Join Us

กฎ ระเบียบ ของเว็ปวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

เพื่อควบคุมให้เว็ปมีความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสมาชิก

ปฏิบัติตามกฎ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์หลัก หรือเนื้อหาหลักของเพจคือ ประกาศข่าวสารของวัดหลวงพ่อสดฯ และแบ่งปันธรรมะ สู่สาธารณะชน

2. ให้สมาชิกใช้ภาษาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น ห้ามหยาบคาย

3. ห้ามสมาชิกพูดเรื่องการเมืองและพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์

4. ห้ามสร้างประเด็นที่เป็นเหตุให้วิชาธรรมกายถูกโจมตี

5. ยินดีให้สมาชิกแบ่งปันธรรมะในเพจ แต่ต้องเป็นธรรมะที่เข้าใจง่าย ถ้าเป็นขั้นสูงข้อให้อ้างอิงคำพูดครูบาอาจารย์เท่านั้น

6. เราจะรักษาไว้ซึ่งปณิธานของศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมัครสมาชิก คลิกตรงนี้