เสียงธรรม ชุดที่ 36

สื่อธรรมะ เสียงธรรม

cd_wlps 36

530502-1 เห็นแจ้งสภาวธรรมตามที่เป็นจริง เปิดโลก

530505-3 ทำอย่างไรให้ถึงคุณธรรมที่ไม่ตาย

531202-3.3 บุญบารมีเข้ามาแทนที่ 61น.

531205-3.2 ธาตุเป็นที่ตั้งของธรรมทุกฝ่าย 49น.

531209-3 ลดความเป็นเจ้าของลง 88น.

531211-3.5 บุญนำหน้าบาปปิดประตูอบาย 20น.

531213-3.2 ปฏิบัติแบบนี้แล้วรู้เห็นรวบยอด 16น.