รายชื่อผู้สะสมยอด

ผู้สะสมยอด

นามผู้สะสมยอดนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญรับพระที่ระลึกแล้ว(ดวงแก้ว)
ยอดสะสมหมายเหตุ
นายยอด ฤทธิ์ทองนายโทน นางไปล่ นายยอด ฤทธิ์ทองนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี**ทางวัดกำลังสั่งทำพระที่ระลึก
นางบังอร ฤทธิ์ทองบังอร ฤทธิ์ทอง ยิ้ม ทวี แก้วรมบัวนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
นางม่วย พูลนิลนายทองเจือ นางม่วย พูลนิล และพ่อแม่
นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
ณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตร
ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรีและชมธวัช
นายกฤษณะ สุขเจริญหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร
อทิติยา ปิ่นตุรงค์บุษรินทร์และอทิติยา ปิ่นตุรงค์
suwaphat saengwichianสูงพัชร แสงวิเชียร
นายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำนายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ณัฐกิตติ์ โชคชัยฤทธิ์ณัฐกิตติ์และครอบครัว
สิทธิพร พูลสวัสดิ์สิทธิพร พูลสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.กนกวรรณ กองเกินน.ส.กนกวรรณ กองเกิน1,000
นายเสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง
พระมหาสายฝน มณีโชติคุณพ่อสิงห์โต-คุณแม่อารี มณีโชติ
พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวช
พระอิทธิกร ธีรปญโญพระอิทธิกร ธีรปญโญ519
อาทิตย์ หักทะเลพ่อปั่น แม่ละออง อาทิตย์ หักทะเล
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยแม่บุญเรือน - ลูกภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อย2500
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยใย-ละออง ปัถวี
สวง-พเยาว์ ศรีทองจ้อย
2500
ศุภกฤต ศรีทองจ้อยหลวงปู่สด โดย ศุภกฤต ศรีทองจ้อย576
นายมานพ รอดม่วง1500
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม (วงษ์ชาลี)ครอบครัววงษ์ชาลี
กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพและครอบครัว
นัทธ์พิภัช ครุฑคำไพบูลย์-นิธิวรรณ-นัทธ์พิภัช ครุฑคำ3760
พงศ์เพชร พึ่งธรรมพงศ์เพชร พึ่งธรรม3000
ทรงกลด นาคปรีชาทรงกลด นาคปรีชา สาริกบุตร2100
อรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
คุณธนันท์ลดา เชื้องวงทองวิภาวรรณ เชื้องวงทอง

1500รอข้อมูลจารึกชื่อ
พระประดิษ คุณสาโร ทาทมแม่นาร์ถ ( อมิตตา ) ทาทม500
นางสาวสนนิศา คงมั่น1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิยา คำทอง1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางกิม โชคธนานันท์ และครอบครัว
1800
นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์ และครอบครัว2500
ธงไทย ศรีนาคธงไทย ศรีนาค1500
อรพัน บัวเจริญ3400ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ณัฐรินทร์ ใจกุณาคณะพระณัฐรินทร์240
อวยพร สุวรรณ1000ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
จิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กจิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2420
กณิหพงศ์ อุบลกณิหพงศ์ อุบล,สุรีย์-เอกฤทธิ์ สุนทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2420
กัญญาณัฐ สิงห์มะสิกัญญาณัฐ สิงห์มะสิ-ณิชากานต์ แสนโดดปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2080
คำนวลศรี ทัศนาธรคำนวลศรี ทัศนาธร-วรณี ซูแสวงทรัพย์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู3520
นาถนภา-พรชนก-ณรงค์ เถาว์หิรัญแม่นาถนภา-คุณพรชนก-พ่อณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2700
ลาภิสรา เถาว์หิรัญลาภิสรา เถาว์หิรัญ-สินสมุทร-เปรมากร-ธนภัทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2040
คุณ​วาสนา​ โศภิตวจนะ
2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อรุณศรี ลีธนศักดิ์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณฐานิตา ดอกไม้จีน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
น.ส. เมตตา รุ่งโรจน์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
จีรศักดิ์ ทองร่วงจีรศักดิ์ ทองร่วง,ชัยรัตน์ พลมุข พร้อมครอบครัว800
สมยง สายชุ่มดีพ่อยาม,แม่สำเร็จ,สมยง สายชุ่มดี และครอบครัว
700
อุไรวรรณ จันคะณา1300รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วรเชษฐ์ คำผาย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายจิรศักดิ์ สลับเขียว1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วราภรณ์ อนุศาสนนันท์วราภรณ์ อนุศาสนนันท์และครอบครัว3000
คุณแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผาแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผา,พ่อวีระพันธ์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1700
คุณธงชัย บุญชูจิตต์คุณธงชัย บุญชูจิตต์พรพิชัย กิตติอภิญญา1600
รวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล500
พรพิชัย กิตติอภิญญามาติกาอินจันทร-ดช กตัญญูกิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา3800
บุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์-ณรงค์ เถาว์หิรัญบุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์ -ณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1660
พระมหาภคชัย ชัยสินมา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศธนกฤต กริชชา ณภพ ณัทชลกร เกียรติมาลา0
พระณัฐรินทร์ ใจกุณาคณะพระณัฐรินทร์ กิตติญาโณ3000
คุณณัฐนันท์ ศรีคงคุณณัฐนันท์ ศรีคง1500
น.ส ณัฏยา ฐิติพงษ์พานิช3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณจำเนียร เลิศมานะคุณจำเนียร เลิศมานะ1000
ชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม1800
ชลนิดา เพิกแย้มนายยุทธศักดิ์ บุพรรณ1800
ชลนิดา เพิกแย้มนายชลภัทร และนางสุนิศา เพิกแย้ม1800
ชลนิดา เพิกแย้มนายอารยะ และนางประหยัด บุพรรณ
1800
ชลนิดา เพิกแย้มนางเสาร์แก้ว อินพรหมมา300
ศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล1500
คุณปวันรัตน์ ฐิติภักดีเมธารัฐ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณสุนันทา แสงไชย1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางนิภา พิณพาทย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
แม่นิตย์ ชมใจเลิศ1800รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มณฑา กอประเสริฐสุด100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
เทอดศักดิ์ กมุทชาติเจริญชัย-ประทีป-เทอดศักดิ์ กมุทชาติ4500
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์เจษฎา จารุณียาวนนท์ วันเพ็ญ แซ่ฉิ่น450
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์กมลวรรณ - จิตรา จารุณียาวนนท์
450
น.ส. ณัฏฐา พานิชย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
พิมพ์นิภา รักรีพิมพ์นิภา รักรี, ภคกรณ์ แจ้งใจดี3000
ร.ต.อ. รุ่งเพชร ศิลานิล500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายปราโมทย์ รอสูงเนินพระเทพญาณมงคล2520
คุณวราลี วงศพัทธนะครอบครัววินิจฉัย200
นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวไพรินทร์ หลงเปลี่ยว และครอบครัว200
พ่อสมจิตต์ กิตติอภิญญา500
พ่อปิ่น อินสุพรรณ1000
พ่ออุดม เดชขุน500
ปัทมา วิเชียรฉายปัทมา วิเชียรฉาย และครอบครัวสุนิสา ศุภผล2502
นางอนงค์ นาคะชาตตระกูลนาคะชาต3000
คุณณภัทร วงศ์สกุลทอง4000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลเยาวลักษณ์ บุญทวีกิจ และ ครอบครัว2500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลณภัทร์ กิตติธนมงคล และนามสกุล แซ่เฮ้า2000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลบิดามารดา ณภัทร์ กิตติธนมงคล อัญชสา กิตติธนมงคล1500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลมหารัตนอุบาสิกา ทองสุข สำแดงปั้น2000
ชวันรัตน์ จารุสิริวัฒน์
กิตติ อังคณา จารุสิริวัฒน์ ครอบครัว3000
สุจิตรา ลินตรานด์JonatanJacquelineJacobsujitraLindstrand3000
คุณณัฐติยา โสภณางกรู700
สรธรรม-สุนทรี จริงจิตรสรธรรม-สุนทรี จริงจิตร และครอบครัว1000
ปทีป ศรึสุทธางกูรปทีป​ ศรีสุทธางกูรและครอบครัว1500
ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์-รัตนกร ลืออำรุง1200
คุณนิศารัตน์ ฐิติพงษ์พานิช1000
จินตนา ธนาพรวัฒนะจินตนา​ ธนาพรวัฒนะและครอบครัว1500
ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์1000
ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3300
คุณมนัต-ขวัญใจ เปลี่ยนศรีส.ณ. ภูริเดช เปลี่ยนศรี1600
นนทิชัย ด้วงอิ่มนนทิชัย ด้วงอิ่มและคณะ2500
คุณภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์ภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์1000
น.ส. สนนิศา คงมั่น600รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ธนวดี โชติกิตติชัย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเมตตา รุ่งโรจน์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณชัยภัทร วงศ์อารีย์หลวงปู่สด โดย ชัยภัทร-ชลาลัย วงศ์อารีย์4000
มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญานิชาภา-ธัชพล-มิ่งขวัญ-บุญธชา2000
ภาคภูมิ พัฒนเจริญนางบุญเลี้ยง-นายจรูญ พัฒนเจริญ1500
ศาศวัต เชื้อสิงห์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายชัยภรณ์ ลภิรัตนากูล1500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิศัลย์ธณา นางนงนุช ตั้งการุณจิต750
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิลัย นางแต้ว เหมือยไธสง และครอบครัว750
คุณธนกร ธรรมรักษิตธนกร ธรรมรักษิต และครอบครัว1000
สารัช ทัศนะเมธี200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณบุญญาพร ปริวัฒน์จักรวาล3000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส. ชลการ หนูหริ่ง1000
พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุพระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ500
พระมหาอภิลักษ์ อภิลาโภพระมหาอภิลักษ์ อภิลาโภ2000
นางสาธิมา แซ่เฮง3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณณัฐฐิฐา สิทธิสาริทธิ์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเสาวนิต สรรสิริเสริมเสาวนิต สรรสิริเสริมพงษ์อนันต์ ขาวเผือก2000
น.ส.ภาษิษ จิตตะรักษ์สรภพ หอมศรี-ภาษิษ จิตตะรักษ์พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
น.ส.ปณัณ แก้วคำไสย์ปณัณ-สิริวิมล-จตุรงค์ แก้วคำไสย์พัศญ์ศภณ โยธินธรรม1500
แม่ชีอุสา มุสิกชาติอุสา-มุสิกชาติ-ครอบครัว-บรรพบุรุษ200
น.ส.พัทธนันท์ สบู่ม่วง4000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณ ณภัทร วงศ์สกุลทองคุณณภัทร วงศ์สกุลทอง1000
คุณสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์ บุพพัณหสมัย1000
นางพัชนี สุขสวัสดิ์พัชนี สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์3000
นายธีรวัต สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์3000
นายสำเริง สุขสวัสดิ์นายสำเริง สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์3000
นางสาวพิมพณัท สุขสวัสดิ์พิมพณัท สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์3000
ภัทรมน อักษรศรีภัทรมน อักษรศรีและวงศ์ตระกูลนายธีรวัต สุขสวัสดิ์2000
เกสมณี ณ.พัทลุง1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
รฐวรรณ ว่าถูกใจรฐวรรณ ว่าถูกใจ และครอบครัว200
นายธวัชชัย แก้วรุ่งฟ้าธวัชชัย แก้วรุ่งฟ้า และครอบครัว2000
บุญตา ตั้งศิริเจริญ
บุญตาตั้งศิริเจริญ-ณัฐกานต์ชัยธีระยานนท์400
สุเทพ เทศทอง100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณกัญจน์พร กิจประชา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวจันทร์ศิริลักษณ์ บัวจันทร์ และครอบครัว500
น.ส.สุภาสิรี และนายฑีฆายุ กีรติวานิชย์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
สามเณรภูริเดช-คุณพ่อมนัต-คุแม่ขวัญใจ เปลี่ยนศรีส.ณ.ภูริเดช-พ่อมนัต-แม่ขวัญใจ เปลี่ยนศรี1200
นายธนาพล ธรรมชาติทวีธนาพล ธรรมชาติทวี บจก.ที.เค.ธนาพลการช่าง2500
นางสาวสรัญญา เผือกผ่องพ่อจัน แม่เจียน เผือกผ่อง500
นางอาสู่ จิระพงศ์ศักดิ์อาสู่ ลูกๆ อุทิศให้กิตติ จิระพงศ์ศักดิ์1000
น.ส.ปิยะวรรณ-ปิยนุช แซ่ฉินตระกูลแซ่ฉิน-นาคโสมกุลและมาหา2000
คุณศาศวัต เชื้อสิงห์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.เทวารัตน์ บุญเนียมพ่อขำ-แม่บุญรอด-เกรียงเดช บุญเนียม2000
คุณนิติธร รัตนวงศ์นายนิติธร รัตนวงศ์ พร้อมครอบครัว1000
นางสาวธิดารัตน์ หอมหวลครอบครัวหอมหวล-จิตมั่น-บุตรเนตรจุ้ยเจริญ500
คุณกฤษฎา จันทรแด่สรรพสัตว์ในวัฏฏะ200
เ​สาว​นิต​ สรร​สิริ​เสริม2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสมมาตร อักษรศรีนางสมมาตร-ทวี อักษรศรีนายธีรวัต สุขสวัสดิ์3000
น.ส.สุภัตรา นิ่มนวลน.ส.สุภัตรา นิ่มนวล และ ลูกหลาน200
ทองคำ-ธงชัย ธนวรรณทองคำ-ธงชัย ธนวรรณ ครอบครัวคล้ายแก้ว500
คุณดวงใจ ชมใจเลิศน.ส.ดวงใจ ชมใจเลิศ700
คุณอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศวิมล-ทองใบ มลฑลจุลเกศและลูกหลาน1000
นางฉลวย จันทร์แก้วพ่อโฉม-แม่สมใจ-สมศรี เพชรอรุณอ.สมใจ ไพมณี1500
คุณอารีย์ ตันเรืองศรีเตี่ยรอด-แม่คูณ ลิ้มอ่อง และ ลูกหลาน1000
น.ส.มลฤดี เทียนทองน.ส.มลฤดี เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
นางคนึงหวล เทียนทองนางคนึงหวล เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
พ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทราพ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทรา และ หลานเปรมใจ พูนพานิช1000
น.ส.พัชรี วีระพันธ์เพ็ญศรีพัชรีเช็งวีระพันธ์ภิรมย์ เล็กสาคร1000
มฤคชัย น้อยใยแม่อ้วน​ น้อยใย, มฤคชัย​ น้อยใย พร้อมญาติ313
คุณกฤตพล-คุณจุไรรัตน์ จรจวบโชคพ่อส่วง-แม่เนียม แก่นจันทร์2000
คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์อังค์วรา จิตต์วรวงศ์และครอบครัว500
กฤษฎ์นิพัทธ์ นิธิศิริภัสสรนามสกุล เจริญวัชราภัย และ นิธิศิริภัสสร1000
คุณสุริยา อิ่มที่สุด1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณภาณุมาศ ม่วงโพธิ์เงิน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อธิวัฒน์ อรสินธ์สหมิตรนราทองสมใจ ไพมณี4500
พเยาว์ เกตานนท์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลคุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
เด็กชายหนูแดง ประกอบผลเด็กชายหนูแดง ประกอบผลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
คุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาคุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
คุณพัชรี วีรพันธ์
200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณนิตยา สร้อยศิลา200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณน.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณ500
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลสุรชัย-ศิริอร ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร500
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลคุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร500
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตยสุตมา เลิศแสงเพชร ไฮ้ แซ่ตั้งพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร500
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตกัญสุชญา จิราธีรเจตพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร500
พระศุภชัย พรหมสันต์พระศุภชัย-สมศักดิ์ พรหมสันต์-ณัฐจงกล สุวิทยะศิริปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1000
Total Page Visits: 12 - Today Page Visits: 0