เสียงธรรม

cd_wlps 35

01 540410 ทาน ศีล ภาวนา หนทางสันติสุข เปิดโลกฯ
02 511215 – 3.1 มูลเหตุแห่งกัมมัฏฐาน 42น.
03 511220-3.2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่จิตผ่องใส 27น.
04 511223-1.2 กรรมปรุงแต่ง 14น.
05 511223-3.3 ดูกิเลสในใจเรา ก่อนเจริญอนุปัสสนา 41น.
06 511224-3.2 เทวานุสสติ 17น.
07 520501-3 สมาธิทำให้กายดีจิตดี50น. พระราชญาณวิสิฐ
08 520618-1 ตอบปัญหา วิญญาณกับจิตเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่
09 521204-3 เพราะกิเลสมนุษย์ (บรรยายหลังนั่ง)
10 521206-3 ปฏิบัติดีแล้วปิดอบายภูมิ
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8