การสร้างท้าวเวสสุวัณ รุ่น1 และเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว หลังท้าวเวสสุวัณ (ทรงจำปีพุทธศิลป์)

วัดหลวงพ่อสดธรรมการามมีโครงการสร้างเหรียญและท้าวเวสสุวัณขนาดบูชาเพื่อสมทบทุนสร้างเจดีย์สมเด็จฯ อันเป็นพุทธสถานคู่พระพุทธศาสนาสืบไป

ร่วมสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
15 สิงหาคม 2565 อธิฐานจิต วาระแรกและทำการพุทธาภิเษกโดยพระวิปัสนาจารย์ของวัดตลอดพรรษา

รายการสร้าง รวม 3 รายการ (เนื้อพิเศษต้องสั่งจองและแถมพระผง)

  1. เหรียญพระนั่งเมืองแก้วหลังท้าวเวสสุวัณ(จำปี) พิมพ์ใหญ่ (4 cm)
  2. เหรียญพระนั่งเมืองแก้วหลังท้าวเวสสุวัณ(จำปี) พิมพ์เล็ก (2.7 cm)
  3. องค์ท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา ( 9 เซนติเมตร, 5 นิ้ว , 7 นิ้ว , 9 นิ้ว )

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 พุทธาภิเษกวาระแรกและทำการพุทธาภิเษกโดยพระวิปัสนาจารย์ของวัดตลอดพรรษา ปี 2565

ปิดจอง 17 ตุลาคม 2565

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 พุทธาภิเษกใหญ่

รับวัตถุมงคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เพิ่มเพื่อน

สอบถามเพิ่มเติมที่ไลน์ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสด id: @info.wat06
ให้วัดจัดส่งกรุณาแจ้งและกรอกชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน

รายละเอียดด้านล่าง

ความโดดเด่นของท้าวเวสสุวัณวัดหลวงพ่อสดฯ รุ่น 1

1.พระพักตร์ ใบหน้าเป็นเทพดุจองค์จริงของท่าน ซึ่งเป็นจตุรเทพหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลผู้ปกครอง ดูแลพิทักษ์โลกในทิศทั้ง 4
2.จตุรเทพท้าวเวสสุวัณรุ่น 1 นี้ บรรจงสร้างไว้ในเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว (พระประธานมหาเจดีย์สมเด็จชั้นที่ 2) เพื่อให้สมกับว่าท่านช่วยปกปักรักษาพระพุทธศาสนา และช่วยดูแลคุ้มครองผู้ที่เคารพในพระรัตนตรัย เมื่อผู้ทำบุญนำไปบูชาสักการะ ก็จะได้ทั้งพุทธานุสสติ และเทวานุสสติ ทั้ง 2 ประการ
3.ชนวนมวลสารที่นำมาจัดสร้าง ล้วนศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่า ทั้งเนื้อโลหะและเนื้อผง
4.นามท้าวเวสสุวัณ ตัวอักษรเป็นเอกลักษณ์ตามหลักพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
5.ท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา ที่ฐานจะมีพญาปุริสาทหรือเทพนรสิงห์ ซึ่งเป็นเทพคู่บารมีท้าวเวสสุวัณ มีหน้าที่อารักขาคุ้มครองทรัพย์สมบัติ และดูแลความสงบเรียบร้อย

รายได้สุทธิทั้งหมดนี้ นำไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ซึ่งเป็นวิหารทานเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่แก่ผู้ทำบุญ

*มหานิสงส์การสร้าง “พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ” นี้ ย่อมได้ชื่อว่า

ได้สร้างวิหารทาน อันเป็นทานที่มีอานิสงส์​ ผลบุญสูงที่สุด ในบรรดาอามิสทาน​ หรือ วัตถุทานทั้งหลาย​

ได้ให้ธรรมทาน กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้สอยสถานที่​ สวดมนต์​และปฏิบัติธรรม​ เจริญ

ภาวนาสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง ให้ผลเป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติ และบุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นทับทวี​ แก่ผู้​บริจาค​ทรัพย์สร้าง​พระมหาเจดีย์นี้ให้สำเร็จ

ได้บูชาพระรัตนตรัย​ (พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆ​บูชา)​ เพราะพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็น

ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐาน​พระไตรปิฎก​และรูป​เหมือน​พระ​สงฆ์​บูรพา​จารย์​ ความเป็นสิริมงคลย่อมมี​แก่ผู้มาสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติ​บูชา ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติตลอด​กาลนาน

การสร้างเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว หลังท้าวเวสสุวัณและการสร้างจตุรเทพท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา รุ่น 1

การสร้างเหรียญพระนั่งเมืองแก้ว จัดสรา้งขึ้นเพื่อเป็นพุทธานุสสติระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลาย มีพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ส่วนการสร้างท้าวเวสสุวัณ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณธรรมความดีของเทวดา ที่ท่านช่วยดูแลพิทักษ์รักษา ปกป้องพระพุทธศาสนา และช่วยคุ้มครองพุทธศาสนิกชนผู้เคารพในพระรัตนตรัย    ให้ปลอดภัยและร่มเย็นเป็นสุข

เรื่องของท้าวเวสสุวัณนี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่ง เช่น ในพระสุตตันตปิฎก มีอาฏานาฏิยสูตร ,พระมหาสมัยสูตร เป็นต้น

ความเกี่ยวข้องระหว่างท้าวเวสสุวัณกับวัดหลวงพ่อสดฯ

ในสมัยที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล (หลวงป๋า) ยังครองสังขารอยู่ ท่านท้าวเวสสุวัณได้มาปวารณาแสดงตนกับหลวงป๋า เพื่อช่วยสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยถวายวัตถุมงคล (ท้าวเวสสุวัณเนื้อกายสิทธิ์) ซึ่งปรากฏขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์ในบาตรน้ำมนต์ของหลวงป๋า เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2557 และได้นำวัตถุมงคลชุดนี้ออกให้สาธุชนบูชา เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ หลวงป๋าจึงสร้างรูปเปรียบท้าวเวสสุวัณไว้ที่พระมหาเจดีย์สมเด็จชั้นที่ 1 เพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชาและขอพรจากท่าน

ปัจจุบันวัดหลวงพ่อสดฯ มีพระเดชพระคุณพระปิฎกโกศล เป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาจากหลวงป๋า ได้กล่าวถึงเรื่องท้าวเวสสุวัณ ทางคณะศิษย์มีชมรมศิษย์วัดเป็นต้น จึงได้จัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวัณ   รุ่น ๑ นี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ตามเจตนาของหลวงป๋าและท่านท้าวเวสสุวัณ

เหรียญ ขนาด 2.7 และ 4 เซนติเมตร มี10เนื้อ
1 ทองคำลงยาแดง (สร้างตามจอง)
2 ทองคำ (สร้างตามจอง)
3 เงินลงยาน้ำเงิน (สร้างตามจอง)
4 เงินลงยาเขียว (สร้างตามจอง)
5 เงินลงยาแดง (สร้างตามจอง)
6 เงิน (สร้างตามจอง)
7 นวะ (สร้างตามจอง)
8 ชนวน
9 ทองแดงขัดเงา
10 ทองฝาบาตร

องค์ท้าวเวสสุวัณขนาดบูชา ( 5 นิ้ว , 7 นิ้ว , 9 นิ้ว (มี7เนื้อ))
1 สีเงินยวงโบราณ (สร้างตามจอง)
2 สีทอง Patina (สร้างตามจอง)
3 องค์กายแดง เครื่องทรงทอง (สร้างตามจอง)
4 องค์กายแดง เครื่องทรงเงิน (สร้างตามจอง)
5 องค์กายเขียว เครื่องทรงทอง (สร้างตามจอง)
6 องค์กายเขียว เครื่องทรงเงิน (สร้างตามจอง)
7 องค์กายรุ้ง เครื่องทรงทอง (สร้างตามจอง)

องค์ท้าวเวสสุวัณขนาดตั้งหน้ารถ ขนาด 9 เซนติเมตร (ชุบน้ำทอง)(สร้างตามจอง)

รายนามผู้ร่วมอธิฐานจิต 15 สิงหาคม 2565

15 สิงหาคม 2565 อธิฐานจิต วาระแรก และทำการพุทธาภิเษกโดยพระวิปัสนาจารย์ของวัดตลอดพรรษา

ปฐมฤกษ์หล่อมวลสาร