ข้อมูลผู้นำบุญ

ผู้นำบุญ

ยังไม่ได้สิทธิ์
ลำดับนามผู้นำบุญนามที่จารึก/สลักสถานะการได้สิทธิ์
1ณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรีได้ 10 ดวง ได้1สิทธิ์
2เทพธีร์ จันทองพระราชพรหมเถร(วีระ คณุตฺตโม)
3นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดี
4วริ​ศ​รา​ เดชกัลยาวริศรา เดชกัลยาและครอบครัว
5ปราโมทย์ รอสูงเนินพระมงคลเทพมุนี(สด จันทสะโร)
6นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดีได้ 10 ดวง=1 สิทธิ์
7ปราโมทย์ รอสูงเนินพระเทพญาณมงคล
8รวีรักษ์ กมลพรมงคลธิราชัย-รวีรักษ์-กานต์รวี กมลพรมงคลได้ 15ดวง =1สิทธิ์ กับ5ดวง
9ปราโมทย์ รอสูงเนินปราโมทย์ รอสูงเนิน นงนุช ชัยมงคลและครอบครัวได้ 11 ดวง ได้ 1 สิทธิ์ กับ1ดวง
10พชร รอดรัศมีได้ 1 ดวง
11ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูได้ 35 ดวง
12สุนีย์ วงษ์น้อยได้ 3 ดวง
13อนุพงษ์ แสงกระจ่างได้ 5 ดวง
14จิราพร สิงหกฤตพิศาล
ได้ 3 ดวง
15พรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญาได้ 11 ดวง
16นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงได้ 40 ดวง =4สิทธิ์
17นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมได้ 11 ดวง
18ชนิตา ทิพารดีได้ 11 ดวง
19นายมนัส ผ่องจินตนาได้ 1 ดวง
20คุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลได้ 10 ดวง
21เอกชัย อารยางกูรได้ 2 ดวง
22นายพูนศักดิ์ ทองใยได้ 18 ดวง
23คุณอุดม ตรีชั้นได้ 9 ดวง
24แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศได้ 37 ดวง =3สิทธิ์ กับ4ดวง
25นายพยุง เจติยวรรณได้ 28 ดวง =2สิทธิ์ กับ7ดวง
26สมชัย อังศิริกุลธำรงได้1ดวง
27พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโยได้ 3 ดวง
28พระจำนงค์ อตฺตานุรกฺโข
29นายนิธิ รัตนราชได้ 10 ดวง
30ณชภาภร จงจิรภาคย์ได้ 7 ดวง
31พระกฤษฏฺนิพัทธ์ นิพทฺสกฺโก (พระอ๊อฟ)ได้1ดวง
32คุณพิชัย โฆษิตวงศ์สกุลยังไม่แจ้งได้ 10 ดวง
33พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย รณญฺชโยได้ 3 ดวง
34ประเทืองทิพย์ แก้ววิเชียรได้1ดวง
35สุนิสา ศุภผลได้ 4 ดวง
36อังคณา ทอปันกาได้1ดวง
37พระเจียหย่ง สุมโนได้ 30 ดวง
38นภัสรพี จิตฺตทโมได้1ดวง
39พระมหาสายฝน มณีโชติ
ได้4ดวง
40เสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติได้2ดวง
41วิภาวรรณ เชื้อรวงทองได้3ดวง
42โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์ได้1ดวง
43พิพัฒน์ เหลืองวิภาตได้ 20
ดวง
44อินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทองกองทุนสายธารแห่งธรรมและโพธิญาณังได้1ดวง
45นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรได้ 11 ดวง
46ปริญญา ประเสริฐญาณวงศ์ได้ 6 ดวง
47นายสุภาค-นางภาริญ ตันติดุสิตาสุภาค-ภาริญตันติดุสิตาพร้อมครอบครัวได้ 11 ดวง
48อังคณา ทอปันกาได้ 3 ดวง
49นายณัฐกิจ สว่างรัถยาได้ 3 ดวง
50คุณสมชาย เทียมบุญประเสริฐได้ 3 ดวง
51คุณพเยาว์ สงวนไว้ได้ 12 ดวง
52พัศญ์ศภณ โยธินธรรมธรกลุ่มบุญญาทิพย์และญาติธรรมได้ 2 ดวง
53เสกสรร-อมิตา ธำรงเกียรติได้ 1 ดวง
54พระครูอาทรปริยัติสุธีได้ 3 ดวง
55มงคล ศักดานุกูลได้ 2 ดวง
56ทัชชภร ศริพันธ์ทัชชภร ศริพันธ์ และครอบครัวได้ 1 ดวง
57นายธนพล ทวีทรัพย์ถาวรได้ 5 ดวง
58นายชูชาติ เหรียญทองได้1 ดวง
59สุวิทย์ บุพพัณหสมัยได้1 ดวง
60ธัญชนก ภู่สวาสดิ์ได้ 6 ดวง
61น.ส.วัชรา อิ่มสมบัติได้ 2 ดวง
62พระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )ได้ 10 ดวง ได้ 1 สิทธิ์
63นายจุมพล สมุทรวินิจพันธุ์ได้1 ดวง
64ทัตดา ลีวัธนะได้ 3 ดวง
65ปัทมาวดี จิวัรยากูลได้ 4 ดวง
66เปรมใจ พูนพานิชได้ 1 ดวง
67อ.สมใจ ไพมณีได้ 3 ดวง
68พระอาจารย์ศราวุธ กิตฺติธโรได้ 1 ดวง
69แสงระวี ทรวงศิริสุนทรได้ 1 ดวง
70ชุณห์พงษ์ ชุณหฐิติธรรมได้ 1 ดวง
71ชัญญา สุนทรธนคมได้ 1 ดวง
72นันทพร ต่ายโตได้ 1 ดวง
73พงษ์อนันต์ ขาวเผือกได้ 1 ดวง
74นายบุญชนะ สายสุนีย์ได้ 1 ดวง
75ษมภร วัฒนะภูติได้ 1 ดวง
76พรรณวสา กุลบุตรได้ 2 ดวง
77คุณอภิชัย เลิศสิริมั่นคงได้ 1 ดวง
78ไพศาล อัศวโสภณได้ 20 ดวง
79ธวัชชัย ปิยะอัจฉริยะได้ 11 ดวง
80พระมหามงคลชัย ชินวโร ปรีเถื่อนได้ 2 ดวง
81ร.ต.อ.ณรงค์ธรรม ธัญรัตน์ชโลทรได้ 4 ดวง
82นายชยาพลศ์ ธูปหอมได้ 5 ดวง
83นายธีรวัต สุขสวัสดิ์ได้ 6 ดวง
84สาวิตรี ลิ่มทองสาวิตรี ลิ่มทองได้ 1 ดวง
85ณสุดา ติยะปัญญาได้ 1 ดวง
86โรงงานบะหมี่ลิ้มง่วนกี่ได้ 1 ดวง
87วรวรรณ ศรีวิโรจน์สมกุลได้ 1 ดวง
88นางสาวจิตสุภางค์ ชมใจเลิศได้ 1 ดวง
89นายเดชา ตั้งทรงเกียรติได้ 1 ดวง
90นางสาวลภัสรดา แก้วอุดมได้ 8 ดวง
91ชำนาญยุทธ แก้วชนะได้ 5 ดวง
92กมลภพ รัตนไพบูลย์ได้ 2 ดวง
93พรทิพย์ นันทเสนามาตร์ได้ 2 ดวง
94ไชย์วสุ ไชย์อัครจินดาได้ 1 ดวง
95กมนนุช นาคสุวรรณได้ 1ดวง
96ธนา เศวตศรีถวัลย์ได้ 20 ดวง ได้สิทธิ์2ดวง
97ชัยภูเบศฐิ์ กิจชัชพงศ์ได้ 2 ดวง
98ไพโรจน์ รัตนมนูญพรได้ 3 ดวง
99สุภาภร ผดุงตันตระกูลได้21ดวง
100รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์รัฐวิทย์ ไตรยะวงค์ได้ 10 ดวง ได้1สิทธิ์
101น.ส.ธนัญภัทร์ รัตนธจน์นนท์ได้ 10 ดวง ได้1สิทธิ์
102พัชริดา โชตวีรวัฒน์ได้7ดวง
103ภัทราภา ตุลาธรรมธรพิชฌ์ธเนศ ปัญญ์ธเนศ ตุลาธรรมธร ได้10ดวง
Total Page Visits: 1308 - Today Page Visits: 1