บัญชีโอนเงินทำบุญกฐินตามกำลังศรัทธา

ธนาคารกรุงเทพ 422–0–31266–6

ส่งสลิปการโอนไปที่ LINEID:info.wat06 หรือโทรสอบถาม 090-595-5162, 090-595-5164

ลำดับ

รายชื่อเจ้าภาพออกร้านโรงทาน

รายการอาหาร

1

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

มาม่าต้มยำคัพ

2

คุณนิพนธ์ - อรวรรณ พิชัยอุตกฤษฎ์

กระเพาะปลา (เช้า) 300 ชาม

3

คุณนภาพร - คุณเอกจิตรา พิชัยอุตกฤษฎ์ และครอบครัว

ข้าวไข่เจียว-น้ำพริกกระปิ-ลูกชิ้นปลาระเบิดทอด

4

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ โดย ผ.จ.ก คุณ นนทวิชญ์ เชื้อตาลี

ข้ามันไก่ต้ม 300 จาน

5

คุณปรีชา ใจสมบูญ

หอยทอดสุพรรณ 600 จาน - ข้าวเหนียว ไก่ทอด

6

คุณสิทธวีร์ อาริยะดลกวงศ์ และครอบครัว

ส้มตำไทย

7

บรรจง - บรรจบ สุวรรณ

เครื่องดืม โอเลี้ยง - ชาดำเย็น - ชาเขียว - กาแฟเย็น

8

คุณพรรณี พิภพอนันต์ชัย บริษัท ไทยคูณ ค้าเหล็ก

-กะเพาะปลา 300 ชาม - ข้าวหมูแดง 300 ชาม

-ข้าวหน้าเป็ด 300 ชาม จากร้านสุริยา... ศรีเมือง ราชบุรี

9

คุณสมศรี พงษ์ประสิทธิ์ ผู้ตรวจการแงค์กรุงเทพฯ ดำเนินสะดวง

ลูกชิ้นปิ้ง-ย่าง ข้าวเหนียวนึ่งธัญญะพืช

10

คุณรุจน์รพี เรืองศรี คุณชานนท์ ศรีนวล และญาติมิตร สายธรรมพระประแดง

ก๋วยเตี๋ยวไก่

11

คุณธิติวัฒน์ - วรกร - สุนิตย์ - ประภากร - ธนสาร

แมคโดนัล หมู-เนื้อ-พร้อมพายข้าวโพด-สับปะรด 200 ชุด

12

คุณจินตนา กีรติบัญชร คุณกิติยา เจตศักดิ์ รุ่งโรจน์

น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ เช้า

13

คุณปัทมธนาภา เกตุชฎานภากานต์ ร้านอาหารนอร์ธ-อีสต์

โรตีทอด

14

คุณพิทยาภรณ์ เหมสุข-อมรเชธษฐ มนตรีมโนรมย์และครอบครัว ร้านคุณเบญ

ทับทิมกรอบบีทรูท 400 ถ้วย

15

คุณศสิประภา กระจ่าง และครอบครัว

เจ้าภาพ ชาเย็น-ชามะนาว

16

นางวรภร แสงพลอย และครอบครัว

ข้าวผัดกระเพรา ไข่ต้ม 300 ชุด

17

คุณปัญญาศรชัย และคณะ

น้ำตาลสด/ข้าวเหนียวหมูทอด

18

ลำดับที่

รายชื่อเจ้าภาพกองกฐิน 2563 (กองละ 12,000 บาท รับผ้าไตรถวายพระ 1 ชุดและรูปหล่อหลวงป๋ายืนเจริญภาวนา ขนาด 9 นิ้ว 1 องค์)

1

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

2

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

3

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

4

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

5

พระครูสมณธรรมสมาทาน ( สวัสดิ์ โชติปาโล) บูชาธรรมโดยกลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

6

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

7

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

8

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

9

กลุ่มบุญศักดิ์สิทธิ์

10

พระมหาคำพันธ์ุ รณญฺชโย ดร.

11

ครอบครัวคุณพ่อประกิตติ-คุณแม่บุญเรือง เกียรติสุนทร โดยรศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร

12

พระราชพรหมเถร(วีระคณุตฺตโม) โดยอภิญญา ภู่สอาด 

13

ครอบครัว ชูเกียรติ จงเจริญสันติกุล และญาติมิตร

14

ครอบครัวปันตา พร้อมญาติมิตร 

15

คุณแสงระวี ทรวงศิริสุนทร 

16

คุณสุทัศน์-สุนีรัตน์-สุชญา นิ่มกุลรัตน ์

17

ครอบครัวเทียมบุญประเสริฐ

18

คุณสง่า สิระเวโรจน ์ 

19

คุณแม่สวาท-คุณชยุต-คุณทองอยู่-คุณภัคจิรา-คุณชุติเดช แสงทอง พร้อมญาติมิตร

20

พระมหาชัยวัฒน์ อชิโต

21

คุณพรรณวสา กุลบุตร

22

คุณยอด-บังอร ฤทธิ์ทอง และ ครอบครัว

23

คุณสุวิทย์-คุณสุวรรณา เลศวิชชุหัตต์ และ ครอบครัว

24

คุณพงศ์ภณัฏ-สุภาณิณ และ ครอบครัวเกียรติสีสกุล

25

คุณกิติเทพ ชลบุษปกุล

26

คุณอธิวิวัฒน์ มลฑลจุลเกศและครอบครัวญาติมิตร

27

คุณวนิดา บุพพอังกูร

28

น.ส.เจิดศรี-น.ส.นาถ-น.ส.พาณี พันธุมนาวิน และ ญาติพี่น้องครอบครัวพันธุมนาวิน

29

คุณวรารัตน์ วิจารณ์ปรีชา

30

น.ส.ไพรินทร์ จันทร์เหม

31

คุณกฤตพล-จุไรรัตน์ จรจวบโชค

32

คุณจุไรรัตน์-กฤตพล จรจวบโชค

33

คุณณรงค์ศักดิ์-เสาวนีย์-ณัฐชนนท์ ธนาวุฒิศักดิ์

34

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ พร้อมครอบครัว และ ญาติมิตร

35

คุณธนภร-ภาวิดา ตรีนุชจรัสกุล

36

คุณแม่เยาวณี-วรพจน์-วิชุดา สถิตสุขสมบูรณ

37

คุณยุพิน สุขคตะ

38

คุณสุวภา สุขคตะ 

39

นายชวนันท์ ลิ่วสันตินนท ์ และ นางพรประภา อริยชาญศิลป์

40

คุณภัทร์ฐิตา เกรียงสินกีรติ 

41

น.พ.ธนสาร ประทุมรัตน์

42

พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม

43

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) โดยคุณสมบัติ-บุญเรือน-ศุภกฤต ศรี ทองจ้อย 

44

คุณสุชาติ-วิภารัตน์-รักษิต วานิชผล

45

พระมหาสิริพิชญชัย ปญฺญาวุฑโฒ

46

พ.อ.เสริม-ละเอียด-มณี-สุรศักดิ์-สิทธิพร พลูสวัสดิ์ และครอบครัว

47

คุณแม่พลั้ง แซ่ตั้ง และญาติมิตร

48

คุณรัสรินทร์ วิภาเศรษฐรัตน์

49

คุณภัคกร-คุณปริญยา เมืองนิล พร้อมครอบครัว

50

บริษัทโซลเบสท์ 

51

คุณกีรติ เลขาขำ

52

คุณจันทร ์ สว่าง-คุณวสันต์ เลิศธรรมเทวี และครอบครัว

53

คุณวีรวัฒน์ ตะล่อมสิน

54

นายกิตติวชัร์ พงษ์ประภาชื่น-นางจุฑาภรณ์ สินชัยวนิชกุล พร้อมครอบครัว

55

นายธนัช-อมฤต อินทร์จันทร์

56

คุณเกรียงไกร -วนิกา สันติวิจิตร

57

คุณยุทธนา ภัทราพรพิสิฐ

58

คุณโมกข์ มณีวงษ์ 

59

รศ.ดร.กิตต์-ศ.พรสวรรค์-วัสกา-วาสินี พญ.ศรีกนก-พญ.ยสวดี วิสุทธิวิเศษ

60

คุณพัสกร แสงประชาธนารักษ์ 

61

คุณจินตนา ธนาพรวัฒนะ

62

คุณอำนวย ฉ่ำชื่นวงศ์

63

คุณพีรพล ประเสริฐศรี

64

หจก. โอ พี นายน์

65

นายมนตรี ชัยวิชิต

66

กลุ่มศิษย์พระต้นธาตุ โดยคุณสุรสิทธิ์ วิสุทธิแพทย์

67

คุณอภิชัย-วรัญญา เลิศสิริมั่นคง

68

น.ส. ปาณิสรา แซ่ลิ้ม และญาติมิตร

69

นายพลจักร์ สถิรรัตน์

70

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) บูชาธรรมโดยนางสุพิศ เอกเสน

71

ครอบครัวตันติรวีวัฒน์

72

คุณวัฒนา-คุณปทุมวัลย์ อุดมภักดีพงศ์ และครอบครัว

73

บริษัทเชียอินโนเวชั่นเทคโนโลยี และคณะ

74

บริษัท เคซียูเซอร์วิส จำกัด และคณะ

75

คุณชานาญ-คุณผ่องศรี ชัยกล้าหาญ และครอบครัว 

76

คุณกัมปนาท เรืองรายวัน

77

นายโชคชัย กิตติญาณปัญญา และครอบครัว

78

พระเจียหย่ง สุมโน

79

คุณชวนพิศ พัฒนโสภณ

80

คุณประเสริฐ-พล.อ.อ.ประสิทธิ์ พุ่มตาลพงษ์

81

คุณสวัสดิ์ ไขว้พันธุ์ 

82

นางทุเรียน ไขว้พันธุ์

83

นายปัญญา ไขว้พันธุ์และครอบครัว

84

น.ส.ปานทิพย์ ถนอมศักดิ์ศรี และครอบครัว

85

คุณอุดมเรืองสุรัตน์ รัตนาบุญเป็ง และพ่อแม่

86

นายณัฏฐ์ธพัชร์ วิจกัขณ์ สังสิทธิ์

87

คุณชานนทร์ ถีระแก้ว

88

กลุ่มบุญญาทิพย์ และญาติธรรม นำบุญโดย พศัญศ์ภณ โยธินธรรมธร

89

นายชุติชัย-นางนิศารัตน์ ชนากร

90

นายกันต์พงษ์ ตันตยานุสรณ์ และครอบครัว

91

คุณภวัต-ธนิฎฐา-ธนภร กาญจนภาสอังกูร

92

คุณจิติพร นุ่นพันธ์ และครอบครัว 

93

ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์

94

น.ส.สุธีรา อนันตวรสกุล

95

สุนทรี วิจิตรชนะชัย

96

คุณซีโบลท์-คุณสุนีย์ โฟลเคอร์สม่า วงษ์น้อย

97

พระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร ) บูชาธรรมโดย คุณธนพล-สุรพล-ธนิดาวายุภักตร์ และครอบครัว

98

นายศิริ ประเสริฐศร

99

พ.อ.หญิงษมภร วัฒนะภูติ และครอบครัว

100

คุณสุเมธ-สมหมาย-จุฬาลักษณ์ เจียมจิระเศรษฐ์

101

ป้ามด เสริมวงศ์ วัชโรทัย

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Total Page Visits: 1610 - Today Page Visits: 38