รายชื่อผู้สะสมยอด

ผู้สะสมยอด

นามผู้สะสมยอดนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญรับพระที่ระลึกแล้ว(ดวงแก้ว)
ยอดสะสมหมายเหตุ
นายยอด ฤทธิ์ทองนายโทน นางไปล่ นายยอด ฤทธิ์ทองนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี**ทางวัดกำลังสั่งทำพระที่ระลึก
นางบังอร ฤทธิ์ทองบังอร ฤทธิ์ทอง ยิ้ม ทวี แก้วรมบัวนายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
นางม่วย พูลนิลนายทองเจือ นางม่วย พูลนิล และพ่อแม่
นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
ณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตร
ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรีและชมธวัช
นายกฤษณะ สุขเจริญหลวงปู่เดินหนอิเกสาโร
อทิติยา ปิ่นตุรงค์บุษรินทร์และอทิติยา ปิ่นตุรงค์
suwaphat saengwichianสูงพัชร แสงวิเชียร
นายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำนายณรงค์ฤทธิ์ ช้างเย็นฉ่ำ
ณัฐกิตติ์ โชคชัยฤทธิ์ณัฐกิตติ์และครอบครัว
สิทธิพร พูลสวัสดิ์สิทธิพร พูลสวัสดิ์ และครอบครัว
น.ส.กนกวรรณ กองเกินน.ส.กนกวรรณ กองเกิน1,000
นายเสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง
พระมหาสายฝน มณีโชติคุณพ่อสิงห์โต-คุณแม่อารี มณีโชติ
พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวช
พระอิทธิกร ธีรปญโญพระอิทธิกร ธีรปญโญ519
อาทิตย์ หักทะเลพ่อปั่น แม่ละออง อาทิตย์ หักทะเล
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยแม่บุญเรือน - ลูกภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อย2500
ภิญญาพัชญ์ ศรีทองจ้อยใย-ละออง ปัถวี
สวง-พเยาว์ ศรีทองจ้อย
2500
ศุภกฤต ศรีทองจ้อยหลวงปู่สด โดย ศุภกฤต ศรีทองจ้อย576
พระมหาพิพัฒพงศ์ ฐิตธมฺโม (วงษ์ชาลี)ครอบครัววงษ์ชาลี
กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพและครอบครัว
อรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
พระประดิษ คุณสาโร ทาทมแม่นาร์ถ ( อมิตตา ) ทาทม500
นางสาวสนนิศา คงมั่น4300ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ว่าที่ ร.ต.ฤทธิยา คำทอง1500ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
ธงไทย ศรีนาคธงไทย ศรีนาค1500
อรพัน บัวเจริญ3400ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
อวยพร สุวรรณ1000ส่งข้อมูลผิด รอข้อมูลจารึกชื่อ
กณิหพงศ์ อุบลกณิหพงศ์ อุบล,สุรีย์-เอกฤทธิ์ สุนทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2420
ลาภิสรา เถาว์หิรัญลาภิสรา เถาว์หิรัญ-สินสมุทร-เปรมากร-ธนภัทรปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2040
อรุณศรี ลีธนศักดิ์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณฐานิตา ดอกไม้จีน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ-เบอร์โทรศัพท์
น.ส. เมตตา รุ่งโรจน์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
สมยง สายชุ่มดีพ่อยาม,แม่สำเร็จ,สมยง สายชุ่มดี และครอบครัว
3500
อุไรวรรณ จันคะณา2100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วรเชษฐ์ คำผาย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
วราภรณ์ อนุศาสนนันท์วราภรณ์ อนุศาสนนันท์และครอบครัว3000
คุณธงชัย บุญชูจิตต์คุณธงชัย บุญชูจิตต์พรพิชัย กิตติอภิญญา1600
รวีรักษ์ กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล500
พรพิชัย กิตติอภิญญามาติกาอินจันทร-ดช กตัญญูกิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา3800
บุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์-ณรงค์ เถาว์หิรัญบุญช่วย-อนงค์-ชาญวิทย์ -ณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู2000
พระมหาภคชัย ชัยสินมา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณณัฐนันท์ ศรีคงคุณณัฐนันท์ ศรีคง1500
น.ส ณัฏยา ฐิติพงษ์พานิช3500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณจำเนียร เลิศมานะคุณจำเนียร เลิศมานะ2000
ชลนิดา เพิกแย้มนางสาวชลนิดา เพิกแย้ม3300
ชลนิดา เพิกแย้มนายยุทธศักดิ์ บุพรรณ3300
ชลนิดา เพิกแย้มนายชลภัทร และนางสุนิศา เพิกแย้ม3300
ชลนิดา เพิกแย้มนายอารยะ และนางประหยัด บุพรรณ
3300
ชลนิดา เพิกแย้มนางเสาร์แก้ว อินพรหมมา3300
ศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลศิริพร-อุโฆษ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล2000
คุณปวันรัตน์ ฐิติภักดีเมธารัฐ1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณสุนันทา แสงไชย1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
แม่นิตย์ ชมใจเลิศ1800รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มณฑา กอประเสริฐสุด100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์เจษฎา จารุณียาวนนท์ วันเพ็ญ แซ่ฉิ่น450
กมลวรรณ จารุณียาวนนท์กมลวรรณ - จิตรา จารุณียาวนนท์
450
น.ส. ณัฏฐา พานิชย์2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ร.ต.อ.รุ่งเพชร ศิลานิล1500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณวราลี วงศพัทธนะครอบครัววินิจฉัย200
นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวไพรินทร์ หลงเปลี่ยว และครอบครัว200
พ่อสมจิตต์ กิตติอภิญญา500
พ่อปิ่น อินสุพรรณ1000
พ่ออุดม เดชขุน500
นางอนงค์ นาคะชาตตระกูลนาคะชาต3000
คุณณภัทร วงศ์สกุลทอง4000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลเยาวลักษณ์ บุญทวีกิจ และ ครอบครัว2500
ณฐภัทร กิตติธนมงคลณภัทร์ กิตติธนมงคล และนามสกุล แซ่เฮ้า2000
ณฐภัทร กิตติธนมงคลบิดามารดา ณภัทร์ กิตติธนมงคล อัญชสา กิตติธนมงคล1500
ชวันรัตน์ จารุสิริวัฒน์
กิตติ อังคณา จารุสิริวัฒน์ ครอบครัว3000
คุณณัฐติยา โสภณางกรู700
สรธรรม-สุนทรี จริงจิตรสรธรรม-สุนทรี จริงจิตร และครอบครัว1000
ปทีป ศรีสุทธางกูรปทีป​ ศรีสุทธางกูรและครอบครัว4000
ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์-รัตนกร ลืออำรุง1200
คุณนิศารัตน์ ฐิติพงษ์พานิช1000
จินตนา ธนาพรวัฒนะจินตนา​ ธนาพรวัฒนะและครอบครัว1500
ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์ปิยะพงษ์ การุณรุ่งโรจน์1000
จินตนา บุญฟูเฟื่องจินตนา บุญฟูเฟื่องณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3700
นนทิชัย ด้วงอิ่มนนทิชัย ด้วงอิ่มและคณะ2500
คุณภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์ภัคคม์ภพ สิริธนาสุภรัตน์1000
ธนวดี โชติกิตติชัย500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเมตตา รุ่งโรจน์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญานิชาภา-ธัชพล-มิ่งขวัญ-บุญธชา2500
ภาคภูมิ พัฒนเจริญนางบุญเลี้ยง-นายจรูญ พัฒนเจริญ1500
ศาศวัต เชื้อสิงห์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายชัยภรณ์ ลภิรัตนากูล2500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิศัลย์ธณา นางนงนุช ตั้งการุณจิต750
ชมษร ตั้งการุณจิตนายวิลัย นางแต้ว เหมือยไธสง และครอบครัว750
คุณธนกร ธรรมรักษิตธนกร ธรรมรักษิต และครอบครัว1000
สารัช ทัศนะเมธี200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณบุญญาพร ปริวัฒน์จักรวาล3000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส. ชลการ หนูหริ่ง1000
พระมหาจิราพันธ์ วรเกตุพระมหาจิราพันธ์ วรเกตุ500
คุณณัฐฐิฐา สิทธิสาริทธิ์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณเสาวนิต สรรสิริเสริมเสาวนิต สรรสิริเสริมพงษ์อนันต์ ขาวเผือก2000
น.ส.ภาษิษ จิตตะรักษ์สรภพ หอมศรี-ภาษิษ จิตตะรักษ์พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร1000
แม่ชีอุสา มุสิกชาติอุสา-มุสิกชาติ-ครอบครัว-บรรพบุรุษ200
น.ส.พัทธนันท์ สบู่ม่วง4000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณ ณภัทร วงศ์สกุลทองคุณณภัทร วงศ์สกุลทอง1000
คุณสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์-ศิริกาญจนา บุพพัณหสมัยสุวิทย์ บุพพัณหสมัย1000
เกสมณี ณ.พัทลุง1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
รฐวรรณ ว่าถูกใจรฐวรรณ ว่าถูกใจ และครอบครัว200
บุญตา ตั้งศิริเจริญ
บุญตาตั้งศิริเจริญ-ณัฐกานต์ชัยธีระยานนท์400
สุเทพ เทศทอง100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณกัญจน์พร กิจประชา100รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นางสาวศิริลักษณ์ บัวจันทร์ศิริลักษณ์ บัวจันทร์ และครอบครัว1500
น.ส.สุภาสิรี และนายฑีฆายุ กีรติวานิชย์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายธนาพล ธรรมชาติทวีธนาพล ธรรมชาติทวี บจก.ที.เค.ธนาพลการช่าง2500
นางอาสู่ จิระพงศ์ศักดิ์อาสู่ ลูกๆ อุทิศให้กิตติ จิระพงศ์ศักดิ์1000
น.ส.ปิยะวรรณ-ปิยนุช แซ่ฉินตระกูลแซ่ฉิน-นาคโสมกุลและมาหา2000
คุณศาศวัต เชื้อสิงห์1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.เทวารัตน์ บุญเนียมพ่อขำ-แม่บุญรอด-เกรียงเดช บุญเนียม2500
คุณนิติธร รัตนวงศ์นายนิติธร รัตนวงศ์ พร้อมครอบครัว1000
นางสาวธิดารัตน์ หอมหวลครอบครัวหอมหวล-จิตมั่น-บุตรเนตรจุ้ยเจริญ500
คุณกฤษฎา จันทรแด่สรรพสัตว์ในวัฏฏะ1400
เ​สาว​นิต​ สรร​สิริ​เสริม2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.สุภัตรา นิ่มนวลน.ส.สุภัตรา นิ่มนวล และ ลูกหลาน200
ทองคำ-ธงชัย ธนวรรณทองคำ-ธงชัย ธนวรรณ ครอบครัวคล้ายแก้ว500
คุณดวงใจ ชมใจเลิศน.ส.ดวงใจ ชมใจเลิศ700
คุณอารีย์ ตันเรืองศรีเตี่ยรอด-แม่คูณ ลิ้มอ่อง และ ลูกหลาน2500
น.ส.มลฤดี เทียนทองน.ส.มลฤดี เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
นางคนึงหวล เทียนทองนางคนึงหวล เทียนทองดวงใจ ชมใจเลิศ300
พ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทราพ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทรา และ หลานเปรมใจ พูนพานิช1000
มฤคชัย น้อยใยแม่อ้วน​ น้อยใย, มฤคชัย​ น้อยใย พร้อมญาติ3463
คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์อังค์วรา จิตต์วรวงศ์และครอบครัว3500
กฤษฎ์นิพัทธ์ นิธิศิริภัสสรนามสกุล เจริญวัชราภัย และ นิธิศิริภัสสร2000
คุณสุริยา อิ่มที่สุด1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณภาณุมาศ ม่วงโพธิ์เงิน1000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
อธิวัฒน์ อรสินธ์สหมิตรนราทองสมใจ ไพมณี4500
พเยาว์ เกตานนท์นายพเยาว์ เกตานนท์
2000
คุณพัชรี วีรพันธ์
200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
คุณนิตยา สร้อยศิลา200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณน.ส.กิติยาภรณ์ ศิริพัจนาวรรณ500
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลสุรชัย-ศิริอร ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร2500
คุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลคุณกัณณ์กรรัตน์ ไตรธนานุบาลพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร2500
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตยสุตมา เลิศแสงเพชร ไฮ้ แซ่ตั้งพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร4000
คุณกัญสุชญา จิราธีรเจตกัญสุชญา จิราธีรเจตพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร2000
คุณจิรานุวัฒน์ ผกากาฬคุณแม่บัวลี ผกากาฬ และ ครอบครัว2500
กัญญาวีร์ หนูอินทร์ตระกูลหนูอินทร์-ตระกูลไฝสุข1500
น.ส.เพชรดาริณม์ กิจชัชพงศ์เพชรดาริณม์-ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์500
ร.ต.ท. ธนาธิป กันภัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพรหมปัญโญ1000
คุณวรมโนธรรม-มนิตา สถิรวรรธน์สดาพร กรองแสง และ ครอบครัว3750
นายชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์2500
นายมานพ-นางศุภรัตน์-ด.ช.ศุภากร เทียนเงินมานพ-ศุภรัตน์-ศุภากร เทียนเงิน3000
นางจรัญญา สุขเพ็ญจรัญญา สุขเพ็ญ และ ครอบครัว500
นายประทิน ใจเย็นงามนาย​ วีระพล​ ใจเย็นงาม​500
นางสุวารี สุวพิชญ์ภูมิครอบครัวสุวารี สุวพิชญ์ภูมิจรัญญา สุขเพ็ญ1000
แม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีกาญจนา ปราณีแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
แม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีปทิตตา เปรมสุวรรณแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ0
ครอบครัว เพ็ชรตาหนูพญานาคาธิบดีศรีสุทโธ-พญานาคิณีศรีปทุมมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1500
นางศริยา ถึงสุขปรีชา-ศริยา-อานนท์-กัลยรัตน์ ถึงสุข1000
น.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลน.ส.วรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล500
คุณชญาดา ชินพันธุ์สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดา2500
พระครูพิทักษ์ศิลปาคมพระครูพิทักษ์ศิลปาคมจองก่อน
วรรณสาร มะกรูดทองพัชรินทร์-วรรณสาร มะกรูดทองปรียา ปู่จันทร์500
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์-สุภาวดี แสวงแก้ว
ปรียา ปู่จันทร์1000
คุณสุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์-สุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์1000
สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์สมใจ-เอกศรุต-ชาตรี-ชาญชัย ลี้สมประสงค์500
คุณผ่องศรี คุณผ่องศรี 500
น.ส.วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล2500
คุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญาคุณมิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญา500
จิรบดี กะวังชาติไทย พระรัตนตรัย พระมหากษัตริย์1000
สุนิสา ศุภผลนางสาลี่ นุกูลกิจ2000
สุนิสา ศุภผลนายยินสิว ศุภผล2000
สุนิสา ศุภผลนางยุกเหลี่ยน ศุภผล2000
สุนิสา ศุภผลนายอำนวย นุกูลกิจ2000
ณัฐพร สรสุชาติฐิติพงศ์-สาธิตา-สุภิญญา-ณัฐพร-สรสุชาติ1000
นายณฐกร เจริญทรัพย์ครอบครัวเจริญทรัพย์500
หัทยา ตันฑ์มานะธรรมหัทยา-ทรง-หยกหยิบ ตันฑ์มานะธรรม1700
ปาริชาต ตั้งทรงเกียรติปาริชาต ตั้งทรงเกียรตินายเดชา ตั้งทรงเกียรติ3500
นาง เสาวนิต สรรสิริเสริมครอบครัวนายวันชัย สรรสิริเสริม1000
นางสาว สุรีพร บ่อทองคำนางสาว สุรีพร บ่อทองคำ1500
นาย ชัชพงษ์ จันทร์เมือง2000รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นาย เสฏฐวุฒิ พัฒนพงศ์ธิติเสฏฐวุฒิ พัฒนพงศ์ธิติ4000
นางอุบล เทพอรุณรัตน์พ่อกิทเลี้ยง แม่ชะม้อย อุบล เทพอรุณจัตน์1600
ชูชีพ ถาพโพธิ์นางไข่ ชูชีพ ถาพโพธิ์2500
นางสาวปรารถนา สังข์แก้วหาญ สุขศรี สังข์แก้วและครอบครัว1000
คุณรสสุคนธ์ คงวิชาการเพชร เพชรลดา คงวิชาการ
1500
พี่เล็ก-พี่อ้อ-จอย-เก๋-ใหม่-กก เรือนพญานาค ศศิริยะ3200
ภัครัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์ภัครัศมิ์ รุ่งเจริญศิลป์ และครอบครัว
985
พันธ์ทิพ วิมลรัตน์พันธ์ทิพ วิมลรัตน์200
นางชณปพัชค์ พงศ์มหาธญาญ์ประเวศน์ อุปัชฌาย์ ชณปพัชค์ พงศ์มหาธญาญ์500
ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์1000
คุณธนกร ธีรภัทรมงคลธนกร ธีรภัทรมงคล500
ศุภัฐทรา ศรีเดิมมาศุภัฐทรา ศรีเดิมมา เฉลิมยศ จันทร์จงปราณี609
คุณป้าอุบล เทพอรุณรัตน์ คุณเอกอร แซ่อื้อคุณป้าอุบล เทพอรุณรัตน์ คุณเอกอร แซ่อื้อ3400
นาวสาววัลภา หงส์ศุภางค์พันธ์ุ
สนั่น พยุงค์ หงส์ศุภางค์พันธุ์2000
พัชราภรณ์ สาครพันธ์ตระกูลสาตรพันธ์ จุลศักดิ์2500
กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรพ่อประยุทธ์ แม่จินตนา กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวร1300
จันทิมา ลักษณเกียรติอนันต์ อนานนท์ จันทิมา ลักษณเกียรติ300
สุภัคชญา ภูวิจิตร900รอข้อมูลการจารึกชื่อ
นายพรศักดิ์ เย็นวัฒนากุลนายพรศักดิ์ น.ส.ศิริวรรณ500
นางสาว รัชฎา เจริญทรัพย์น.ส.รัชฎาเจริพย์และครอบครัว1000
นางศรีแพร กนก กลีบบัวศรีแพร สาริศ กนกพร กลีบบัว1000
นางอาพันธ์ชนิต เลิศพิทักษ์ธรรมอาคม จิตชญา ทีฆวาทินและครอบครัว2100
สมศักดิ์-พจนีย์- ปิยะพร ศรีตะลาลัยสมศักดิ์-พจนีย์-ปิยะพร ศรีตะลาลัยปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1000
อุษา-วโรปกรณ์ - วสวัตติ์ ประกอบผลอุษา-วโรปกรณ์-วสวัตติ์ ประกอบผลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู1000
ปพนธนัย โม้ดาปพนธนัย โมด้า พร้อมครอบครัว2700
พ.ท.ชินธนานันท์ พูลทรัพย์พล.ท.สุรศักดิ์~ชญาภา ครอบครัวพูลทรัพย์2000
พลศักดิ์ อนุณรัศมีโชติ1200รอข้อมูลการจารึกชื่อ
น.ส.ณัฐวิมล บุญธนศักดิ์500รอข้อมูลการจารึกชื่อ
สุริวัสสา นารินคำสุริวัสสา นารินคำ พร้อมครอบครัว3000
อธิรัชต์ บุญรอดอธิรัชต์ บุญรอดพิพัฒน์ เหลืองวิภาต500
กันธิมา บุญจันทร์บัณฑิต-กันธิมา บุญจันทร์พิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
วรรณอนงค์ จัตุรงค์พัฒนา
นภาลัย ยิ่งยง พรมจักร์พร้อมบุตรหลานพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
สิรภพ ล้อรัชตกุลสิรภพ ล้อรัชตกุล
1000
พระครูธรรมธรโชคทวี เกิดสุวรรณ
พระครูธรรมธรโชคทวี ทวิวณฺณโพธิ
1500
พระคฑาวุธ ธมฺมปูชโก
พระคฑาวุธ ธมฺมปูชโก2000
อิทธิพงศ์ จัตุรงค์พัฒนาอิทธิพงศ์ จัตุรงค์พัฒนาและครอบครัวพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
500
จักรพงษ์ พรรณวดี ภูติรัตน์จักรพงษ์ พรรณวดี ภูติรัตน์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี3000
จารุนันท์ คลี่แคล้วนายอุทัย ยืน จารุนันท์ สุเทพ ชนาธิป คลี่แคล้ว3000
ลัดดา จันทร์แพงครอบครัวพ่อชม แม่ตาล ลัดดา จันทร์แพง2000
น.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคล น.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคล และครอบครัว3000
ภัคจิรา อ่วมรวมทรัพย์ธนวัฒน์ ภัคจิรา พุ่มมูล500
กันย์พัชร นิธิมสารัศม์กันย์พัชร นิธิมสารัศม์200
พชร ศิริภิญโญกฤตคณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง500
Paramit SupadulchaiTania ปรมิตร & ครอบครัวทรัพย์อดุลชัย2000
ณัฐณดา พาราษฎร์ณัฐณดา พัทยา พาราษฎร์1000
สุธาวุฒิ ลิขิตบรรจงดีบุญเลิศ-สุใจ ลิขิตบรรจงดี ครอบครัว1000
ธนินทร์ มีนาคธนินทร์ มีนาค500
น.ส.ชญานัศ ตั้งทรงเกียรติน.ส.ชญานัศ ตั้งทรงเกียรติ1000
โอปอล์ อินทุลักษณ์โอปอล์ อินทุลักษณ์วรดณุ นิลกษาปน์1000
นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์วรดณุ นิลกษาปน์1000
ณิชนนก กล่อมจิตคุณพ่อฟิน คุณแม่ส้มเกลี้ยง ลูกฌิชนก กล่อมจิต2100
ปราณี ชูกรปราณี ชูกรปราณี ชูกร1000
ปิยะวรรณ ชูกรปิยะวรรณ ชูกรปราณี ชูกร1000
Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 0