เสียงธรรม

cd_wlps 20

01 ที่มาที่ไปของการปฏิบัติธรรมตามแนววิทยาศาสตร์
02 บุญกุศลเป็นฐานของชีวิต (เปิดโลกเมืองไทย) (๒ ต.ค.๔๘)
03 ครูกับการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในขบวนการเรียนการสอน
04 ธรรมกับการทำงาน (เจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กลอง กาญจ) 68 น. (๑ ก.ย. ๔๘)
05 ธรรมกับการทำงาน ช่วงตอบปัญหา ๑. (เจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กลอง กาญจ) (๑ ก.ย. ๔๘)
06 ธรรมกับการทำงาน ช่วงตอบปัญหา ๒. (เจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กลอง กาญจ) (๑ ก.ย. ๔๘)
07 คุณธรรมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีความสุข (พนักงาน บ. ทิปโก้)
08 หลวงตาสอนหลานให้รู้เท่าทันกิเลส (๓๐ ต.ค.๔๘)
Total Page Visits: 13243 - Today Page Visits: 9