริฐสุด100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
เทอดศักดิ์ กมุทชาติเจริญชัย-ประทีป-เทอดศักดิ์ กมุทชาติ1500
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์เจษฎา จารุณียาวนนท์ วันเพ็ญ แซ่ฉิ่น450
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์กมลวรรณ - จิตรา จารุณียาวนนท์
450
น.ส. ณัฏฐา พานิชย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
พิมพ์นิภา รักรีพิมพ์นิภา รักรี, ภคกรณ์ แจ้งใจดี1000
ร.ต.อ. รุ่งเพชร ศิลานิล500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผลจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล +ครอบครัว ฯลฯ800
คุณทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์คุณทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์1000
ครอบครัวสธนนิศกุล-ครอบครัวพงศ์พิศิษครอบครัวสธนนิศกุล-ครอบครัวพงศ์พิศิษณชภาภร จงจิรภาคย์3000
นายปราโมทย์ รอสูงเนินพระเทพญาณมงคล2520
พ.จ.อ.สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์พ.จ.อ.สืบศักดิ์ คุณ ธนไวทย์500
คุณวราลี วงศพัทธนะครอบครัววินิจฉัย200
นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวไพรินทร์ หลงเปลี่ยว และครอบครัว200
วีรวรรณ สุวรรณมาลีวีรวรรณ สุวรรณมาลีและครอบครัว2000
พ่อจันทร์ทา ผดุงรัตน์1000
พ่อสมจิตต์ กิตติอภิญญา500
พ่อปิ่น อินสุพรรณ1000
พ่ออุดม เดชขุน500
ปัทมา วิเชียรฉายปัทมา วิเชียรฉาย และครอบครัวสุนิสา ศุภผล834
นางอนงค์ นาคะชาตตระกูลนาคะชาต1500
คุณณภัทร วงศ์สกุลทอง3000
พระอภิเทพ สุทธิลออพระอภิเทพ สุทธิลออ-นางสาวธิดา ณะจอม3000
ศิทิพย์ตา ผลประเสริฐครอบครัวศิทิพย์ตา ผลประเสริฐ + แม่แดง3550
ณฐภัทร กิตติธนมงคลเยาวลักษณ์ บุญทวีกิจ และ ครอบครัว1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ณฐภัทร กิตติธนมงคลณภัทร์ กิตติธนมงคล และนามสกุล แซ่เฮ้า1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ณฐภัทร กิตติธนมงคลบิดามารดา ณภัทร์ กิตติธนมงคล อัญชสา กิตติธนมงคล1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ณฐภัทร กิตติธนมงคลมหารัตนอุบาสิกา ทองสุข สำแดงปั้น500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณ ชวันรัตน์ จารึสิริ
กิตติ อังคณา จารุสิริวัฒน์ ครอบครัว1500
สุจิตรา ลินตรานด์JonatanJacquelineJacobsujitraLindstrand1000
คุณณัฐติยา โสภณางกรู700
เกศมณี ณ พัทลุงชม เปื้อน เกศมณี ณ พัทลุงและครอบครัว2000
สุจิตรา รัตตมณีชัยรัตน์ สุจิตรา รัตตมณี และ ครอบครัว2000
สรธรรม-สุนทรี จริงจิตรสรธรรม-สุนทรี จริงจิตร และครอบครัว1000
ปทีป ศรึสุทธางกูรปทีป​ ศรีสุทธางกูรและครอบครัว1000
นายดิฐธิเดช แจ้งคตนายดิฐธิเดช แจ้งคตและครอบครัว2000
วีรวรรณ สุวรรณมาลีวีรวรรณ สุวรรณมาลีและครอบครัว1000
ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์-รัตนกร ลืออำรุง1000
คุณนิศารัตน์ ฐิติพงษ์พานิช1000
จินตนา ธนาพรวัฒนะจินตนา​ ธนาพรวัฒนะและครอบครัว1500
ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์1000
ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3300
คุณมนัต-ขวัญใจ เปลี่ยนศรีส.ณ. ภูริเดช เปลี่ยนศรี1000
นนทิชัย ด้วงอิ่มนนทิชัย ด้วงอิ่มและคณะ2500
คุณภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์ภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์1000
น.ส. พัทธนันท์ สบู่ม่วง1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสาว ณสุดา ติยะปัญญาบุญ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส. สนนิศา คงมั่น300รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ธนวดี โชติกิตติชัย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเมตตา รุ่งโรจน์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณชัยภัทร วงศ์อารีย์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญา500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ภาคภูมิ พัฒนเจริญนางบุญเลี้ยง-นายจรูญ พัฒนเจริญ500
นางจีรัสถา มณีเกษรนายอุ่ยไก แซ่ก๊อด นางสุนี แซ่แจ้ง2000
ศาศวัต เชื้อสิงห์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชิตนวัฒน์ ธวัชชัยนันท์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายชัยภรณ์ ลภิรัตนากูล500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.อุษณี สุทธิสาร500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิศัลย์ธณา นางนงนุช ตั้งการุณจิต250
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิลัย นางแต้ว เหมือยไธสง และครอบครัว250
คุณธนกร ธรรมรักษิตธนกร ธรรมรักษิต และครอบครัว1000
พระสมุห์สิน ขนฺติพโล ซุ่นห้วนพ่อเส้ง-แม่ถั้น ซุ่นห้วน2000
Total Page Visits: 4 - Today Page Visits: 1