วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

   ตามที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ได้ดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ๑๔ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญดังนี้

 1. เพื่อเป็นปูชนียสถาน อันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์
 2. ใช้เป็นสถานที่เจริญภาวนาปฏิบัติธรรม ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศทั่วโลก
 3. เพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและยั่งยืนตลอดไป

   ปัจจุบันการดำเนินงานก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ในส่วนของโครงสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว คงเหลือส่วนสำคัญที่เป็นรายละเอียดภายในที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันไปให้แล้วเสร็จฯโดยเร็ว ในการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหางบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งภายใน เพื่อให้มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม สมกับเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนสำคัญขององค์สมเด็จฯพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแก่สาธุชนทั้งหลายที่ได้มาสักการะบูชาพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อระดมเงินทุนในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในการสร้างและประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคล อันจะส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันและการเป็นเจ้าของร่วมกัน  
 3. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ ได้สักการะพระพุทธรัตนชัยมงคล จำนวนถึง 84,000 องค์ที่สำเร็จด้วยดวงแก้วลายเส้นแสงเลเซอร์ประดิษฐานที่ผนังเพดานส่วนยอดมณฑปซึ่งเป็นความงดงามวิจิตรตระการตาด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ แห่งนี้  
 4. เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพ ผู้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว/ครอบครัว/วงศ์ตระกูลได้สลักชื่อของตน หรือครอบครัวหรือบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร นับช่องว่าง ไม่นับสระหรือวรรณยุกต์ด้านบนและด้านล่าง) ที่จะคงอยู่ยืนยาวคู่กับพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ สืบไป
 5. เพื่อพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็นสถานที่ทั้งมนุษย์และเทวดาได้มากราบไหว้บูชาสักการะเป็นเนืองนิจ

มหานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรัตนชัยมงคล

 1. สร้างและประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคล ได้บำเพ็ญพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา” เพราะพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนชัยมงคลพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางต่างๆ ตลอดจนปูชนียวัตถุอื่นๆ ที่สำคัญ  ความเป็นสิริมงคลย่อมมีแก่สร้างและสักการบูชา ถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิปัตติบูชา ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ มีมรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1
 2. “สร้างวิหารทาน” อันเป็นทานที่มีอานิสงส์ผลบุญสูงที่สุด ในประเภทอามิสทานหรือวัตถุทาน
 3. “ให้ธรรมเป็นทาน” กล่าวคือ เมื่อมีผู้มาใช้สอยสถานที่และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมาธิเพื่อขัดเกลากิเลสตนเอง นี้ให้ผลเป็นธรรมทานแก่ผู้ปฏิบัติเอง และบุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นทับทวีสู่ผู้เสียสละสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ให้พระมหาเจดีย์นี้สำเร็จลง

 

เปิดให้ทำบุญสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล (ในดวงแก้ว) ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร ลูกละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมสลักชื่อ-สกุล-ครอบครัว หรือหมู่คณะ จำนวนไม่เกิน  ๓๐ ตัวอักษร พร้อมรับพระพุทธรัตนชัยมงคล (ในดวงแก้ว )ขนาด ๖๐ มิลลิเมตร  กลับไปบูชาที่บ้าน ๑ องค์

สำหรับผู้นำบุญ ๑๐ กองบุญมีชื่อบรรจุ และสลัก(จารึก)ไว้ในพระพุทธรัตนชัยมงคล  (ในดวงแก้ว)

 1. เมื่อปวารณาเป็นผู้นำบุญจะได้รับพระพุทธจักรพรรดิขนาด ๘๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ องค์
 2. ผู้นำบุญชักชวนผู้ร่วมบุญได้ครบจำนวน ๑๐ องค์ จะได้รับสิทธิ์บรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล และมีชื่อสลักในดวงแก้วจำนวน ๑ องค์

 • มีคำถามติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัดผ่านสื่อ Social media  หรือเบอร์โทรศัพท์ 0905-9551-62 , 0905-9551-64
 • ท่านใดไม่สะดวกทำบุญเต็มจำนวนสามารถทำบุญแบบสะสมยอดได้ ๑๒ เดือน (ภายใน ๑ ปี นับแต่วันปวารณา)
 

พระบูชากลับบ้านของผู้สร้างและผู้นำบุญ เมื่อจัดสร้าง ผ่านพิธีพุทธาภิเษกเสร็จแล้ว
ทางวัดจะติดต่อกลับทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้