เสียงธรรม

cd_wlps 22

490503-1 โครงสร้างพระพุทธศาสนา ตอน ๑ การบำเพ็ญบารมี
490504-2 โครงสร้างพระพุทธศาสนา ตอน ๒ เสด็จอุบัติ (สาย)
490504-4 โครงสร้างพระพุทธศาสนา ตอน ๓คุณค่าของการปฏิบัติธรรม (ค่ำ)
490508-1 โครงสร้างพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๔ อาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
490508-3 โครงสร้างพระพุทธศาสนา ตอนที่ ๕ หลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน
490509-2 บรรยาย ครั้งที่ ๖ ทบทวนหลักสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน(ทบทวนครั้งที่ ๕)
490513-2 ปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้น
Total Page Visits: 13242 - Today Page Visits: 8