สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น ชุดที่ 2 มี 12 ตอน ตอนละ 45 นาที

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

สมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเบื้องต้น
ชุดที่ 2 มี 12 ตอน ตอนละ 45 นาที
โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล ป.ธ. 6)
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 1

01 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๗ ฐาน ๓๗ นาที 23กย.47

02 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที

03 เจริญภาวนา 25 กพ47(30นาที) เช้า

04 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที

05 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที

06 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที (20ตค47)

07 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที

08 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที (26มิย47)

09 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที (29กค47)

10 นั่งเบื้องต้นดี คำ๒๒ก.ค.๔๗

11 เจริญภาวนาเบื้องต้น ๔๕ นาที (29สค47)

12 นั่งเบื้องต้นดี คำ๑๘ ก.ค.๔๗