ข้อมูลผู้นำบุญ

ผู้นำบุญ

ยังไม่ได้สิทธิ์
ลำดับนามผู้นำบุญนามที่จารึก/สลักสถานะการได้สิทธิ์
1นายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีได้ 5 ดวง
2เทพธีร์ จันทองพระราชพรหมเถร(วีระ คณุตฺตโม)
3นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดี
4วริ​ศ​รา​ เดชกัลยาวริศรา เดชกัลยาและครอบครัว
5ปราโมทย์ รอสูงเนินพระมงคลเทพมุนี(สด จันทสะโร)
6นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดีได้ 10 ดวง=1 สิทธิ์
7ปราโมทย์ รอสูงเนินพระเทพญาณมงคล
8รวีรักษ์ กมลพรมงคลธิราชัย-รวีรักษ์-กานต์รวี กมลพรมงคลได้ 15ดวง =1สิทธิ์ กับ5ดวง
9ปราโมทย์ รอสูงเนินปราโมทย์ รอสูงเนิน นงนุช ชัยมงคลและครอบครัวได้ 11 ดวง ได้ 1 สิทธิ์ กับ1ดวง
10พชร รอดรัศมีได้ 1 ดวง
11ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูได้ 24 ดวง =2สิทธิ์ 4ดวง
12สุนีย์ วงษ์น้อยได้ 3 ดวง
13อนุพงษ์ แสงกระจ่างได้ 5 ดวง
14จิราพร สิงหกฤตพิศาล
ได้ 2ดวง
15พรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญาได้ 6 ดวง
16นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงได้40 ดวง =4สิทธิ์
17นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมได้ 11 ดวง
18ชนิตา ทิพารดีได้ 6 ดวง
19นายมนัส ผ่องจินตนาได้ 1 ดวง
20คุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลได้ 10 ดวง
21เอกชัย อารยางกูรได้ 2 ดวง
22นายพูนศักดิ์ ทองใยได้ 16 ดวง
23คุณอุดม ตรีชั้นได้ 9 ดวง
24แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศได้ 37 ดวง =3สิทธิ์ กับ4ดวง
25นายพยุง เจติยวรรณได้ 28 ดวง =2สิทธิ์ กับ7ดวง
26สมชัย อังศิริกุลธำรงได้1ดวง
27พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโยได้ 3 ดวง
28พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข
29นายนิธิ รัตนราชได้ 10 ดวง
30ณชภาภร จงจิรภาคย์ได้ 6 ดวง
31พระกฤษฏฺนิพัทธ์ นิพทฺสกฺโก (พระอ๊อฟ)ได้1ดวง
32คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลยังไม่แจ้งได้ 10 ดวง
33พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย รณญฺชโยได้ 3 ดวง
34ประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรได้1ดวง
35สุนิสา ศุภผลได้1ดวง
36อังคณา ทอปันกาได้1ดวง
37พระเจียหย่ง สุมโนได้22 ดวง
38นภัสรพี จิตฺตทโมได้1ดวง
39พระมหาสายฝน มณีโชติ
ได้4ดวง
40เสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติได้2ดวง
41วิภาวรรณ เชื้อรวงทองได้1ดวง
42โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ได้1ดวง
43พิพัฒน์ เหลืองวิภาคได้2ดวง
44อินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทองกองทุนสายธารแห่งธรรมและโพธิญาณังได้1ดวง
45นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรได้ 11 ดวง
46ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ได้ 6 ดวง
47นายสุภาค-นางภาริญ ตันติดุสิตาได้1ดวง
อังคณา ทอปันกาได้ 2 ดวง
Total Page Visits: 96 - Today Page Visits: 2