รายชื่อผู้สะสมยอด

ผู้สะสมยอด

นามผู้สะสมยอดนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญรับพระที่ระลึกแล้ว(ดวงแก้ว)
ยอดสะสมหมายเหตุ
นายยอด ฤทธิ์ทองนายโทน นางไปล่ นายยอด ฤทธิ์ทองนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี**ทางวัดกำลังสั่งทำพระที่ระลึก
นางบังอร ฤทธิ์ทองบังอร ฤทธิ์ทอง ยิ้ม ทวี แก้วรมบัวนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
นางม่วย พูลนิลนายทองเจือ นางม่วย พูลนิล และพ่อแม่
นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
ณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตร
ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรีและชมธวัช
นายกฤษณะ สุขเจริญหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร
อทิติยา ปิ่นตุรงค์บุษรินทร์และอทิติยา ปิ่นตุรงค์
suwaphat saengwichianสูงพัชร แสงวิเชียร
นายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำนายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ณัฐกิตติ์ โชคชัยฤทธิ์ณัฐกิตติ์และครอบครัว
สิทธิพร พูลสวัสดิ์สิทธิพร พูลสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.กนกวรรณ กองเกินน.ส.กนกวรรณ กองเกิน1,000
นายเสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง
พระมหาสายฝน มณีโชติคุณพ่อสิงห์โต-คุณแม่อารี มณีโชติ
พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวช
พระอิทธิกร ธีรปญโญพระอิทธิกร ธีรปญโญ519
อาทิตย์ หักทะเลพ่อปั่น แม่ละออง อาทิตย์ หักทะเล
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยแม่บุญเรือน - ลูกภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อย2500
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยใย-ละออง ปัถวี
สวง-พเยาว์ ศรีทองจ้อย
2500
ศุภกฤต ศรีทองจ้อยหลวงปู่สด โดย ศุภกฤต ศรีทองจ้อย576
นายมานพ รอดม่วง1500
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม (วงษ์ชาลี)ครอบครัววงษ์ชาลี
กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพและครอบครัว
พงศ์เพชร พึ่งธรรมพงศ์เพชร พึ่งธรรม3000
ทรงกลด นาคปรีชาทรงกลด นาคปรีชา สาริกบุตร2100
อรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
พระประดิษ คุณสาโร ทาทมแม่นาร์ถ ( อมิตตา ) ทาทม500
นางสาวสนนิศา คงมั่น4300ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิยา คำทอง1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ธงไทย ศรีนาคธงไทย ศรีนาค1500
อรพัน บัวเจริญ3400ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
อวยพร สุวรรณ1000ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
จิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กจิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3420
กณิหพงศ์ อุบลกณิหพงศ์ อุบล,สุรีย์-เอกฤทธิ์ สุนทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2420
กัญญาณัฐ สิงห์มะสิกัญญาณัฐ สิงห์มะสิ-ณิชากานต์ แสนโดดปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2480
นาถนภา-พรชนก-ณรงค์ เถาว์หิรัญแม่นาถนภา-คุณพรชนก-พ่อณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2700
ลาภิสรา เถาว์หิรัญลาภิสรา เถาว์หิรัญ-สินสมุทร-เปรมากร-ธนภัทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2040
อรุณศรี ลีธนศักดิ์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณฐานิตา ดอกไม้จีน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
น.ส. เมตตา รุ่งโรจน์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
สมยง สายชุ่มดีพ่อยาม,แม่สำเร็จ,สมยง สายชุ่มดี และครอบครัว
2530
อุไรวรรณ จันคะณา1300รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วรเชษฐ์ คำผาย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายจิรศักดิ์ สลับเขียว1500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วราภรณ์ อนุศาสนนันท์วราภรณ์ อนุศาสนนันท์และครอบครัว3000
คุณแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผาแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผา,พ่อวีระพันธ์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
คุณธงชัย บุญชูจิตต์คุณธงชัย บุญชูจิตต์พรพิชัย กิตติอภิญญา1600
รวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล500
พรพิชัย กิตติอภิญญามาติกาอินจันทร-ดช กตัญญูกิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา3800
บุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์-ณรงค์ เถาว์หิรัญบุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์ -ณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1660
พระมหาภคชัย ชัยสินมา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศธนกฤต กริชชา ณภพ ณัทชลกร เกียรติมาลา2000
คุณณัฐนันท์ ศรีคงคุณณัฐนันท์ ศรีคง1500
น.ส ณัฏยา ฐิติพงษ์พานิช3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณจำเนียร เลิศมานะคุณจำเนียร เลิศมานะ2000
ชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม2400
ชลนิดา เพิกแย้มนายยุทธศักดิ์ บุพรรณ2400
ชลนิดา เพิกแย้มนายชลภัทร และนางสุนิศา เพิกแย้ม2400
ชลนิดา เพิกแย้มนายอารยะ และนางประหยัด บุพรรณ
2400
ชลนิดา เพิกแย้มนางเสาร์แก้ว อินพรหมมา2400
ศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล1500
คุณปวันรัตน์ ฐิติภักดีเมธารัฐ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณสุนันทา แสงไชย1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
แม่นิตย์ ชมใจเลิศ1800รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มณฑา กอประเสริฐสุด100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์เจษฎา จารุณียาวนนท์ วันเพ็ญ แซ่ฉิ่น450
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์กมลวรรณ - จิตรา จารุณียาวนนท์
450
น.ส. ณัฏฐา พานิชย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ร.ต.อ. รุ่งเพชร ศิลานิล500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายปราโมทย์ รอสูงเนินพระเทพญาณมงคล3020
คุณวราลี วงศพัทธนะครอบครัววินิจฉัย200
นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวไพรินทร์ หลงเปลี่ยว และครอบครัว200
พ่อสมจิตต์ กิตติอภิญญา500
พ่อปิ่น อินสุพรรณ1000
พ่ออุดม เดชขุน500
นางอนงค์ นาคะชาตตระกูลนาคะชาต3000
คุณณภัทร วงศ์สกุลทอง4000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลเยาวลักษณ์ บุญทวีกิจ และ ครอบครัว2500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลณภัทร์ กิตติธนมงคล และนามสกุล แซ่เฮ้า2000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลบิดามารดา ณภัทร์ กิตติธนมงคล อัญชสา กิตติธนมงคล1500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลมหารัตนอุบาสิกา ทองสุข สำแดงปั้น2000
ชวันรัตน์ จารุสิริวัฒน์
กิตติ อังคณา จารุสิริวัฒน์ ครอบครัว3000
สุจิตรา ลินตรานด์JonatanJacquelineJacobsujitraLindstrand3000
คุณณัฐติยา โสภณางกรู700
สรธรรม-สุนทรี จริงจิตรสรธรรม-สุนทรี จริงจิตร และครอบครัว1000
ปทีป ศรีสุทธางกูรปทีป​ ศรีสุทธางกูรและครอบครัว3000
ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์-รัตนกร ลืออำรุง1200
คุณนิศารัตน์ ฐิติพงษ์พานิช1000
จินตนา ธนาพรวัฒนะจินตนา​ ธนาพรวัฒนะและครอบครัว1500
ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์1000
ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3300
นนทิชัย ด้วงอิ่มนนทิชัย ด้วงอิ่มและคณะ2500
คุณภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์ภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์1000
ธนวดี โชติกิตติชัย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเมตตา รุ่งโรจน์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญานิชาภา-ธัชพล-มิ่งขวัญ-บุญธชา2000
ภาคภูมิ พัฒนเจริญนางบุญเลี้ยง-นายจรูญ พัฒนเจริญ1500
ศาศวัต เชื้อสิงห์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายชัยภรณ์ ลภิรัตนากูล2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิศัลย์ธณา นางนงนุช ตั้งการุณจิต750
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิลัย นางแต้ว เหมือยไธสง และครอบครัว750
คุณธนกร ธรรมรักษิตธนกร ธรรมรักษิต และครอบครัว1000
สารัช ทัศนะเมธี200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณบุญญาพร ปริวัฒน์จักรวาล3000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส. ชลการ หนูหริ่ง1000
พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุพระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ500
คุณณัฐฐิฐา สิทธิสาริทธิ์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเสาวนิต สรรสิริเสริมเสาวนิต สรรสิริเสริมพงษ์อนันต์ ขาวเผือก2000
น.ส.ภาษิษ จิตตะรักษ์สรภพ หอมศรี-ภาษิษ จิตตะรักษ์พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
น.ส.ปณัณ แก้วคำไสย์ปณัณ-สิริวิมล-จตุรงค์ แก้วคำไสย์พัศญ์ศภณ โยธินธรรม3500
แม่ชีอุสา มุสิกชาติอุสา-มุสิกชาติ-ครอบครัว-บรรพบุรุษ200
น.ส.พัทธนันท์ สบู่ม่วง4000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณ ณภัทร วงศ์สกุลทองคุณณภัทร วงศ์สกุลทอง1000
คุณสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์ บุพพัณหสมัย1000
เกสมณี ณ.พัทลุง1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
รฐวรรณ ว่าถูกใจรฐวรรณ ว่าถูกใจ และครอบครัว200
บุญตา ตั้งศิริเจริญ
บุญตาตั้งศิริเจริญ-ณัฐกานต์ชัยธีระยานนท์400
สุเทพ เทศทอง100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณกัญจน์พร กิจประชา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวจันทร์ศิริลักษณ์ บัวจันทร์ และครอบครัว1000
น.ส.สุภาสิรี และนายฑีฆายุ กีรติวานิชย์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
สามเณรภูริเดช-คุณพ่อมนัต-คุแม่ขวัญใจ เปลี่ยนศรีส.ณ.ภูริเดช-พ่อมนัต-แม่ขวัญใจ เปลี่ยนศรี4300
นายธนาพล ธรรมชาติทวีธนาพล ธรรมชาติทวี บจก.ที.เค.ธนาพลการช่าง2500
นางสาวสรัญญา เผือกผ่องพ่อจัน แม่เจียน เผือกผ่อง2000
นางอาสู่ จิระพงศ์ศักดิ์อาสู่ ลูกๆ อุทิศให้กิตติ จิระพงศ์ศักดิ์1000
น.ส.ปิยะวรรณ-ปิยนุช แซ่ฉินตระกูลแซ่ฉิน-นาคโสมกุลและมาหา2000
คุณศาศวัต เชื้อสิงห์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.เทวารัตน์ บุญเนียมพ่อขำ-แม่บุญรอด-เกรียงเดช บุญเนียม2000
คุณนิติธร รัตนวงศ์นายนิติธร รัตนวงศ์ พร้อมครอบครัว1000
นางสาวธิดารัตน์ หอมหวลครอบครัวหอมหวล-จิตมั่น-บุตรเนตรจุ้ยเจริญ500
คุณกฤษฎา จันทรแด่สรรพสัตว์ในวัฏฏะ200
เ​สาว​นิต​ สรร​สิริ​เสริม2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.สุภัตรา นิ่มนวลน.ส.สุภัตรา นิ่มนวล และ ลูกหลาน200
ทองคำ-ธงชัย ธนวรรณทองคำ-ธงชัย ธนวรรณ ครอบครัวคล้ายแก้ว500
คุณดวงใจ ชมใจเลิศน.ส.ดวงใจ ชมใจเลิศ700
คุณอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศวิมล-ทองใบ มลฑลจุลเกศและลูกหลาน2500
นางฉลวย จันทร์แก้วพ่อโฉม-แม่สมใจ-สมศรี เพชรอรุณอ.สมใจ ไพมณี2000
คุณอารีย์ ตันเรืองศรีเตี่ยรอด-แม่คูณ ลิ้มอ่อง และ ลูกหลาน2000
น.ส.มลฤดี เทียนทองน.ส.มลฤดี เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
นางคนึงหวล เทียนทองนางคนึงหวล เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
พ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทราพ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทรา และ หลานเปรมใจ พูนพานิช1000
น.ส.พัชรี วีระพันธ์เพ็ญศรีพัชรีเช็งวีระพันธ์ภิรมย์ เล็กสาคร1000
มฤคชัย น้อยใยแม่อ้วน​ น้อยใย, มฤคชัย​ น้อยใย พร้อมญาติ313
คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์อังค์วรา จิตต์วรวงศ์และครอบครัว1500
กฤษฎ์นิพัทธ์ นิธิศิริภัสสรนามสกุล เจริญวัชราภัย และ นิธิศิริภัสสร1500
คุณสุริยา อิ่มที่สุด1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณภาณุมาศ ม่วงโพธิ์เงิน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อธิวัฒน์ อรสินธ์สหมิตรนราทองสมใจ ไพมณี4500
พเยาว์ เกตานนท์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลคุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3000
เด็กชายหนูแดง ประกอบผลเด็กชายหนูแดง ประกอบผลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3000
คุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาคุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3000
คุณพัชรี วีรพันธ์
200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณนิตยา สร้อยศิลา200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณน.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณ500
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลสุรชัย-ศิริอร ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลคุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตยสุตมา เลิศแสงเพชร ไฮ้ แซ่ตั้งพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1500
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตกัญสุชญา จิราธีรเจตพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1500
พระศุภชัย พรหมสันต์พระศุภชัย-สมศักดิ์ พรหมสันต์-ณัฐจงกล สุวิทยะศิริปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
คุณจิรานุวัฒน์ ผกากาฬคุณแม่บัวลี ผกากาฬ และ ครอบครัว2500
กัญญาวีร์ หนูอินทร์ตระกูลหนูอินทร์-ตระกูลไฝสุข500
น.ส.เพชรดาริณม์ กิจชัชพงศ์เพชรดาริณม์-ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์500
ร.ต.ท. ธนาธิป กันภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพรหมปัญโญ500
คุณวรมโนธรรม-มนิตา สถิรวรรธน์สดาพร กรองแสง และ ครอบครัว3750
นายชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์500
น.ส.เพ็ชรณี ซุยยะกิจลิ้ม ละมัย โกศล เพ็ชรณี ปฐม ซุยยะกิจ500
นายมานพ-นางศุภรัตน์-ด.ช.ศุภากร เทียนเงินมานพ-ศุภรัตน์-ศุภากร เทียนเงิน1000
นางพรลพัทธ์ อรุณบกสกุลณภวรรษ-พรลพัทธ์ อรุณบกสกุล1000
เง็กจู วงษ์เกษมเง็กจู วงษ์เกษม พร้อมลูกหลาน1000
นางจรัญญา สุขเพ็ญจรัญญา สุขเพ็ญ และ ครอบครัว500
นายประทิน ใจเย็นงามนาย​ วีระพล​ ใจเย็นงาม​500
นางสุวารี สุวพิชญ์ภูมิครอบครัวสุวารี สุวพิชญ์ภูมิจรัญญา สุขเพ็ญ1000
แม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
แม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
ครอบครัว เพ็ชรตาหนูพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ-พญานาคิณีศรีปทุมมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู500
นางศริยา ถึงสุขปรีชา-ศริยา-อานนท์-กัลยรัตน์ ถึงสุข1000
น.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลน.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล500
คุณชญาดา ชินพันธุ์ชญาดา ชินพันธุ์และครอบครัว2500
พระครูพิทักษ์ศิลปาคมพระครูพิทักษ์ศิลปาคมจองก่อน
วรรณสาร มะกรูดทองพัชรินทร์-วรรณสาร มะกรูดทองปรียา ปู่จันทร์500
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์-สุภาวดี แสวงแก้ว
ปรียา ปู่จันทร์500
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์-สุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์500
สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์500
คุณผ่องศรี คุณผ่องศรี 500
น.ส.วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล500
คุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญาคุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญา500
น.ส.กัญญาวีร์ หนูอินทร์น.ส.กัญญาวีร์ หนูอินทร์500
จิรบดี กะวังชาติไทย พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์100
สุนิสา ศุภผลนางสาลี่ นุกูลกิจ500
สุนิสา ศุภผลนายยินสิว ศุภผล500
สุนิสา ศุภผลนางยุกเหลี่ยน ศุภผล500
สุนิสา ศุภผลนายอำนวย นุกูลกิจ500
ณัฐพร สรสุชาติฐิติพงศ์-สาธิตา-สุภิญญา-ณัฐพร-สรสุชาติ1000
ร.ต.อ.รุ่งเพชร ศิลานิล500
หัทยา ตันฑ์มานะธรรมหัทยา-ทรง-หยกหยิบ ตันฑ์มานะธรรม1700
นางสาวปาริชาต ตั้งทรงเกียรติปาริชาต ตั้งทรงเกียรตินายเดชา ตั้งทรงเกียรติ500
Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 0