รายชื่อผู้สร้างพระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว)

ลำดับนามผู้สร้างนามที่จารึก/สลักผู้นำบุญการรับพระที่ระลึก(ดวงแก้ว)
5001นางสาวประนอม สูญกลางนายโสภณ สูญกลาง นางเพียร สูญกลาง
5002นางพจนา บริสุทธิ์นายวิจิตร นางพจนา บริสุทธิ์
5003นายเทพธีร์ จันทองเทพธีร์ จันทอง-สุดธิดา เสนารักษ์
5004ศรัณยู​ ยงพานิชศรัณยู​-สุวิมล​ ยงพานิช และครอบครัว
5005สมชัย อังศิริกุลธำรงสมชัยพัชราบารมีธนดลอังศิริกุลธำรง
5006นายอนันต์ชัย ปอแก้วอนันต์ชัย-ปวีณา ปอแก้ว
5007นายอนันต์ชัย ปอแก้วเปี่ยมปีติ-ปีติพล ปอแก้ว
5008นายอนันต์ชัย ปอแก้วอุทัย-จินตนา ปอแก้ว
5009นายอนันต์ชัย ปอแก้ววีระชัย-ปอแก้ว
5010น.ท.ศิริภัทร อริยเดชพ.อ.ประกอบ อริยเดช และครอบครัว
5011กัญญภา วงศ์ไพศาลลักษณ์ธนภณ-กัญญภา วงศ์ไพศาลลักษณ์
5012ธนพล วายุภักตร์ธนพล วายุภักตร์ และ ครอบครัว
5013ศิริภัทร อริยเดชพ.อ.ประกอบ อริยเดช และครอบครัว
5014นายศักดิ์ณรงค์ ศรีกฤษณรักษ์นายศักดิ์ณรงค์ ศรีกฤษณรักษ์
5015น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์
5016น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์
5017น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์น.ส.อนุสรา ธีระกุลพิศุทธิ์
5018นายมนตรี เมืองนกนายมนตรี เมืองนก
5019คุณสุนิสา ศุภผลและครอบครัวคุณสุนิสา ศุภผลและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5020คุณสุพร พจน์คมพรคุณสุพร พจน์คมพร
5021พลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์ร.9 รัตนะ 7 ทุกดวงจิตในทุกภพร่วมทำพลฤทธิ์ ธรรมประดิษฐ์รับดวงแก้วแล้ว
5022ชาญชัย แซ่แต้ชาญชัย แซ่แต้
5023ศุภวิชญ์กร,สุเมธิขัยกร,กุลวรรณ รัตนวงศ์รังษี(ทีม072อจินไตย,บ้านอจินไตย)รัตนวงศ์รังษี (ทีม072อจินไตย)
5024นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดี
5025นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนางสาวพิมจันทร์ เรือนวงค์
5026นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธีระ กาฬภักดี
5027นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายประดิษฐ์ กาฬภักดี
5028นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนางลั่นทม กาฬภักดี
5029นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายเชาว์ เรือนวงค์
5030นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนางศรีวรรณ์ เรือนวงค์
5031นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนางแทน นายแถม นายเทอม แตงเข็ม
5032นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีบริษัทที.ที.เอ็ม อินเตอร์พาร์ทจำกัด
5033นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อสด จันทสโร
5034นพ. กฤช รอดอารีย์เกียรติมันต์ ก่อกุศล วรุตสิทธิ์ รอดอารีย์
5035แสงระวี ทรวงศิริสุนทรคุณแม่ไสว ทรวงศิริสุนทร
5036พระมหาภคชัย ธมฺมปาลี (ชัยสิมมา)พระมหาภคชัย ชัยสิมมา และครอบครัว
5037เทพีพร นาคปรีชาเทพีพร ทรงกลด นวลพรรณ นาคปรีชา
5038ศศภัส หาญวงศ์ไพบูลย์สุธา - สุมนา ตีรกิตติ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5039นายบุญฤทธิ์ ปรีชาวณิชวงศ์บุญฤทธิ์ ปรีชาวณิชวงศ์
5040นายบุญฤทธิ์ ปรีชาวณิชวงศ์นางกำไล ปรีาวณิวงศ์
5041นายบุญฤทธิ์ ปรีชาวณิชวงศ์น.ส. มนัสวี มานะดี
5042สุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์นายสุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์ และครอบครัว
5043สุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์นายวิชัย จังหวัดเขตต์
5044สุวิจักขณ์ จังหวัดเขตต์นางสมศรี จังหวัดเขตต์
5045นิรดา ศิริมานิรดา ศิริมาแลผู้เกี่ยวพันทุกภพชาติ
5046จุฑามาศ สินสกุลร.ต.สมจิตร สินสกุลรับดวงแก้วแล้ว
5047นางสำลี สินสกุลนางสำลี สินสกุล-บิดามารดาทุกๆภพชาติรับดวงแก้วแล้ว
5048จุฑามาศ สินสกุลจุฑามาศ สินสกุลพ่อแม่พี่น้องในทุกชาติรับดวงแก้วแล้ว
5049คำกลม นครราชคำกลม นครราช
5050คุณสิริชัย กิจวรเมธาคุณสิริชัย กิจวรเมธา
5051คุณนิโลบล บุญเจริญสมบัติคุณนิโลบล บุญเจริญสมบัติ
5052น.ส.ปัทมา แสงทักษิณน.ส.ปัทมา แสงทักษิณ
5053พวงแก้ว ศุขวัฒนะกุลนาง พวงแก้ว ศุขวัฒนะกุล และครอบครัว
5054ธนพล วายุภักตร์ธนิดา วายุภักตร์ และครอบครัว
5055ธนพล วายุภักตร์สุรพล วายุภักตร์ และครอบครัว
5056นายวิน ลิ้มสำรวยย่าเล็ก เทพหัสดินทร พ่อเทียม แม่อร่ามศรี
5057ชูชาติ ตลับเงินพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5058ชูชาติ ตลับเงินพระเทพญาณมงคล(เสริมชัย ชยมงฺคโล)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5059ชูชาติ ตลับเงินพระเทพญาณมุนี(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5060ชูชาติ ตลับเงินพระภาวนาวิริยคุณ(เผด็จ ทตฺตชีโว)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5061ชูชาติ ตลับเงินมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงปราโมทย์ รอสูงเนิน
5062ธิรารักษ์-ณัทเดช ผลิตวานนท์ธิรารักษ์-ณัทเดช ผลิตวานนท์รวีรักษ์ กมลพรมงคล
5063นายศุภชัย บาลโสงคุณศุภชัย-นันธิยา บาลโสงและครอบครัว
5064ขนิษฐา รัตนวิชัยขนิษฐาและเขมินี รัตนวิชัยน.ส.ขนิษฐา รัตนวิชัยรับดวงแก้วแล้ว
5065คุณมนัส แดงสุภามนัส-พัชนียายเพ็ญ ลูกหลาน
5066คุณสถาพร คุ้มรักษาDoug Les Lois Parker
5067เจษฎ์ รัศมียูงทองช่างฝีมือทหาร 34 อิเล็คทรอนิค A
5068เจษฎ์ รัศมียูงทองครอบครัว รัศมียูงทอง/ประโยชน์มี
5069เวชยันต์ ชัยศุภางกูรพระเทพญาณมงคล วิ.เสริมชัย ชยมงฺโล
5070เวชยันต์ ชัยศุภางกูรพระมงคลเทพมุณี (สด จนฺทสโร)
5071เวชยันต์ ชัยศุภางกูรพระเทพญาณมหามุนี (ธมมชโย)
5072เวชยันต์ ชัยศุภางกูรเวชยันต์ ชัยศุภางกูร
5073เวชยันต์ ชัยศุภางกูรถนอมศักดิ์ ชัยศุภางกูร
5074เวชยันต์ ชัยศุภางกูรแสงเอ้ย ใจลึก
5075เวชยันต์ ชัยศุภางกูรบัวผัน ใจลึก
5076เวชยันต์ ชัยศุภางกูรพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุ ต้นธรรม
5077เวชยันต์ ชัยศุภางกูรพระราชพรหมเถร
5078เวชยันต์ ชัยศุภางกูรธนะรัต ธีราเดชาภรณ์
5079พระมหาพิเชษฐ์ ซึ้งหทัยพระพิเชษฐ-ยงชัย-ไซกี่ ซึ้งหทัย
5080นางกฤษณา วิฒิฐานนท์นางกฤษณา วิฒิฐานนท์ ลูกหลานณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5081คุณพิเชษฐ์ โรจนวานิชคุณพิเชษฐ์ โรจนวานิช
5082คุณแม่วีรวรรณ โรจนวานิชคุณแม่วีรวรรณ โรจนวานิช
5083คุณณัฐ ตุลารักษ์คุณณัฐ ตุลารักษ์
5084คุณนกแก้ว ตุลารักษ์คุณนกแก้ว ตุลารักษ์
5085คุณกัลย์ณภัค โกมลไพศาลคุณกัลย์ณภัค โกมลไพศาล
5086คุณสมพงษ์ ธรรมแสงคุณสมพงษ์ ธรรมแสง-ครอบครัว
5087แสงระวี ทรวงศิริสุนทรคุณพ่อยิ่งทรวง แซ่ชือ
5088แสงระวี ทรวงศิริสุนทรแสงระวี ทรวงศิริสุนทร
5089กฤษณา แก่นไร่นางสาว กฤษณา แก่นไร่รับดวงแก้วแล้ว
5090วันชัย สาธิตะกรพรสวรรค์-วันชัย สาธิตะกร
5091คุณกชนิภา ชัยสิทธิ์กชนิภา ชัยสิทธิ์-ลูกหลาน
5092คุณประชา วรรณะประชา-วรรณะ-ครอบครัว วรรณะ
5093น.ส.มนัสกมลพร จุ่นเกตุมนัสกมลพร จุ่นเกตุ-ครอบครัวจุ่นเกตุ
5094กล่องเพชร กฤติสิริกุลกล่องเพชร กฤติสิริกุลและกัลยาณมิตร
5095คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5096คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5097คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5098คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5099คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5100คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5101คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5102คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5103คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5104คุณแม่ ทองอยู่ อินทรสุข คุณทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช นายปาณัทพงษ์ ปิยะเจริญเดชทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช
5105คุณชโณทัย เผือกศรี คุณธนวัน เจษฎาภิสักชโณทัย เผือกศรี ธนวัน เจษฎาภิสัก
5106คุณอรุณ ศรีระยับ และครอบครัวคุณอรุณ ศรีระยับ และครอบครัว
5107คุณนักรบ เนียมนามธรรม และครอบครัวคุณนักรบ เนียมนามธรรม และครอบครัว
5108คุณจรัล เขียวเกิด และครอบครัวคุณจรัล เขียวเกิด และครอบครัว
5109คุณพิมพ์เพชร เหลืองตระกูลและครอบครัวคุณพิมพ์เพชร เหลืองตระกูลและครอบครัว
5110คุณเทิดศักดิ์ จตุรภักดิ์และครอบครัวคุณเทิดศักดิ์ จตุรภักดิ์และครอบครัว
5111กล่องเพชร กฤติสิริกุลกล่องเพชร กฤติสิริกุลและกัลยาณมิตร
5112คุณวิโรจน์ กาญจนวารีโรจ-สุพัตรา-ติ๊ก-จันทนา-กาญจนวารี
5113สรียา ศิริจันทราวงษ์สรียา ศิริจันทราวงษ์
5114คุณกัลยารัตน์ สันติวิจิตรคุณเกรียงไกร-วนิกา สันติวิจิตร
5115คุณกัลยารัตน์ สันติวิจิตรคุณกัลยารัตน์ สันติวิจิตร
5116ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลนาย ธนกฤต ศุขวัฒนะกุล และครอบครัว
5117นงนุช ชัยมงคลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5118ณิรดา เตชวิเศษวงศ์ณิรดา เตชวิเศษวงศ์ และ ครอบครัวปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5119สมคิด แสนสมสมคิด แสนสม - โสภณ อ่อนสกุลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5120Somya , Sakol OrtizSomya , Sakol Ortizปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5121สุวรรณา , James Moyerสุวรรณา , James Moyerปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5122บรรดิษฐ์ -​ ณภัทร เพ็ชรตาหนูบรรดิษฐ์ -​ ณภัทร เพ็ชรตาหนูปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5123ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลนาง ไพเราะ รินทกุล
5124ครอบครัว ทรวงศิริสุนทรยิ่งทรวง แซ่ชือ-ไสว ทรวงศิริสุนทร
5125นภา วรรธนะดุษฎีเดชนภา วรรธนะดุษฎีเดช และครอบครัว
5126เสรี คำกองนายทองจันทร์ คำกอง และครอบครัว
5127เม่งหลี แซ่เตียว-ซิ้วเจ็ง แซ่โป่วเม่งหลี แซ่เตียว-ซิ้วเจ็ง แซ่โป่วรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5128ตังลิ้ม แซ่เตียว-เมี่ยวเอ็ง แซ่ชิ้งตังลิ้ม แซ่เตียว-เมี่ยวเอ็ง แซ่ชิ้งรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5129เยี่ยงเฮง แซ่โง้ว-กุ้ยลั้ง แซ่ตั้งเยี่ยงเฮง แซ่โง้ว-กุ้ยลั้ง แซ่ตั้งรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5130ปรมะ กมลพรมงคล, พรทิพย์ แซ่เตียวปรมะ กมลพรมงคล, พรทิพย์ แซ่เตียวรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5131บำรุง-พรพิมล-วัชจนา กมลพรมงคลบำรุง-พรพิมล-วัชจนา กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5132พรพิมล-บำรุง-ชนิดาภา กมลพรมงคลพรพิมล-บำรุง-ชนิดาภา กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5133วิชา-เงิน-บำรุง-พรพิมล กมลพรมงคลวิชา-เงิน-บำรุง-พรพิมล กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5134เงิน กมลพรมงคล พิชญ์สิณี สิริเฮ้งตระกูลเงิน กมลพรมงคล พิชญ์สิณี สิริเฮ้งตระกูลรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5135ภานพ-กูลจิรา-ธิราสุข กมลพรมงคลภานพ-กูลจิรา-ธิราสุข กมลพรมงคลรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5136พนิดา คงคาเพชร-สิทธิโชค แช่มช้อยพนิดา คงคาเพชร-สิทธิโชค แช่มช้อยรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5137ณัฐวุฒิ แฝงนางนายณัฐวุฒิ แฝงนาง
5138สุชาติ,วิภารัตน์,รักษิต วานิชผลครอบครัววานิชผล
5139นางพิชญ์สินี สงวนพรรคนางพิชญ์สินี สงวนพรรคและครอบครัว
5140สุนีย์ วงษ์น้อยสุนีย์ วงษ์น้อย และ หมู่ญาติสุนีย์ วงษ์น้อยรับดวงแก้วแล้ว
5141พระมหาพิเชษฐ ซึ้งหทัยถวายพระรัตนตรัย อุปัชฌาย์อาจารย์
5142คุณอุบล วระน้อยทองสุข วระน้อยสุนีย์ วงษ์น้อยรับดวงแก้วแล้ว
5143คุณฉัตรชัย ชาญชัยเลิศสกุลพุทธะสับมิ มทปกลศสพจ พลฉนพชภภรปล
5144นิพนธ์ อุดมวิทย์ตระกูลอุดมวิทย์และไตรพิพัฒน์กิจ
5145คุณณิชยา โพธิ์พิจิตรเกษมศักดิ์-สุวิมล-ปิยวดี-ณิชยา โพธิ์พิจิตรน
5146ปาณิสรา-ชาญเมธา เพ็ชรตาหนูปาณิสรา-ชาญเมธา เพ็ชรตาหนูปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5147พล จันทะดวง กฤษณา ฟรางค์ กีเซอพล จันทะดวง, กฤษณา-ฟรางค์ กีเซอปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5148เด่นศักดิ์ สบายดีนายเด่นศักดิ์สบายดี สุวิชญาสบายดี
5149นายสุขสม เสรีดีเลศยิ่น แซ่ฉั่น+เหลียงหยกเหยาแซ่ เหลียง
5150นายสุขสม เสรีดีเลศนพ.พรพุทธ เสรีดีเลศ+ตวงพร เสรีดีเลศ
5151นายสุขสม เสรีดีเลศสมสุข เสรีดีเลศ+ปราณี เกลียวปิยะ
5152กัลยาณี สุลำไพกัลยาณี สุลำไพ และครอบครัว
5153คุณดวง พะวงษ์พานี-ดวง พะวงษ์ เศรษฐ์ศิรี เกษมกมล9รับดวงแก้วแล้ว
5154คุณอรัญ พึ่งธรรมนายอรัญ พึ่งธรรม
5155อาจารย์อุดม ตรีชั้นอาจารย์อุดม ตรีชั้น
5156อาจารย์อุดม ตรีชั้นผศ. สุดา ตรีชั้น
5157คุณโฆสิต รัตนโสภณสุรินทร์-ชูจิตต์ รัตนโสภณ
5158คุณมนตรี เมืองนกคุณมนตรี เมืองนก
5159คุณนลินี-พีรยสถ์ สมจินดาคุณนลินี-พีรยสถ์ สมจินดา
5160คุณอุดม ตรีชั้นพ่อกิม-นางสมพรรณ ตรีชั้น
5161อรศรี เหมือนทองแม่อรศรี ลูกภวรัญชน์(ไผ่) เหมือนทองรับดวงแก้วแล้ว
5162ELIAS WARANOIELIAS & UBOL WARANOI &JOUNI KOYKKAสุนีย์ วงษ์น้อยรับดวงแก้วแล้ว
5163นางพัชรีวรรณ แขวนเพ็ชรอุทิศบุญให้นางพรเพ็ญ พึ่งเดช
5164นางพัชรีวรรณ แขวนเพ็ชรถวายบุญให้นายสิริ พึ่งเดช
5165ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลน.ต. หลวงนิเทศกลกิจ ร.น.
5166อนุพงษ์ แสงกระจ่างอนุพงษ์ แสงกระจ่าง คัง,จีบ แสนเจริญอนุพงษ์ แสงกระจ่างรับดวงแก้วแล้ว
5167สุวรรณี ทรวงศิริสุนทรพระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร)
5168คุณณัฐวีร์ สิงหกฤตพิศาลณัฐวีร์-แจ่มจันทร์-ศุภชัย สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล
5169วิชยุตม์ เทพสุระวิชยุตม์ เทพสุระชนิตา ทิพารดี
5170ชนิตา ทิพารดีชนิตา ทิพารดีชนิตา ทิพารดี
5171คุณสุวรรณี ทรวงศิริสุนทรสุวรรณี ทรวงศิริสุนทร
5172ซาม่วย แซ่อึ้ง, สหลี-กมลวัฒน์ กงแก้วซาม่วย แซ่อึ้ง, สหลี-กมลวัฒน์ กงแก้วปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5173บุญทิพย์-ธัญฌนันท์-ญาณธิชา กงแก้วบุญทิพย์-ธัญฌนันท์-ญาณธิชา กงแก้วปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5174อัมพร ปักกาวะโร-ธาดา วงศ์คุณานนท์อัมพร ปักกาวะโร-ธาดา วงศ์คุณานนท์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5175โชติมา-กิจจา พูนสวัสดิ์พงศ์โชติมา-กิจจา พูนสวัสดิ์พงศ์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5176ครอบครัว เพาโพธิ์ เรืองเนตร์ครอบครัว เพาโพธิ์ เรืองเนตร์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5177Heiko-Ketsarin-Onjira ElswykHeiko-Ketsarin-Onjira Elswykปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5178Gerd-Josef-Palita CroneGerd-Josef-Palita Croneปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5179อุไร แสงกระจ่างนางอุไร,นายสากล,แม่ละมุด,พ่อสุข สัตย์ธรรมอนุพงษ์ แสงกระจ่างรับดวงแก้วแล้ว
5180นายศุภชัย บาลโสงนายศุภชัย บาลโสง
5181นายพงศ์เดช เดชกัลยาพงศ์เดช เดชกัลยา
5182นพดล ฐิติพงษ์พานิชนพดลพ่อกิมเฮง-แม่หนูแซ่ลี้-บุตรธิดา
5183พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโยพระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย
5184ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีจ.อ.จิตรพงษ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5185พิพัฒน์-วลัยภรณ์ เผ่านาคพิพัฒน์-วลัยภรณ์ เผ่านาครวีรักษ์ กมลพรมงคล
5186นายประเสิฐ-นางจินดา ใจใหญ่นายประเสิฐ-นางจินดา ใจใหญ่รับดวงแก้วแล้ว
5187คุณสุเมธ วงศ์พิภพมงคลสุเมธ วงศ์พิภพมงคล-โนรี คุ้มวงษ์
5188ชูชาติ ตลับเงินวิทยา ตลับเงิน ชฎาภรณ์ ตลับเงินและครอบครัวปราโมทย์ รอสูงเนิน
5189ทิพพาภรณ์ เรืองจาตุรันต์สงัดสมจิตต์ทิพพาภรณ์ เรืองจาตุรันต์
5190คุณสมศรี รุจิพรพงษ์สมศรี-เกรียงศักดิ์-พิทักษ์-พิชัย
5191นายศีขรินทร์ โกมลหิรัญนายวันชัย โกมลหิรัญวันชัย โกมลหิรัญรับดวงแก้วแล้ว
5192นายศีขรินทร์ โกมลหิรัญนางหัตธณี โกมลหิรัญวันชัย โกมลหิรัญรับดวงแก้วแล้ว
5193นายศีขรินทร์ โกมลหิรัญนายศีขรินทร์ โกมลหิรัญวันชัย โกมลหิรัญรับดวงแก้วแล้ว
5194ชูชาติ ตลับเงินพระครูอาทร สิขขกิจ(บุญมี อิสโร)ปราโมทย์ รอสูงเนิน
5195ชูชาติ ตลับเงินพระพุทธชัยมงคลปราโมทย์ รอสูงเนิน
5196ชูชาติ ตลับเงินน้ำฝน ตลับเงิน และครอบครัวปราโมทย์ รอสูงเนิน
5197ชูชาติ ตลับเงินชูชาติ ตลับเงิน และครอบครัวปราโมทย์ รอสูงเนิน
5198พรพิชัย กิตติอภิญญาอัมพร วัลลภธารี-ครอบครัวพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5199พรพิชัย กิตติอภิญญาลัดดา แซ่จิวพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5200พรพิชัย กิตติอภิญญาสมจิตร แซ่โกพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5201พรพิชัย กิตติอภิญญาระเอียด เกิดจันทร์ตรงพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5202พรพิชัย กิตติอภิญญาธนดล โชควัฒนานุวัฒน์พรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5203นายกำพล เอกธนะวัฒน์กำพล-ระเบียบ เอกธนะวัฒน์
5204คุณจันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวีคุณพ่อทองเงิน คุณแม่ใคฟ้า เสนาลอย
5205คุณจันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวีจันทร์สว่าง-วสันต์ เลิศธรรมเทวี
5206คุณจันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวีสุพัชญา-จีรศักดิ์-จิรัชญา-วริศ ศาลิคุปต
5207คุณจันทร์สว่าง เลิศธรรมเทวีพีรธรรม-วริศรา-พิสิษฐ์ เลิศธรรมเทวี
5208คุณศิริพร คล้ายสายเพ็ญศรี คล้ายสาย
5209นพ. กฤช รอดอารีย์เกียรติมันตร์ ก่อกุศล วรุตสิทธิ์
5210นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์นายวิชชุพงศ์ คุณารักษ์
5211วัฒนา อุดมภักดีพงศ์วัฒนา อุดมภักดีพงศ์
5212วัฒนา อุดมภักดีพงศ์ปทุมวัลย์ อุดมดมภักดีพงศ์
5213นภัสวรรณ จุลนิพิฐวงษ์สมยศ-ศตพร-นภัสวรรณ พิวรรณวิชย์
5214วรวุฒิ เจริญสุขวรวุฒิ เจริญสุข- ครอบครัว
5215คุณมงคล เพิ่มเพียรมงคล เพิ่มเพียร และครอบครัวพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )
5216พระทวีวัฒน์-วรวฑฺฒโน-โยมนิด เติมฤทธิ์หลวงพ่ออู๋-โยมนิด-ญาติมิตร
5217สมยศ กิตติธรรมสุรินทร์-แฉล้ม-บุญเอื้อ-กิตติธรรม
5218นางปราณี อภัยนนท์พ่อชาญ-แม่กิมยู้ บัวเล็ก-ลูกหลาน
5219คุณจงจินต์ ฐิติพงษ์พานิชคุณจงจินต์ ฐิติพงษ์พานิชรับดวงแก้วแล้ว
5220อานัต ศรีสมบัติอานัต ศรีสมบัติ และ ครอบครัว
5221บุญฤทธิ์ ปรีชาวณิชวงศ์พรสวรรค์ สุขกลัด สมัคร ทองใบใหญ่
5222น.ส. สุวรรณา โฆสิตาภาสมหวัง-สุนันท์ โฆสิตาภา-ครอบครัว
5223แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5224แม่ชีอุบล สกุลหลิมแม่ชีอุบล-สกุลหลิม
5225นส.ศิวาพร ภูมิธเนศศิวาพร ภูมิธเนศ
5226วิภาดา กองทองศรชัย-วิภาดา กองทองวิภาดา กองทอง
5227วิภาดา กองทองกุลธิดา-พฤกษชาติ กองทองวิภาดา กองทอง
5228วิภาดา กองทองลิขิต-ประภัสสร อาชวานนท์วิภาดา กองทอง
5229วิภาดา กองทองวิภาดา กองทอง วงศ์ทิพา บุนนาควิภาดา กองทอง
5230น.ส.ปัทมา แสงทักษิณนายประชา นางมลิวัลย์ แสงทักษิณ
5231พระจำนงค์ อัตตานุรักโขพระจำนงค์-นพวรรณ ตั้งสุวรรณวงศ์
5232นายประพจน์-นางอรอุมา กิติลิมตระกูลประพจน์-อรอุมา กิติลิมตระกูล
5233นายพุฒิพงศ์ สุทินประภานิว-อู๋-ปุ้ม-เจี๊ยบ-นุช-สุ่งนายปราโมทย์ รอสูงเนิน
5234นายทวี บุณยเกตุนายทวี บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5235คุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุคุณหญิงอำภาศรี บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5236นายวีระวัฒน์ บุณยเกตุนายวีระวัฒน์ บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5237นางศิริรัตน์ บุณยเกตุนางศิริรัตน์ บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5238นางสาวอรมาภรณ์ บุณยเกตุนางสาวอรมาภรณ์ บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5239นางสาววรวดี บุณยเกตุนางสาว วรวดี บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5240นายบัณฑิต จันทรัศมีนายบัณฑิต จันทรัศมีนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5241นางสายสวาท จันทรัศมีนางสายสวาท จันทรัศมีนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5242นายซุ่นเซียง แซ่โจวนายซุ่นเซียง แซ่โจวนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5243นายแฮเคี้ยม แซ่เตียนายแฮเคี้ยม แซ่เตียนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5244นายตุ้ย เซี่ยงลี้นายตุ้ย เซี่ยงลี้นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5245นางฟ้า เซี่ยงหว่องนางฟ้า เซี่ยงหว่องนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5246นายศุภเลิศ ศุภสิทธิ์ธำรงนายศุภเลิศ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5247นางลาวัลย์ ศุภสิทธิ์ธำรงนางลาวัลย์ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5248นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5249นางฐิตินันท์ ศุภสิทธิ์ธำรงนางฐิตินันท์ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5250นางสาวฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรงนางสาวฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5251นางสุนีย์ ศุภสิทธิ์ธำรงนางสุนีย์ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5252นางสาวปณิสรา ลิ่มวานิชรัตน์นางสาวปณิสรา ลิ่มวานิชรัตน์นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5253นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5254นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5255นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5256นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5257นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5258นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5259นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5260นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5261นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5262นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5263นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5264นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5265นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงพระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโยนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5266นางสาวสุชญา ศุภสิทธิ์ธำรงนางสาวสุชญา ศุภสิทธิ์ธำรงนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5267นางสาวจันทร์พลอย แววทรายนางสาวจันทร์พลอย แววทรายนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5268นายกาย แซ่เตียนายกาย แซ่เตียนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5269พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5270พระราชพรหมเถร วิ.พระราชพรหมเถร วิ.นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5271พระเทพญาณมงคลพระเทพญาณมงคลนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5272นายปพนสวรรค์ ลิ่มวานิชรัตน์นายปพนสวรรค์ ลิ่มวานิชรัตน์นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5273นางศิริรัตน์ บุณยเกตุนางศิริรัตน์ บุณยเกตุนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5274นางสาวจันทร์พลอย แววทรายนางสาวจันทร์พลอย แววทรายนายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงรับดวงแก้วแล้ว
5275นายอวิน บุณยประสพอวิน ภาวินี บุณยประสพ เอแคลร์
5276นายอวิน บุณยประสพจวน เตือนใจ แก้วจำนงค์
5277กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมและญาติมิตรกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5278กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมสุวิทย์ชัย ชมภูพงษ์เกษม-ญาติมิตรกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5279กิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมบุญย์ทิพย์-ชมภูพงษ์เกษม-ญาติมิตรกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5280พจมาน พิศาลประภาพจมาน พิศาลประภากิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5281พจมาน พิศาลบระภาครอบครัวพิศาลประภา-เสมวิมลกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5282อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษมอัมพาวีร์-ชมภูพงษ์เกษม-ญาติมิตรกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5283พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขวิชัย ตั้งเลิศสัมพันธ์
5284พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขวิศรุต ตั้งเลิศสัมพันธ์
5285พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขอาศิรา ตั้งเลิศสัมพันธ์
5286พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขชญานิน ตั้งเลิศสัมพันธ์
5287พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขอรอุมา-ประพจน์ กิติลิมตระกูล
5288พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขแม่นิตยา กิติลิมตระกูล
5289พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขพ่อเกรียง-ประเวทย์ กิติลิมตระกูล
5290พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโขนพวรรณ ตั้งสุวรรณวงศ์-พ่อ-แม่-หลานๆ
5291คุณมนตรี ชัยวิชิตมนตรี ชัยวิชิต ส. 3 มี.ค. 2494 เถาะมนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
5292เตี่ย ชัชวาล อ.จ.ล วิวรรธน์ พ.ศ.2472 วันอังคาร อายุ92 ปี เดือน 3เตี่ย ชัชวาล อ.จ.ล วิวรรธน์ พ.ศ.2472 วันอังคาร อายุ92 ปี เดือน 3รับดวงแก้วแล้ว
5293นางพยุง แช่เตียวนางทองหยอด ชั้นสุวรรณนายมนัส ผ่องจินตนา
5294นายวรวุฒิ วราหกิจนายเชย วราหกิจ-นางซิมเตี้ยม แซ่กัว
5295น.ส. มาลินี วราหกิจครอบครัว วราหกิจ-แพร่กุลธาร-กุลสมบูรณ์
5296คุณนวลอนงค์ เจริญต้นภูบาลนวลอนงค์ เจริญต้นภูบาล-บุญจัน บุญศรี
5297คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณคุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณ
5298คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณคุณสุวพัชร์ ตั้งอุไรวรรณ
5299คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณคุณวรรณี อัตถจริยกุล
5300คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณคุณทิพวัลย์ เจริญพร้อมดี
5301คุณกณิตา ตั้งอุไรวรรณคุณฉลวย-คุณวันเพ็ญ นิลแย้ม
5302คุณอัญชนา บูรณกานนท์อัญชนา-อินทพร-ฐิติกร บูรณกานนท์
5303พระธนพัฒน์ ธนวฑฺฒโน บูรณกานนท์พระธนพัฒน์-พระธีรภัทร บูรณกานนท์
5304พระสุเทพ สุทฺธาโภ เลี้ยงสุคนธ์พระสุเทพ สุทฺธาโภ เลี้ยงสุคนธ์
5305โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
5306โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ภิญญดาพัชญ์ ตันติรวีวัฒน์
5307โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
5308นายไพฑูรย์ วอนสันเทียะนายไพฑูรย์ วอนสันเทียะ
5309พรเทพ คงสบสินพรเทพ คงสบสินและครอบครัว
5310สมศักด์ แซ่เล้าสมศักด์ แซ่เล้า
5311มนตรี เมืองนกอารีย์​ ทิระ​ เมืองนก
5312คุณเอกชัย อารยางกูรเอกชัย อารยางกูร-ครอบครัวและคณะเอกชัย อารยางกูร
5313คุณฉันทิศา อารยางกูรฉันทิศา อารยางกูร-ครอบครัวและคณะเอกชัย อารยางกูร
5314คุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลคุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลคุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5315นางธนาพร ธนัชเมทินีแม่นิ่มน้อย มาละวิชัย ครอบครัวธนัชเมทินีรับดวงแก้วแล้ว
5316ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีอุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณ์ชะตาณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5317อนงค์-ประทิน-ศุภชัย-อรทัย บุญญศิริอนงค์-ประทิน-ศุภชัย-อรทัย บุญญศิริปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5318ปาณิสรา, บุศดี, ธำรง, ชนิดา, วิบูลย์,จิราพร,เวณิกา,วลีรัตน์,อู๋ ,โสภี,เพื่อน 3/4พระวิโรจน์ สร้อยกวาง (เล็ก)ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5319เพื่อนรักกุนนทีฯ รุ่น 3/4พระวิโรจน์ สร้อยกวาง (เล็ก)​ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5320Cassandra MoyerSuwanna-Cassandra Moyerปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5321Krisanna MoyerSuwanna-Krisanna Moyerปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5322รุษิกา-Garry คาลเมอร์รุษิกา-Garry คาลเมอร์,กฤษฎิ์-พิชญุตม์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5323Adora Moyer , Layla Dubinsky MoyerAdora Moyer , Layla Dubinskyปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5324อานนท์ โพธิ์ศรีอานนท์-อัจฉราพรรณ-พรเพ็ญ โพธิ์ศรี
5325นางไพรินทร์ หลงเปลี่ยวพระเรียง อายุวรรโณ-ครอบครัว
5326บุษบา สุวรรณประเสริฐบุษบา สุวรรณประเสริฐ-ผู้มีคุณรับดวงแก้วแล้ว
5327ไอยเรศ สุวรรณประเสริฐไอยเรศ สุวรรณประเสริฐ-ผู้มีคุณรับดวงแก้วแล้ว
5328รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์รัฐวิทย์-สถิตตา ไตรยะวงค์รับดวงแก้วแล้ว
5329บุษบา สุวรรณประเสริฐทองเชื้อ-บานเย็น สุวรรณประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5330อรรถพล ไตรยะวงค์สม-ละไม ไตรยะวงค์ และ ญาติรับดวงแก้วแล้ว
5331คุณสันติ ตันติวิวัทน์กิมย่อง-อรณี แซ่ซิมและบุตร-ธิดา
5332นายสมเจตน์ วีรไตรกรสกุลนางทิม จิ๋วเจริญนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5333เซี่ยงจิว แซ่โอ๊ว,ซิ่วชุน แซ่น้าเซี่ยงจิว แซ่โอ๊ว,ซิ่วชุน แซ่น้าคุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5334กิมเจ็ง แซ่โล้ว,พัทธนันท์ ธนบดีรัตนวงค์กิมเจ็ง แซ่โล้ว,พัทธนันท์ ธนบดีรัตนวงค์คุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5335สมบัติ-จิรภา-อรวรรณ-ลัดดาวรรณ เดชะทรงเดชสมบัติ-จิรภา-อรวรรณ-ลัดดาวรรณ เดชะทรงเดชคุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5336คุณชยุต-คุณปวริศา นวการชัยดิฐคุณชยุต-คุณปวริศา นวการชัยดิฐคุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5337คุณรุจิภาส-คุณรุจาภา นวการชัยดิฐคุณรุจิภาส-คุณรุจาภา นวการชัยดิฐคุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5338พระนารายณ์มหาเทพพระนารายณ์มหาเทพคุณวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5339คุณสุเมธ เจียมจิระเศรษฐ์คุณสุเมธ-สมหมาย เจียมจิระเศรษฐ์คุณอุดม ตรีชั้น
5340คุณสุเมธ เจียมจิระเศรษฐ์คุณสามารถ-คุณกาญจนา ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5341คุณสุเมธ เจียมจิระเศรษฐ์คุณจุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์คุณอุดม ตรีชั้น
5342คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณสวัสดิ์ ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5343คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณปัญญา ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5344คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณพรณิตชา ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5345คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณทุเรียน ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5346คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณพัชรพล ไขว้พันธุ์คุณอุดม ตรีชั้น
5347คุณปัญญา-คุณปานทิพย์ ไขว้พันธุ์-ถนอมศักดิ์ศรีคุณปานทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรีคุณอุดม ตรีชั้น
5348สกุล พงษ์นฤสรณ์คุณแม่รัตนา สว่างวรรณแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5349สกุล พงษ์นฤสรณ์นายเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5350สกุล พงษ์นฤสรณ์นางกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5351สกุล พงษ์นฤสรณ์น.ส. ฐาณิญาพัชร์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5352สกุล พงษ์นฤสรณ์น.ส. จินณ์ปภัชร์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5353สกุล พงษ์นฤสรณ์น.ส. จรรยพักตร์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5354สกุล พงษ์นฤสรณ์นายภักดิ์ธพนธ์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5355สกุล พงษ์นฤสรณ์น.ส. กัณฑิกรณ์ พงษ์นฤสรณ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5356สกุล พงษ์นฤสรณ์ด.ญ. ปริษา ชยุติมันต์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5357สกุล พงษ์นฤสรณ์นายสมพร เพชรดำรงธรรมแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5358คุณพ่อเจ็ง-คุณแม่กี่ เพียรหาทรัพย์พ่อเจ็ง-แม่กี่ เพียรหาทรัพย์รับดวงแก้วแล้ว
5359คุณพ่อเจ็ง-คุณแม่กี่ เพียรหาทรัพย์พ่อเจ็ง-แม่กี่ เพียรหาทรัพย์รับดวงแก้วแล้ว
5360นายพยุง เจติยวรรณนายภุชงค์ สุภโกศลนายพยุง เจติยวรรณ
5361นายพยุง เจติยวรรณพระสมพงษ์ สุภโกศล ( ปสนฺนจิตฺโต )นายพยุง เจติยวรรณ
5362นายพยุง เจติยวรรณนางบรรจง สุภโกศล ( ยิสารคุณ )นายพยุง เจติยวรรณ
5363นายพยุง เจติยวรรณนายสมโภชน์ วงษ์ชาลีนายพยุง เจติยวรรณ
5364นายพยุง เจติยวรรณนายสมทบ วงษ์ชาลีนายพยุง เจติยวรรณ
5365นายพยุง เจติยวรรณนายชุมพร วงษ์ชาลีนายพยุง เจติยวรรณ
5366นายพยุง เจติยวรรณน.ส. ดารณี วงษ์ชาลีนายพยุง เจติยวรรณ
5367นายพยุง เจติยวรรณAnh Hoa Thi Leนายพยุง เจติยวรรณ
5368นายพยุง เจติยวรรณMy my Thi Nguyenนายพยุง เจติยวรรณ
5369นายพยุง เจติยวรรณTy ty Van Nguyenนายพยุง เจติยวรรณ
5370นายพยุง เจติยวรรณAshley Phungนายพยุง เจติยวรรณ
5371นายพยุง เจติยวรรณVilayphone phayphakommaนายพยุง เจติยวรรณ
5372นายพยุง เจติยวรรณKhanthaly phayphakommaนายพยุง เจติยวรรณ
5373นายพยุง เจติยวรรณManivan phayphakommaนายพยุง เจติยวรรณ
5374นายพยุง เจติยวรรณจุฑารัฐ โวลเลเบนายพยุง เจติยวรรณ
5375นายพยุง เจติยวรรณจุฑารัฐ โวลเลเบนายพยุง เจติยวรรณ
5376นายพยุง เจติยวรรณจุฑารัฐ โวลเลเบนายพยุง เจติยวรรณ
5377นายพยุง เจติยวรรณพ.ท. ไสว สิงห์น้อยนายพยุง เจติยวรรณ
5378นายพยุง เจติยวรรณนาง สมปอง สิงห์น้อยนายพยุง เจติยวรรณ
5379นายพยุง เจติยวรรณเตี่ยจรูญ เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5380นายพยุง เจติยวรรณแม่ขวัญ เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5381นายพยุง เจติยวรรณเตี่ยชวน เหลืองสุวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5382นายพยุง เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5383นายพยุง เจติยวรรณน.ส. พรณารินทร์ เหลืองสุวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5384นายพยุง เจติยวรรณคุณอัญคณางค์ เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5385นายพยุง เจติยวรรณนาตยาพร เกิดอิ่ม-ศุภกฤต เจติยวรรณนายพยุง เจติยวรรณ
5386นายพยุง เจติยวรรณสุดาลักษณ์ นวลลังกานายพยุง เจติยวรรณ
5387บุรินทร์ อำนาจวิจิตร์บุรินทร์ อำนาจวิจิตร์
5388นวพร อำนาจวิจิตร์นวพร อำนาจวิจิตร์
5389นายสุภาค-นางภาริญ ตันติดุสิตานายสุภาค-นางภาริญตันติดุสิตาและครอบครัวญาติมิตรนายสุภาค-นางภาริญ ตันติดุสิตา
5390คุณนพ โรจนวานิชคุณนพ โรจนวานิช
5391คุณวงค์ทิพา บุนนาคคุณวงค์ทิพา บุนนาค
5392คุณสยา บุนนาคคุณสยา บุนนาค
5393คุณลลิล บุนนาคคุณลลิล บุนนาค
5394สินีนาฏ วิไลจิตต์สินีนาฏ วิไลจิตต์ นันทกา พิณศิริรับดวงแก้วแล้ว
5395ครอบครัวภาณุพัฒนพงศ์ครอบครัวภาณุพัฒนพงศ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5396นางวรฤทัย ธนพัจน์นางวรฤทัย ธนพัจน์และครอบครัวแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5397นายนัฐพงศ์ บุญศิริรุ่งเรืองนัฐพงศ์-จิรารัตน์ บุญศิริรุ่งเรืองแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5398นายพรชัย เอี่ยมเจริญยิ่งพรชัย-พรนภา เอี่ยมเจริญยิ่ง-ลูกหลานแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5399คุณซกเซ็ง แซ่แต้คุณยายซกเซ็ง แซ่แต้แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5400คุณสมเกียรติ อภิรูปากรสมเกียรติ อภิรูปากรแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5401คุณสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุลสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุลแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5402คุณอุกฤษฏ์ อภิรูปากรอุกฤษฏ์ อภิรูปากรแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5403คุณวุฒินันต์ ชัยวรวิทย์กุลวุฒินันต์ ชัยวรวิทย์กุลแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5404คุณณัฐศิริ เกรียงเกริกไกรณัฐศิริ เกรียงเกริกไกรแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5405คุณษุภภภา กุลวัฒนโยธินษุภภภา-เปมะพงค์ พรสุขจิรารัชต์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5406นางษุภภภา กุลวัฒนโยธินสรินทร์-ณาดารีย์ พรสุขจิรารัชต์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5407กัญญาภัค พวงบุพผากัญญาภัค-ธนกฤต -จิณณะ -กฤตภาส พวงบุพผาปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
5408นายสมเกียรติ วงศ์ศรีสุชนนายสมเกียรติ วงศ์ศรีสุชนแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5409คุณพิชชาภัสร์ วงศ์ศรีสุชนพิชชาภัสร์ วงศ์ศรีสุชนแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5410คุณอภิปภา อภิรูปากรอภิปภา อภิรูปากรแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5411คุณอุฬาร อภิรูปากรอุฬาร อภิรูปากรแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5412นายเตชสิทธิ์ ตั้งนิธิเศรษฐ์นายเตชสิทธิ์ ตั้งนิธิเศรษฐ์แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5413นายวรวุฒิ สมหวังประเสริฐวรวุฒิ สมหวังประเสริฐแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5414คุณรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชนแม่เตี่ย เอี่ยวตวง พ่องุ่ยอิ๊ดสือแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5415นางรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชนนางรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชนแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5416คุณเกวลี กุลวัฒนโยธินเกวลี กุลวัฒนโยธินแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5417นางรุ่งนภา วงศ์ศรีสุชนพ่อสุเทพ แม่วราพร วงศ์ศรีสุชนแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5418ประสิทธิ์ อังศิริกุลธำรงประสิทธิ์ อังศิริกุลธำรงสมชัย อังศิริกุลธำรง
5419นางพิสมัย แฝงนางนางพิสมัย แฝงนาง
5420ไอยเรศ สุวรรณประเสริฐไอยเรศ สุวรรณประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5421นายกมล พัฒภู่กมล-อนัน-สัญญา พัฒภู่
5422น.ส. วราภรณ์ บุณยสุรักษ์น.ส.วราภรณ์ บุณยสุรักษ์
5423คุณภวิศ วงศ์ศิริโชติภวิศ วงศ์ศิริโชติรับดวงแก้วแล้ว
5424คุณธนันต์ชัย-สุรพร วงศ์ศิริโชติธนันต์ชัย-สุรพร วงศ์ศิริโรติรับดวงแก้วแล้ว
5425คุณแม่เพ็กลั้ง แซ่เบ๊คุณแม่เพ็กลั้ง แซ่เบ๊-ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5426คุณโยธิน หวังกิตติกาลโยธิน-ทวิพร หวังกิตติกาล-ญาติรับดวงแก้วแล้ว
5427นายปริตร วงษ์เดชาชัยนายปริตร วงษ์เดชาชัย
5428ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลคุณแม่เพี้ยน โรจนเสนา
5429คุณงุ่ยเตีย เอี่ยวตองคุณงุ่ยเตีย เอี่ยวตองแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5430นส ศุภมาศ ติณเวศน์ศุภมาศ ติณเวศน์ ไพรัช จรัสโพธิรัตนกุล
5431คุณดรัณภพ-ปิยวรรณ สว่างจิตต์ดรัณภพ-ปิยวรรณ สว่างจิตต์
5432ภัทริยา มาลัยศรีครอบครัวมาลัยศรี ชมธวัช
5433ชนิตา (สร้างถวาย หลวงป๋า)​ ทิพารดีพระเทพญาณมงคล วิ.(เสริมชัย ชยมงฺคโล)ชนิตา ทิพารดี
5434ชนิตา (สร้างถวาย หลวงปู่สด)​ ทิพารดีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)​ชนิตา ทิพารดี
5435ชนิตา ทิพารดีพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)ชนิตา ทิพารดี
5436ชนิตา ทิพารดีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงชนิตา ทิพารดี
5437จิราพร-จำรูญ สิงหกฤตพิศาลจิราพร-จำรูญ สิงหกฤตพิศาลจิราพร สิงหกฤตพิศาล
5438วันชัย สาธิตะกรจิวฮอน แซ่เจี่ย-สายัณห์ มาศทอง
5439ชมพูนุช แสงพานิชย์นางชมพูนุช แสงพานิชย์
5440นางสมศรี พงษ์ประสิทธิ์สมศรี พงษ์ประสิทธิ์-ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5441นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานายโชคชัย กิตติญาณปัญญา
5442นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานายแสวง กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5443นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานางฉวีวรรณ กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5444นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานางสาวรุ่งรัตน์ กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5445นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานางสาวชิสา กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5446นายโชคชัย กิตติญาณปัญญานายอาทิตย์ กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5447นายโชคชัย กิตติญาณปัญญาด.ช. เจต กิตติญาณปัญญารับดวงแก้วแล้ว
5448นส.นิชดา กาญจนถวัลย์เกียรติชัยจำปาสุนีย์นิชดากาญจนถวัลย์นิชดา กาญจนถวัลย์
5449วันชัย สาธิตะกรจิวฮอน-แซ่เจื่ย-สายัณห์ มาศทอง
5450นายพีรเดช ใยบัวพีรเดชวิไลลักษ์พรวลัย-เพ็ญฤดี ใยบัวรับดวงแก้วแล้ว
5451นายพัสกร แสงประชาธนารักษ์จุมพล-สุดใจ แสงประชาธนารักษ์รับดวงแก้วแล้ว
5452นายพัสกร แสงประชาธนารักษ์พัสกร แสงประชาธนารักษ์ พรวลัย ใยบัวรับดวงแก้วแล้ว
5453คุณชื่นจิตร เจริญสุขคุณชื่นจิตร-ชวน-บุญชู เจริญสุข
5454คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติบรรพบุรุษธำรงเกียรติ-สมหวัง
5455นายธนชัย- เลิศกิจสุนทรธนชัย-ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เลิศกิจสุนทรรับดวงแก้วแล้ว
5456คุณัญญา นันทโชคธนดลโรงงานบะหมี่ลิ้มง่วนกี่
5457นางลักษมี เตชะพิพัฒน์ชัยลักษมี เตชะพิพัฒน์ชัยรับดวงแก้วแล้ว
5458นายวรพัทธ์ การุญจิราทรัพย์นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์รับดวงแก้วแล้ว
5459ร้านน้ำกายสิทธิ์ ร้านน้ำกายสิทธิ์ร้านน้ำกายสิทธิ์ และ ญาติมิตร
5460คุณชูเกียรติ จงเจริญสันติกุลชูเกียรติ จงเจริญสันติกุล
5461คุณจิระณัฐ ยกบุญญาธิการจิระณัฐ-ธันญรัชญ์ ยกบุญญาธิการ
5462คุณพิมล คงสินทองพิมล คงสินทอง-กัลยาณมิตร
5463พระมหาพิเชษฐ กนฺตเชฎฺโฐพ่อยงชัย-แม่ไซกี่ ซึ้งหทัย
5464คุณกิตติทัศน์ ใยมุงกิตติทัศน์-ปวริศา-ณัชพล ใยมุง
5465คุณภัคกร ภรารัตนวัฒน์ภัคกร ภรารัตนวัฒน์-รัชชิวรรณทองเลิศ
5466คุณณัฐพงศ์ สังขวรรณณัฐพงศ์ สังขวรรณ
5467นายสัมฤทธิ์ กังวาลไกลนายสัมฤทธิ์ กังวาลไกล
5468นางอารีจิตต์ กังวาลไกลนางอารีจิตต์ กังวาลไกล
5469นายมนตรี กังวาลไกลนายมนตรี กังวาลไกล
5470นางสาวอมฤต กังวาลไกลนางสาวอมฤต กังวาลไกล
5471นายธนัช อินทร์จันทร์นายธนัช อินทร์จันทร์
5472สุธาทิพย์-พรพรรณ สุจริตวณิชสุธาทิพย์-พรพรรณ สุจริตวณิช
5473นายธีรเดช กำธรธนกาญจน์ธีรเดช-ชนิตา กำธรธนกาญจน์
5474พระครูวินัยธรสุวรรณ ปิยธมฺโม ฟักศรีเมืองพระครูวินัยธรสุวรรณ ปิยธมฺโม
5475กุลชญา จิรัชยโชติกุลชญา จิรัชยโชติ
5476นางภารดี รักษ์ทองใยภารดี รักษ์ทองใย-ธนเดช ทองดีเลิศณชภาภร จงจิรภาคย์
5477คุณสมนึก แก้วอุดมคุณสมนึก แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
5478นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
5479คุณฤทธิเดช รัตนมนูญพรฤทธิเดช รัตนมนูญพรไพโรจน์ รัตนมนูญพรรับดวงแก้วแล้ว
5480คุณไพโรจน์ รัตนมนูญพรไพโรจน์ รัตนมนูญพรไพโรจน์ รัตนมนูญพรรับดวงแก้วแล้ว
5481คุณสุรินทิพย์ ธานาฤทธิ์กุลสุรินทิพย์ ธานาฤทธิ์กุลไพโรจน์ รัตนมนูญพรรับดวงแก้วแล้ว
5482คุณยอด ฤทธิ์ทองนายโทน-ไปล่-ยอด ฤทธิ์ทอง
5483นางบังอร ฤทธิ์ทองยิ้ม-ทวี แก้วรมบัว - บังอร ฤทธิ์ทอง
5484อภิชัย เลิศสิริมั่นคงอภิชัย เลิศสิริมั่นคง
5485สมบัติ เสียมทองครอบครัวเสียมทอง
5486คุณอุกฤษฏ์ เจนทรัพย์อุกฤษฏ์ เจนทรัพย์
5487คุณอุกฤษฏ์ เจนทรัพย์คุณปราณี เจนทรัพย์
5488คุณจุฑารัฐ เจนทรัพย์จุฑารัฐ เจนทรัพย์
5489สุนิสา ศุภผลอทิตา นุกูลกิจ และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5490สุนิสา ศุภผลสุชาติ ศุภผล และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5491นายทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัยทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัย และครอบครัวสุนิสา ศุภผลรับดวงแก้วแล้ว
5492น.ส. อมฤต ยะสุนทรน.ส. อมฤต ยะสุนทร
5493น.ส.อัจฉรา นาวงษ์น.ส.อัจฉรา - อัญชลี นาวงษ์
5494นายบุญยง ปานหลิมบุญยง ปานหลิม-นลพรรณ วิเศษสิงห์
5495น.ส. สุดาวดี ส่องช่วยนายนิวรณ์ ส่องช่วย
5496แม่สาย-พ่อสำรวม เมธีปัญญากุลตระกูลเมธีปัญญากุล
5497ปวีร์นุช วันเด่นพระครูใบฎีกาหลิ่ม มหาปุญโญ
5498นายดนัย ปานนิตยกุลดนัย-ประภา-นะโม ปานนิตยกุลนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5499นายศรุติ ตรีชั้นนายศรุต ตรีชั้น และ ครอบครัวนายอุดม ตรีชั้น
5500นางอภิษฐา บอร์ฉัตรและครอบครัวนางอภิษฐา บอร์ฉัตรและครอบครัวนายอุดม ตรีชั้น
5501ณชภาภร จงจิรภาคย์นิช อุดม ดร.มณกาญจน์ ทองใย-ครอบครัวนายพูนศักดิ์ ทองใย
5502นายดนัย ปานนิตยกุลแม่ปาน-ชำนิล-มณิตา ปานนิตยกุลนายพูนศักดิ์ ทองใย
5503น.ส.กรองกาญจน์ อนันตศัพท์ทิพย์วรรณ วยาจุต - ลูกมิ้นท์-ลูกเตยนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5504น.ส.ปวีณา ใจเย็นวิโรจน์-ปราณี-วีระชัย-ปวีณา ใจเย็นนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5505น.ส.ปวีณา ใจเย็นคุณพ่อกิ๋น-คุณแม่ยูน ผิวทองอินทร์นายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5506นายพูนศักดิ์ ทองใยคุณพ่อชัยวัฒน์-แม่รำภา วยาจุต-ลูกๆนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5507นายพูนศักดิ์ ทองใยคุณพ่อนิช-คุณแม่อุดม-ทองใย-ลูกๆนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5508นายพูนศักดิ์ ทองใยพูนศักดิ์-อสมาวัณย์-กฤษฏิ์พนา ทองใยนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5509นายภาวิต วยาจุตกิติพงศ์-จุฑามาศ-ภาวิต วยาจุตนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5510คุณสิริญา พนมวัน ณ อยุธยาราเมศร์-สิริญา-ศริญญา พนมวันณอยุธยา
5511นายชูชาติ เหรียญทองชูชาติ และ กุลธิดา
5512คุณดอกบัว เจียมอยู่ดอกบัว และ สุรศักดิ์
5513คุณวันชัย อึ้งประภากรวันชัย และ ปราณี
5514คุณกัญญาภัคร ดีเจริญกัญญาภัคร
5515คุณแพรภคร ณิชพิมพ์แพรภคร
5516นายประสิทธิ์ ฮวบดีมากนายประสิทธิ์-แม่ลำใย ฮวบดีมาก
5517สุภาทิพย์-กมลวรรณ สนิทอารีผลสุภาทิพย์-กมลวรรณพระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโยรับดวงแก้วแล้ว
5518คุณชนกานต์ แสนยโยธินชนกานต์ แสนยโยธินพระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโยรับดวงแก้วแล้ว
5519ธนกฤต กันต์ปัณพรธนกต-ศรุชา-ธนณัช กันต์ปัณพรรับดวงแก้วแล้ว
5520คุณฑนดล ภูมิธเนศแม่อัมพร และ ฑนดล ภูมิธเนศแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5521น.ส.ณัฐลดา ภูมิธเนศณัฐลดา ภูมิธเนศแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5522น.ส.สิริกร ภูมิธเนศสิริกร ภูมิธเนศแม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศ
5523วนิดา บุพอังกูรวนิดา-สมพงษ์ บุพอังกูร-พ่อ-แม่หลาน
5524วนิดา บุพอังกูรศักดา-ศักดิ์ชัย-ทยากร บุพอังกูร
5525คุณพิษณุ รุจิญาณพิษณุ รุจิญาณ-สรวิศ รุจิญาณ
5526พรนภา ตินานพพรนภา ตินานพ -ณิชชานันทน์ รุจิญาณ
5527คุณสมชาย ลอพานิชกิมลี้-สมชาย-ลัดดา ลอพานิช
5528คุณลัดดา ลอพานิชกุลกัลยา-กุลรดา-เจตน์-ลอพานิช
5529คุณรัตนกูล รุจิญาณรัตนกูล-รุจิญาณและพิษณุ รุจิญาณ
5530คุณลัดดาวัลย์ จันทร์บุญนาคลัดดาวัลย์ จันทร์บุญนาค-ลูกหลาน
5531คุณวิลาสินี ฤทธิ์ทองวิลาสินี-นรีรัตน์ ฤทธิ์ทองณัฏฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5532คุณบังอร ฤทธิ์ทองคุณบังอร ฤทธิ์ทองณัฏฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5533คุณเล็ก รุ่งเรืองพรนายเล็ก รุ่งเรืองพร และ ครอบครัว
5534นางสมจิตต์ อจลวิวรรธน์นางสมจิตต์ อจลวิวรรธน์มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
5535คุณสุกัญญา ชัยวิชิตนายชัชวาลย์ อจลวิวรรธน์มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
5536นางตรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์นางตรีรัตน์ อยู่สมบูรณ์
5537นางทองก้อน อยู่สมบูรณ์นางทองก้อน อยู่สมบูรณ์
5538นายปิยะ เสียมทองนายปิยะ เสียมทอง และ ครอบครัว
5539นายสันติ-นางวรรณา ณ.นครนายสันติ-นางวรรณา ณ.นคร
5540พัลลภา ประดับมุขนิคม-สอิ้ง-ชาญ-วรรณดี ทิพย์เจริญ
5541นายประชุม จั่นเจิมทองประชุม สมประสงค์ ประสิทธิ์ จั่นเจิมทอง
5542คุณเอกชัย จารึกศิลป์เอกชัย จารึกศิลป์
5543คุณประเวทย์ กิติลิมตระกูลคุณประเวทย์ กิติลิมตระกูลพระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข
5544คุณพ่อเกรียง กิติลิมตระกูลคุณพ่อเกรียง กิติลิมตระกูลพระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข
5545นายนิธิ รัตนราชนายนิธิ รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5546นายนิธิ รัตนราชนางสวรรยา รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5547นายนิธิ รัตนราชน.ส. นันทนัช รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5548นายนิธิ รัตนราชน.ส. พัทธนันท์ รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5549นายนิธิ รัตนราชด.ช. วรธัช รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5550นายนิธิ รัตนราชน.ส. ประภา บุณยายนนายนิธิ รัตนราช
5551นายนิธิ รัตนราชนายซัด รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5552นายนิธิ รัตนราชนางนงเยาว์ รัตนราชนายนิธิ รัตนราช
5553นายนิธิ รัตนราชกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นายนิธิ รัตนราช
5554นายนิธิ รัตนราชสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้านายนิธิ รัตนราช
5555คุณเอกพล กิตติจารุตจิตต์ครอบครัวเช็ง กิตติจารุตจิตต์
5556คุณเล็ก รุ่งเรืองพรนายเล็ก รุ่งเรืองพร และ ครอบครัว
5557อาจารย์มณกาญจน์ ทองใยอาจารย์มณกาญจน์ ทองใยณชภาภร จงจิรภาคย์
5558คุณภารดี รักษ์ทองใยภารดี รักษ์ทองใย
5559คุณปัทมธนาภา เกตุชฎานภากานต์คุณปัทมธนาภา เกตุชฎานภากานต์ณชภาภร จงจิรภาคย์
5560คมเดช ศรีสุวรรณนายคมเดช ศรีสุวรรณ
5561ชูวิทย์ ปัณฑุวงศ์ชูวิทย์ ชนานันท์ ณัฐณิชา ปัณฑุวงศ์พระกฤษฏฺนิพัทธ์ นิพทฺสกฺโก (พระอ๊อฟ)
5562คุณชลัช-นุชนาถ-พิชามญชุ์แสงประชาธนารักษ์ชลัช-นุชนาถ-พิชามญชุ์
5563นายชูวิทย์ ปัณฑุวงศ์ชูวิทย์ ปัณฑุวงศ์
5564นายนกรณ์ สุคนธชาตินายนกรณ์ สุคนธชาติ และครอบครัว
5565นายประพันธ์ สุคนธชาตินายประพันธ์-นางส่องศรี สุคนธชาติ
5566คุณสุวิช จิระเมธากุลสุวิช-ปราณี-ภวิกา จิรเมธากุล
5567บริษัท วณิพา จำกัดบริษัท วณิพา จำกัด
5568นายธนอรรถ ตรีธิติธัญนายธนอรรถ ตรีธิติธัญ
5569นางสาววิณพา รัตนากิตติ์นางสาววิณพา รัตนากิตติ์
5570นางสาณี นพรัตนาวงศ์นางสาณี นพรัตนาวงศ์
5571นางสาวดวงใจ นพรัตนาวงศ์นางสาวดวงใจ นพรัตนาวงศ์
5572คุณธาม วงศ์สรรกรคุณธาม วงศ์สรรกร
5573คุณสุรวุฒ พัฒนบัณฑิตคุณสุรวุฒ พัฒนบัณฑิต
5574คุณอรพิน ไร่วิบูลย์คุณอรพิน ไร่วิบูลย์
5575คุณนิชาดา ไร่วิบูลย์คุณนิชาดา ไร่วิบูลย์
5576คุณกชพร มหาศาลสกุลคุณกชพร มหาศาลสกุล
5577สมชาย-มยุรี บุญเชื้อสมชาย-มยุรี บุญเชื้อ-ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5578รศ.จุฑารัตน์ วิทยาจิตรศรีอิทธิฤทธิ์จุฑารัตน์วิทยา
5579คุณภาคภูมิ-ชัชชลัยย์ พัฒนเจริญวรรธณา-หัตภาภรณ์เนรมิต-ครอบครัว
5580คุณศิริพันธ์ ทิมกระจ่างศิริพันธ์ เสฏฐนันท์ ณัฐวินท์ ทิมกระจ่างโชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
5581บพิธ นิตยภูติพ้วงฮุย แซ่เบ๊ ซุ่ยกี แซ่อึ๊ง บพิธ นิตยภูติรับดวงแก้วแล้ว
5582คุณสุวิชัย ธุระกิจถาวรหลวงพ่อสด-หลวงปู่ดู่-หลวงพ่อกวย
5583นายธนภัทร อุดมศิริคุณแม่ชวัลกร-นายธนภัทร อุดมศิริรับดวงแก้วแล้ว
5584คุณสิรภัทร สิระเวโรจน์สิรภัทร สิระเวโรจน์สง่า สิระเวโรจน์
5585คุณปัณณ์ สิระเวโรจน์ปัณณ์ สิระเวโรจน์สง่า สิระเวโรจน์
5586นางอมิตา ธำรงเกียรติอุทิศให้ คุณพ่อลิขิต พุฒิอัชฌารับดวงแก้วแล้ว
5587คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5588คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลสมสุข ธนวัชรางกูรคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5589คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลเปียะบ้วย แซ่ โค้วคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5590คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลยงยุทธ โฆษิตวงศ์สกุลคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5591คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลอรสา ริ้วเบ็ญจรงค์คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5592คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลอัมรัตน์ โฆษิตวงศ์สกุลคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5593คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลอุษณีย์ โฆษิตวงศ์สกุลคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5594คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลลินดา โฆษิตวงศ์สกุลคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5595คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลเจี้ยง เจีย ไซ้ง้อ โหง้ว ชุน แซ่ต่อคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5596คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลกิมง้วน-ม้วนซ้วน-ฮั้วฮี้ แซ่โค้วคุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุล
5597นายธนกฤต กันต์ปัณพรมนตรี-ระเบียบ ปุริสายรับดวงแก้วแล้ว
5598นายธนกฤต กันต์ปัณพรนายบรรจง-นางอุไรวรรณ มาตรังศรีรับดวงแก้วแล้ว
5599นางทรงศรี สิงห์น้องนางทรงศรี สิงห์น้อย(เฉิน จิ่น ฮุ่ย)นายพยุง เจติยวรรณ
5600พล.ต.ต. ศิรเมศร์ พันธุ์มณีพล.ต.ต. ศิรเมศร์ พันธุ์มณี
5601นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
5602นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายสุจินตนา ชลวิจารณ์
5603นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายสัคคยศ ชลวิจารณ์
5604นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายพจน์ปรีชา ชลวิจารณ์
5605นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายศศิตา ชลวิจารณ์
5606นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายศิวัสน์ ชลวิจารณ์
5607นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์นายปวัณ์นุช ชลวิจารณ์
5608นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5609นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5610นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5611นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5612นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5613นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5614นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5615นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5616นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5617นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5618นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5619นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5620นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ครอบครัว ชลวิจารณ์
5621คุณอำไพ แซ่ลิ้มคุณอำไพ แซ่ลิ้มพระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย รณญฺชโยรับดวงแก้วแล้ว
5622นายศุภมิตร หิรัญอธิมาตรนายศุภมิตร หิรัญอธิมาตร
5623ศักดิ์ชัย จุสาสุนทรนางนุ้ย จุสาสุนทร และครอบครัว
5624นายสนั่น แฝงนางนายสนั่น แฝงนาง
5625นายนิรันดร์ แสงสว่างนายนิรันดร์ แสงสว่าง ( หนั่ง )
5626คุณศิริพร ศักดิ์ศิริอุทัยวรรณ ศักดิ์ศิริ และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5627นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมนายสมาน ชมภูพงษ์นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5628นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมนางลมูล ชมภูพงษ์นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5629นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมนายเป๋งเฮี้ยง แซ่โง้วนายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5630นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมนางกิมเซี้ยะ แซ่ลิ้ม ( โง้ว )นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5631นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร )นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมรับดวงแก้วแล้ว
5632นางอำไพ ท่าพริกสมภพ อำไพ ทิฆัมพร ท่าพริกประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรรับดวงแก้วแล้ว
5633พระกริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโนพระกริชวัฒน์ ชยวฑฺฒโนรับดวงแก้วแล้ว
5634จีราวัฒน์ สันติธรรมคตคุณจีราวัฒน์ สันติธรรมคตรับดวงแก้วแล้ว
5635จีราวัฒน์ สันติธรรมคตนิศานาถ สันติธรรมคตรับดวงแก้วแล้ว
5636นันทิกาญจน์ อนันต์มนทีนันทิกาญจน์ อนันต์มนทีรับดวงแก้วแล้ว
5637ชญาณิศา ชิติโชติปัญญาชญาณิศา ชิติโชติปัญญา
5638พิศุทธิ์สรัล ชิติโชติปัญญาพิศุทธิ์สรัล ชิติโชติปัญญา
5639พระภูวิศ อินจันทร์พระภูวิศ​ ภูริปัญโญ​ ​(อินจันทร์)​
5640นายสมพงษ์ ตันเวหาศิริกุลนายสมพงษ์ ตันเวหาศิริกุล
5641เตี่ยเทียน-แม่ทับทิม แซ่ตั๊งเตี่ยเทียน-แม่ทับทิม แลแซ่ตั๊ง
5642นายกฤษฎา บุญมานายกฤษฎา บุญมา
5643คุณโยมแม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์คุณโยมแม่ชีจุฑามาศ วีศิลป์
5644นายศุภณัฏฐ์ เหลืองละมัยนายศุภณัฏฐ์ เหลืองละมัย และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5645นายสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์นายสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์
5646นายสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์นางสุนีรัตน์ นิ่มกุลรัตน์
5647นายสุทัศน์ นิ่มกุลรัตน์น.ส.สุชญา นิ่มกุลรัตน์
5648นายวินัย-นางประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรวินัย ประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรรับดวงแก้วแล้ว
5649ฐนพงษ์ จันทรภัทรครอบครัว จันทรภัทร และ สุพจนันทบูลย์
5650นายภูวิศ อินจันทร์นายภูวิศ อินจันทร์
5651คุณณรงค์ศักดิ์ ธนาวุฒิศักดิ์คุณณรงค์ศักดิ์ ธนาวุฒิศักดิ์
5652ปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศ
5653พรพิชัย กิตติอภิญญาพ่อปิ่น-แม่มณี-ลูกหลาน อินสุพรรณพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5654พรพิชัย กิตติอภิญญาพ่อสมจิต-แม่สมปอง กิตติอภิญญาพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5655พรพิชัย กิตติอภิญญาพ่ออุดม-แม่พยอม -ลูกหลานเดชขุนพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5656ณฐภัทร กิตติธนมงคลณฐภัทร กิตติธนมงคล และครอบครัว
5657กันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์นาย บุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์รับดวงแก้วแล้ว
5658กันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์นาง ศิริจ์พันธ์ ล่ามกิจจารับดวงแก้วแล้ว
5659กันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์นาง ทองฮวด บุญมารับดวงแก้วแล้ว
5660กันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์นาย กันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์รับดวงแก้วแล้ว
5661นางชลิดา ลี้เทียนนางชลิดา ลี้เทียน และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5662คุณอังคณา ทอปันกาอังคณา ทอปันกาอังคณา ทอปันการับดวงแก้วแล้ว
5663คุณสาคร ทอปันกาสาครทอปันกาอังคณา ทอปันการับดวงแก้วแล้ว
5664อ.ทัตดา ลีวัธนะอ.ทัตดา ลีวัธนะ
5665ครอบครัวจรรยาเมตตากุลครอบครัวจรรยาเมตตากุล
5666คุณวิชัย-คุณสุกัญญา ตันตราธิวุฒิวิชัย-สุกัญญา ตันตราธิวุฒิ
5667คุณพิริยะ-คุณวริศรา ตันตราธิวุฒิพิริยะ-วริศรา ตันตราธิวุฒิ
5668นายสมนึก ศรีโสภาเจริญรัตน์สมนึก-ภาณี ศรีโสภาเจริญรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
5669คุณประเสริฐ พุ่มตาลพงษ์ประเสริฐ พุ่มตาลพงษ์
5670นายวงศกร ถิรมงคลจิตวงศกร ถิรมงคลจิต และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5671เทพีพร นาคปรีชาอัมพร อัญเชิญ สิต สาริกบุตร
5672พระบุญลักษณ์ ปวิตฺโตพระบุญลักษณ์ ปวิตฺโต
5673ยายน้อย มหามาตรยายน้อย มหามาตร
5674ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลคุณไพรัช นิธิประภา
5675พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5676พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5677พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5678พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5679พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5680พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5681พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5682พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5683พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5684พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5685พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5686พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5687พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5688พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5689พรนภา จีนสกุลพรนภา จีนสกุล-ครอบครัว-ลูกหลาน
5690คุณพยุง นกทรัพย์อุทิศให้บรรพบุรุษทุกท่านของข้าพเจ้ารับดวงแก้วแล้ว
5691คุณรังสรรค์-คุณพุฒ สุขีวุฒิปู่ไพศาล-แม่เม้า สุขีวุฒิ
5692พระธนชาติ พิริยะมานพพระธนชาติ พิริยะมานพและครอบครัว
5693นางเรียม นาคประสิทธิ์ปู่ใหญ่-ย่าแปลก-พ่อไปล่-ย่าบุตร-นายชุ่มรับดวงแก้วแล้ว
5694น.ส. วารี ตั้งเลิศสัมพันธ์น.ส. วารี ตั้งเลิศสัมพันธ์
5695คุณธรรมทัช มหัทธโนโชติครอบครัวมหัทธโนโชติรับดวงแก้วแล้ว
5696น.ส. สอางค์ศรี ผโลดมนางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์นภัสรพี จิตฺตทโม
5697นายยุทธนา ภัทราพรพิสิฐนายยุทธนา ภัทราพรพิสิฐ และ ครอบครัว
5698นางสาว กาญจนา แปลงแดงกาญจนา สมนึก แปลงแดง-วิทูร ลีธนศักดิ์
5699นายสุรสิทธิ์ วิสุทธิแพทย์สุรสิทธิ์-วนาลี วิสุทธิแพทย์
5700โยมบุญแท้ วงศ์กรนาวินโยมบุญแท้ วงศ์กรนาวิน-ครอบครัว
5701คุณพ่อชวน ทรัพย์นาคพ่อชวน-แม่สมวงษ์ ทรัพย์นาค-ครอบครัว
5702คุณวินิทร ชื่นธรรมเสถียรคุณวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5703พม. อนุชา จนฺทปภาโส จนฺทปภาโสพม.อนุชา จนฺทปภาโส และ ญาติมิตร
5704คุณสมมล สุขศรีสมมล สุขศรี 1 ม.ค. 2473 วันพุธ ปีมะเมียมนตรี ชัยวิชิต
5705นายณัฐกฤษณ์ ศักดานุชิตตระกูลศักดานุชิต
5706นางละออ รักษ์พงษ์ไทยละออ-ลิขสิทธิ์-นัยน์ปพร-พุฒิอัชฌา
5707เทวสถานโพธิธรรมมาตาเทวสถานโพธิธรรมมาตา
5708คุณอำไพ ถิรวัฒนกุลคุณอำไพ ถิรวัฒนกุล
5709อัครวัฒณ์ ตันตยานุสรณ์อัครวัฒณ์ ตันตยานุสรณ์
5710พระศุภชัย อธิชโย ประทุมนนท์นายประพนธ์-นางสมบูรณ์ ประทุมนนท์ (อุทิศ)
5711นายชุ้น แช่มเสือนายชุ้น แช่มเสือ
5712พระอาธร นามชุ่มพระอาธร นามชุ่ม
5713นาย พลจักร์ สถิรรัตน์นาย พลจักร์ สถิรรัตน์ และครอบครัว
5714ศุภมาศ ติณเวศน์สกุล ติณเวส สกุล ณ สงขลา
5715นายฉัตรชัย อภิกิจไพบูลย์นายฉัตรชัย อภิกิจไพบูลย์
5716โยมใส่บาตร เรือวัดบางโค พระเล็กโยมใส่บาตร เรือวัดบางโค พระเล็ก
5717คุณสุภาพร นิลศิริ-อานนทร์ อินจันทร์สุภาพร-นิลศิริ-อานนทร์ อินจันทร์
5718โยมใบ-บัวลี-ย่าสุข-มาลี-พระยุทธนาโยมใบ-บัวลี-ย่าสุข-มาลี-พระยุทธนา
5719นางปราณี เสมีนางปราณี เสมี และครอบครัว
5720นายประนอม-นางบุญเรือง มามากนายประนอม-นางบุญเรือง มามาก
5721รศ.ดร. อรภัทร ลัคนทินวงศ์ประสาน-กมลรัตน์ ลัคนทินวงศ์และครอบครัว
5722คุณวัชระ รัตถานางสาวสุพิชา มามาก
5723คุณคุณัญญา เมือบสนพลภูมิ-ทวีสุข-คุณัญญา เมือบสน
5724ร.อ. นริศกฤช บัวสรวงร.อ. นริศกฤช บัวสรวง
5725ร.อ. นริศกฤช บัวสรวงร.อ. นริศกฤช บัวสรวง
5726ร.อ. นริศกฤช บัวสรวงร.อ. นริศกฤช บัวสรวง
5727ร.อ. นริศกฤช บัวสรวงนางนนทพร โชติชวนันท์
5728ร.อ. นริศกฤช บัวสรวงนางนนทพร โชติชวนันท์
5729ธิฎานุช อัศวภัทรกูลซุ่ยกี แซ่อึ๊ง ธิฎานุช อัศวภัทรกูลรับดวงแก้วแล้ว
5730นางสาวปรานอม-นางศิริ สายวิจิตรจำรัส-ตุ๊ และครอบครัวสายวิจิตร
5731คุณรุ่งทิวา วัฒนวงศ์คุณพ่อเสริม-แม่สำราญ-ดร.รุ่งทิวาวัฒนวงศ์
5732คุณพรสม แซ่เตียวม่วยเฮี้ยง ปักชิว-พรสม แซ่เตียว
5733พระมหาวิชชา ญาณเมธี
5734จินตนา​ ธนา​พร​วัฒนะ​จินตนา​ ธนา​พร​วัฒนะ​และครอบครัว​รับดวงแก้วแล้ว
5735คุณกรสุมนญ์ เทวะรัตน์มณีกุลคุณกรสุมนญ์ เทวะรัตน์มณีกุล
5736นางบุบผา หวังหมู่กลางบุบผา, ภูวดล, สกลสุภา หวังหมู่กลาง
5737บุญญรัตน์ นภาคณาพรบุญญรัตน์ อุทิศให้ พัฒน์-พรพรรณ-สุภมาส นภาคณาพรจิราพร สิงหกฤตพิศาล
5738สุพรรณี แย้มเนตร์ประยูร-สุพรรณี แย้มเนตร์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูรับดวงแก้วแล้ว
5739นายธเนศ ภู่สวาสดิ์นายธเนศ ภู่สวาสดิ์ธัญชนก ภู่สวาสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
5740นางปราณี เพชรีนางปราณี เพชรีธัญชนก ภู่สวาสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
5741นายอนันต์ ภู่สวาสดิ์นายอนันต์ ภู่สวาสดิ์ธัญชนก ภู่สวาสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
5742คุณเม็ด-สุ้น-แม่ชีเสงี่ยม พัฒโนเม็ด-สุ้น แม่ชีเสงี่ยม พัฒโนพระมหาสายฝน มณีโชติรับดวงแก้วแล้ว
5743พระมหาสายฝน มณีโชติพระมหาสายฝน มณีโชติพระมหาสายฝน มณีโชติรับดวงแก้วแล้ว
5744น.ต.วรนิต-แม่วณี จันศิริรัตน์น.ต.วรนิต-แม่วณี จันศิริรัตน์พระมหาสายฝน มณีโชติรับดวงแก้วแล้ว
5745คุณวาสนา-แม่ชีวรรณา จันศิริรัตน์คุณวาสนา-แม่ชีวรรณา จันศิริรัตน์พระมหาสายฝน มณีโชติรับดวงแก้วแล้ว
5746ปิยพัชร์ ซื่อสัตย์ปิยพัชร์ ซื่อสัตย์
5747ธนสุวรินทร์ ทองเงินธนสุวรินทร์ ทองเงิน
5748จรัญ-นันทกาญจน์ นาคปานจรัญ-นันทกาญจน์ นาคปาน และ ครอบครัว
5749ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีถวายเป็นพุทธบูชาณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
5750คุณสวรรยา รัตนราชสมเด็จภูมิพลมหาราชเจ้า
5751คุณสวรรยา รัตนราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
5752คุณสวรรยา รัตนราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
5753คุณสวรรยา รัตนราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5754คุณสวรรยา รัตนราชบูรพาจารย์ที่มีพระคุณทุกๆท่าน
5755คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติ
5756คุณวาระ เรือนเพ็งนายวาระพร้อมครอบครัว เรือนเพ็งวิภาวรรณ เชื้อรวงทองรับดวงแก้วแล้ว
5757คุณธนิต ศิริไตรวัฒนาพรโกวิท-วณีย์-ธเนส-ธนิต ศิริไตรวัฒนาพรรับดวงแก้วแล้ว
5758นายขาว-ภรรยา และ ครอบครัว ทองดีนายขาว-ภรรยา และ ครอบครัว ทองดีรับดวงแก้วแล้ว
5759คุณณัฐฐิฐา-เชษฐวิชญ์ สิทธิสาริทธิ์ณัฐฐิฐา-เชษฐวิชญ์ สิทธิสาริทธิ์
5760นายปรีชา เดชขุนนายปรีชา เดชขุนนายพรพิชัย กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
5761นายพลวัฒน์ รุจยากรกุลครอบครัวทัศนะ-พรขวัญ รุจยากรกุลนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5762นายอัครวุฒ ศุภอักษรอนันต์-ลาวัณย์ ศุภอักษร และ ครอบครัวนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5763นายพูนศักดิ์ ทองใยพัฒนากร รุ่น 25 กรมการพัฒนาชุมชนนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5764นายพูนศักดิ์ ทองใยอาสาพัฒนา ฯ รุ่น 7 กรมการพัฒนาชุมชนนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5765นายธวัชชัย ไทยภักดีครอบครัวธวัชชัย-สมหมาย ไทยภักดีนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
5766คุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลบำรุง-พรพิมล-วัชจนา กมลพรมงคลคุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5767พรพิมล-บำรุง-วัชจนา กมลพรมงคลพรพิมล-บำรุง-วัชจนา กมลพรมงคลคุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5768วีระพล-วรัญญา-กานต์รวี กมลพรมงคลวีระพล-วรัญญา-กานต์รวี กมลพรมงคลคุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคล
5769พิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัยพิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัย
5770พิชชานันท์ ณวัฒน์นิธิชัยพัชรนันท์ ตั้งเกียรติอมรกุล
5771สายัณห์ มลาไวย์ครอบครัว มลาไวย์ ทุกคน
5772โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์สมควร สิริยานนท์โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
5773คุณนันท์นภัส มลฑลจุลเกศสมบูรณ์-วรรณา มลฑลจุลเกศ ลูกหลาน
5774พงศกร-ภัณฑิรา บริสุทธิ์พงศกร-ภัณฑิรา บริสุทธิ์ และ ครอบครัว
5775คุณสุคนธ์ แก้วศรีวิมลสุคนธ์ แก้วศรีวิมล และครอบครัว
5776คุณสมบูรณ์-นาวรรณ รัตนพรสมปองสมบูรณ์-นาวรรณ รัตนพรสมปอง
5777คุณปนิชดา-คุณกฤษโชต รัตนพรสมปองน.ส. ปนิชดา-กฤษโชต รัตนพรสมปอง
5778คุณเกศรา อรุณยิ่งมงคลหยกชอ แซ่ตั้ง-อามุ้ย แซ่เอี้ยพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
5779คุณประทุม หมื่นพิลมทองทอน-จันทา-ประทุม หมื่นพิลมทองพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
5780คุณปาณิสรา แช่ลิ้มคุณปาณิสรา แช่ลิ้มรับดวงแก้วแล้ว
5781น.ส. พัชนี แช่ลิ้มน.ส.พัชนี-น.ส.หทัยรัตน์-น.ส.มาลี ยังแย้มรับดวงแก้วแล้ว
5782สุธีรา ศรีพันธุ์สุธีรา ศรีพันธุ์ และครอบครัว
5783อินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทองกองทุนสายธารแห่งธรรมและโพธิญาณังอินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทอง
5784คุณพยุง-คุณณิชาต์ เถาแตงสิรภัทรน้องเอ เถาแตงสิรภัทร
5785คุณปุปผา วิพัฒครุฑแม่บุปผา วิพัฒครุฑ และ ครอบครัว
5786คุณผานิต วิพัฒครุฑผานิต วิพัฒครุฑ และครอบครัว
5787คุณณภัค หรั่งลายณภัค หรั่งลายและครอบครัว
5788ณัฐพรรษ-กรชนก สว่างจิตต์ณัฐพรรษ-กรชนก สว่างจิตต์
5789ชินา โอฬารรัตนพันธ์ชินา โอฬารรัตนพันธ์ ฐิติ ชลแสนเจริญ
5790นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรคุณพ่อเสถียร เขียวขาวนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5791นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรคุณแม่ฉลวย เขียวขาวนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5792นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนางสมวงษ์ ทรัพย์นาคนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5793นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรเด็กชายศราวุธ ทรัพย์นาคนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5794นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนางณิชาต์ เถาแตงสิรภัทรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5795นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายพยุง เถาแตงสิรภัทรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5796นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายภูดิศร เถาแตงสิรภัทรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5797นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายณพลเดช เถาแตงสิรภัทรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5798นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายนพเก้า เถาแตงสิรภัทรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5799นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายนาวิน อ่อนโสม และครอบครัวนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5800นายเสรี เขียวขาวนายเสรี-นางอภิรมย์ เขียวขาว และครอบครัวนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียร
5801พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5802พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5803พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5804พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5805พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5806พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
5807นายสมชาย มณีวงศ์สมชาย มณีวงศ์-ฐิติรัตน์ ตันติมณีกานต์
5808ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5809ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ชาญชัย ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5810ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ลี้ยิน ประเสริฐญานวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5811ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ดุษฎี ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5812ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์บัณฑิต ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5813ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ชัชชลัยย์ ประเสริฐญาณวงศ์ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
5814ประวิทย์ ศรีสถิตย์ประวิทย์-จรีรักษ์-ภาวัต ศรีสถิตย์ณชภาภร จงจิรภาคย์
5815นางธนัชพร ยุงหนูธนัขพร ยุงหนู และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5816คุณกรรณยา ช้างสุวรรณกรรณยา ช้างสุวรรณ
5817นายพัสกร แสงประชาธนารักษ์พีรเดช วิไลลักษ์ เพ็ญฤดี ใยบัว
5818ทรงกลด นาคปรีชาบุษราคัม สาริกบุตร
5819คณะอุโบสถวัดเขาใหญ่ วัดเขาใหญ่จินตนา บุญฟูคณะอุโบสถ วัดเขาใหญ่ จ.กาญจนบุรี
5820คุณพรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์ คุณชานนทร์ ถีระแก้ว ลาภิศพงศ์ภรณ์-ถีระแก้วพรรณพัชรา ลาภิศพงศ์ภรณ์ ชานนทร์ ถีระแก้วรับดวงแก้วแล้ว
5821นายกูลพัชร์-นางลักษณ์นารา ลาภิศพงษ์ภรณ์นายกูลพัชร์-นางลักษณ์นารา ลาภิศพงษ์ภรณ์รับดวงแก้วแล้ว
5822ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลนาง ภิญญดา อัศวเมธา
5823นางจีรัสถา มณีเกษรนางจีรัสถา มณีเกษร บุตรและธิดา
5824น.ส. ประภาวรินทร์ ปุณณศรีประภาวรินทร์ ปุณณศรีรับดวงแก้วแล้ว
5825อนุพงษ์ แสงกระจ่างคณะหลวงปู่เทพโลกอุดรนายดิเรกแสงกระจ่างอนุพงษ์ แสงกระจ่างรับดวงแก้วแล้ว
5826นุชจรี แสงกระจ่างวิชัย-นุชจรี ชยันต์ ศิริรักษ์ จัดแจงและบริวารอนุพงษ์ แสงกระจ่างรับดวงแก้วแล้ว
5827พลโทสมบูรณ์ ดีรอดพลโทสมบูรณ์ ดีรอดนายสุภาค-นางภาริญ ตันติดุสิตา
5828ศศิธร รัชตะสมบูรณ์ศศิธร-วันชัย รัชตะสมบูรณ์อังคณา ทอปันกา
5829สุวรรณา รัชตะสมบูรณ์สุวรรณา-อนุวัฒน์ รัชตะสมบูรณ์อังคณา ทอปันกา
5830พัศญ์ศภณ-สุทธณัฎฐ์ โยธินธรรมธรครอบครัวโยธินธรรมธร
5831สุรชัย-สรัญญา-ทัตติยะ สถิตชัยเจริญตระกูลสถิตชัยเจริญและตระกูลสุขสุจริตพร
5832นายจิตติพันธุ์ ยนต์สมบัติครอบครัวยนต์สมบัติ
5833คุณบุญธิดา โฆษิตาทรัพย์คุณบุญธิดา โฆษิตาทรัพย์พร้อมครอบครัวณชภาภร จงจิรภาคย์
5834พระทักษกร กตฺปุญโญ สว่างรัถยาพระทักษกร กตปุญฺโญ
5835นายณภัทธ สว่างรัถยานายณภัทธ สว่างรัถยา
5836ด.ญ.หทัยทิพย์ สว่างรัถยาหทัยทิพย์ สว่างรัถยา
5837นางสาววรภร แสงพลอยวรภร แสงพลอย-ประยูรศรี แตงรอด
5838ภาพิมล-ภุมรินทร์-พัชรินทร์ ทรงสุภาพภาพิมล-ภุมรินทร์-พัชรินทร์ ทรงสุภาพรวีรักษ์ กมลพรมงคล
5839CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5840CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5841CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5842CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5843CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5844CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5845CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5846CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5847CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5848CHIEW LIM & JEFF CHEWCHIEW LIM & JEFF CHEW
5849LOW THOW BOON LAI CHING TO LOW JAN POLOW THOW BOON LAI CHING TO LOW JAN PO
5850LOW SIEW GINGLOW SIEW GING
5851LIM BEE LIANLIM BEE LIAN
5852LEE HAN KEELEE HAN KEE
5853DANNY CHANG LSM CCS CFYDANNY CHANG LSM CCS CFY
5854JOE CHANG LSM CCS CFYJOE CHANG LSM CCS CFY
5855LOW FU TAI CHANG FUYOHLOW FU TAI CHANG FUYOH
5856LIEW SK CHANG LY SHAWN NERILIEW SK CHANG LY SHAWN NERI
5857TAN SEE CHENG & FAMILYTAN SEE CHENG & FAMILY
5858TAN AH KAU & FAMILYTAN AH KAU & FAMILY
5859LOH AH LEK & FAMILYLOH AH LEK & FAMILY
5860KENNY MAGGIE MICHELLE KANE STEPHIEKENNY MAGGIE MICHELLE KANE STEPHIE
5861TAN ENG JOO & TAN AH MENGTAN ENG JOO & TAN AH MENG
5862TAN ANN NEETAN ANN NEE
5863WO LOOK KINWO LOOK KIN
5864JENNY SOONGJENNY SOONG
5865LEE WAI MUNLEE WAI MUN
5866WOO YOKE LANWOO YOKE LAN
5867CHAI KON FATTCHAI KON FATT
5868YAP AI CHUYAP AI CHU
5869YEONG SOOK CHENGYEONG SOOK CHENG
5870IMO WO YOKE CHUNIMO WO YOKE CHUN
5871LCC TSK LYY LSW LSY MCYLCC TSK LYY LSW LSY MCY
5872LOW THOW BOON LAI CHING TOLOW THOW BOON LAI CHING TO
5873AMELIA CHEWAMELIA CHEW
5874LIM LOK KIOWLIM LOK KIOW
5875JASPER SOONGJASPER SOONG
5876IMO NG CHUAN HINIMO NG CHUAN HIN
5877OSCAR WOOSCAR WO
5878LEE SOW FOONG & FAMILYLEE SOW FOONG & FAMILY
5879ALFIE CHEWALFIE CHEW
5880CHEW KHUM YANCHEW KHUM YAN
5881LEE YUEN YEELEE YUEN YEE
5882LEE HOCK KAN & WONG PAT MOILEE HOCK KAN & WONG PAT MOI
5883YONG KIM FOONG YONG FOO YOUYONG KIM FOONG YONG FOO YOU
5884YONG YIT FONG & FAMILYYONG YIT FONG & FAMILY
5885YONG YIT FONG & FAMILYYONG YIT FONG & FAMILY
5886CHONG NYUK LEE & FAMILYCHONG NYUK LEE & FAMILY
5887CHONG NYUK LEE & FAMILYCHONG NYUK LEE & FAMILY
5888AMELIA CHEWAMELIA CHEW
5889YAP HOCK KIONG YAP WEI HONGYAP HOCK KIONG YAP WEI HONG
5890FONG POW ON FONG SAU KWANFONG POW ON FONG SAU KWAN
5891LIM KIM SIANG & FAMILYLIM KIM SIANG & FAMILY
5892CHONG CHEN SOONCHONG CHEN SOON
5893CHEW CHEE YINGCHEW CHEE YING
5894PEGGY THAMPEGGY THAM
5895CHIN SZE MAN CHIN KAM WAHCHIN SZE MAN CHIN KAM WAH
5896LIM AH LIAW CHIN SZE LINGLIM AH LIAW CHIN SZE LING
5897CHOY KIT CHONG FAMILY YAP KAH HOOICHOY KIT CHONG FAMILY YAP KAH HOOI
5898SEE SENG SU ANN DOMINICK AUGUSTINNESEE SENG SU ANN DOMINICK AUGUSTINNE
5899CM CHEW & FAMILYCM CHEW & FAMILY
5900CM CHEW & FAMILYCM CHEW & FAMILY
5901LIM CHYI LONG LEE MEI YEN TEE CHEELIM CHYI LONG LEE MEI YEN TEE CHEE
5902TAN CHOON TICK & FAMILYTAN CHOON TICK & FAMILY
5903LAW TL TANG SY S CHEE S FOO KM S CHIN KAPLAW TL TANG SY S CHEE S FOO KM S CHIN KAP
5904LIM CHIA LOON YU CHEN LAI SHAPE MEILIM CHIA LOON YU CHEN LAI SHAPE MEI
5905LIM TEIK CHUAN KHOO GWEK HIANGLIM TEIK CHUAN KHOO GWEK HIANG
5906YONG TIAM SENGYONG TIAM SENG
5907WO KOK CHEEWO KOK CHEE
5908CHEONG CHOW HONG CHONG SAU FAN & SONCHEONG CHOW HONG CHONG SAU FAN & SON
5909CHIN CHEW HENCHIN CHEW HEN
5910WINSON LIMWINSON LIM
5911CHEW HENG LOONG & CHEW KIN KHUCHEW HENG LOONG & CHEW KIN KHU
5912DAVID CHEW & CHOONG MENG YEEDAVID CHEW & CHOONG MENG YEE
5913NGAN SENG HAI MARY LUA STEVEN NGANNGAN SENG HAI MARY LUA STEVEN NGAN
5914WEE RONG MING LIM SUE TENGWEE RONG MING LIM SUE TENG
5915LAI MUN LOON FLORENCE NGAN HUEY FONGLAI MUN LOON FLORENCE NGAN HUEY FONG
5916CHRISTOPHER LAI YI FANCHRISTOPHER LAI YI FAN
5917CHAM YEW WAH FAMILYCHAM YEW WAH FAMILY
5918IMO LEE CHIU IMO LIEW SAT YINIMO LEE CHIU IMO LIEW SAT YIN
5919WONG KOK SIONG AND FAMILYWONG KOK SIONG AND FAMILY
5920WOONG KANG SAN FOO MONC MOY W W KETWOONG KANG SAN FOO MONC MOY W W KET
5921WONG GIAK SENG LEONG KIT MUIWONG GIAK SENG LEONG KIT MUI
5922WONG CHING TAT WONG CHIN WOOIWONG CHING TAT WONG CHIN WOOI
5923YEANG SIAO HUEYYEANG SIAO HUEY
5924CHUA TEONG HIM LOW SOH WANCHUA TEONG HIM LOW SOH WAN
5925CHENG FEN FOONG & FAMILYCHENG FEN FOONG & FAMILY
5926LOW KIM POH & FAMILY KL MALAYSIALOW KIM POH & FAMILY KL MALAYSIA
5927CHOO KIAT HOONG & FAMILY KL MALAYSIACHOO KIAT HOONG & FAMILY KL MALAYSIA
5928KAU TECK SENG & FAMILYKAU TECK SENG & FAMILY
5929CHIA KOK MUN & FAMILYCHIA KOK MUN & FAMILY
5930REYVON LIM KOK OONREYVON LIM KOK OON
5931LI YONGLINGLI YONGLING
5932LIM TIAN YULIM TIAN YU
5933KIM KEATKIM KEAT
5934KHO AH PENGKHO AH PENG
5935THE LATE LIM YOCK TECK & LIM GEOK CHAITHE LATE LIM YOCK TECK & LIM GEOK CHAI
5936LIM MEI LING & LEE AUDREY JIAXUANLIM MEI LING & LEE AUDREY JIAXUAN
5937LEE KWONG YEONG & LEE AUDREY JIAXUANLEE KWONG YEONG & LEE AUDREY JIAXUAN
5938SEE KOK KENG & FAMILYSEE KOK KENG & FAMILY
5939MONICA LIM & SEE YEN SENGMONICA LIM & SEE YEN SENG
5940CHOO CHEE CHUNG AND FAMILYCHOO CHEE CHUNG AND FAMILY
5941CHONG VOON LEK YAP YOON MUI & FAMILYCHONG VOON LEK YAP YOON MUI & FAMILY
5942BEH CHENG CHWEE ELAINE & FAMILYBEH CHENG CHWEE ELAINE & FAMILY
5943CHAN BAN KIM & FAMILYCHAN BAN KIM & FAMILY
5944WAN JEE KHEEN & FAMILYWAN JEE KHEEN & FAMILY
5945GOO CHEE HUAT & FAMILYGOO CHEE HUAT & FAMILY
5946LEE CHUEN HOLEE CHUEN HO
5947LEONG YIH PAK LEONG JUN YUANLEONG YIH PAK LEONG JUN YUAN
5948CHEE LEN KIEW KUAN CHEE AICHEE LEN KIEW KUAN CHEE AI
5949WON MIN FUI MEI FONG MIN JUNWON MIN FUI MEI FONG MIN JUN
5950YAP MOI YING WON THEAN SANG THIAM FOOYAP MOI YING WON THEAN SANG THIAM FOO
5951CHOO SY CHOO CF CHOO XL LAW LACHOO SY CHOO CF CHOO XL LAW LA
5952CHONG WOON HON FAMILYCHONG WOON HON FAMILY
5953LEE SHENG QIAN FAMILY LEE TAT MUNLEE SHENG QIAN FAMILY LEE TAT MUN
5954LAI SOON HOONG & LEE SIEW CHOOLAI SOON HOONG & LEE SIEW CHOO
5955LAURA HAUW & FAMILYLAURA HAUW & FAMILY
5956นายศิริ ศรีพงษ์พันธ์นายศิริ ศรีพงษ์พันธ์
5957พรพิมล-บำรุง-วัชจนา กมลพรมงคลพรพิมล-บำรุง-วัชจนา กมลพรมงคลคุณรวีรักษ์ ( ซี ) กมลพรมงคล
5958องอาจ แซ่โอ๊ว-สมคิด ยี่ภู่องอาจ แซ่โอ๊ว-สมคิด ยี่ภู่คุณรวีรักษ์ ( ซี ) กมลพรมงคล
5959คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติเจ้ากรรมนายเวรเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
5960น.ส.วิภาวรรณ เชื้องวงทองวิภาวรรณ เชื้องวงทอง และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5961คุณโจ แก้วรัตนะคุณโจ-ตะวัน-ประภาวดี แก้วรัตนะ
5962คุณพรรณี เทียมบุญประเสริฐคุณพรรณี เทียมบุญประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5963คุณจิตติมา เทียมบุญประเสริฐคุณจิตติมา เทียมบุญประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5964พงศ์พิพัฒน์ เขียวเล็กพงศ์พิพัฒน์-สุนิษา-จิรายุจิดาภาเขียวเล็ก
5965พ่อบุญช่วย-แม่เปี่ยม เนียมสวัสดิ์พ่อบุญช่วย-แม่เปี่ยมครอบครัวเนียมสวัสดิ์คุณณชภาภร จงจิรภาคย์
5966พระครูสิริปฐมากร สรงกระสินธ์พระครูสิริปฐมากร
5967คุณกิติ มาดีสุขสถิตย์กิติ มาดีสุขสถิตย์
5968คุณสุพจน์-คุณสิริพร มาดีสุขสถิตย์สุพจน์-สิริพร มาดีสุขสถิตย์
5969คุณนภัสนันณ์ ดิลกรัตน์สุชาตินภัสนันณ์ ดิลกรัตน์สุชาติ และ ครอบครัว
5970คุณต่อพงศ์ รัตนนานุพงศ์ต่อพงศ์-ปนัดดา-พงศภัค รัตนานุพงศ์
5971นายดิฐธิเดช แจ้งคตนายดิฐธิเดช แจ้งคตและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
5972คุณพรราณี พิกุลทองพรราณี พิกุลทอง
5973นายวิชิต สีมานอกวิชิต สีมานอก-พิศเพลิน พิกุลทอง
5974นายณัฐกิจ สว่างรัถยาณัฐกิจ สว่างรัถยา-ดลศธร บำรุงศักดิ์นายณัฐกิจ สว่างรัถยา
5975นายณัฐกิจ สว่างรัถยาอายิ้ว แซ่อ้อ-จุ่งลัก แซ่แต้นายณัฐกิจ สว่างรัถยา
5976คุณพจนา ฉั่นพจนา ฉั่น พร้อมครอบครัวนายณัฐกิจ สว่างรัถยา
5977นายเกรียงศักดิ์ สุภนครนายกรุ่น สุภนคร-นางศิริ พันสุริยา
5978คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐคุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐคุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5979คุณเก่งเทียม-คุณซอกเค็ง แซ่แต้คุณเก่งเทียม-คุณซอกเค็ง แซ่แต้คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
5980นายขวัญชัย มาตรฐานกุลนายขวัญชัย มาตรฐานกุล พร้อมครอบครัว
5981คุณประสพ สงวนไว้คุณประสพ สงวนไว้คุณพเยาว์ สงวนไว้
5982คุณพเยาว์ สงวนไว้ปู่ย่าละมัย-พ่อวิรัช-มารยาท น้าลายวง แย้มเยื้อนคุณพเยาว์ สงวนไว้
5983นวพล นามสนธิ-ณัฐชนา สงวนไว้ ณัฐิดา นามสนธินวพล นามสนธิ-ณัฐชนา สงวนไว้ ณัฐิดา นามสนธิคุณพเยาว์ สงวนไว้
5984คุณสุรศักดิ์ มั่งอินทร์ คุณขนิษฐา สงวนไว้ คุณธีรภัทร์-ณัฐพล มั่นอินทร์นางบุญมี-นายสนอง มั่นอินทร์ น.ส. สรัญญา ไกรมานพคุณพเยาว์ สงวนไว้
5985คุณศุภชัย สงวนไว้นายไกรมานพ-น.ส.สมศรี พลับเกลี้ยงคุณพเยาว์ สงวนไว้
5986คุณลำไย-คุณมารยาท แย้มเยือนพ่อเล็ก แซ่เหลา-แม่ทิม-ป้าแถมคุณพเยาว์ สงวนไว้
5987พ.ม.สุจิตต สุจิตฺโตพ.ม.สุจิตต สุจิตฺโตคุณพเยาว์ สงวนไว้
5988นายสมยศ-นางพรพิมล-นายคณานนท์-นายศรุตพงศ์ มารยาทพ่อพิพัฒน์-แม่ระเบียบ เจียนสกุลคุณพเยาว์ สงวนไว้
5989คุณฐิติมา มารยาทยายกล่ำ-ตาเผือก มารยาทคุณพเยาว์ สงวนไว้
5990นางขันทอง-นายเสงี่ยม-ครอบครัวจุลบุตร และบุตรหลาน จุลบุตรนายวัลลภ-นาฏยา-ลี้บุญงามคุณพเยาว์ สงวนไว้
5991คุณพัชรี-คุณพจนี เจียนสกุลคุณพัชรี-คุณพจนี เจียนสกุลคุณพเยาว์ สงวนไว้
5992คุณอุไร ทรัพย์สนองคุณอุไร ทรัพย์สนองคุณพเยาว์ สงวนไว้
5993คุณฮุ่ยงิ้ม แซ่คู-คุณเครงฮก แซ่เฮ้ง แซ่เฮ้งคุณฮุ่ยงิ้ม แซ่คู-คุณเครงฮก แซ่เฮ้ง
5994น.ส.จีรนันทร์ เซี่ยงฉินน.ส.จีรนันทร์ เซี่ยงฉิน และครอบครัวรับดวงแก้วเเล้ว
5995พระครูวิเศษโชติธรรมพระครูวิเศษโชติธรรม
5996พระมหาภัทระ วิริยังกุโรพระมหาภัทระ วิริยังกุโร
5997พระมหาภัทระ วิริยังกุโรพระมหาภัทระ วิริยังกุโร
5998นางนิตยา เล่ห์หลีกภัยอุดมศักดิ์-นิตยา เล่ห์หลีกภัย-บุตรธิดา
5999พรวิภา-มรกต แก้วกลางธรรมพรวิภา-มรกต แก้วกลางธรรม
6000พระบรรจง สุทฺธิสทฺโธพระบรรจง สุทฺธิสทฺโธ
6001ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลนายไพฑูรย์ และ นางโนริโกะ โรจนเสนา
6002นายอุดมศักดิ์ เล่ห์หลีกภัยนายวิเชียร-สำราญ เกษราพงศ์
6003ศิทิพย์ตา ผลประเสริฐครอบครัวศิทิพย์ตา ผลประเสริฐ + แม่แดง
6004ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ทวีทรัพย์ถาวรด.ญ.ธัญญลักษณ์ ทวีทรัพย์ถาวร
6005นายธาวิณ เดชกัลยานายธาวิณ เดชกัลยาน.ส.วริศรา เดชกัลยา
6006นางมนศิญาณ์ เดชกัลยานางมนศิญาณ์ เดชกัลยาน.ส.วริศรา เดชกัลยา
6007นางจิณณรัชต์ พุ่มสวัสดิ์จิณณรัชต์ พุ่มสวัสดิ์
6008พ.ต.อ.หญิงสุมน โมทนนท์พ.ท.สมศักดิ์ โมทนนท์ และ ครอบครัว
6009น.ส.ทิพวรรณ แซ่เชียวเกษมศักดิ์ ลิ้มไชยาวัฒน์-พิพรรธน์
6010นายนิตินันท์ คงสิรินิตินันท์ คงสิริ และ ครอบครัว
6011คุณพจนา จุลวิชิตหจก.โอ.พี.นายน์
6012ปราโมทย์ ประทินแสงทองเต้าติน-ทองอุ่น-อุไรแซ่ลิ้ม ประทินแสงทอง
6013ปราโมทย์ ประทินแสงทองปราโมทย์ ประทินแสงทอง
6014คุณวราภรณ์ คุณาบุตรประดิษฐ์-สุนีย์ พุ่มเจริญ
6015นางจิราพร คุณาบุตรจิราพร คุณาบุตร-บัณดิษ คุณาบุตร
6016น.ส.วันเพ็ญ แซ่ลิ่มวันเพ็ญ แซ่ลิ่ม-พฤทธ์ พฤทธเมธวิสุทธิ์
6017คุณวรางคณา คุณาบุตรวรางคณา คุณาบุตร-วราภรณ์ คุณาบุตร
6018คุณสิริพร กิตติชยารักษ์สิริพร กิตติชยารักษ์อังคณา ทอปันกา
6019คุณภารดี กิตติภูมิวงศ์คุณแม่สมพร แซ่ตั้งและบุตร-ธิดา
6020พระสมุห์สิน ขนฺติพโล ซุ่นห้วนพ่อเส้ง-แม่ถั้น -วิชัย ซุ่นห้วน
6021สมชัย-ศุภิน ศิริพระชัยถาวรสมชัย-ศุภิน ศิริพระชัยถาวร-ครอบครัว
6022คุณรุ่งรัตน์ รัศมีคุณรุ่งรัตน์ รัศมี และ ครอบครัว
6023ชัชวาลย์ เลิศภัทรมงคลครอบครัวเลิศภัทรมงคล
6024ธีระชัย ไชยหอมธีระชัย-จิราภรณ์-เขื่อนเพ็ชร์ ไชยหอม
6025คุณพรทิพย์ พงศ์ศรีศุภกรพรทิพย์ พงศ์ศรีศุภกร และครอบครัว
6026นายเวศ อภิสิทธิ์อมรเวศ อภิสิทธิ์อมร และ ครอบครัว
6027คุณคณิต ฉายรัตนอภิรมย์คณิต ฉายรัตนอภิรมย์และครอบครัว
6028นางสาวภัทรา ปัทมวิภาคนางอพงศ์ทิพย์ ปัทมวิภาค
6029คุณยายจงรัก จันทรมานะจงรัก จันทรมานะ-บุตร ธิดา ลูกหลาน
6030คุณวีระ รัตนะปุตฺโตคุณวีระ รัตนะปุตฺโต พร้อมครอบครัว
6031น.ส.วริศรา เดชกัลยาน.ส.วริศรา เดชกัลยา
6032น.ส.พรณภัทร์ พัณนิธิรัตน์ขวัญลักษณ์ สัจนันท์เมธี-พรณภัทร์
6033คุณวีรศักดิ์ จินตพิทักษ์ครอบครัวจินตพิทักษ์-มีสุวรรณ์ จำปาล่า
6034นายบุญชัย เลิศถาวรธรรมกาญจนา-บุญชัย เลิศถาวรธรรม
6035นายบุญชัย เลิศถาวรธรรมกุ้ยลิ้ม แซ่ตั้ง-บุญสม เลิศถาวรธรรม
6036คุณพงศ์ศรี ตุลยกิจจาประยูร-กอบกุล-พงศ์ศรี ตุลยกิจจา
6037คุณอุษณีย์ รสฟุ้งอุษณีย์ รสฟุ้ง และครอบครัว
6038คุณมณี แพบุญประเสริฐเฉลิม-มณี-พชรวรรณ-พีระวัฒน์แพบุญประเสริฐ
6039ครอบครัวสธนนิศกุล-ครอบครัวพงศ์พิศิษฐ์ครอบครัวสธนนิศกุล-ครอบครัวพงศ์พิศิษฐ์ณชภาภร จงจิรภาคย์
6040คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6041คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6042คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6043คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6044คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6045คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6046คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6047คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6048คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6049คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6050คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6051คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6052คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6053คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6054คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6055คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6056คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6057คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6058คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6059คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์คุณปิยะบุตร-คุณสุจินตนา ชลวิจารณ์ เเละครอบครัว
6060นางสาวทัชชภร ศริพันธ์นางสาวทัชชภร ศริพันธ์-ครอบครัวทัชชภร ศริพันธ์
6061นายศิวะดล อำโปนินนายสำรวม มีสะอาดและครอบครัว
6062คุณอุไร ทรัพย์สนองคุณอุไร ทรัพย์สนอง
6063คุณพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธรกลุ่มบุญญาทิพย์และญาติธรรมพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร
6064บจก.โอดี สไตล์ฐิติศักดิ์-ขวัญข้าว วงศ์สว่างอรดีวรหิรัญพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร
6065คุณอังกูร อนันตบุรีคุณแม่นารี ศรีวิชัย
6066คุณวุฒิชัย พานิชย์คุณวุฒิชัย พานิชย์
6067คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตาพระเทพญาณมงคล วิ.คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6068คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานายธวัช-นางประพีร์ จักรเพชรคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6069คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานายบุญชู-นางฮับ ลิ่มมั่งคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6070คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานางภาริญ ตันติดุสิตาคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6071คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานางสาวณถิรา ตันติดุสิตาคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6072คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานายหัสกช ตันติดุสิตาคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6073คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานางสาวเขภภัค ตันติดุสิตาคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6074คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตาเด็กชายพัชระพล ตันติดุสิตาคุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6075คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตานายอุดมชัย วิจิตร์ปัญญารักษ์คุณสุภาค-คุณภาริญ ตันติดุสิตา
6076 พ่อจันทร์ ศักดานุกูล พ่อจันทร์ ศักดานุกูลมงคล ศํกดานุกูลรับดวงแก้วแล้ว
6077แม่สมถวิล ศักดานุกูลแม่สมถวิล ศักดานุกูล มงคล ศักดานุกูลรับดวงแก้วแล้ว
6078คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติเจริญ-ฉวีวรรณ ธำรงเกียรติเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติ
6079คุณเปรมใจ พูนพานิชคุณเปรมใจ พูนพานิชพระครูอาทรปริยัติสุธีรับดวงแก้วแล้ว
6080พระมหาวิศรุต บุตร์หงษ์พ.ม.วิศรุต หํสปุตฺโต และ ญาติมิตร
6081น.ส.พรรณทิพพา บริบูรลณ์มนตรี และ พรรณี บริบูรณ์
6082นายนรุตม์ น.ส.บงกชกร ช่างเกวียนนรุตม์ บงกชกร ช่างเกวียนมงคล ศักดานุกูลรับดวงแก้วแล้ว
6083นายเกริกพงษ์ ใจใหญ่เกริกพงษ์-ด.ญ ปวริศา ใจใหญ่
6084ธิดารัตน์ บรรยงกิจธิดารัตน์ บรรยงกิจ-ปวเรศ ใจใหญ่
6085คุณศีขรินทร์ โกมลหิรัญเตือนใจ กลีบกมล
6086คุณศีขรินทร์ โกมลหิรัญอณัฐธิชา จันทะพันธ์
6087คุณศีขรินทร์ โกมลหิรัญหวล กลีบกมล
6088คุณศีขรินทร์ โกมลหิรัญบุญชู โกมลหิรัญ
6089คุณศีขรินทร์ โกมลหิรัญนพ โกมลหิรัญ
6090นางสาว ณสุดา ติยะปัญญาบุญนางสาวณสุดา ติยะปัญญาบุญ
6091คุณนัยนา กาญจนกูลวรวุฒิ-นัยนา-เจตน์-วิมลิน-กฤติน กาญจนกูล
6092นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนายบักกุ่ย แซ่ตัง ( ตั้งบักกุ่ย )นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวร
6093นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนางตั่งหลีบ้วย ( หลีอาบ้วย )นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวร
6094นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนายฮี่ใช้ แช่ตั่ง ( ตั่งฮี่ใช้ )นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวร
6095นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนางวาสนา แซ่โค้ว ( โซะเฮียงแซ่โค้ว )นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวร
6096นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรนายธนพล ทวีทรัพย์ถาวร
6097คุณสุรเกียรติ วรายนสุรเกียรติ-ณิภา-นันทวรรณ-วีรวัฒน์ วรายน
6098คุณชาญชัย-พัชรา เต๋งฮะเฮ็งสุดารัตน์-กมลทิพย์ เต๋งฮะเฮ็ง
6099ฉัตรชัย-ฉัตรมงคล-สุภี เบ้ามาฉัตรชัย-ฉัตรมงคล-สุภี เบ้ามาจิราพร สิงหกฤตพิศาล
6100ภิวรรณษา เขตกิตติคุณ เขตกิตติคุณMrs. Alma studer Mr.Daniel studer
6101น.ส.อัชฌาอรน์ โชคธนานันท์อัชฌาอรน์ โชคธนานันท์นายชูชาติ เหรียญทอง
6102สุวรรณี เจือพานิชสุวรรณี เจือพานิช และ ครอบครัว
6103น.ส.จิดาภรณ์ ทองเลิศน.ส.จิดาภรณ์ ทองเลิศ-ปาริฉัตร โคตุนันท์สุวิทย์ บุพพัณหสมัย
6104คุณศิริพงษ์ วงสุอำภา-ศิริพงษ์ และ ครอบครัว
6105สุทธิชัย หิ้งสุวรรณสุทธิชัย หิ้งสุวรรณ-เสาวณีย์ นิลโนธี
6106สุทธิชัย หิ้งสุวรรณหญิง ทรงชุ่ม ตัวเล็ก-จิ๋ว หิ้งสุวรรณ
6107คุณเกศรา อรุณยิ่งมงคลเกศรา อรุณยิ่งมงคลและพี่น้องคุณพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6108คุณรัตติกาล มีญาณวงศ์ตระกูลประเสริฐสุข-มีญาณวงศ์คุณพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6109ด.ช. วิบูลย์พัทธ์ ผุดเหล็กด.ช. วิบูลย์พัทธ์ ผุดเหล็กธัญชนก ภู่สวาสดิ์
6110พระสมุห์สิน ขนฺติพโล ซุ่นห้วนปู่แดง พ่อแสง-พระสิน ปลอดทอง
6111ป้าม่วย พูลนินพ่อหัด แม่กี๋-วัดนวม-เจือ-ม่วย พูลนิน
6112นายมนัส ผ่องจินตนานางพยุง แซ่เตียวนายมนัส ผ่องจินตนา
6113นายมนัส ผ่องจินตนานายมนัส ผ่องจินตนาและครอบครัวนายมนัส ผ่องจินตนา
6114นายมนัส ผ่องจินตนานายอุยเงี้ยบหมิ่น แซ่เตียวนายมนัส ผ่องจินตนา
6115คุณกิรณา-เกวลี วิลาวรรณกิรณา-เกวลี วิลาวรรณ
6116คุณธนิดา พิณสุวรรณสุรทิน พิณสุวรรณ-ทองดี เปรมาตูน
6117คุณธนิดา พิณสุวรรณภคมณ-ธนิดา-ธนกฤษ พินสุวรรณ
6118คุณแม่กาญจนา เนติโพธิ์พ่อเซอุย แซ่เจีย-บรรเจอด พูนพานิชพระครูอาทรปริยัติสุธีรับดวงแก้วแล้ว
6119คุณโมลีพุฒิ ปฐมโพธิ์โมลีพุฒิ ปฐมโพธิ์ และวงศ์ตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6120พระวิชัย กุลวฑฺฒโน ศุภพัฒนวรกุลอารีย์ ศุภพัฒนวรกุล เซียะเถา แซ่ตั้ง
6121นายชาญชัย นางปุณยนุช นราแก้วชาญชัย-นางปุณยนุช นราแก้ว และครอบครัว
6122ศิวานินท์ วริทธิ์กรสุทธิ์ชินพันธุ์-พัชรนันท์ วริทธิ์กรสุทธิ์
6123พระอภิเทพ สุทธิลออพระอภิเทพ สุทธิลออ-นางสาวธิดา ณะจอม
6124นายพิศาล วงษ์ขันธ์นายปา วงษ์ขันธ์ นางสวาด วงษ์ขันธ์ พิศาล วงษ์ขันธ์
6125นางจีรัสถา มณีเกษรนายอุ่ยไก แซ่ก๊อด-นางสุนีย์ แซ่แจ้ง
6126ชิตนวัฒน์ ธวัชชัยนันท์ชิตนวัฒน์ ธวัชชัยนันท์
6127คุณบุศดี-อ้อ-น.ส.แดง สุทาไลบุศดี อ้อ แดง สุทาไล
6128ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์ปฏิภาณ เอกธนะวัฒน์
6129ณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์ณัฏฐนันท์ เอกธนะวัฒน์
6130วรินทร์ธร วีรภัทรฉัตรธยาวรินทร์ธร วีรภัทรฉัตรธยา
6131คุณปรีชา-ชลิดา เทียมบุญประเสริฐปรีชา-ชลิดา เทียมบุญประเสริฐคุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
6132เตี่ย ฮ เสี๊ยะ แซ่เอี๊ยเตี่ย ฮ เสี๊ยะ แซ่เอี๊ย
6133แม่มิเอ็ง ใจสมบุญแม่มิเอ็ง ใจสมบุญ
6134นายสุรศักดิ์ ใจสมบุญนายสุรศักดิ์ ใจสมบุญ
6135เตี่ย ฮ้อ แซ่ตั้งเตี่ย ฮ้อ แซ่ตั้ง
6136แม่กิมไน้ แซ่ตั้งแม่กิมไน้ แซ่ตั้ง
6137ยายแช่ม ใจสมบุญ-กงเว่ แซ่อ้งยายแช่ม ใจสมบุญ-กงเว่ แซ่อ้ง
6138นายชาครนายชาคร
6139นางสันธนี กาญจนวสิตนางสันธนี กาญจนวสิต
6140นางสันธนี กาญจนวสิตเตี่ยวิบูลย์-แม่บุญนาค กาญจนวสิต
6141นางสันธนี กาญจนวสิตเตี่ย เล็ก-แม่เคลือ เล่งฮ้อ
6142นางสันธนี กาญจนวสิตน.ส.ชลดา เล่งฮ้อ และครอบครัว
6143คุณสุดใจ กระแสเทพสุดใจ กระแสเทพปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6144พิพัฒน์ เหลืองวิภาต และหมู่คณะพระพุทธเจ้าภาคขาวฝ่ายโปรดทุกพระองค์พิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6145คุณดนัยวัฒน์ เกตุแก้วอริสา ศ. และ ดนัยวัฒน์ ก.พิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6146น.ส.วัชรา อิ่มสมบัติคุณพ่อสนุ่น อิ่มสมบัติกฤษฎ์ ไกรสร
6147น.ส.วัชรา อิ่มสมบัติ คุณแม่ชุ่ม อิ่มสมบัติกฤษฎ์ ไกรสร
6148ดร.สุรชัย-สุภัทร อังคณาสายัณห์ดร.สุรชัย-สุภัทร อังคณาสายัณห์
6149พระครูวุฒิธรรมาทร วิชัยวัตรพระครูวุฒิธรรมาทร
6150นายอดิศร คุ้มได้อยู่ตระกูลคุ้มได้อยู่และญาติมิตร
6151พิพัฒน์ เหลืองวิภาตพระพุทธเจ้าภาคปราบทุกพระองค์พิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6152นางพะเยาว์ สงวนไว้พะเยาว์ สงวนไว้ และญาติธรรม
6153นายม่วง-นางเปรมจิตต์ ทองเนื้อดีนายม่วง-อุทิสให้นางเปรมจิตต์ ทองเนื้อดี
6154คุณวรเดช ภูแก้วพะไลวรเดช ภูแก้วพะไล
6155นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิรินพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ และครอบครัว
6156นางนพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริมัณฑนา บูรพาพร
6157คุณวันชัย-คุณสมาภรณ์ พุกกานนท์วันชัย-สมาภรณ์ พุกกานนท์ ลูกหลาน
6158นางอุทัย คานพรมอุทัย คานพรม และครอบครัว
6159นางจุฑามาศ-น.ส.ณัฏฐินี อุดมมหัทธนะ,โตเหมือนตระกูลสมสมัย-โตเหมือน-อุดมมหัทธนะ
6160คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูลณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
6161คุณอัญชิสา กิมหวังอัญชิสา-ศุภาพิชญ์-กิมหวัง นิติกาญจน์
6162น.ส.วรารักษ์ แก้วมณีพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร )
6163นายอนนท์ ภู่สวาสดิ์-ด.ช.ภัทรกร ภู่สวาสดิ์นายอนนท์ ภู่สวาสดิ์
6164นายอนนท์ ภู่สวาสดิ์-ด.ช.ภัทรกร ภู่สวาสดิ์ด.ช.ภัทรกร ภู่สวาสดิ์
6165น.ส.รภัส เลิศวัฒนนนท์คุณรัตนชัย เลิศวัฒนนนท์รับดวงแก้วแล้ว
6166น.ส.รภัส เลิศวัฒนนนท์คุณกุหลาบ สฤษดิชัยนันทารับดวงแก้วแล้ว
6167น.ส.รภัส เลิศวัฒนนนท์คุณรภัส-คุณชนิสร เลิศวัฒนนนท์รับดวงแก้วแล้ว
6168ณัฐพร สุขเริงรื่นณัฐพร สุขเริงรื่น กัญญาภัทร เทียมสินรับดวงแก้วแล้ว
6169นางผกามาศ แก้วจันทร์นางผกามาศ แก้วจันทร์รับดวงแก้วแล้ว
6170นายกฤษฏวัฒน์ บวงสวงกฤษฏวัฒน์ บวงสวง-แตงอ่อน แก้วนิลชนิตา ทิพารดี
6171นายกฤษฏวัฒน์ บวงสวงจุไร-ใช้เลี้ยง แซ่เฮงชนิตา ทิพารดี
6172นายกฤษฏวัฒน์ บวงสวงนายภานุวัฒน์ -เดช บวงสวงชนิตา ทิพารดี
6173คุณพ่อวัย-คุณแม่มิตร-ประมวล มีรุ่งเรืองพ่อวัย-แม่มิตร-ประมวล มีรุ่งเรืองพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )
6174คุณพ่อวัย-คุณแม่มิตร-ประมวล มีรุ่งเรืองเวียม-เจริญจิตร-โอ-เอ-แอส มีรุ่งเรืองพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )
6175นางปิ่น-รังสรรค์ ปลอดทองนางปิ่น-รังสรรค์ ปลอดทองพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )
6176นิตยา-อรรถศักดิ์-อรรถพนธ์ มีรุ่งเรืองนิตยา-อรรถศักดิ์-อรรถพนธ์ มีรุ่งเรืองพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )
6177นางวาสนา ดีมากวาสนา ดีมากและครอบครัวชนิตา ทิพารดี
6178นางวาสนา ดีมากแม่มะลิ-พ่อไสว ทิพารดีชนิตา ทิพารดี
6179นางลำยอง เรือนเพ็ชรชรินทร์พงษ์-ลำยอง เรือนเพ็ชรและครอบครัว
6180คุณปรางค์ พุกกานนท์ปรางค์ พุกกานนท์ และ บรรพบุรุษ
6181คุณปราโมทย์-คุณวรรณา เศรษฐศุภกูลคุณปราโมทย์-วรรณา เศรษฐศุภกูล
6182คุณปภัสสวรรณ พรหมรักษ์มยุรี-ปภัสสวรรณ พรหมรักษ์
6183คุณเปรมใจ พูนพานิชยายละเอียด พูนพานิช ลูกหลานญาติมิตรพระครูอาทรปริยัติสุธีรับดวงแก้วแล้ว
6184นางอรุณณี ระวังภัยสมศักดิ์ ระวังภัย และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6185พระธนารักษ์ ธนิสฺสโร ลักขณานุกูลพ่อธรรมนูญ-แม่ประยูร ลักขณานุกูล
6186คุณนิตยา รักแต่งานนพรัตน์มุณี-จอกลอย-นิตยา รักแต่งานรับดวงแก้วแล้ว
6187พ.จ.อ. สืบศักดิ์ สุทธิสวัสดิ์พ.จ.อ.สืบศักดิ์ คุณ ธนไวทย์
6188คุณบังอร จันทร์ประเทศบังอร-อี๊ด-มี-ปุ้ย-เล็ก-มณฑา-ปัญญา-เรณูรับดวงแก้วแล้ว
6189คุณสนวย หวลระลึกคุณสนวย หวลระลึก
6190คุณจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์จุมพล สมุทรวินิจพันธุ์รับดวงแก้วแล้ว
6191น.ส.พภัสสรณ์ แสงภูนางไล้-พภัสสรณ์-ศิรภัสสร แสงภูนายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์รับดวงแก้วแล้ว
6192คุณว่วยหงษ์ แซ่ลิ้มว่วยหงษ์ แซ่ลิ้มเปรมใจ พูนพานิชรับดวงแก้วแล้ว
6193คุณเกศยา สุขเทียมสุวรรณมนตรี-จิตราภรณ์ สุขเทียมสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
6194สิภาภัสส์ ชูอ่องสกุลSipapas​ Chu-ongsakul &​ Family
6195นายถวิล-นางอำมร-ภารดร นุ้ยแก้วถวิล-อำมร-ภารดร นุ้ยแก้วพระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )รับดวงแก้วแล้ว
6196ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลอนันต์ และ สมศรี วิทยาพิทักษ์กุล
6197น.ส.พิศมร ช่อนเจริญพิศมร ช่อนเจริญรับดวงแก้วแล้ว
6198คุณชมณภัส สุวรรณดีชมณภัส สุวรรณดีรับดวงแก้วแล้ว
6199คุณทัตดา ลีวัธนะสุชาย ลีวัธนะ และ ครอบครัวทัตดา ลีวัธนะรับดวงแก้วแล้ว
6200คุณปัทมาวดี จิวัรยากูลปัทมาวดี จิวัรยากูลปัทมาวดี จิวัรยากูลรับดวงแก้วแล้ว
6201คุณปัทมาวดี จิวัรยากูลอิทธิ จิวัรยากูลปัทมาวดี จิวัรยากูลรับดวงแก้วแล้ว
6202คุณปัทมาวดี จิวัรยากูลกานต์ จิวัรยากูลปัทมาวดี จิวัรยากูลรับดวงแก้วแล้ว
6203คุณปัทมาวดี จิวัรยากูลพสิษฐ์ จิวัรยากูลปัทมาวดี จิวัรยากูลรับดวงแก้วแล้ว
6204คุณเกศยา สุขเทียมสุวรรณกรี-ทองเจือ-ผิว-กล้า-ปลื้ม จรุงกลิ่นรับดวงแก้วแล้ว
6205นางทองดี พัฒน์พินิจทองดี พัฒน์พินิจ และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6206นายอนันต์ นาคบุตรนายอนันต์-นางสมหมาย นาคบุตรนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
6207ชมรมข้าราชการบำนาญพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีชมรม ขรก.บำนาญ พช.จว.ราชบุรีนายพูนศักดิ์ ทองใยรับดวงแก้วแล้ว
6208คุณลลิดา พันธศุภรลลิดา พันธศุภรรับดวงแก้วแล้ว
6209คุณลลิดา พันธศุภรพงศ์ปณต เติมสุขนิรันดรรับดวงแก้วแล้ว
6210พระครูศรีปัญญาวัตรครอบครัวสมคิด-สมใจ ไพมณีอ.สมใจ ไพมณีรับดวงแก้วแล้ว
6211พระครูศรีปัญญาวัตรมณจันทร์-ทิพวรรณ วรวรรณปรีชาอ.สมใจ ไพมณีรับดวงแก้วแล้ว
6212นางสุชาดา บุญทรงจันทร์นายอะเทียน-นางยุพิน แซ่ยับอ.สมใจ ไพมณีรับดวงแก้วแล้ว
6213คุณวรัญญา บัวผ่องนายสุนันท์ - นางทับ -น.ส.วรัญญา บัวผ่องรับดวงแก้วแล้ว
6214หลวงปู่เดินหน อิเกสาโรหลวงปู่เดินหน อิเกสาโรรับดวงแก้วแล้ว
6215คุณชื่นฮา แซ่ฟามคุณชื่นฮา แซ่ฟามรับดวงแก้วแล้ว
6216คุณเกศมณี ณ พัทลุงชม เปื้อน เกศมณี ณ พัทลุงและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6217คุณสุจิตรา รัตตมณีชัยรัตน์ สุจิตรา รัตตมณี และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6218วีรวรรณ.สุวรรณมาลีและครอบครัววีรวรรณ.สุวรรณมาลีและครอบครัว
6219คุณรุ่งวิทย์ สวนทวีรุ่งวิทย์-อำภา-ชาริสสา สวนทวีรับดวงแก้วแล้ว
6220น.ส.ภัคภร พัสนาพิณน.ส.ภัคภร พัสนาพิณพระอาจารย์ศราวุธ กิตฺติธโรรับดวงแก้วแล้ว
6221น.ส.วิภา ทรวงศิริสุนทรวิภา ทรวงศิริสุนทรแสงระวี ทรวงศิริสุนทรรับดวงแก้วแล้ว
6222นางวราลี วงศพัทธนะวราลี วงศพัทธนะ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6223ชุติกาญจน์ หนองนานส.ชุติกาญจน์ หนองนาและครอบครัว
6224ชุณห์พงษ์ ชุณหฐิติธรรม-ณภัสสร์ชนก กาญจนภาชน์ชุณห์พงษ์-พิจิตรา ชุณหฐิติธรรมชุณห์พงษ์ ชุณหฐิติธรรมรับดวงแก้วแล้ว
6225คุณพิจิตรา-ภัทรเดช ชุณหฐิติธรรมณภัสสร์ชนก-ภัทรเดช ชุณหฐิติธรรมชุณห์พงษ์ ชุณหฐิติธรรมรับดวงแก้วแล้ว
6226นางประภาศรี สมสุขทวีกูลประภาศรี สมสุขทวีกูล-ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6227เรือเอกหญิงชลธิชา อินทร์กล่ำน.ท.ไพโรจน์-ร.อ.หญิงชลธิชา-ศุภกร ทับจีนรับดวงแก้วแล้ว
6228สุขุมาพร รุขพันธ์เมธีนิตยา-สุขุมาพร รุขพันธ์เมธีและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6229คุณอรวรรณ ชุนหลุ่นทรอานนท์-อรวรรณ ชุนหลุ่นทร และครอบครัวชัญญา สุนทรธนคมรับดวงแก้วแล้ว
6230คุณนันทพร ต่ายโตสกุลต่ายโต-นันโตสกุลณีย์-ศรีอาจ-สิมงามนันทพร ต่ายโตรับดวงแก้วแล้ว
6231บริษัท ป๊อกประติมากรรมอินดัสทรี 555 จำกัดบริษัทป๊อกประติมากรรมอินดัสทรี 555 จำกัดรับดวงแก้วแล้ว
6232คุณพิพัฒน์ เหลืองวิภาตพระพุทธเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์พิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6233คุณเฉลา แหล่งกรดเฉลา แหล่งกรด และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6234นางสาวเจริญรัตน์ โป๊ะรัตนสุวรรณจรูญ-ประทุม-เจริญรัตน์ โป๊ะรัตนสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
6235นางประไพพร สุฉันทบุตรนางประไพพร สุฉันทบุตรพระสมุห์สิน ปลอดทองรับดวงแก้วแล้ว
6236ทิวา ปราการพิลาศจรินทร์ ปราการพิลาศ
6237ทิวา ปราการพิลาศไซ้จู ปราการพิลาศ
6238คุณกชกุลชา วรานนท์กชกุลชา วรานนท์รับดวงแก้วแล้ว
6239พระครูธรรมธรเอกธนัช น่านอูบพระครูธรรมธรเอกธนัช น่านอูบ
6240พระมหาวิศรุต บุตร์หงษ์คุณศุภกิจ-คุณสุนีย์ บุตร์หงษ์และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6241สุธี ศุภผลนายสุธี ศุภผล และครอบครัวสุนิสา ศุภผลรับดวงแก้วแล้ว
6242ปนิดา ศุภผลน.ส. ปนิดา ศุภผล และครอบครัวสุนิสา ศุภผลรับดวงแก้วแล้ว
6243คุณทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์คุณทวีศักดิ์ ตรัยญาลักษณ์ณชภาภร จงจิรภาคย์รับดวงแก้วแล้ว
6244น.ส.อุษณี สุทธิสารวรรณษา-สมชาญ-หัทยา-อุษณี สุทธิสาร-ญาติรับดวงแก้วแล้ว
6245นายภูมิพัฒน์ ชลสายพันธ์นายภูมิพัฒน์ ชลสายพันธ์รับดวงแก้วแล้ว
6246นางฉัตรภัสร์ ชลสายพันธ์นางฉัตรภัสร์ ชลสายพันธ์รับดวงแก้วแล้ว
6247คุณสกล วิจิตรบรรณการสกล-สุรีย์ วิจิตรบรรณการรับดวงแก้วแล้ว
6248จรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผลจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล +ครอบครัว ฯลฯพงษ์อนันต์ ขาวเผือกรับดวงแก้วแล้ว
6249นันทิพัฒน์ รักวานิชนันทิพัฒน์ รักวานิช
6250วิษณุ สุราวุธบิดามารดาเเละผู้มีพระคุณของวิษณุ สุราวุธ
6251ชัชวัฒณ์ ทัศนัยวรพงศ์ชัชวัฒณ์ ทัศนัยวรพงศ์-วารุณี รุ่งทองศรีรับดวงแก้วแล้ว
6252ทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
6253ทิวา ปราการพิลาศลาวัลย์ ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
6254ชูชัย-ฐิตาพร มธุรพงศ์ธรครอบครัว ชูชัย-กิตติยา-มธุรพงศ์ธร-วาสนารับดวงแก้วแล้ว
6255คุณสุกฤษ สิงหบุตรUgyen Dondul Dorjeรับดวงแก้วแล้ว
6256น.ส.หฤทัย เศรษฐศุภกูลน.ส.หฤทัย เศรษฐศุภกูลรับดวงแก้วแล้ว
6257นางวรรณา เศรษฐศุภกูลวรรณา-ปราโมทย์ เศรษฐศุภกูลรับดวงแก้วแล้ว
6258นายบุญชนะ สายสุนีย์นายบุญชนะ สายสุนีย์ และครอบครัวนายบุญชนะ สายสุนีย์รับดวงแก้วแล้ว
6259นายชัยกฤต สุวรรณมาลีนายชัยกฤต สุวรรณมาลี และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6260พ.ท. นพ.รวิศ สุวรรณแสงจันทนา สุวรรณแสง และครอบครัวษมภร วัฒนะภูติรับดวงแก้วแล้ว
6261คุณคมกริช ทิวะกะลินคุณแม่กิ๋มเฮี๊ย-ปรีชา-สมหวังจรรยาวัฒนกุลรับดวงแก้วแล้ว
6262พม.ชัยวัฒน์ อชิโต สมบัติบูรณ์พ.ม.ชัยวัฒน์ อชิโตพรรณวสา กุลบุตรรับดวงแก้วแล้ว
6263น.ส.พรรณวสา กุลบุตรพรรณวสา กุลบุตรพรรณวสา กุลบุตรรับดวงแก้วแล้ว
6264คุณหงษ์ทอง อินทุสถิตยกุลคุณหงษ์ทอง อินทุสถิตยกุลคุณอภิชัย เลิศสิริมั่นคงรับดวงแก้วแล้ว
6265พ.อ.หญิงษมภร วัฒนะภูติษมภร วัฒนะภูติ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6266สุรินทร์-สงคราม เพ็ชรตาหนูสุรินทร์-สงคราม เพ็ชรตาหนูปาณิสรา เพ็ชรตาหนูรับดวงแก้วแล้ว
6267คุณวิทวัส ปิวาวัฒนพานิชสัมมาอะระหัง เพื่อสร้างพระในใจตนรับดวงแก้วแล้ว
6268นางสาวบุญสิตา วิลาสมงคลชัยสุรศักดิ์-ศศิธร วิลาสมงคลชัย-ลูกสาว 3 คนรับดวงแก้วแล้ว
6269จินตนา บุญฟูเฟื่องจินตนา-จิตติมา-อาจินต์ และครอบครัวณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6270พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6271พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6272พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6273พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6274พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6275พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6276พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6277พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6278นายวิชัย ภูเงินบริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัดรับดวงแก้วแล้ว
6279นายกัมปนาท เรืองรายวันนายกัมปนาท เรืองรายวันรับดวงแก้วแล้ว
6280สุนิสา ศุภผลน.ส. มณี. ศุภผลสุนิสา ศุภผล
6281น.ส.พิไลพร คุณากรกอบกิจพิไลพร คุณากรกอบกิจ และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6282พ่อจันทร์ผา ผดุงรัตน์จันทร์ทา ผดุงรัตน์พรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญา
6283พิษณุ ยงดีนายจีรศักดิ์ ทองร่วง,นายพิษณุ ยงดี
รับดวงแก้วแล้ว
6284สรรเสิญ-อุบล-ชฎาพร-สัณหพร เรืองเนตร์สรรเสิญ-อุบล-ชฎาพร-สัณหพร เรืองเนตร์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูรับดวงแก้วแล้ว
6285พล.ต.หญิงอังสนา อยู่เจริญพล.ต.หญิงอังสนา อยู่เจริญรับดวงแก้วแล้ว
6286คุณณฐนน-คุณธีรยา-คุณจิรายุ-คุณปพน สุดใจคุณณฐนน-คุณธีรยา-คุณจิรายุ-คุณปพน สุดใจรับดวงแก้วแล้ว
6287คุณสุรภา จิตตะรักษ์สุรภา จิตตะรักษ์รับดวงแก้วแล้ว
6288นายเมธี คงเจริญเมธี-มธุกร-เมธาพร-เมธพนธ์ คงเจริญรับดวงแก้วแล้ว
6289พรพิชัย กิตติอภิญญาพ่อจันทร์ทา-แม่สุข ผดุงรัตน์ลูกหลานพรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญารับดวงแก้วแล้ว
6290ภรณี ณ นครมณฑล,ภรณี,พีรวัส,ธัญวรัตม์ ณ นคร
6291ทัตดา ลีวัธนะอารี-ตรัยรัตน์ ลีวัธนะ
ทัตดา ลีวัธนะ
6292นางจินตนา ไชยเจริญจินตนา ไชยเจริญ และ ครอบครัว
พระสมุห์สิน ปลอดทอง
6293คุณชณดิช แก้วแกมทองชณดิช แก้วแกมทองรับดวงแก้วแล้ว
6294พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6295พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6296พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6297พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6298พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6299พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6300พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6301พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6302พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6303พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6304นางสาวอธิพร พรสุดาชัยอธิพร พรสุดาชัยภูวริช-วัชรารัตน์เก้าลิ้มรับดวงแก้วแล้ว
6305คุณชัยภัทร วงศ์อารีย์หลวงปู่สด โดย ชัยภัทร-ชลาลัย วงศ์อารีย์รับดวงแก้วแล้ว
6306นางสาวสุคนธา วรวรรณวงศ์น.ส.สุคนธา วรวรรณวงศ์ และ ครอบครัว
6307นางนันทนา รังษีสมบัติศิรินางนันทนา รังษีสมบัติศิริรับดวงแก้วแล้ว
6308น.ส.ขนิษวดี อยู่เจริญน.ส.ขนิษวดี อยู่เจริญรับดวงแก้วแล้ว
6309น.ส.ขนิษฐา อยู่เจริญน.ส.ขนิษฐา อยู่เจริญรับดวงแก้วแล้ว
6310พระณัฐรินทร์ ใจกุณาคณะพระณัฐรินทร์ กิตติญาโณรับดวงแก้วแล้ว
6311นางสมศรี ขมเจริญนางสมศรี ขมเจริญ ( และครอบครัว )รับดวงแก้วแล้ว
6312คุณไพศาล อัศวโสภณทวี อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6313คุณไพศาล อัศวโสภณสุย อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6314คุณไพศาล อัศวโสภณคุณหญิงเพี้ยนดำรงธรรมสารคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6315คุณไพศาล อัศวโสภณDR.AMAR G BOSEคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6316คุณไพศาล อัศวโสภณMR.JIM BLAREคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6317คุณไพศาล อัศวโสภณไพศาล อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6318คุณไพศาล อัศวโสภณจิตรเกษม กีรติบุตรคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6319คุณไพศาล อัศวโสภณยิ่งฉัตร อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6320คุณไพศาล อัศวโสภณอุรพัชร บัวจันทร์คุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6321คุณไพศาล อัศวโสภณรัตนชัย อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6322คุณดาณิษสา วรรณพิณดาณิษสา วรรณพิณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6323คุณดาณิษสา วรรณพิณเอริปาณ อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6324คุณดาณิษสา วรรณพิณอสนี อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6325คุณดาณิษสา วรรณพิณเดชานนต์ บูรณะปิณฑ์คุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6326คุณดาณิษสา วรรณพิณอุไร อัศวโสภณคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6327คุณดาณิษสา วรรณพิณMRS. SUREE PARKSคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6328คุณดาณิษสา วรรณพิณMR.ORION EUGENE PARKSคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6329คุณดาณิษสา วรรณพิณMR.RAY PARKS AND MRS NELLlE PARKSคุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6330คุณดาณิษสา วรรณพิณเต็กเมี้ย แซ่ฉั่ว-วรนุช ติยะสถาพรวิบูลย์คุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6331คุณดาณิษสา วรรณพิณน.พ.สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์คุณไพศาล อัศวโสภณรับดวงแก้วแล้ว
6332คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะพญ.เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6333คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะวรสุตา วงศ์วรเศรษฐ์คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6334คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะน.อ.นพ.พิทักษ์ พงศ์นนทชัยคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6335คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะน.ส.ผาสุข ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6336คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะน.ส.เลขา ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6337คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะน.ส.ลักษณา ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6338คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6339คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะกอบชัย-สุชาดา-กร-สุชยา ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6340คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะกฤษฎา ปิยะอัจฉริยะคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6341คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะณัฐยา บุญมงคลคุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6342คุณกำธร ปิยะอัจฉริยะกำธร-วาสนา ปิยะอัจฉริยะ หรรษาคิมเบอรี่ย์คุณธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
6343พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6344พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6345พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6346พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6347พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6348พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6349พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6350พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6351พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6352พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6353นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางกิม โชคธนานันท์ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6354นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์นางสาวนภัสนันท์ โชคธนานันท์ และครอบครัว
6355น.ส.กชณิชา คงวิชาการกชณิชา คงวิชาการ และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6356พิมพ์นิภา รักรีพิมพ์นิภา รักรี, ภคกรณ์ แจ้งใจดี
6357นภัสสร สุนทรภมรรัตน์น.ส.สุพินดา ทิพย์มณฑากฤษฎ์ ไกรสรรับดวงแก้วแล้ว
6358นภัสสร สุนทรภมรรัตน์นางชัญนา สุริยงค์กฤษฎ์ ไกรสรรับดวงแก้วแล้ว
6359นางวิรินทร์ญา ทวีพรธัญรัตน์วิภาทิพย์-พิพัฒน์ รุจิพงษ์รัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6360พิมลพรรณ ศรีอินทรสุทธิ์สมาน ศรีอินทรสุทธิ์และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6361น.ส.น้ำทิพย์ ลาภสมบุญกมลคุณเกรียงไกร-รุ่งศรี ลาภสมบุญกมลครอบครัว
6362คุณคำพันธ์ นาบุญคุณเนย-คำตัน-ทอง-สาย นาบุญ-พุฒบุญหมู่หมีรับดวงแก้วแล้ว
6363คุณศุภิซ์ศรา เลิศฤทธิ์พันธุ์คุณสุเจษฎ์ เลิศฤทธิ์พันธ์รับดวงแก้วแล้ว
6364คุณจินตนา บุณยสุรักษ์จินตนา บุณยสุรักษ์-จำปี วงศ์ยะลารับดวงแก้วแล้ว
6365นายพรชัย เล่งฮ้อเตี่ยใย-แม่บุญสม บุษรินทร์ เล่งฮ้อรับดวงแก้วแล้ว
6366คุณวิวัฒน์ วุฒิพันธไชยณรงค์-ลีน่า วุฒิพันธไชยรับดวงแก้วแล้ว
6367นุชปวีณ์กร ดิลกภราดรนุชปวีณ์กร ดิลกภราดรรับดวงแก้วแล้ว
6368คุณนิภา พิณพาทย์นิภา-เอกชัย-นิพนธ์ พิณพาทย์รับดวงแก้วแล้ว
6369เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์นพ. เถลิงเกียรติและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6370น.ส.สลิลดา กิติบุญญาสลิลดา กิติบุญญา และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6371คุณสรวุฒ ฉัตรกุล ณ อยุธยาคุณสรวุฒ ฉัตรกุล ณ อยุธยารับดวงแก้วแล้ว
6372พระมหาตั้งปณิธาน เตชธมฺโม ลาเสือ
พระมหาตั้งปณิธาน เตชธมฺโมพระมหามงคลชัย ชินวโร ปรีเถื่อนรับดวงแก้วแล้ว
6373พระมหาตั้งปณิธาน เตชธมฺโม ลาเสือ
พ่อสำราญ-แม่บุญสม ลาเสือและญาติทั้งหลายพระมหามงคลชัย ชินวโร ปรีเถื่อนรับดวงแก้วแล้ว
6374คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์คุณประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6375ธนสาร ประทุมรัตน์ธนสาร ประทุมรัตน์ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6376ร.ต.อ. ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทร ( 江秀文 )ร.ต.อ. ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรรับดวงแก้วแล้ว
6377ร.ต.อ. ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรพนิดา กังสดาลเสนานนท์
( 許佩华 )
ร.ต.อ. ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรรับดวงแก้วแล้ว
6378คุณวชิรวิชญ์ วริยาวรานนท์วชิรวิชญ์ วริยาวรานนท์ ( 江秀武 )ร.ต.อ.ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรรับดวงแก้วแล้ว
6379คุณวชิรวิชญ์ วริยาวรานนท์เกรียงไกร กังสดาลเสนานนท์ ( 江錦泉 )ร.ต.อ.ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรรับดวงแก้วแล้ว
6380พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6381พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6382พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6383พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6384พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6385พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6386พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6387พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6388พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6389พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6390พีรชา ดุจหนึ่งคุณากรพีรชา ดุจหนึ่งคุณากร และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6391ร.อ.นริศกฤช บัวสรวงคุณพ่อวีระ บัวสรวงรับดวงแก้วแล้ว
6392ร.อ.นริศกฤช บัวสรวงคุณแม่ละมัย บัวสรวงรับดวงแก้วแล้ว
6393คุณพ่อบุญเหลือ กรจันทร์ดีคุณพ่อบุญเหลือ กรจันทร์ดีรับดวงแก้วแล้ว
6394คุณแม่สมรัก กรจันทร์ดีคุณแม่สมรัก กรจันทร์ดีรับดวงแก้วแล้ว
6395น.ส.เยาวเรศ กรจันทร์ดีน.ส.เยาวเรศ กรจันทร์ดีรับดวงแก้วแล้ว
6396คุณพะยงค์ ชื่นสุขพันธุ์คุณพะยงค์ ชื่นสุขพันธุ์รับดวงแก้วแล้ว
6397ด.ญ.พิชชาภัสร์ ชื่นสุขพันธุ์ด.ญ.พิชชาภัสร์ ชื่นสุขพันธุ์รับดวงแก้วแล้ว
6398คุณบุญเรือนรัตน์ จันทโรจน์บุญเรือนรัตน์ จันทโรจน์-ภิญโญ ภิรมย์บุตรรับดวงแก้วแล้ว
6399นายไทคม อานนทวีศิลป์ไทคม อานนทวีศิลป์ มลิณีย์ วรรณะ-ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6400ปัทมา วิเชียรฉายปัทมา วิเชียรฉาย และครอบครัวสุนิสา ศุภผล
6401นายชยาพลศ์ ธูปหอมพ่อแม่ครู ผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาติ ของ ชยาพลศ์ ธูปหอมนายชยาพลศ์ ธูปหอม
6402นางบุษย์ณิชนา ธูปหอมพ่อแม่ครู ผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาติ ของ บุษย์ณิชนา ธูปหอมนายชยาพลศ์ ธูปหอม
6403ด.ช.ชินกฤต ธูปหอมพ่อแม่ครู ผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาติ ของ ชินกฤต ธูปหอมนายชยาพลศ์ ธูปหอม
6404นางกอบทอง ธูปหอมพ่อแม่ครู ผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาติ ของ กอบทอง ธูปหอมนายชยาพลศ์ ธูปหอม
6405นายเชาว์ ธูปหอมพ่อแม่ครู ผู้มีบุญคุณทุกภพทุกชาติ ของ เชาว์ ธูปหอมนายชยาพลศ์ ธูปหอม
6406น.ส.กชกุลชาบริษัทโชควัลลภาปลาป่น
6407คุณพิษณุ ยงดีนายจีรศักดิ์ ทองร่วง-นายพิษณุ ยงดีรับดวงแก้วแล้ว
6408นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลนายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6409นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลนางจินตนา ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6410นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลนางภรณี กนิษฐานนท์รับดวงแก้วแล้ว
6411นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลน.ส.ภัทรวดี ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6412นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลน.ส.นภมณี ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6413นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลนายณัฐสิทธ์ ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6414นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลน.ส.กิตตินุต ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6415นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลน.ส.อานิก กนิษฐานนท์รับดวงแก้วแล้ว
6416นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลด.ช.นภนต์ วัชโรทยางกูรรับดวงแก้วแล้ว
6417นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลด.ช.ตุลย์ ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6418นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลด.ช.ภโวทัย แก้วอำไพรับดวงแก้วแล้ว
6419นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุลด.ญ.อคิรา ทรัพย์สุนทรกุลรับดวงแก้วแล้ว
6420นางนภัสวรรณ วิโรจน์ยะกูลหนึ่ง-มด-เอ-ขมิ้น คูประเสริฐยิ่งครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6421นางนภัสวรรณ วิโรจน์ยะกูลพร-ทอง-รส-ตั๋ง วิโรจน์ยะกูล และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6422คุณวิลาสินี ฤทธิ์ทองนางทวี แก้วรมบัวคุณณัฏฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6423คุณวิลาสินี ฤทธิ์ทองนายยิ้ม แก้วรมบัวคุณณัฏฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6424พ.ท.หญิงสุนี ฤกษ์ทวีสุขอ๋า-สวาท-บุญช่วย ฤกษ์ทวีสุขรับดวงแก้วแล้ว
6425คุณไพฑูรย์ วรรคอุดมไพฑูรย์-อภิษฐา-ภัทรภร อภิวุฒิรับดวงแก้วแล้ว
6426นายอำนาจ พงษ์อริยทรัพย์ผณินทร-นรินทร์พร พงษ์อริยทรัพย์รับดวงแก้วแล้ว
6427นางสาวพิมลพรรณ ศรีอินทรสุทธิ์แมน และ ประมวล ศรีอินทรสุทธิ์รับดวงแก้วแล้ว
6428ทัตดา ลีวัธนะยศ-เจง ลีวัธนะทัตดา ลีวัธนะ
6429คุณแม่ยุวดี เตชะสิริวิชัยยุวดี เตชะสิริวิชัย และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6430นายไทคม อานนทวีศิลป์ไทคม-โสฬส-เฮี้ยง อานนทวีศิลป์รับดวงแก้วแล้ว
6431พ.ต.อ.เสริมศักดิ์ พ่วงพิศพ.ต.อ.เสริมศักดิ์ พ่วงพิศรับดวงแก้วแล้ว
6432นางพัชนี สุขสวัสดิ์พัชนี สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6433นายธีรวัต สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6434นายสำเริง สุขสวัสดิ์นายสำเริง สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6435นางสาวพิมพณัท สุขสวัสดิ์พิมพณัท สุขสวัสดิ์นายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6456ภัทรมน อักษรศรีภัทรมน อักษรศรีและวงศ์ตระกูลนายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6437นางสมมาตร อักษรศรีนางสมมาตร-ทวี อักษรศรีนายธีรวัต สุขสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6438ธนกฤต ศุขวัฒนะกุลพล ร.ท. ชนินทร์ รินทกุล ร.น.
6439คุณภัทรอาภรณ์ หาญฐิติพัทธ์ศักดิ์ศรณ์ หาญฐิติพัทธ์รับดวงแก้วแล้ว
6440นางวาสนา โศภิตวจนะนางวาสนา โศภิตวจนะ เเละครอบครัวสาวิตรี ลิ่มทอง
6441เทอดศักดิ์ กมุทชาติเจริญชัย-ประทีป-เทอดศักดิ์ กมุทชาติ
6442คุณอุทัยรัตน์ ภู่ขวัญนายเทวัญ ภู่ขวัญรับดวงแก้วแล้ว
6443นายมานะพันธ์ บัณฑิตมนตรีมานะพันธ์ บัณฑิตมนตรี และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6444สาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทอง
6445คุณบุญญพัฒน์ ชมพิกุลพ.อ.ทิพย์สุคนธ์-ดร.บุญญพัฒน์ ชมพิกุลพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6446คุณศิริวัฑฒก์ สุพรรณศิริวัฑฒก์ สุพรรณรับดวงแก้วแล้ว
6447คุณวิวัฒน์ วุฒิพันธไชยณรงค์-ลีน่า วุฒิพันธไชยรับดวงแก้วแล้ว
6448พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6449พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6450พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6451พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6452พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6453พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6454พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6455พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6456พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6457พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6458พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6459พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6460คุณสาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองรับดวงแก้วแล้ว
6461คุณกุณชลี บุญชัยชาญกิจธาดา พึ่งเพียร-กุณชลี บุญชัยชาญกิจรับดวงแก้วแล้ว
6462ชา ติละบาลชา ติละบาล-ปู ติละบาลณสุดา ติยะปัญญารับดวงแก้วแล้ว
6463นางเพ็กเฮียง ไทยเจียมอุทิศให้สำอางค์-สำเภา ไทยเจียมรับดวงแก้วแล้ว
6464คุณอารีรัตน์-แม่สมจิตต์ ศรีพันนาอารีรัตน์-แม่สมจิตต์ ศรีพันนารับดวงแก้วแล้ว
6465คุณสาวิตรี ลิ่มทองคุณพิทยากร ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองรับดวงแก้วแล้ว
6466คุณสาวิตรี ลิ่มทองคุณสาคร-คุณปทุม-คุณกนกพร บุญส่งสาวิตรี ลิ่มทองรับดวงแก้วแล้ว
6467คุณไกรวุฒิ รอดสดใสวันวิสาข์ เอี่ยมประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
6468คุณสุเมธ เขียวแดงสุเมธ-มิยาภรณ์-ปัญจพัฒน์ปาณิสรา เขียวแดงรับดวงแก้วแล้ว
6469คุณศิริกร ศรีสุพพัตพงษ์ศิริกร ศรีสุพพัตพงษ์ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6470ภัทรพร บุญกัณฑ์ภัทรพร บุญกัณฑ์รับดวงแก้วแล้ว
6471คุณสาวิตรี ลิ่มทองไมตรี-ชูเลี้ยง-เกยูร ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองรับดวงแก้วแล้ว
6472คุณสาวิตรี ลิ่มทองมารยาท-พิทยากร-สาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองรับดวงแก้วแล้ว
6473คุณกฤตพล-จุไรรัตน์ จรจวบโชคพ่อส่วง-แม่เนียม แก่นจันทร์รับดวงแก้วแล้ว
6474น.ส.วรวรรณ ศิริธรรมนางจินตนา ศิริธรรมและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6475คุณศนัฏฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์ศนัฏฐิชล สุ่มสมบูรณ์และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6476น.ส.ดวงดาว มงคลจันทร์จำนง-สาหร่าย-ดวงดาว-อีชวัฒน์ มงคลจันทร์
รับดวงแก้วแล้ว
6477นางจิตรารัตน์ สพประสงค์นางอารี สุขไผ่ตาและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6478คุณสุกานดา คำหอมกุลทองกราย วงศ์แสนศรี-สุกานดา คำหอมกุลรับดวงแก้วแล้ว
6479คุณหนึ่งนุช โชติเกษมโชคหนึ่งนุช โชติเกษมโชควิภาวรรณ เชื้อรวงทองรับดวงแก้วแล้ว
6480นางสาธิมา แซ่เฮงนางสาธิมา แซ่เฮง
6481คุณธนันท์ลดา เชื้องวงทองคุณธนันท์ลดา เชื้องวงทองวิภาวรรณ เชื้อรวงทอง
6482บุตรและธิดาคุณพ่อ วิรัช มารยาท
6483คุณสุดใจ ชาติพจน์คุณสุดใจ ชาติพจน์รับดวงแก้วแล้ว
6484พระมหาอภิลักษ์ อภิลาโภพระมหาอภิลักษ์ อภิลาโภรับดวงแก้วแล้วรับดวงแก้วแล้ว
6485นายชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคลชิดพันธุ์ วัฒนพรมงคลและญาติมิตรรับดวงแก้วแล้ว
6486คุณกฤตพล จรจวบโชคกฤตพล-จุไรรัตน์ จรจวบโชค
6487กิตติศักดิ์ ศรีเดชดร.กิตติศักดิ์ ศรีเดช และครอบครัวหมู่คณะรับดวงแก้วแล้ว
6488คุณปาณิศา พินิจศักดิ์คุณ ศศิริยะ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6489นายสพลสิษฐ์-จิตสุภาณัฏฐ์ อธิจิตโภคินสพลสิษฐ์-จิตสุภาณัฏฐ์ อธิจิตโภคินรับดวงแก้วแล้ว
6490คุณเกษมพันธ์-เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูลเกษมพันธ์-เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูลรับดวงแก้วแล้ว
6491ปฤษฎี จิรนาถสกุลปฤษฎี จิรนาถสกุล และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6492ปฤษฎี จิรนาถสกุลปฤษฎี จิรนาถสกุล และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6493นายณัฐกิตติ์ ศิริจิราธนนนท์นัฐกิตติ์ ศิริจิราธนนนท์รับดวงแก้วแล้ว
6494คุณเปรมใจ พูนพานิช
คุณปกรณ์-อลงกรณ์ พูนพานิช ญาติมิตรคุณเปรมใจ พูนพานิช
รับดวงแก้วแล้ว
6495คุณเปรมใจ พูนพานิช
แม่กาญจนา เนติโพธิ์ ลูกหลานญาติมิตรคุณเปรมใจ พูนพานิช
รับดวงแก้วแล้ว
6496พีรพล ประเสริฐศรีพีรพล ประเสริฐศรี และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6497นัทธ์พิภัช ครุฑคำไพบูลย์-นิธิวรรณ-นัทธ์พิภัช ครุฑคำรับดวงแก้วแล้ว
6498คำนวลศรี ทัศนาธรคำนวลศรี ทัศนาธร-วรณี ซูแสวงทรัพย์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6499ว่าที่ ร.ต.มนตรี หลักคงคามนตรี-อัจฉราวรรณ หลักคงคาบุตรธิดาลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6500นางสาวอัมพิกา อภัยกุลนายนิรันดร อภัยกุลรับดวงแก้วแล้ว
6501นางสาวอัมพิกา อภัยกุลนางพรพิไล อภัยกุลรับดวงแก้วแล้ว
6502นางสาวอัมพิกา อภัยกุลนางสาวอัมพิกา อภัยกุลรับดวงแก้วแล้ว
6503นายธวัชชัย แก้วรุ่งฟ้าธวัชชัย แก้วรุ่งฟ้า และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6504คุณพีธนวัฒน์ ถิรโสภณวราภรณ์ ธนะโสธร และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6505ณัฐพร สรสุชาติพีธนวัฒน์ ถิรโสภณ-ณัฐพร สรสุชาติณัฐพร สรสุชาติรับดวงแก้วแล้ว
6506คุณวรเมธ นันทานิชวรเมธ วันวิสาข์ วรกฤช นันทานิชรับดวงแก้วแล้ว
6507พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6508พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6509พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6510พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6511พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6512พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6513พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6514พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6515พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6516พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6517พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6518พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนรับดวงแก้วแล้ว
6519คุณเมษา ภาณุพัฒนพงศ์ทวีสิน-เมษา ภาณุพัฒนพงศ์โรงงานบะหมี่ลิ้มง่วนกี่รับดวงแก้วแล้ว
6520คุณชลธิชา ลาภธนพงศ์พันธ์ชลธิชา ลาภธนพงศ์พันธ์วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลรับดวงแก้วแล้ว
6521นายนิพนธ์-นางแห่ง-ด.ช.ศุภวิชญ์ พิณพาทย์นายนิพนธ์-นางแห่ง-ด.ช.ศุภวิชญ์ พิณพาทย์นางสาวจิตสุภางค์ ชมใจเลิศ
6522นายสุชาติ โชติชัยวิวงศ์กุลสุชาติ โชติชัยวิวงศ์กุล และ ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6523จารุวรรณ์ สุภาพจารุวรรณ์-สุภาพ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6524นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนายไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมรับดวงแก้วแล้ว
6525สุจิตรา ลินตรานด์JonatanJacquelineJacobsujitraLindstrand
6526ชำนาญยุทธ แก้วชนะบรรพชน แก้วชนะ และญาติทั้งหลายชำนาญยุทธ แก้วชนะ
6527ชำนาญยุทธ แก้วชนะบรรพชน เทพหนู และญาติทั้งหลายชำนาญยุทธ แก้วชนะ
6528ชำนาญยุทธ แก้วชนะวิเชียร แก้วชนะชำนาญยุทธ แก้วชนะ
6529ชำนาญยุทธ แก้วชนะอำพร แก้วชนะชำนาญยุทธ แก้วชนะ
6530ชำนาญยุทธ แก้วชนะชำนาญยุทธ แก้วชนะชำนาญยุทธ แก้วชนะ
6531พี่เล็ก พี่อ้อ จอย เก๋ ใหม่ กก เรือนพญานาคเรือนพญานาค ศศิริยะ
6532ทิพย์วัลย์ พลเดชเทพฤทธิ์ ทิพย์วัลย์ พลเดชและครอบครัวเทพฤทธิ์ พลเดชรับดวงแก้วแล้ว
6533ทิพย์วัลย์ พลเดชอรรฐาวลัย พลเดชและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6534ทิพย์วัลย์ พลเดชอัฐฤทธิ์ พลเดชและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6535นางฉลวย จันทร์แก้วพ่อโฉม-แม่สมใจ-สมศรี เพชรอรุณอ.สมใจ ไพมณี
6536คุณสุรศักดิ์ บุญมาทวี บุญมารับดวงแก้วแล้ว
6537คุณสุรศักดิ์ บุญมาสิรภัทร ใจเย็นรับดวงแก้วแล้ว
6538กฤษณา เสรีดีเลิศสมบรูณ์ กฤษณา ธนพล ฐิติพร เสรีดีเลิศรับดวงแก้วแล้ว
6539ธันยพร เสรีดีเลิศธันยพร เสรีดีเลิศ นักรบมังกรหงษ์ครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6540ณฐภัทร กิตติธนมงคลมหารัตนอุบาสิกา ทองสุข สำแดงปั้น
6541อนพัทย์-ภัทรอาภรณ์ หาญฐิติพัทธ์อนพัทย์-ภัทรอาภรณ์ หาญฐิติพัทธ์
6542ปรัตน์ดา ลีวัฒนะหลิมเทียนหยุน อำนวย แซ่ลิ้ม
ทัตดา ลีวัธนะ
6543ทัตดา ลีวัธนะบีฝ้าย บำรุงศักดิ์ และบุตรทัตดา ลีวัธนะ
6544คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติอุทิศให้บุญช่วย-ทุเรียน สมหวังเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติ
6545พระมหาวรจักษ์ กายะชาติพ.ม. วรจักษ์ และครอบครัวกายะชาติรับดวงแก้วแล้ว
6546น.ส.พณัชภัทร บุณยสุรักษ์พณัชภัทร บุณยสุรักษ์รับดวงแก้วแล้ว
6547นายกิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูลนฤทธิ์ บุญโตสิตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6548คุณวิชาญ ชำนาญศิลป์วิชาญ ชำนาญศิลป์ อารีย์ สุขนิรันดร์รับดวงแก้วแล้ว
6549กลิ่นสุคณธิ์ เลิศมโนบุญสุข
คุณไพบูลย์ แม่จำปี เลิศมโนบุญสุขรับดวงแก้วแล้ว
6550สำเนา กลิ่นบุปผาสำเนา กลิ่นบุปผา พร้อมลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6551น.ส.พัชรี วีระพันธ์เพ็ญศรีพัชรีเช็งวีระพันธ์ภิรมย์ เล็กสาครรับดวงแก้วแล้ว
6552นภนัช คล้ายทับทิมนภณัช แมรี่ แอมมิลี่ คล้ายทับทิม
6553นายสุรวุฒิ ขวัญดีนายสุรวุฒิ ขวัญดี และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6554พันธ์ุชัย พงศ์ธนาวิศาลเบญจธรรมรับดวงแก้วแล้ว
6555โชตินิศา สุนทรสนานโชตินิศา สุนทรสนาน ณฐ์ชนนท์ลิ่มบุญสืบสายรับดวงแก้วแล้ว
6556ปิยวดี โพธิ์พิจิตรปิยวดี โพธิ์พิจิตรรับดวงแก้วแล้ว
6557ราตรี มาตรักษ์หิต-เครื่อง มาตรักษ์ และลูกหลาน
6558
อธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศวิมล-ทองใบ มลฑลจุลเกศและลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6559ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
6560พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6561พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6562พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6563พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6564พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6565พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6566พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6567พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6568พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6569พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6570พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6571พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6572พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6573พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6574พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6575กมลภพ รัตนไพบูลย์สมรไพบูลย์ และครอบครัวข้าพเจ้ารับดวงแก้วแล้ว
6576คุณพีรวัส สมวงศ์พีรวัส สมวงค์ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6577บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ อานิจตา บัณฑิตา ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วรับดวงแก้วแล้ว
6578พรทิพย์ นันทเสนามาตร์พรทิพย์(โจ้) วิภาส(ตุ่ย) กฤตยา(จี๋)รับดวงแก้วแล้ว
6579ธนพร สนิทวงศ์พาทินธิดา สนิทวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6580ศุภิสรา สนิทวงศ์พงศ์สวัสดิ์ สนิทวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6581พิสิษฐ์ - ปวรุตม์ อุษยาพรพิสิษฐ์ ปวรุตม์ อุษยาพร มุกมณี มนศักดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6582น.ส.รัสรินทร์ กีรติธนาไชยยศรัสรินทร์ กีรติธนาไชยยศ และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6583นายพรพา พงษ์ผ่องพรรณเชษฐ์ วราภรณ์ เรืองอภิศิริและญาติ
6584นาวาตรีสุวิทย์ ทองดีนาวาตรีสุวิทย์ ทองดีนาวาตรีสุวิทย์ ทองดีรับดวงแก้วแล้ว
6585นายไมตรี แก้วอุดมนายไมตรี แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
6586กัญญาณัฐ สิงห์มะสิกัญญาณัฐ สิงห์มะสิ-ณิชากานต์ แสนโดดปาณิสรา เพ็ชรตาหนูรับดวงแก้วแล้ว
6587ชัยภัทร วงค์อารีย์ชัยภัทร วลีรัตน์ ชลาลัย วงค์อารีย์รับดวงแก้วแล้ว
6588คุณอุษณีย์ จินวงค์คุณอุษณีย์ จินวงค์รับดวงแก้วแล้ว
6589นายรัชพล กุศลธรรมรัตน์บรรพบุรุษ ครอบครัว กุศลธรรทรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6590คุณากร งามฉ่องสกุลชาตรี-สุวรรณา-คุณากร งามฉ่องสกุล
6591พ.ต.ท.คชภพ - ธนิดา บุญอินทร์คุณแม่เป้า-พ่อประสิทธิ์ พ่อทอง-แม่ตึ่งรับดวงแก้วแล้ว
6592คุณเง็กจู วงษ์เกษมเง็กจู วงษ์เกษม พร้อมลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6593คุณสุพจน์ ชาดงสุพจน์ ชาดง และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6594ไชย์วสุ ไชย์อัครจินดาคุณทรงพล ปานทิพย์ และครอบครัวไชย์วสุ ไชย์อัครจินดารับดวงแก้วแล้ว
6595นางสมพร ไผ่พันธรักษ์จักรพงษ์ สมพร ไผ่พันธรักษ์
รับดวงแก้วแล้ว
6596สมชาย แซ่อึ้งสมชาย แฟซ่อึ้ง และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6597พระศุภชัย พรหมสันต์พระศุภชัย-สมศักดิ์ พรหมสันต์-ณัฐจงกล สุวิทยะศิริปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6598จิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กจิดาภา, สายใจ, ไพศาล มาลัยเล็กปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6599นางสาวสรัญญา เผือกผ่องพ่อจัน แม่เจียน เผือกผ่อง
6600พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6601พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6602พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6603พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6604พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6605พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6606พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6607พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6608พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6609พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโน
6610คุณชัยภรณ์ ลภิรัตนากูลชัยภรณ์ ปิยวรรณ ลภิรัตนาและครอบครัว
6611คุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลคุณศิริพร-คุณกฤษกร งามภัทรวรกุลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6612เด็กชายหนูแดง ประกอบผลเด็กชายหนูแดง ประกอบผลปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6613มานพ รอดม่วงตระกูลรอดม่วงรับดวงแก้วแล้ว
6614ชาญชัย วัชระชัยสุรพลชาญชัย วัชระชัยสุรพลและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6615กำจัด-พีรดา มงคลกุลกำจัด-พีรดา มงคลกุลรับดวงแก้วแล้ว
6616กำจัด-พีรดา มงคลกุลนาดา สิริจินตกานต์รับดวงแก้วแล้ว
6617กำจัด-พีรดา มงคลกุลสุทร สิริจินตกานต์รับดวงแก้วแล้ว
6618กำจัด-พีรดา มงคลกุลนายแพทย์ทาย สิริรับดวงแก้วแล้ว
6619น.ส.ขวัญสุมน เมตตาวิวัฒน์สำรอง ประไพ เมตตาวิวัฒน์และลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6620คุณเรืองบุญ แย้มอ่วมพระจรูญ บุญช่วย แย้มอ่อน และลูกหลานรับดวงแก้วแล้ว
6621นางพรลพัทธ์ อรุณบกสกุลณภวรรษ-พรลพัทธ์ อรุณบกสกุลรับดวงแก้วแล้ว
6622ส.ณ.ภูริเดช เปลี่ยนศรีพระมนัต อินฺทวีโร ส.ณ.ภูริเดช เปลี่ยนศรีรับดวงแก้วแล้ว
6623นายปณิธาน พิชาลัยพรรณี ปณิธาน พิชาลัย สุวภัทร กิจประสานรับดวงแก้วแล้ว
6624กมนนุช นาคสุวรรณกมนนุช นาคสุวรรณ ธนินทร์ มีนาคกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
6625นางทีบทิม วิสิฐกมลวณิชทับทิม วิสิฐกมลวณิชรับดวงแก้วแล้ว
6626พิพัฒน์ เหลืองวิภาตพระอุปคุตมหาเถระพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6627ธนิต เศวตศรีถวัลย์ธนิต เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6628คุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาคุณวริยา-คุณเจตนิพิฐ-คุณวีรายุทธ์ โยมาปาณิสรา เพ็ชรตาหนูรับดวงแก้วแล้ว
6629คุณพิพัฒน์ เหลืองวิภาตผู้ทรงอภิญญา-ทำวิชชาที่ภูเขาควายทั้งหมดพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6630คุณพิพัฒน์ เหลืองวิภาตหมู่คณะทีมทำวิชชาธรรมกายชั้นสุงทุกท่านพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6631สุนันทา กาญจนภาชน์สุนันทา กาญจนภาชน์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6632นิธิดา กาญจนภาชน์นิธิดา กาญจนภาชน์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6633นุชนาถ กาญจนภาชน์นุชนาถ กาญจนภาชน์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6634ปุญญารัศมิ์ บริรักษ์อัคเรศธนกฤต กริชชา ณภพ ณัทชลกร เกียรติมาลา
6635ปัญญรัตน์ ครุฑสูตรจำลอง-สมถวิล ครุฑสูตร และครอบครัวกำลัง จัดส่งดวงแก้ว
6636กฤษฎา แสนสมบรูรณ์กฤษฎา สุนิสา และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6637คุณปัญญา คุณนันดา ด.ช.สงกานต์ปัญญา นันดา สงกรานต์รับดวงแก้วแล้ว
6638ธนา เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6639พัชรา เศวตศรีถวัลย์พัชรา เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6640วราศรี เศวตศรีถวัลย์วราศรี เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6641ฐิติพร เศวตศรีถวัลย์ฐิติพร เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6642ธนพล เศวตศรีถวัลย์ธนพล เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6643นายวิมล เงินเกื้อกูลวิมล เงินเกื้อกูลและครอบครัวธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6644คุณเกศนี อเนกลาภเสรีคุณแม่ซูลั้ง แซ่เตียวและครอบครัวธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6645คุณมณฑา ไม่ล่าใครมณฑา ไม่ล่าใคร
6646วารี สุขถาวรประสิทธิ์วารี สุขถาวรประสิทธิ์ และครอบครัว
6647สุกานดา เศวตศรีถวัลย์สุกานดา เศวตศรีถวัลย์ธนา เศวตศรีถวัลย์รับดวงแก้วแล้ว
6648นายสุธี เพชรรีนายสุธี เพชรรีธัญชนก ภู่สวาสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6649นางส้มลิ้ม เพจรีนางส้มลิ้ม เพจรีธัญชนก ภู่สวาสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6650คุณแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผาแม่ดีดีดี-ธนกฤต-พลอยนิล พวงบุพผา,พ่อวีระพันธ์ปาณิสรา เพ็ชรตาหนู
6651นางบุญชู พงศ์สิริจินดาเชื้อ ประกอบ สังข์ทองกสานต์พงศ์สิริจินดาชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6652นางสุรีรัตน๋ แสงจันทร์สุพจน์ ยุพา ศรีประเสริฐชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6653น.ส.เพ็ชรณี ซุยยะกิจลิ้ม ละมัย โกศล เพ็ชรณี ปฐม ซุยยะกิจชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์
6654นางมยุรี คุณารักษ์นางมยุรี คุณารักษ์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6655คุณวาสนา สกุลสัตตบุษย์คุณวาสนา สกุลสัตตบุษย์
รับดวงแก้วแล้ว
6656คุณภรางค์พร ธัญญพืชนางภรางค์พร ธัญญพืชรับดวงแก้วแล้ว
6657คุณนันท์นิชา ธัญญพืชน.ส.นันท๋นิชา ธัญญพืช
รับดวงแก้วแล้ว
6658นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6659นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6660นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6661นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6662นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6663นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
นางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
ลภัสรดา แก้วอุดม
6664สุกานดา โชคมีศีลอนุศักดิ์ สุกานดา โชคมีศีลรับดวงแก้วแล้ว
6665เดชา-อัจฉรา เกียรติทวีพงษ์เดชา-อัจฉรา เกียรติทวีพงษ์&ครอบครัวพิพัฒน์ เหลืองวิภาต
6666สมเดช สุวรรณฉวีสมเดช สุวรรณฉวีรับดวงแก้วแล้ว
6667กสิณพิชญ์ ชมเชยกสิณพิชญ์ พนิดา ภูมิพัฒน์ ชมเชย พิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6668ศิริพร ปิยะอักษรศักดิ์ก้องภพ ศิริพร ปิยะอักษรศักดิ์&ครอบครัวพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6669นพดล ชื่นเกษรนางสาวสมบัติ บุญชู นายชณุ ชื่นเกษรรับดวงแก้วแล้ว
6670พงศ์เพชร พึ่งธรรมพงศ์เพชร พึ่งธรรมรับดวงแก้วแล้ว
6671คุณบุญงาม แซ่เช็งคุณบุญงาม แซ่เช็งครอบครัวญาติมิตรธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6672คุณคิมฮ้อ แซ่เฮ้งคุณคิมฮ้อ แซ่เฮ้งธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6673คุณคิ้ม แซ่ลี้คุณคิ้ม แซ่ลี้ธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6674คุณสุริยา สิทธิราช
ตระกูล สิทธิราช เพ็ญศรี สวนเศรษฐ
กำลังจัดส่ง
6675คุณเพ็กเอ็ง แซ่ปึงคุณเพ็กเอ็ง แซ่ปึงธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6676คุณบุ้นเค็ง แซ่แต้คุณบุ้นเค็ง แซ่แต้ธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6677คุณสมศักดิ์ อำนวยพรรณ คุณสมศักดิ์ อำนวยพรรณ ธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6678คุณแม่อาหย่ง แซ่พัว คุณแม่อาหย่ง แซ่พัว ครอบครัวญาติมิตรธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6679บ.เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัดบ.เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัดธนา เศวตศรีถวัลย์กำลังจัดส่ง
6680อุทัยรัตน์ ภู่ขวัญอุทัยรัตน์ ภู่ขวัญรับดวงแก้วแล้ว
6681น.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคลน.ส.พรพรหม อิทธิลิขิตมงคลรับดวงแก้วแล้ว
6682คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติถวายให้สมเด็จพุฒาจารย์โต พฺรหฺมรํสีเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6683คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติถวายให้หลวงปู่ทวดและหลวงปู่โลกเทพอุดรเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6684คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติถวายให้หลวงพ่อสดเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6685คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติถวายพระเทพญาณมงคลเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6686คุณเสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติทำบุญให้นางสาวจรูญ ธำรงเกียรติ และนางสาวสุคนธ์ จาคาภิรมย์เสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6687นายจิรศักดิ์ สลับเขียวนายจิรศักดิ์ สลับเขียว
6688กฤตพล เพ็งพารากฤตพล เพ็งพาราณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6689คุณเล็ก เทียนทอง
คุณเล็ก เทียนทอง
6690นายปราโมทย์ รอสูงเนิน พระเทพญาณมงคล
6691คุณแม่ไสว ทรวงศิริสุนทรพระมงคลเทพมุนี สด จนฺทสโร
6692ศรณรงค์ ศรีสุขสว่างรัตน์ แซ่โง้ว ศรณรงค์ ศรีสุขณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6693ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6694ชาติชาย กอธงมองชาติชาย กอธงมองพ.ม.คำพันธ์ุ รณญชโยรับดวงแก้วแล้ว
6695ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์ขจรศักดิ์ ลิ้มสว่างวงศ์
6696ดวงมณี พูนดีดวงมณี พูนดี
6697ปิยวรรณ เพชรรัตน์ปิยวรรณ เพชรรัตน์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6698วฤษสพร คูนพานิชสัญญา นันทิยา คูนพานิช ครอบครัววฤษสพร คูนพานิชรับดวงแก้วแล้ว
6699วฤษสพร คูนพานิชวฤษสพร พรรณี คูนพานิช ปริญ แย้มพลอย วฤษสพร คูนพานิชรับดวงแก้วแล้ว
6700น.ส.ปณัณ แก้วคำไสย์ปณัณ-สิริวิมล-จตุรงค์ แก้วคำไสย์ พัศญ์ศภณ โยธินธรรม
6701ฉันท์ชาย กาญจนลักษณ์ฉันท์ชาย กาญจนลักษณ์รับดวงแก้วแล้ว
6702สมพร แซ่เตียวถวาย หลวงป๋ารับดวงแก้วแล้ว
6703นุชจรี ยืนนานเกรียงไกร ประทุมวัน นุชจรี ยืนนานกำลังจัดส่ง
6704ปฐมาภรณ์ แก้วชิงดวงมยุรี ชาติบุญเกิด ปฐมาภรณ์ แก้วชิงดวง
6705นวรัตน์ อำนาจเจริญยิ่งนวรัตน์-พ่อเส็ง-แม่สำเรียง และครอบครัวอำนาจเจริญยิ่งปราโมทย์ รอสูงเนิน
6706น.ส สุธาสินี สุริยงค์ สุธาสินี สุริยงค์กฤษฏ์ ไกรสรรับดวงแก้วแล้ว
6707ศักดิ์ชาย ชังเรืองหลวงปู่ทวด หลวงปู่ปาน โสนันโทศักดิ์ชาย ชังเรืองกำลังจัดส่ง
6708วัชรา อิ่มสมบัตินางชัญณา สุริยงค์กฤษฏ์ ไกรสร
6709วัชรา อิ่มสมบัตินายประเสริฐ อิ่มสมบัติกฤษฏ์ ไกรสร
6710พระครูธำรงวุฒิธรรม(คณินณัฎฐ์ ศรีจันทร)พระครูธำรงวุฒิธรรม(คณินณัฎฐ์ ศรีจันทร)รับดวงแก้วแล้ว
6711นาถนภา-พรชนก-ณรงค์ เถาว์หิรัญแม่นาถนภา-คุณพรชนก-พ่อณรงค์ เถาว์หิรัญปาณิสรา เพ็ชรตาหนู9/7/2564
6712อุทัย สมนาคอุทัย สมนาค,ยุพิน กองโพธิ์9/7/2564 รับดวงแก้วแล้ว
6713รุ้งรวี กาญจนสุนทรีพิชญา ฮะวังจู รุ้งรวี กาญจนสุนทรีพิชญา ฮะวังจู รับดวงแก้วแล้ว
6714ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6715ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6716ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6717ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6718ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6719ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6720ไมตรี แก้วอุดมไมตรี แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6721กิตติศักดิ์ ศักดิ์ศิริ กิตติศักดิ์ ศักดิ์ศิริ พร้อมครอบครัวปิติพัฒน์ ศักดิ์ศิริธนโชต
6722ยุทธนา ตั้งใจยุทธนา ตั้งใจ14/7/2564กำลังจัดส่ง
6723ณรงค์ฤธิ์ ช้างเย็นฉ่ำณรงค์ฤธิ์ ช้างเย็นฉ่ำณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6724 สมหวัง บุญสุขใจ ไกร สายพิน สมจิตต์ สมชาย สมหวัง บุญสุขใจ อาเกียว แซ่ลิ้ม สมหวัง บุญสุขใจ กำลังจัดส่ง
6725ชาญวิทย์ จึงจริยานนท์ชาญวิทย์ จึงจริยานนท์พรรณวสา กุลบุตร
6726สุรักษ์ บุณยสุรักษ์ สุรักษ์ บุณยสุรักษ์และครอบครัว
รับดวงแก้วแล้ว
6727นางวนิดา จินวงค์นางวนิดา จินวงค์อุษณีย์ จินวงค์กำลังจัดส่ง
6728ทรงกลด นาคปรีชาทรงกลด นาคปรีชา สาริกบุตรกำลังจัดส่ง
6729ดอเอมู และครอบครัวดอเอมู และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6730นายสยมภู สิงห์โตนายสยมภู สิงห์โตและครอบครัว
6731วีรศักย์ สุภาภร ผดุงตันตระกูล พร้อมครอบครัววีรศักย์ สุภาภร ผดุงตันตระกูล พร้อมครอบครัวสุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6732รชยา ธนธัช ภาวิดา ธนิดา ผดุงตันตระกูล รชยา ธนธัช ภาวิดา ธนิดา ผดุงตันตระกูล สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6733อดิทัต ศุภจิระพล พร้อมครอบครัวอดิทัต ศุภจิระพล พร้อมครอบครัวสุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6734บ.เฟลคซ์ -ไอเบิลพลาส จก.บ.เฟลคซ์ ไอเบิลพลาส จก.สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6735บ.อีซี่แพ็คโปรดักส์ จก. บ.เอสจีคอร์ปอเรชั่น จก.บ.อีซี่แพ็คโปรดักส์ จก. บ.เอสจีคอร์ปอเรชั่น จก.สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6736ครอบครัวประพล เปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์ครอบครัวประพล เปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6737วลี สงวน สุ่น สุชาติ วราภรณ์ เลิศโกวิทย์วลี สงวน สุ่น สุชาติ วราภรณ์ เลิศโกวิทย์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6738อากงชิวน้ำ แซ่โก อาม่ากุ้งตี๋ แซ่แบ๊อากงชิวน้ำ แซ่โก อาม่ากุ้งตี๋ แซ่แบ๊สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6739พรทิพย์ วิบูลย์ ผดุงตันตระกูลพรทิพย์ วิบูลย์ ผดุงตันตระกูลสุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6740ธีรวัฒน์ คำนวณ ฐานะโชติพันธ์ธีรวัฒน์ คำนวณ ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6741วีณา พิศิรา นลิศา อคิรา สีลาสงวนวีณา พิศิรา นลิศา อคิรา สีลาสงวนสุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6742ตั๊ก พรีม ภาม เบนซ์ อบสุวรรณ ฐานะโชติพันธ์ตั๊ก พรีม ภาม เบนซ์ อบสุวรรณ ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6743ตึก อร อลิน ลิลิน ศิริประภาษมงคล ฐานะโชติพันธ์ตึก อร อลิน ลิลิน ศิริประภาษมงคล ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6744คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์คำนวณ คงศุภลักษณ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6745คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ประพล ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6746คุณนราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์นราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6747สมพงษ์ อัจฉรา พงศ์เกรียงยศสมพงษ์ อัจฉรา พงศ์เกรียงยศสุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6748นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6749นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6750นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6751นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์นันทพงษ์ งามสกุลรุ่งโรจน์สุภาภร ผดุงตันตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6752สุภาภร ผดุงตันตระกูลสุภาภร ผดุงตันตระกูลสุภาภร ผดุงตันตระกูลผู้นำบุญ
6753วีรศักย์ ผดุงตันตระกูลวีรศักย์ ผดุงตันตระกูลสุภาภร ผดุงตันตระกูลผู้นำบุญ
6754ธวัชชัย ชัยเลิศธวัชชัย ชัยเลิศ และครอบครัว
6755อุดม ว่องขจรกิจอุดม ว่องขจรกิจอุดม ว่องขจรกิจ
6756ธัญญรัตน์ ว่องขจรกิจธัญญรัตน์ ว่องขจรกิจอุดม ว่องขจรกิจ
6757พระบรรจง จ้อยจีดพ่อสงค์ แม่จูม สุวิทย์ กิตติมา วาโย นาคิน จ้อยจีดพระบรรจง จ้อยจีดรับดวงแก้วแล้ว
6758ธวัชชัย บุญสิมจาริณี นันทกุลวงศ์ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6759ธันยาพล วัฒนเศรษฐสิริธันยาพล วัฒนเศรษฐสิริกำลังจัดส่ง
6760ภารดี แซ่ลิ้มภารดี แซ่ลิ้มรับดวงแก้วแล้ว
6761สุขสมบัติวัฒนาสุขสมบัติวัฒนากำลังจัดส่ง
6762นายจันทร์​ วงษ์น้อย​ นายจันทร์​ วงษ์น้อย​ กำลังจัดส่ง
6763ปวรชญา วงษ์เดชาชัยน.ส.ปวรชญา วงษ์เดชาชัย
มารับดวงแก้วเองที่วัด
6764สิทธิเดช สิทธิประณีต
ศิริพร-สิทธิเดช-เจตธนา สิทธิประณีต
อุทิศพ่อสุรจิตร
กำลังจัดส่ง
6765ปัญญพล กัณฑ์กนกจิรสินปัญญพล กัณฑ์กนกจิรสินกำลังจัดส่ง
6766สกล ภูริสปัญโญสกล ภูริสปัญโญกำลังจัดส่ง
6767 ดรุณี วิริยะพงษ์ ดรุณี วิริยะพงษ์ ดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6768 ธวัชชัย วิริยะพงษ์ ธวัชชัย วิริยะพงษ์ ดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6769 นันทมาศ วิริยะพงษ์ นันทมาศ วิริยะพงษ์ ดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6770วัลพล ต่วนสิงห์กิจวัลพล ต่วนสิงห์กิจ ดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6771พรหมราชินทร์ จิตวิมุตติกุลพรหมราชินทร์ จิตวิมุตติกุลรับดวงแก้วแล้ว
6772ธนิดา ปัญจศรีประการธนิดา ปัญจศรีประการรับดวงแก้วแล้ว
6773สุรีย์พร แซ่อั้งสุรีย์พร แซ่อั้ง
6774แพรวภัค วงศ์สารพิกูล แพรวภัค วงศ์สารพิกูล ครอบครัว บุตรธิดา แพรวภัค วงศ์สารพิกูลกำลังจัดส่ง


6775วัชรี บัวทองวัชรี บัวทอง และครอบครัวไลน์ ann buatongกำลังจัดส่ง
6776วสันต์ ต่วนสิงห์กิจบุญส่ง มินสุวรรณ นต.วิสูตร ต่วนสิงห์กิจ วสันต์ ต่วนสิงห์กิจดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6777ชะบา ต่วนสิงห์กิจชะบา ต่วนสิงห์กิจดรุณี วิริยะพงษ์ไม่ขอรับ
6778 เจษฎา ณ พิกุล-สามี เจษฎา ณ พิกุล-สามี และญาติรอส่ง ขาดเบอร์โทร
6779ยรรยง จูอนุวัฒนกุล ยรรยง จูอนุวัฒนกุล กำลังจัดส่ง
6780สุชาดา จูอนุวัฒนกุลสุชาดา จูอนุวัฒนกุลกำลังจัดส่ง
6781ชยุดา จูอนุวัฒนกุลชยุดา จูอนุวัฒนกุลกำลังจัดส่ง
6782นฤชล จูอนุวัฒนกุลนฤชล จูอนุวัฒนกุลไลน์ Suchadaกำลังจัดส่ง
6783มยุรี อภิกิจไพบูลย์มยุรี อภิกิจไพบูลย์รับดวงแก้วแล้ว
6784ฉัตรชัย อภิกิจไพบูลย์ฉัตรชัย อภิกิจไพบูลย์รับดวงแก้วแล้ว
6785อธิรัชย์ เลิศนิพัทธ์อธิรัชย์ เลิศนิพัทธ์และครอบครัวไลน์Golf
6786บุญส่ง มินสุวรรณ วิสูตร ต่วนสิงห์กิจ บุญส่ง มินสุวรรณ วิสูตร ต่วนสิงห์กิจ ดรุณี วิริยะพงษ์กำลังจัดส่ง
6787แพรวภัค วงศ์สารพิกูล
พ.อ.ไพโรจน์ ยุพา ไชยกาล เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูล -ครอบครัวแพรวภัค วงศ์สารพิกูลกำลังจัดส่ง
6788ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6789ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
ุึุุ6790ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6791ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6792ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6793ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6794ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6795ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6796ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6797ทิพวัลย์ โพธื์ทองทิพวัลย์ โพธื์ทองและครอบครัวพัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6798ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6799ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6800ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6801ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6802ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6803ลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดมลภัสรดา แก้วอุดม
6804ภาคภูมิ มะลิวัลย์ภาคภูมิ มะลิวัลย์ภาคภูมิ มะลิวัลย์กำลังจัดส่ง
6805พระไพโรจน์ กิตฺติปาโลพระไพโรจน์ กิตฺติปาโลอ.ไพรินทร บ้านไร่
6806เปรียญ จันทร์เหมเปรียญ จันทร์เหมอ.ไพรินทร บ้านไร่
6807ชมณภัส สุวรรณดีชมณภัส สุวรรณดีชมณภัส สุวรรณดี
6808นางมัชฌิมา มณีอภิฐาวัลลภ มัชฌิมา มณีอภิฐาพัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6809ณัฐพงษ์สิริ สุวรรณดีณัฐพงษ์สิริ สุวรรณดีชมณภัส สุวรรณดี
6810ปพิตชญา สุวรรณดีปพิตชญา สุวรรณดีชมณภัส สุวรรณดี
6811มนสิชา ภูมิชานันท์มนสิชา ภูมิชานันท์ชมณภัส สุวรรณดี
6812ปฐมกฤษฎ์ นวประดิษฐ์กุลปฐมกฤษฎ์ นวประดิษฐ์กุลชมณภัส สุวรรณดี
6813ธรณินทร์ นวประดิษฐ์กุลธรณินทร์ นวประดิษฐ์กุลชมณภัส สุวรรณดี
6814 ณัฐพงษ์ บุญธรรม ณัฐพงษ์ บุญธรรม ณัฐพงษ์ บุญธรรมกำลังจัดส่ง
6815รักรำ กรรฉิมรักรำ กรรฉิม
6816ปัณณวิชญ์ ปานสุขปัณณวิชญ์ ปานสุข นันทณัฏฐ์ สุทธิ์วรรณ์
6817สุชาดา สองเมืองฉกาจ สุชาดา เจน นินจา จิน เกจ สองเมือง
6818ธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณ
6819พระครูธรรมธรโชคทวี เกิดสุวรรณ
พระครูธรรมธรโชคทวี เกิดสุวรรณ
6820สรพิชัย ชวนะเวสน์ สรพิชัย ชวนะเวสน์ พร แซ่ฉั่ว
6821นาตยา ป้องทองRichard Earle Alanthwaite
6822เอกชัย สถาพรธนพัฒน์ เอกชัย สถาพรธนพัฒน์ ครอบครัว ครูอาจารย์
6823ณัฐวุฒิ อัสราษีลูกหลานท่านจิตโต บ้านสบายใจ
6824 ณัฐวุฒิ อัสราษีทิวาทิพย์ พุฒิสุประสิทธิ์ และกัลยาณมิตร
6825สภาพร นิ่มกุลรัตน์สภาพร กาญจนา นิ่มกุลรัตน์
6826พ.ม.กฤษดา วะรงค์ พ.ม.กฤษดา วะรงค์ สายใจ มั่งคง
6827ธนวัตน์ อันสุริย์ นายธนวัตน์ อันสุริย์ และครอบครัวกำลังจัดส่ง
6828แม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียนแม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียนแม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียนรับดวงแก้วแล้ว
6829ร.ท.หญิงทิพย์ธัญญา หิรัญฤทธฺ์ร.ท.หญิงทิพย์ธัญญา หิรัญฤทธฺ์แม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียนรับดวงแก้วแล้ว
6830น.ส.จันทรทิพย์ ต๋องเรียนน.ส.จันทรทิพย์ ต๋องเรียนแม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียนรับดวงแก้วแล้ว
6831น.ส.วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลน.ส.วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุล
6832เบญจวรรณ แซ่เล้านางเซี่ยมง้อ แซ่เล้าและครอบครัวกำลังจัดส่ง
6833นงนุช ชื่นชมกุลนงนุช ชื่นชมกุลโชติกา ปณยนุช ศิริวุฒิ บุดดีคำกำลังจัดส่ง
6834 วิไลลักษณ์ พัวพรพงษ์สุรศักดิ์ วิไลลักษณ์ พัวพรพงษ์
6835สมยศ จะเกิดทรัพย์สมยศ จะเกิดทรัพย์และครอบครัวกำลังจัดส่ง
6836เอกชัย สถาพรธนพัฒน์และคณะสันติภาวนาถวายพระมหากษัตริย์และพระราชินีทุกรัชกาลรับดวงแก้วแล้ว
6837สุดแดน แซ่หลินครอบครัวคุณชางจือ สุดแดน เยาวภา แซ่หลินกำลังจัดส่ง
6838น.ส.สลิดา กิติบุญญาน.ส.สลิดา กิติบุญญาและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
6839นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6840นพ.เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ครอบครัว แจ่มอุลิตรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6841ภคนันต์ ทองคำPKN RTV TNK PTR
รอที่อยู่จัดส่ง
6842อรรถพล ไตรยะวงค์อรรถพล ไตรยะวงค์มารับเองที่วัด
6843รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์ สถิตตา ไตรยะวงค์
มารับเองที่วัด
6844อรรถพล ไตรยะวงค์ตระกูลไตรยะวงค์มารับเองที่วัด
6845อรรถพล ไตรยะวงค์ตระกูลรัษฎาวงค์มารับเองที่วัด
6846รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์มารับเองที่วัด
6847อรรถพล ไตรยะวงค์ขรรชัย ไตรยะวงค์มารับเองที่วัด
6848อรรถพล ไตรยะวงค์สมศักดิ์ ไตรยะวงค์มารับเองที่วัด
6849สุชีรา ศรีสุวรรณธัชพระสุรพล อตฺตสนฺโตแม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชรับดวงแก้วแล้ว
6850ประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์นางป๋อจู แซ่อึ้งแม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชรับดวงแก้วแล้ว
6851มยุรี คงด้วงมยุรี คงด้วงมยุรี คงด้วงรับดวงแก้วแล้ว
6852เจตน์ คงด้วงเจตน์ คงด้วงมยุรี คงด้วงรับดวงแก้วแล้ว
6853ฐานันดร์ คงด้วงฐานันดร์ คงด้วงมยุรี คงด้วงรับดวงแก้วแล้ว
6854ชำเลือง คงด้วงชำเลือง คงด้วงมยุรี คงด้วงรับดวงแก้วแล้ว
6855สุทัศน์ อรุณี พรหมชาติสุทัศน์ อรุณี พรหมชาติ และครอบครัวมยุรี คงด้วงรับดวงแก้วแล้ว
6856ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีสิทธิ์ผู้นำบุญ1ดวง
6857มฤคชัย น้อยใยมฤคชัย อ้วนน้อยใยพร้อมญาติสงวนทุมสิงห์กำลังจัดส่ง
6858ปทีป​ ศรีสุทธางกูรปทีป​ ศรีสุทธางกูรและครอบครัว
6859พรปวีณ์ ศิระเศวตศักดิ์ ครอบครัว ครูบาอาจารย์กำลังจัดส่ง
6860บุษบา สุวรรณประเสริฐตระกูลสุวรรณประเสริฐมารับเองที่วัด
6861บุษบา สุวรรณประเสริฐตระกูลลำจวนมารับเองที่วัด
6862พ่อชัยรัตน์-แม่สุรัตน์ กิติศุภวัฒนาพ่อชัยรัตน์-แม่สุรัตน์ กิติศุภวัฒนา
6863ปทิตตา นึกเว้นศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจ ปทิตตา นึกเว้นศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจรับดวงแก้วแล้ว
6864ปาริชาต ตั้งทรงเกียรติปาริชาต ตั้งทรงเกียรติปาริชาต ตั้งทรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6865 วิไลลักษณ์ พัวพรพงษ์หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร พ.อ.ชม สุคันธรัต
6866 มนตรี ชัยวิชิตกิตติศักดิ์ ชัยวิชิต มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6867 มนตรี ชัยวิชิตอรวรรณ แซ่ฉั่ว มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6868 มนตรี ชัยวิชิตภัทรสร ชัยวิชิต มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6869 มนตรี ชัยวิชิตศิรกฤษ ชัยวิชิต มนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6870 มนตรี ชัยวิชิตมนตรี สุกัญญา ชัยวิชิตดวงพิเศษ(ครบ10ดวง)
6871 ชาญชัย ปุณยนุช นราแก้วพระรัตนตรัย หลวงปู่โลกอุดร หลวงปู่ทวด ชาญชัย ปุณยนุช นราแก้วรับดวงแก้วแล้ว
6872 ชาญชัย ปุณยนุช นราแก้วเถ อุไร นราแก้ว เฉลิม เชียง ประเสริฐ ชาญชัย ปุณยนุช นราแก้วรับดวงแก้วแล้ว
6873 ปวียา ชูสุทธิสกุล ปวียา ชูสุทธิสกุลสันธนี กาญจนวสิตรับดวงแก้วแล้ว
6874 เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูลเกษมพันธ์ เยาวลักษณ์ วงศ์สารพิกูลรับดวงแก้วแล้ว
6875 กิตติพงษ์ สาครเสถียรฉอ้อน สาครเสถียรและลูกหลาน กิตติพงษ์ สาครเสถียรรับดวงแก้วแล้ว
6876 พระปลัดสุมิตร มณีโชติ พระปลัดสุมิตร สมจิตฺโต (มณีโชติ)
6877 กตัญญ์วัฒน์ สิงห์น้อยอู๋ สิงห์น้อย ธนิษฐ์อร รื่นรมย์สุขรดารับดวงแก้วแล้ว
6878 วรพล เพ็ญศรี วรพล สมบัติ พงศ์พล พลลัต เพ็ญศรี ฐิติรัตน์ แพรประไพพันธ์ วรพล เพ็ญศรีรับดวงแก้วแล้ว
6879มนสิชา เลิศวรญาณมนสิชา เลิศวรญาณรับดวงแก้วแล้ว
6880 นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์นพ.ธงไชย อินทุลักษณ์วรดณุ นิลกษาปน์
6881 อัญชลี ยุพเมฆ อัญชลี จันทร์ ยุพเมฆรับดวงแก้วแล้ว
6882 อัญชลี ยุพเมฆวรวิทย์ นางปทุม ยุพเมฆ รับดวงแก้วแล้ว
6883 พันเอกพินิตภณ พูลสวัสดิ์ พันเอกพินิตภณ(เสริม) พูลสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
6884 วิรัช เริงสิริรัตน์ วิรัช เริงสิริรัตน์ บิดา มารดา วิรัช เริงสิริรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6885 Paramit SupadulchaiTania ปรมิตร & ครอบครัวทรัพย์อดุลชัยกำลังจัดส่ง
6886 ศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐบ้านพุทธรักษาอรรถนพหวลเจริญทนต์ปู่ทวดปู่โตศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐกำลังจัดส่ง
6887 ศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐศรีวิภาชมภูเสวกเรืองศิลป์ประเสริฐปู่ศุขเดิมศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐกำลังจัดส่ง
6888 สุภัคชญา ภูวิจิตรสุภัคชญา ภูวิจิตร
สุขพัฒิ ชะม้อย
สุภัคชญา ภูวิจิตรกำลังจัดส่ง
6889 วรกิติ มนต์วดี ถารีพันธ์บุญช่วย มาณี วรกิติ ฐานิตา มนต์วดีรับดวงแก้วแล้ว
6890 พระครูวิลาศสรคุณ พระครูวิลาศสรคุณ(ไพโรจน์ คนฺธวิโรจโน)รับดวงแก้วแล้ว
6891 คุณแม่ลออ เซี่ยงไฮ้ คุณแม่ลออ น.ส.นงลักษณ์ เซี่ยงไฮ้ธานี วัลลิสุต
6892 พ.อ.หญิง มาณี ถารีพันธ์ พูนทรัพย์ โตจำเริญ อังสนา อยู่เจริญรับดวงแก้วแล้ว
6893 ธีรนาฏ เจนประเริฐ ธีรนาฏ อิทธิพล ธิติทัชชและครอบครัวพัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6894 นางนิศานาถ ธีรภัทรคุณากร นิศานาถ ธัชชัย ธีรภัทรคุณากรและครอบครัวพัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6895 ชยพล ธีรภัทรคุณากร ชยพล ธีรภัทรคุณากร ร้านโฟกัสพัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6896 พัชริดา โชตวีรวัฒน์พัชริดา โชตวีรวัฒน์พัชริดา โชตวีรวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
6897 ชมพูนุท นุชเลิ้ยงดต.ชัยสิทธิ์ นุชเลิ้ยงรับดวงแก้วแล้ว
6898 วิลาสินี ฤทธิ์ทองวิลาสินี ฤทธิ์ทองณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีรับดวงแก้วแล้ว
6899 พม.จิราพันธ์ วรเกตุนายสุนทร เกตุแก้วพม.จิราพันธ์ วรเกตุรับดวงแก้วแล้ว
6900 ขนิษฐา รัตนวิชัยนายเริงชัย รัตนวิชัย นางนิ่มนวล บูรณศรีน.ส.ขนิษฐา รัตนวิชัยรับดวงแก้วแล้ว
6901 ขนิษฐา รัตนวิชัยร.ต.ต ชิต และนางเจริญ สำราญกายน.ส.ขนิษฐา รัตนวิชัยรับดวงแก้วแล้ว
6902 ปัทมพร เธียรสินครอบครัวเธียรสินและญาติมิตรรับดวงแก้วแล้ว
6903 อิศว ปัทมธรรมกุลนายฟาม วันเกวียน นางเหงีย เวียตเงียรับดวงแก้วแล้ว
6904 มณฑา กอประเสริฐสุดมณฑา กอประเสริฐสุดรับดวงแก้วแล้ว
6905 สมชาย ศรีประพฤทธิ์ชัยนายเซ่งกวง แซ่โค้ว นางกิ้งยู้ แซ่อี้งพชร รอดรัศมี
6906 นายเดชา ตั้งทรงเกียรติชยกร แบ้ง เดชา ตั้งทรงเกียรติรับดวงแก้วแล้ว
6907จิรภัทร เต็มรัตน์จิรภัทร เต็มรัตน์ ภัทรกร ศรีฟักจิรภัทร เต็มรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
6908ประสาร บุบผาสุวรรณครอบครัว บุบผาสุวรรณ คำรำนาญรับดวงแก้วแล้ว
6909สุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์ สุภาวดี แสวงแก้วปรียา ปู่จันทร์รับดวงแก้วแล้ว
6910สุภาวดี แสวงแก้วพัชรินทร์ วรรณสาร มะกรูดทองปรียา ปู่จันทร์รับดวงแก้วแล้ว
6911สมพงษ์​ ตันเวหาศิริกุลสมพงษ์​ ตันเวหาศิริกุลแม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์มารับที่วัด
6912 เตี่ยเทียน แม่ทับทิม​ แซ่ตั๊งเตี่ยเทียน แม่ทับทิม​ แซ่ตั๊งแม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์มารับที่วัด
6913นายกฤษฎา​ บุญมานายกฤษฎา​ บุญมาแม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์มารับที่วัด
6914 แม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์แม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์แม่ชีจุฑามาศ​ วีศิลป์มารับที่วัด
6915เส้าหยุ่น ศุภผลเส้าหยุ่น ศุภผลสุนิสา ศุภผลมารับที่วัด
6916จันมีตุง ศุภผลจันมีตุง ศุภผลสุนิสา ศุภผลมารับที่วัด
6917รตอ.ประไพ บุตรดีรตอ.ประไพ บุตรดี กาญจนา สุขสภาพรชัยรตอ.ประไพ บุตรดีรับดวงแก้วแล้ว
6918ทศพล ใจเกษมวงษ์ทศพล ใจเกษมวงษ์ อภิสรา มงคะสิงห์ ญาติทศพล ใจเกษมวงษ์รับดวงแก้วแล้ว
6919นายเที่ยง นางน้อย มงคะสิงห์เที่ยง-น้อย มงคะสิงห์และครอบครัวทศพล ใจเกษมวงษ์รับดวงแก้วแล้ว
6920พระสุรินทร์ พุทฺธปจฺเจโกพระสุรินทร์ พุทฺธปจฺเจโก พ่อสุ่ม แม่วงษ์รับดวงแก้วแล้ว
6921พรเพ็ญ ไพบูลย์ฐิติพรชัยพรเพ็ญ ไพบูลย์ฐิติพรชัย ตระกูลเจริญสวัดสดีรับดวงแก้วแล้ว
6922อัจฉรา เจียมถาวรละไอ เชาว์ เจียมถาวรรับดวงแก้วแล้ว
6923ศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
6924ศมภัส แก้วสกุลพงษ์ศักดิ์ ศมภัส แก้วสกุลชนัญณิกาญจน์ สวนทวีวรรธน์รับดวงแก้วแล้ว
6925ชนัญณิกาญจน์ สวนทวีวรรธน์ชนัญณิกาญจน์ จูน สวนทวีวรรธน์ชนัญณิกาญจน์ สวนทวีวรรธน์รับดวงแก้วแล้ว
6926นาตยา ป้องทองคุณทองมี ป้องทอง พ่อแม่ทุกภพทุกชาตินาตยา ป้องทองรับดวงแก้วแล้ว
6927นายอาณัต ชัยผดุงอาณัต พรรณี กันต์กนก ณัฐชญา ชัยผดุงนายอาณัต ชัยผดุงรับดวงแก้วแล้ว
6928ชลกานต์ รัศมีประนอม อินทรพรม ชลกานต์ รัศมีชลกานต์ รัศมีรับดวงแก้วแล้ว
6929ณัชลดา สวนทวีณัชลดา(จิตรา) สวนทวีชนัญณิกาญจน์ สวนทวีวรรธน์รับดวงแก้วแล้ว
6930ภัมร์วิภาภรณ์ แฮสกิ้นส์PHATWIPHAPORN MARLEW HASKINSชนัญณิกาญจน์ สวนทวีวรรธน์รับดวงแก้วแล้ว
6931พัชริดา โชตวีรวัฒน์ชนันต์ คุณชยางกูร
บำรุงรัตน์ กลิ่นกำธรกุล
พัชริดา โชตวีรวัฒน์
6932ญานิศา แสงนนท์Yanisa &Larry Levario
6933ชรินรัท อินทะโสก์นิธินาถ อินทะโสก์พัชริดา โชตวีรวัฒน์
6934ชรินรัท อินทะโสก์ชรินรัท อินทะโสก์พัชริดา โชตวีรวัฒน์
6935พชร ศิริภิญโญกฤตคณะกองทุนบุญรวมนิพพานังกำลังจัดส่ง
6936ภัทราภา ตุลาธรรมธรภัทราภา กชมน ตุลาธรรมธรภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6937ภัทราภา ตุลาธรรมธรเซียง ทรัพย์อุไรรัตน์ เซียม แซ่โกวภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6938ภัทราภา ตุลาธรรมธรสมชาย ทรงพล ทรัพย์อุไรรัตน์ ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6939ภัทราภา ตุลาธรรมธรนายหมง ทรัพย์อุไรรัตน์ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6940ภัทราภา ตุลาธรรมธรบัญชา หลีจั่ว ยู่ลั้ง แซ๋แต้ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6941ภัทราภา ตุลาธรรมธรมาลี มัลลิกา สุพัทธา ตุลาธรรมธร ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6942ภัทราภา ตุลาธรรมธรมาลี กฤษโชต มัลลิกา ตุลาธรรมธรภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6943ภัทราภา ตุลาธรรมธรสุภาวัลย์ จิตติมา ทรัพย์อุไรรัตน์ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6944กชมน ตุลาธรรมธรกชมน ตุลาธรรมธร วรพล ลิ้มเจริญรตน์ภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6945พฤฒิพร ขำทับทิมไพฑูรย์ อัญชลี ขำทับทิม กุลธิดา พฤฒิพรภัทราภา ตุลาธรรมธรรับดวงแก้วแล้ว
6946ปกภทท พงศ์พรพรตกิตติ์ธเนศ ปกภทท พงศ์พรพรตรับดวงแก้วแล้ว
6947อินทิรา ฐิตะฐานยุพา มั่นศรี อินทิรา ฐิตะฐานณัฐฐิภา ฐิตะฐานรับดวงแก้วแล้ว
6948คณิต ฉายรัตนอภิรมย์ภัสธารีย์ บูรณแก้ววิรัตน์พจนา จุลวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6949คณิต ฉายรัตนอภิรมย์อารักษ์ บูรณแก้ววิรัตน์พจนา จุลวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
6950ณัฐฐิภา โทธกานันท์มุ้ยย้ง ณัฐฐิภา รดา ปิติรัต โชติกุลตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
6951ว่าที่ร.ต.ธนศักดิ์ พุดงามธนศักดิ์ สมศักดิ์ พุดงามธนศักดิ์ พุดงามรับดวงแก้วแล้ว
6952อุทัย ภู่ขวัญยิงเลเซอร์เฉพาะองค์พระไม่ต้องจารึกชื่อรับดวงแก้วแล้ว
6953ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์ชัยณรงค์ รัตนพนาวงษ์รับดวงแก้วแล้ว
6954มาลี พานิชเจริญพม.พิเชษฐ กนฺตเชฏโฐรับดวงแก้วแล้ว
6955ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์รับดวงแก้วแล้ว
6956 หลวงป๋า5 หลวงป๋า5
6957กันธิมา บุญจันทร์บัณฑิต-กันธิมา บุญจันทร์พิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6958วรรณอนงค์ จัตุรงค์พัฒนานภาลัย ยิ่งยง พรมจักร์พร้อมบุตรหลานพิพัฒน์ เหลืองวิภาตรับดวงแก้วแล้ว
6959 หลวงป๋า7 หลวงป๋า7
6960ประยุธ ชูเลื่อนฉุ้น สายใจ ชูเลื่อนประยุธ ชูเลื่อนรับดวงแก้วแล้ว
6961กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรพ่อประยุทธ์ แม่จินตนา กมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรกมลพรรณ์ สุขพันธุ์ถาวรรับดวงแก้วแล้ว
6962มาลินี สมิทช์บูชาพระกษิติครรภ์ พระมาลัย คณะยมราชกำลังจัดส่ง
6963วรโพยม สารนาถยนต์ พยงค์ ภิญโญ สารนาถ
6964วรโพยม สารนาถวรโพยม ประพิณ บุณยพร สารนาถ
6965 หลวงป๋า1 หลวงป๋า1
6966สุนิสา ศุภผลยินสิว ศุภผลสุนิสา ศุภผลมารับเองที่วัด
6967สุนิสา ศุภผลยุกเหลี่ยน ศุภผลสุนิสา ศุภผลมารับเองที่วัด
6968ฉันทภณ สุขสถิตย์ตามพันธ์ ชนุดม เชษฐ์โชตินิธิศ ฉันทภณ สุขสถิตย์ฉันทภณ สุขสถิตย์
6969ฐานวัจน์ กุลวริศวงษ์ฐานวัจน์ กุลวริศวงษ์และครอบครัวฐานวัจน์ กุลวริศวงษ์รับดวงแก้วแล้ว
6970ทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวรทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวร ผุสดี พันธ์โพธิ์ทอง ทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวรรับดวงแก้วแล้ว
6971ทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวรธนพล ทวีทรัพย์ถาวร ผกามาศ แก้วจันทร์ แม่เกิดทวีสุข ทวีทรัพย์ถาวรรับดวงแก้วแล้ว
6972นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6973นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6974นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6975นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6976นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6977นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6978นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6979นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6980นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6981นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6982นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6983นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6984นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6985นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6986นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6987นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6988นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6989นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6990นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6991นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6992นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6993นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6994นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6995นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6996นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6997นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6998นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
6999นางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดมนางสาวลภัสดา แก้วอุดม
7000ฐิติศักดิ์ ชาติการุณฐิติศักดิ์ ชาติการุณ
7001นาวสาววัลภา หงส์ศุภางค์พันธ์ุสนั่น พยุงค์ หงส์ศุภางค์พันธุ์
7002สมชาย เสืองามเอี่ยมสมชาย เสืองามเอี่ยมรับดวงแก้วแล้ว
7003สมจิตต์ พูลนินสมจิตต์ พูลนินรับดวงแก้วแล้ว
7004บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ อานิจตา บัณฑิตา ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วรับดวงแก้วแล้ว
7005บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ อานิจตา บัณฑิตา ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้วรับดวงแก้วแล้ว
7006มณีกานต์ สิริพัชรสกุลมณีกานต์ สิริพัชรสกุลกำลังจัดส่ง
7007มานพ นางศุภรัตน์ด.ช.ศุภากร เทียนเงินมานพ นางศุภรัตน์ด.ช.ศุภากร เทียนเงินรับดวงแก้วแล้ว
7008พีรวัชร์ เหราบัตย์พีรวัชร์ เหราบัตย์และครอบครัวเหราบัตย์รับดวงแก้วแล้ว
7009น.ส.แพรสลิน เชาวลิตน.ส.แพรสลิน เชาวลิตและครอบครัวมารับเองที่วัด
7010นางเจือ นาคสุวรรณนางเจือ นาคสุวรรณกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7011นายชาญชัย วิสิฐกมลวณิชชาญชัย วิสิฐกมลวณิชกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7012ชาญชัย มณฑา สว่างสุขชาญชัย มณฑา สว่างสุขกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7013ศักดิ์ ทิพวรรณ พิมลวรรณ สิงหเสนีศักดิ์ ทิพวรรณ พิมลวรรณ สิงหเสนีกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7014ธนินทร์ มีนาคธนินทร์ สุธัญญา มีนาคกมนนุช นาคสุวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7015แม่ชีสำรวย เอี่ยมส
อาด
แม่ชีสำรวย เอี่ยมสอาดศิริพร เอี่ยมสอาดกำลังจัดส่ง
7016บริษัท ส.รุ่งทรัพย์เจริญพร จำกัดบริษัท ส.รุ่งทรัพย์เจริญพร จำกัดศิริพร เอี่ยมสอาดกำลังจัดส่ง
7017ศิริพร กิตติภพ เอี่ยมสอาดศิริพร กิตติภพ เอี่ยมสอาดศิริพร เอี่ยมสอาดกำลังจัดส่ง
7018สุวรรณี เนตรรักษ์สกุลสุวรรณี เนตรรักษ์สกุลรับดวงแก้วแล้ว
7019จิรวัฒน์ คุ้มบุ่งคล้า
พ่อชื้น แม่ประเสริฐ ตุ๊ ชุบ ชิด เชียง สุวรรณี กันเงินกำลังจัดส่ง
7020 จิรวัฒน์ คุ้มบุ่งคล้า จิรวัฒน์ คุ้มบุ่งคล้า พ่อพันธ์ ทวีสัตย์ กำลังจัดส่ง
7021วรรณอนงค์ จัตุรงค์พัฒนาลี่สูน แซ่ตั้ง หยูเซียม แซ่อึ้งและลูกหลานพิพัฒน์ เหลืองวิภาตกำลังจัดส่ง
7022อนันต์ ตั้งวานิชกพงษ์คิมโอ้ว ทองผัด แซ่ตั้งและลูกหลานพิพัฒน์ เหลืองวิภาตกำลังจัดส่ง
7023มานพ อุดมร่วมใจมานพ พรทิพย์ พัชรพร พชรพล อุดมร่วมใจพิพัฒน์ เหลืองวิภาตกำลังจัดส่ง
7024สุนิสา กองนิมิต HERBERICHสุนิสา กองนิมิต HERBERICHพระครูอาทรปริยัติสุธีกำลังจัดส่ง
7025รัชนีย์วรรณ์ กู่ก้อง สเตรเบลรัชนีย์วรรณ์ กู่ก้อง สเตรเบลพระครูอาทรปริยัติสุธีกำลังจัดส่ง
7026นางสมหมาย สีม่วงนางสมหมาย สีม่วงพระครูอาทรปริยัติสุธีกำลังจัดส่ง
7027หัทยา ตันฑ์มานะธรรมหัทยา ทรง หยกหยิบ ตันฑ์มานะธรรมหัทยา ตันฑ์มานะธรรมรับดวงแก้วแล้ว
7028สุปราณี คลังแสงคุณยายไตร ภูมิเจิมสุปราณี คลังแสงกำลังจัดส่ง
7029 น้ำฝน ภูมิเจิมน้ำฝน ภูมิเจิมพร้อมครอบครัวสุปราณี คลังแสงกำลังจัดส่ง
7030สง่า สิระเวโรจน์สง่า สิระเวโรจน์สง่า สิระเวโรจน์รับดวงแก้วแล้ว
7031อุไรวรรณ สิระเวโรจน์อุไรวรรณ สิระเวโรจน์สง่า สิระเวโรจน์รับดวงแก้วแล้ว
7032ไทยรัฐ เสมอภาคไทยรัฐ เสมอภาคไทยรัฐ เสมอภาค
7033มีนา เสมอภาค
มีนา เสมอภาค
ไทยรัฐ เสมอภาค
7034สุพจน์ พุกกานนท์สุพจน์ พุกกานนท์และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7035พรพรรณ เฉลิมพานิชย์พรพรรณ เฉลิมพานิชย์รับดวงแก้วแล้ว
7036พัชนี แดงสุภา มนัส พัชนี แดงสุภา และครอบครัวพัชนี แดงสุภา
7037ปพนธนัย โม้ดาปพนธนัย โม้ดาปพนธนัย โม้ดา
7038สัญญาภัทร เทียมสินสัญญาภัทร เทียมสินและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7039สุริยา อิ่มที่สุดแม่ทักษิณา ศรีศิริกุล พ่อชด อิ่มที่สุดรับดวงแก้วแล้ว
7040สมยง สายชุ่มดีพ่อยามแม่สำเร็จสมยง สายชุ่มดี ครอบครัวกำลังจัดส่ง
7041รุ่งเพชร มาศพันธ์นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภะคะวา
พญาศรีสุทโธนาคราช
รุ่งเพชร มาศพันธ์กำลังจัดส่ง
7042 สรธรรม-สุนทรี จริงจิตร สรธรรม สุนทรี จริงจิตร และครอบครัว
7043จิรภัทร เต็มรัตน์จิรภัทร เต็มรัตน์ อัยลดา อรรถประจงจิรภัทร เต็มรัตน์รับดวงแก้วแล้ว
7044ทรรศชล พุทธรัตนาทรรศชล พุทธรัตนากำลังจัดส่ง
7045ชญาดา สิทธิบุณยภัคชญาดา สิทธิบุณยภัค และครอบครัวกำลังจัดส่ง
7046 ภัสสร์วรัญ แสงวิโรจนพัฒน์ ภัสสร์วรัญ แสงวิโรจนพัฒน์กำลังจัดส่ง
7047รุ่งเพชร มาศพันธ์พระมหากษัตริย์ไทย-ราชินีทุกรัชกาล รุ่งเพชร มาศพันธ์กำลังจัดส่ง
7048นพคุณ คุปตระกูลชวลิต จิ๋วจังหรีด นพคุณ คุปตระกูลและครอบครัวนพคุณ คุปตระกูลรับดวงแก้วแล้ว
7049 สุรีพร บ่อทองคำ สุรีพร บ่อทองคำ ชัชพงษ์ จันทร์เมืองรับดวงแก้วแล้ว
7050 ชัชพงษ์ จันทร์เมือง ชัชพงษ์ จันทร์เมือง ชัชพงษ์ จันทร์เมืองรับดวงแก้วแล้ว
7051เทพฤทธิ์ ทิพย์วัลย์ พลเดชพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระครูใบฎีกาสุวันต์ วลฺโภเทพฤทธิ์ พลเดชรับดวงแก้วแล้ว
7052กรรณิการ์ วงศ์สุเทพกรรณิการ์ วงศ์สุเทพครอบครัวเทพฤทธิ์ พลเดชรับดวงแก้วแล้ว
7053อรรถสิทธิ์ อัฐฤทธิ์ พลเดชพิศมัย สมศักดิ์ สมทวีศิลป์ ญาติทั้งหลายเทพฤทธิ์ พลเดชรับดวงแก้วแล้ว
7054น.ส.อรรฐาวลัย พลเดชนางจันทร์ นายไข่ พลเดชและญาติทั้งหลายเทพฤทธิ์ พลเดชรับดวงแก้วแล้ว
7055จิรานุวัฒน์ ศิริสุนทรินท์จิรานุวัฒน์ ศิริสุนทรินท์ สุจิราและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7056ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ศิวฤทธ์ พิมพ์ลภัส​ รภัทร​ พงศกร​รัง​ศิลป์
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์รับดวงแก้วแล้ว
7057ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์สันต์ สำเนียง ภิญญาพัชญ์​ พงศกร​รัง​ศิลป์​ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์รับดวงแก้วแล้ว
7058ชุติมา กันตนฤมิตรกุลพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดย จารึกชุติมา กันตนฤมิตรกุลรับดวงแก้วแล้ว
7059ชุติมา กันตนฤมิตรกุลครูบาศรีวิชัย ครูบาขาวปี ครูบาวงศ์ โดย สุกัญญาชุติมา กันตนฤมิตรกุลรับดวงแก้วแล้ว
7060 น.ท.พงศ์พัฒน์ อิศรกุลน.ท.วีรชน สมเพชร
น.ท.พงศ์พัฒน์ อิศรกุล
น.ท.พงศ์พัฒน์ อิศรกุลมารับที่วัด
7061สพณกรศ์ กุลวุฒิวิลาศสพณกรศ์ กุลวุฒิวิลาศและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7062สุริวัสสา นารินคำสุริวัสสา นารินคำ พร้อมครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7063ธนาวดี กมลเดชธนาวดี กมลเดช และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7064ณชุภา พร้อมใจกุลตระกูลพร้อมใจ ภูมิใจ ย่าเล็ก ลูก​หลานณชุภา พร้อมใจกุล
7065รัชนี มีสวัสดิ์สมเด็จองค์ปฐมและพระรัตนตรัยทั้งปวงรัชนี มีสวัสดิ์
7066บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว บัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว รับดวงแก้วแล้ว
7067บัณฑิตา ปิ่นแก้วบัณฑิตา ปิ่นแก้วบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว
7068ประภัสสร ปวุติภัทรพงศ์บ.เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทยแม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชรับดวงแก้วแล้ว
7069แม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชกสิณ ศรีสุวรรณธัชแม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชรับดวงแก้วแล้ว
7070สุธินี ภูริปัญโญแม่พิน คนดีและครอบครัวแม่ชีสุชีรา ศรีสุวรรณธัชรับดวงแก้วแล้ว
7071จันทร์กานต์ จันทร์หอมน.ส.จันทร์กานต์ จันทร์หอมนางสาวจันทร์กานต์ จันทร์หอม
7072วงศธร ภู่วิจิตรวงศธร ภู่วิจิตรและครอบครัวธัญธิตา นันทาวรภัทรรับดวงแก้วแล้ว
7073อมลวัทน์ เกียรติก่อสินเลี่ยงเซ็ง แซ่แต้ อรพินทรี จริยาสถาพรธัญธิตา นันทาวรภัทรรับดวงแก้วแล้ว
7074ทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7075ทิวา ปราการพิลาศลาวัลย์ ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7076ชิฎาภา เจริญรูปชิฎาภา​ เจริญ​รูป​และบุตร​หนูน้อย เจริญรูป ชิฎาภา เจริญรูป
7077ปภัสราภรณ์ เหรียญทองเบญจ์บรรจบ เหรียญทอง ธนวัตน์ ศรีสุพัตพงษ์ปภัสราภรณ์ เหรียญทอง
7078กัญสุชญา จิราธีรเจตยสุตมา เลิศแสงเพชร ไฮ้ แซ่ตั้งพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร
7079กัญสุชญา จิราธีรเจตกัญสุชญา จิราธีรเจตพัศญ์ศภณ โยธินธรรมธร
7080นางรวิชานันท์ อริยเมตติสกุลครอบครัวอริยเมตติสกุลรวิชานันท์ อริยเมตติสกุล
7081ปภัสราภรณ์ เหรียญทองปภัสราภรณ์ เหรียญทอง เสาวลักษณ์ เจียวพ่วงแสงอรุณ เหรียญทอง
7082แสงอรุณ เหรียญทองสำฤทธิ์ สุดคำ แสงอรุณ เหรียญทองแสงอรุณ เหรียญทอง
7083 เล็ก เพ็งอ่วม เล็ก เพ็งอ่วมและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7084น.ส.ภรภัทร สุกไสวนิรันดร์ ไชยนุรักษ์
ครอบครัว สุกไสว
น.ส.ภรภัทร สุกไสวกำลังจัดส่ง
7085หลวงปู่ละมัย ฐิตมัยโณ เพชรบรูณ์องค์ต้นปฐมบรมจักรพรรดิจักรพรรดิทั้งปวงทุกภพพลฤทธิ์ ธรรมะประดิษฐ์ กำลังจัดส่ง
7086คุณเมธี คงเจริญองค์ต้นปฐมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนิพพานเป็นพลฤทธิ์ ธรรมะประดิษฐ์ กำลังจัดส่ง
7087คุณเมธี คงเจริญองค์ต้นธาตุกายธรรม.พระรัตนตรัยทั้งปวงพลฤทธิ์ ธรรมะประดิษฐ์ กำลังจัดส่ง
7088คุณเมธี คงเจริญพระคุรุไภสัช อมิตาภะโพธิสัตว์ทั้งปวงพลฤทธิ์ ธรรมะประดิษฐ์ กำลังจัดส่ง
7089คุณเมธี คงเจริญองค์ต้นพระปัจเจกะ พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวง
พลฤทธิ์ ธรรมะประดิษฐ์ กำลังจัดส่ง
7090ธนาพัฒน์ แสนชั่งธนาพัฒน์.(ปฏิวัติ) แสนชั่ง พลอยพิไล แสนชั่งธนาพัฒน์ แสนชั่งกำลังจัดส่ง
7091พระคฑาวุธ ธมฺมปูชโกพระคฑาวุธ ธมฺมปูชโกพระคฑาวุธ ธมฺมปูชโกรับดวงแก้วแล้ว
7092นายบุญชัย เมธางกูรบุญชัย บัญมี สุรีย์ เมธางกูรบุญชัย เมธางกูรรับดวงแก้วแล้ว
7093อรรถพันธ์ ลิขิตวิบูล อรรถพันธ์ ลิขิตวิบูล และครอบครัวอรรถพันธ์ ลิขิตวิบูล รับดวงแก้วแล้ว
7094มีวาแพ ฟ้ากุศลYu TianYuan Ren ShuangFeng Yu QiLiangศรันยู ยงพานิชรับดวงแก้วแล้ว
7095ณชภาภร จงจิรภาคย์ณชภาภร จงจิรภาคย์ รัตนกร ลือธำรุงดวงแก้วผู้นำบุญครบ10ดวง
7096นายพิริยะ จรางนุวัฒน์พิริยะ จรางนุวัฒน์ มาลี แซ่ถ่ามธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7097นายจิตต์-นางรัศมี แจ่มรัศมีโชติ จิตต์ รัศมี ประจักษ์ แจ่มรัศมีโชติธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7098น.พ.ศรีสมบรูณ์ อ่วมกุลน.พ.ศรีสมบรูณ์ อ่วมกุลธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7099นายลิ้ม หยู่ ย้ง(ก๋ง)นายลิ้ม หยู่ ย้ง(ก๋ง)ธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7100ดร.ณัฐ อินทรปานดร.ณัฐ อินทรปานธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7101ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7102นายณรงค์ สุทธิกุลพาณิชณรงค์-สุรีย์ สุทธิกุลพาณิชธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7103ท่านท้าวหิรัญพนาสูรท่านท้าวหิรัญพนาสูรธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะรับดวงแก้วแล้ว
7104กฤษ พรหมประเทศนายกฤษ พรหมประเทศ
นางสาวนฤมล ศรีโมรา
กฤษ พรหมประเทศรับดวงแก้วแล้ว
7105ศีขรินทร์ โกมลหิรัญนันทรัตน์ บุญชนะ โกมลหิรัญวันชัย โกมลหิรัญรับดวงแก้วแล้ว
7106ศีขรินทร์ โกมลหิรัญหรรษา หฤทัย กลีบกมลวันชัย โกมลหิรัญรับดวงแก้วแล้ว
7107ศีขรินทร์ โกมลหิรัญวันชัย หัตณี ศีขรินทร์ โกมลหิรัญดวงแก้วผู้นำบุญ1ดวงดวงแก้วผู้นำบุญ1ดวง
7108น.ส.นางธิดา สมัตถะธิดา จักรพรรดิ สมัตถะฉวีวรรณ พิไลพันธ์นางธิดา สมัตถะรับดวงแก้วแล้ว
7109นายจิราเศรษฐ พูลสวัสดิ์นายจิราเศรษฐ พูลสวัสดิ์และผู้เกี่ยวพันจิราเศรษฐ พูลสวัสดิ์รับดวงแก้วแล้ว
7110สมพร คงมั่นวณิชย์กิจนายสมพร นางฝ่ายีน คงมั่นวณิชย์กิจศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจรับดวงแก้วแล้ว
7111ศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจศุภกร คงมั่นวณิชย์กิจรับดวงแก้วแล้ว
7112ชนม์นิภา เสงี่ยมทรัพย์ชนม์นิภา เสงี่ยมทรัพย์นายไพฑูรย์ โพธิ์หมุดรับดวงแก้วแล้ว
7113บ.สมศักดิ์ริชแอนด์ระยองจำกัดพรหมหทัย มีบุญบวรเดช สุรศักย์ ศิวาพัชร์ มีบุญน.ส.ธันย์รดี เจริญฐิจิราธรรับดวงแก้วแล้ว
7114ชวันรัตน์ จารุสิริวัฒน์กิตติ อังคณา จารุสิริวัฒน์ ครอบครัวชวันรัตน์ จารุสิริวัฒน์รับดวงแก้วแล้ว
7115ชลลดา บัวมากชลลดา บัวมากชลลดา บัวมากรับดวงแก้วแล้ว
7116คุณเฉลียว อยู่โอนเฉลียว อยู่โอนพระครูอาทรปริยัติสุธีรับดวงแก้วแล้ว
7117วรัตน์ชพร สายปานรัศมีวรัตน์ชพร สายปานรัศมีวรัตน์ชพร สายปานรัศมีกำลังจัดส่ง
7118วุฒิเมธ เลิศวิลัย พ่อแสวง แม่แสงจันทร์ วุฒิเมธ เลิศวิลัยวุฒิเมธ เลิศวิลัยรับดวงแก้วแล้ว
7119นิธิสา ตะพานวงศ์นิธิสา ตะพานวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
7120ชญาดา ชินพันธุ์สมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดาชญาดา ชินพันธุ์รับดวงแก้วแล้ว
7121นายมงคล นางทัศนีย์ มหกิจไพศาลมงคล ทัศนีย์ มหกิจไพศาลและครอบครัววิวัฒน์ วุฒิพันธไชยรับดวงแก้วแล้ว
7122ปิยะวรรณ ชูกรปิยะวรรณ ชูกรปราณี ชูกรรับดวงแก้วแล้ว
7123อติรุจ เฌอมาณย์ รอดประชาเฌอมาณย์ อติรุจ รอดประชาอติรุจ รอดประชารับดวงแก้วแล้ว
7124ประยุธ ชูเลื่อนประยุธ ชูเลื่อนประยุธ ชูเลื่อนกำลังจัดส่ง
7125อติรุจ รอดประชาตระกูลสมไร่ขิงอติรุจ รอดประชารับดวงแก้วแล้ว
7126กิตติศักดิ์ ศรีเดชบริษัท ซีบีดี ซาติว่า ประเทศไทย จำกัด หมู่คณะกิตติศักดิ์ ศรีเดชรับดวงแก้วแล้ว
7127นาย​ สุวัฒน์​ ศุภกร​ นาย​ สุวัฒน์​ ศุภกร​ จักรภพ​ ศุภกร​รับดวงแก้วแล้ว
7128นาง​ นิภารัตน์​ ศุภกร​ นาง​ นิภารัตน์​ ศุภกร​ จักรภพ​ ศุภกร​รับดวงแก้วแล้ว
7129นาย​ จักรภพ​ ศุภกร​นาย​ จักรภพ​ ศุภกร​ จักรภพ​ ศุภกร​รับดวงแก้วแล้ว
7130กิมหยง แซ่ตั้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำ กิมหยง แซ่ตั้งมาลี ดอนนภาพรรับดวงแก้วแล้ว
7131อำธร ดอนนภาพรหลวงปู่ทวด อำธร ดอนนภาพรมาลี ดอนนภาพรรับดวงแก้วแล้ว
7132มาลี ดอนนภาพรหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มาลี ดอนนภาพรมาลี ดอนนภาพรรับดวงแก้วแล้ว
7133มยุรี ดอนนภาพรหลวงปู่ทวด มยุรี ดอนนภาพรมาลี ดอนนภาพรรับดวงแก้วแล้ว
7134น.ส.ชฎาพร รัตนธจนานนท์น.ส.ชฎาพร รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7135นายสมบุญ รัตนธจนานนท์นายสมบุญ รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7136นายขวรัตน์ รัตนธจนานนท์นายขวรัตน์ รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7137นางสุกัญญา รัตนธจนานนท์นางสุกัญญา รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7138นายวารินทร์ รัตนธจนานนท์นายวารินทร์ รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7139น.ส.ภัทติยา รัตนธจนานนท์น.ส.ภัทติยา รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7140น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์ครอบครัวเกตุผี้งน.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7141น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7142นายชวลิต รัตนธจนานนท์นายชวลิต รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7143นายเขมณัฏฐ์ รัตนธจนานนท์นายเขมณัฏฐ์ รัตนธจนานนท์น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์รับดวงแก้วแล้ว
7144ทรงธรรม ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัยนางกอย ศักดิ์สิทธิ์เสรีชัยสุนิสา ศุภผล
7145นงนุช เตชะนันท์ประเสริฐ เตชะนันท์ อัมพา นาฬิกุลและครอบครัววิวัฒน์ วุฒิพันธไชยรับดวงแก้วแล้ว
7146ณัชชา ปภัสธีรนาถหลวงปู่ทวด อรสา ชูดวง ประไพ ดิษฐรักษ์ณัชชา ปภัสธีรนาถมารับที่วัด
7147พลชัย ไชยอินทร์พลชัย ปภาวี กชพร ไชยอินทร์พลชัย ไชยอินทร์รับดวงแก้วแล้ว
7148ปุญณภัส แสงนาคปุญณภัส แสงนาค
7149นางอาสู่ จิระพงศ์ศักดิ์อาสู่ ลูกๆ อุทิศให้กิตติ จิระพงศ์ศักดิ์รับดวงแก้วแล้ว
7150วีลุกันทร์ สวนประเสริฐโปรด ล้วนลักษณ์ สวนประเสริฐวีลุกันทร์ สวนประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
7151 ศรัณยา มีเวช ศรัณยา มีเวชพร้อมครอบครัว
7152นางณัฐรดา ปราศราคีMr Robert Silva และบรรพบุรุษ นางณัฐรดา ปราศราคีรับดวงแก้วแล้ว
7153นางณัฐรดา ปราศราคีนางวไลย ศรีวรรณชื่นและบรรพบุรุษ นางณัฐรดา ปราศราคีรับดวงแก้วแล้ว
7154นางณัฐรดา ปราศราคีนางคำเบา จันมณี
ครอบครัว บรรพบุรุษ
นางณัฐรดา ปราศราคีรับดวงแก้วแล้ว
7155นางณัฐรดา ปราศราคีนางณัฐรดา-น.ส.ปภาวญา ปราศราคี บรรพบุรุษ นางณัฐรดา ปราศราคีรับดวงแก้วแล้ว
7156จินตนา บุญฟูเฟื่องจิตติมา พรหมโยธีณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
7157จักรภพ​ ศุภกร​
น.ส.​ ภัทรนรินทร์​ ศุภกร
จักรภพ​ ศุภกร​
รับดวงแก้วแล้ว
7158นายสมเกียรติ ประทีปจำรัสกุลนายสมเกียรติ ประทีปจำรัสกุล
7159อรภัคภา ทองกระจ่างเนตรอรภัคภา ทองกระจ่างเนตรรับดวงแก้วแล้ว
7160พลชัย ไชยอินทร์นายพลชัย-นางปภาวี-นางสาวกชพร ไชยอินทร์พลชัย ไชยอินทร์
7161นายกุศล วิจารณ์ องค์ต้นพระปัจเจก พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงรับดวงแก้วแล้ว
7162คุณแสงใจ เจียมวัฒนพงศ์ฮั้วกวง เง็กซิม แซ่เจียม ฮม เจ็ง ใช้ เจียมวัฒนพงศ์ใช้ แซ่เจียม รับดวงแก้วแล้ว
7163นางนิจญา เกิดคล้ายนิจญา เปรมชัย ณัฐณิชา เกิดคล้ายนางนิจญา เกิดคล้ายรับดวงแก้วแล้ว
7164ปกรณ์เกียรติ เจียรรูญวงค์พระโพธิสัตว์ทั้งปวง หลวงพ่อกวย ชัยนาทรับดวงแก้วแล้ว
7165พระสุลิจันทร์ จนฺทสูโภพระเทพมงคลเทพมุนีสด จนฺทสโรรับดวงแก้วแล้ว
7166คุณอังค์วรา จิตต์วรวงศ์อังค์วรา จิตต์วรวงศ์และครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7167ศักดิ์ชาย ชังเรืองท้าวสุรนารี,คุณตาสวัสดิ์-ยายสิน วิลัยศรีศักดิ์ชาย ชังเรืองรับดวงแก้วแล้ว
7168ศักดิ์ชาย ชังเรืองสมเด็จโต อภิณัฐ ศักดิ์ชาย พัชรนันท์ ชังเรือง เสฐวุฒิศักดิ์ชาย ชังเรืองรับดวงแก้วแล้ว
7169ธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณสมเด็จพระพุทธมหาไวโรจนะพระพุทธเจ้าธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7170ธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณองค์ท่านเทพฝาแฝด อ้ศวิน ท่านเทพมารุตธวัชชัย วงศ์ศิริวรรณรับดวงแก้วแล้ว
7171นางอัจฉรา กล่อมศรีอัจฉรา สิรินาถ ชนิกานต์ กล่อมศรีนางอัจฉรา กล่อมศรีรับดวงแก้วแล้ว
7172มิ่งขวัญ ขวัญใจธัญญานิชาภา ธัชพล มิ่งขวัญ บุญธชานายเสฎฐวุฒิ พัฒนพงศ์ธิติกำลังจัดส่ง
7173พระปัญญ์ณัชช์พล บุลยเลิศปัญญ์ณัชช์พล บุลยเลิศพร้อมครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7174ภาสกร สราญไพบูลย์พ่อ แม่ สราญไพบูลย์ เหลียงกอบกิจภาสกร สราญไพบูลย์รับดวงแก้วแล้ว
7175พล.อ.ต.สรธัช กฤตยนันทน์ พ่อชาญ แม่สายใจ ปรีวรรณและบุตรธิดาพล.อ.ต.สรธัช กฤตยนันทน์รับดวงแก้วแล้ว
7176พล.อ.ต.สรธัช กฤตยนันทน์สรธัช กฤตยนันทน์
กิตยา ธรรมสาร
พล.อ.ต.สรธัช กฤตยนันทน์รับดวงแก้วแล้ว
7177ชลนิดา เพิกแย้มน.ส.ชลนิดา เพิกแย้มน.ส.ชลนิดา เพิกแย้ม
7178ชลนิดา เพิกแย้มยุทธศักดิ์ บุพรรณน.ส.ชลนิดา เพิกแย้ม
7179ชลนิดา เพิกแย้มชลภัทร -สุนิศา เพิกแย้มน.ส.ชลนิดา เพิกแย้ม
7180ชลนิดา เพิกแย้มอารยะ -ประหยัด บุพรรณน.ส.ชลนิดา เพิกแย้ม
7181ชลนิดา เพิกแย้มอารยะ -ประหยัด บุพรรณน.ส.ชลนิดา เพิกแย้ม
7182จรินทร์ ปราการพิลาศจรินทร์ ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7183จรินทร์ ปราการพิลาศจรินทร์ ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7184ไซ้จู ปราการพิลาศไซ้จู ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7185ไซ้จู ปราการพิลาศไซ้จู ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7186ลาวัลย์ ปราการพิลาศลาวัลย์ ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7187ทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศทิวา ปราการพิลาศ
7188วิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุลฮุยซ้ง กุยลั้ง อึ้งไซ้ลั้ง ง้วน แซ่เตียววิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุลรับดวงแก้วแล้ว
7189วิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุลสมศักดิ์ วิมลรัตน์ สรวิศ วศินี กิจจงถาวรกุลวิมลรัตน์ กิจจงถาวรกุลรับดวงแก้วแล้ว
7190ศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐศิริโชคพุทธธิดาโมวรินทร์ขวัญชนกเห็นสว่างปู่ดู่ศรีวิภา เรืองศิลป์ประเสริฐรับดวงแก้วแล้ว
7191รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์พัฒทวี ทวีสุข สุขทวี จงเป็นสุขและหลุดพ้นมารับเองที่วัด
7192รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์ จิตวิญญาณที่เรารู้จัก จงเป็นสุขและหลุดพ้นมารับเองที่วัด
7193รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์จิตวิญญาณที่เรารู้จัก จงอย่าได้ทุกข์ทรมานมารับเองที่วัด
7194รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์จงพบกับแสงสว่างและหนทางสู่ภพภูมิที่ดีมารับเองที่วัด
7195นางอุบล พัฒนยศศรีอุบล พัฒนยศศรีและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7196นายปริญญา เพ็ญไพรัตน์กุลเท่งคิม แซ่อึ้งและบรรพบุรุษปริญญา เพ็ญไพรัตน์กุลรับดวงแก้วแล้ว
7197นันธิรา ฤทธิมมตรีนันธิรา ฤทธิมมตรีและครอบครัวปริญญา เพ็ญไพรัตน์กุลรับดวงแก้วแล้ว
7198ศรันยา มีเวชศรันยา มีเวช
7199น.ส.จินตนา ภัทรเกษวิทย์ว่วยเม้ง ภัทรเกษวิทย์ว่วยเม้ง ภัทรเกษวิทย์รับดวงแก้วแล้ว
7200นาวาตรีสุวิทย์ ทองดีนาวาตรีสุวิทย์ ทองดีนาวาตรีสุวิทย์ ทองดีรับดวงแก้วแล้ว
7201นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7202นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7203นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7204นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7205นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7206นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7207นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7208นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7209นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7210นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7211นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7212นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7213นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7214นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7215นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7216นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7217นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7218นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7219นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7220นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดมนางสาวลภัสรดา แก้วอุดม
7221นิดดา สุขศรีนิดดา สุขศรีมนตรี ชัยวิชิตรับดวงแก้วแล้ว
7222นางเพ็ญนภา ธีรทองดีกิตติกร ยนปลัดยศ เพ็ญนภา ธีรทองดี เพ็ญนภา ธีรทองดีรับดวงแก้วแล้ว
7223สุภัคชญา ภูวิจิตร พิชัย สมพิศ ลูกกก เกริก ภูวิจิตรสุภัคชญา ภูวิจิตรรับดวงแก้วแล้ว
7224จันทรัตน์ สุนทรเภสัชจันทรัตน์ สุนทรเภสัชกำลังจัดส่ง
7225ดุษณี เมฆนาคาดุษณี สุณิสา เมฆนาคาและครอบครับรับดวงแก้วแล้ว
7226ด.ต.กฤตพิพัฒน์ ชื่นตาด.ต.กฤตพิพัฒน์ ชื่นตา น.ส.แวว พงพันธ์ด.ต.กฤตพิพัฒน์ ชื่นตารับดวงแก้วแล้ว
7227ด.ต.กฤตพิพัฒน์ ชื่นตาพ.ต.ท.พงศ์แก้ว-สมพิศ ชื่นตาด.ต.กฤตพิพัฒน์ ชื่นตารับดวงแก้วแล้ว
7228ชุติกาญจน์ จำนงกูลชุติกาญจน์ จำนงกูล ยิ่งศักดิ์ ป่างชัยภูมิชุติกาญจน์ จำนงกูลรับดวงแก้วแล้ว
7229ฉัตรชัย ปุณยานันต์หลวงปู่ทวด ปู่ดู่
ครอบครัวปุณยานันต์
กำลังจัดส่ง
7230กิตติศักดิ์ อริยโรจนวงศ์กิตติศักดิ์ รัชนี อริยโรจนวงศ์รับดวงแก้วแล้ว
7231อรณิชา สุวรรณศิลป์เทียมฮวดไซ้งึ้น สุวรรณศิลป์และครอบครับอรณิชา สุวรรณศิลป์รับดวงแก้วแล้ว
7232กุลวีณ์ อภิชนะกุลชัยณัฎฐพล ณรงค์ชัยและครอบครัวกุลวีณ์ อภิชนะกุลชัยรับดวงแก้วแล้ว
7233เฌอมาณย์ รอดประชาเฌอมาณย์ รอดประชาอติรุจ รอดประชารับดวงแก้วแล้ว
7234พระมหาสายฝน มณีโชติพม.สายฝน มณีโชติ-คุณพัชรีย์ โลหะเวชพระมหาสายฝน มณีโชติรับดวงแก้วแล้ว
7235ธีระ เกรอตธีระ ภรัตพร เกรอตและครอบครับรับดวงแก้วแล้ว
7236นายพิทักษ์ สุขเขพิทักษ์ สุขเข พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์พิทักษ์ สุขเขรับดวงแก้วแล้ว
7237ณัฏฐวรรธฏ์ แหวนเพ็ชร์ ณัฏฐวรรธฏ์ แหวนเพ็ชร์ และครอบครัวมารับเองที่วัด
7238ศุภชัย พินิจสะวะ ศุภชัย ศิวธิดา พินิจสะวะและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7239จรัญญา สุขเพ็ญจรัญญา สุขเพ็ญ และ ครอบครัวจรัญญา สุขเพ็ญรับดวงแก้วแล้ว
7240จารุนันท์ คลี่แคล้วอุทัย ยืน จารุนันท์ สุเทพ ชนาธิป คลี่แคล้วจารุนันท์ คลี่แคล้วรับดวงแก้วแล้ว
7241พ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทราพ.ท.สรศักดิ์-ผ่องศรี พุฒทรา และ หลานเปรมใจ พูนพานิชรับดวงแก้วแล้ว
7242พระธนพล อำพลพระพุทธธนสังวรชัยมงคลพระธนพล อำพลรับดวงแก้วแล้ว
7243กันยา ธรรมวัฒนะกันยา ธรรมวัฒนะรับดวงแก้วแล้ว
7244กิรณา อายุเจริญกิรณา อายุเจริญและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7245ร.ต.อ.รุ่งเพชร ศิลานิลครอบครัวศิลานิลรับดวงแก้วแล้ว
7246น.ส.อรุณี วงษ์ปัญญา สมชัย ศิริพร วงษ์ปัญญาและครอบครัวแสงรวี กิจนวมรับดวงแก้วแล้ว
7247วินัย กิจนวมวินัย ประเทือง กิจนวมและลูกหลานแสงรวี กิจนวมรับดวงแก้วแล้ว
7248พึงใจ ฉัตรแถมทวี ประไพ ฉัตรแถมและลูกหลานแสงรวี กิจนวมรับดวงแก้วแล้ว
7249พจนาจ ทับลอยพจนาจ ทับลอยรับดวงแก้วแล้ว
7250พ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบรูณ์ณรงค์เดชศ์ พิชญ์สินี สิริพงศ์ ศักดิ์สมบรูณ์รับดวงแก้วแล้ว
7251ณัฐพร สรสุชาติฐิติพงศ์-สาธิตา-สุภิญญา-ณัฐพร-สรสุชาติณัฐพร สรสุชาติรับดวงแก้วแล้ว
7252ปาณิสรา ด้วงวงศ์ วิมล ภู่นพคุณ สุนทร ปาณิสรา ด้วงวงศ์ ชัยภูเบศฐ์ กิจชัชพงศ์รับดวงแก้วแล้ว
7253นรีกุล จารุพศินสุรวิช นรีกุล จารุพศินและครอบครัวรับดวงแก้วแล้ว
7254วรรณมาศ อายุเจริญเอี้ยวล้ง แซ่ลิ้ม วรรณมาศ อายุเจริญรับดวงแก้วแล้ว
7255ชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ ​ชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ และ​ครอบครัวชัย​ยพล งามเสกวิสินพี​ รับดวงแก้วแล้ว
Total Page Visits: 88 - Today Page Visits: 0