หนังสือ

ประสบการณ์การศึกษาสัมมาปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานสี่ ถึงธรรมกายและพระนิพพานของพระพุทธเจ้า โดย พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคล

คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา

คู่มือการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา สีลสิกขา จิตตสิกขา และปัญญาสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระพุทธเจ้า และตามแนวอรรถาธิบายในคัมภีร์ พระวิสุทธิมรรค (พร้อมทั้ง) ภาคผนวกเรื่องพระนิพพาน ตามพระพุทธดำรัสและอรรถกถา