รายละเอียดการอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 โดยมติมหาเถรสมาคม ได้จัดให้มีการอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา เป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 รุ่นกลางปี ระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม และ

รุ่นที่ 2 รุ่นปลายปี ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม

จึงขออาราธนาพระภิกษุสามเณร และขอเชิญอุบาสก อุบาสิกา ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทุกท่าน สมัครเข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกาย ซึ่งพระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้

วัตถุประสงค์การอบรม

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้เปิดการอบรมพระกัมมัฏฐานประจำปีแก่พระภิกษุสงฆ์และสาธุชนทั่วไป   โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการดำเนินกิจกรรม 3 ประการ คือ

1. เพื่อสร้างพระในใจตนเองและผู้อื่น เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของสาธุชนให้กว้างขวางออกไป

2. เพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ   และให้งดงามพร้อมด้วยศีลาจารวัตร  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น   เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง   ได้ช่วยกันสืบบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวยิ่งๆ ขึ้นไป 

3. เพื่อรักษาและสืบต่อธรรมปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องสมบูรณ์  ตามที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  ได้สั่งสอนและถ่ายทอดเอาไว้ 

หลักสูตรและวิธีการอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

1. ภาคพระปริยัติธรรม

ทุกวันจะมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ผู้ทรงคุณวุฒิ  มาถวายความรู้ภาคปริยัติสัทธรรมแก่ผู้เข้าอบรม  โดยเฉพาะ พระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1  เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รัฐประศาสนศาสน์มหาบัณฑิต “เกียรตินิยมดี” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้ถวายความรู้ “หลักการเจริญสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ถึงธรรมกาย” และ “หลักการบริหารวัด” ตามสมควรแก่เวลาและโอกาส

2. ภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมในภาคปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานแต่ละวันนั้น  จะมีทั้งการถวายคำแนะนำในการฝึกปฏิบัติ ภาวนาเป็นส่วนรวม  และทั้งการปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อยๆ  โดยมี พระวิทยากรผู้ช่วยคอยช่วยแนะนำอย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม  ภายใต้การสอนและการควบคุมของพระเดชพระคุณ พระราชญาณวิสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ / เจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อสดฯ   โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพรหมเถร รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. เป็นที่ปรึกษา

ข้อห้ามระหว่างการอบรม

 1. ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด
 2. ห้ามขาดการประชุมทุกครั้ง
 3. ห้ามฟังวิทยุเด็ดขาด
 4. ห้ามจับกลุ่มสนทนากัน
 5. ห้ามออกนอกบริเวณวัด โดยมิได้รับอนุญาต
 6. ห้ามพูดอวดผลการปฏิบัติธรรม
 7. ห้ามลงอาบน้ำหรือซักผ้าในคลอง

ข้อควรปฏิบัติในการอบรม

 1. เข้าประชุมตรงต่อเวลา
 2. ต้องรักษาความสะอาดในบริเวณวัด
 3. ต้องมีความสำรวมในทุกอิริยาบถ
 4. นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล สำหรับพระภิกษุ-สามเณร   สีของไตรจีวรต้องให้สีเหลืองอมแดงเข้ม หรือสีกรัก (สำหรับอุบาสกอุบาสิกา แต่งกายสุภาพ สีขาว)
 5. รักษาระเบียบวินัย และร่วมมือกับทางวัดด้วยดี

หมายเหตุ

 1. สำหรับท่านที่เคยติดสูบบุหรี่และ/หรือยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด  ขอได้โปรดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมอยู่ ณ วัดหรือสำนักของท่าน จนสามารถเลิกได้เสียก่อน จึงค่อยไปร่วมอบรมที่วัดหลวงพ่อสดฯ ในคราวต่อไป
 2. ในการเข้ารับการอบรมนี้ ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมัครเข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถาม พระมหาชินภัทร ฉินนาลฺโย 090-594-9654

โปรดลงทะเบียน (เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอบรมของวัด)

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

ลำดับชื่อวันที่เข้าอบรมวันที่ออกรวมวัน
1นางสาว​วิภา​ ทรวง​ศิริ​สุนทร1/12/256307/12/25637
2ชมชิตา เตยพรมทอง1/12/256314/12/256314
3ณัฐวุฒิ อัสราษี1/12/256314/12/256314
4รมย์ นาคขำ1/12/25633/12/25633
5โชติกา เนียมแตง1/12/25631/12/25631
6โชติกา เนียมแตง4/12/25634/12/25631
7น.ส.ไพรินทร์ จันทร์เหม05/12/202013/12/20209
8น.ส.พลอยนภัส ชูชื่น1/12/202014/12/20201
9ภิญญดาพัชญ์ ตันติรวีวัฒน์1/12/20204/12/20204
10อิทธิ จิวัธยากูล1/12/20204/12/20204
11ปัทมาวดี จิวัธยากูล01/12/20204/12/20204
12โชติพัฒน์ ตันติรวีวัฒน์01/12/20204/12/20204
13
Total Page Visits: 2705 - Today Page Visits: 2