รายชื่อผู้นำบุญ

*ในตารางรายการ ข้อมูลผู้นำบุญนี้ ชื่อของท่านจะปรากฏต่อเมื่อ คนลงทะเบียนสร้างไว้ ได้โอนเงินเต็มหรือปิดยอดสะสมจะเป็นคนแจ้งในระบบ ผู้นำบุญโปรดเตือนผู้สร้างว่าอย่าลืมกรอกข้อมูลผู้นำบุญลงไป เมื่อมีคนแจ้งครบท่านจึงได้รับสิทธิ์ ครบ 10 คน (1 สิทธิ์)

ผู้นำบุญ

เฉพาะผู้ได้สิทธิ์แล้ว ทางวัดขอสงวน 5,000 สิทธิ์
ลำดับชื่อ-สกุลนามที่จารึก/สลักการรับของขวัญหมายเหตุ
1พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ยัง
2พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)
3พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
4พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
5พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
พระพรหมเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
6พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
7พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
พระเทพญาณมงคล วิ.
(เสริมชัย ชยมงฺคโล)
8พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
พระปิฎกโกศล
(ปราโมทย์ ปโมทิโต)
9รวีรักษ์ กมลพรมงคลธิราชัย-รวีรักษ์-กานต์รวี กมลพรมงคลยัง
10เวชยันต์ ชัยศุภางกูรเวชยันต์ ชัยศุภางกูรยัง
11นายธรรมรัตน์ กาฬภักดีนายธรรมรัตน์ กาฬภักดียัง
12ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูพระเทพญาณมหามุนี(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)ยัง
13ปาณิสรา เพ็ชรตาหนูคุญยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงยัง
14นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงยัง
15นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงยัง
16นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงยัง
17นายชูเสริฐ ศุภสิทธิ์ธำรงยัง
18ปราโมทย์ รอสูงเนินปราโมทย์ รอสูงเนิน นงนุช ชัยมงคลและครอบครัวยัง
19แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
20นายพยุง เจติยวรรณยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
21นายพยุง เจติยวรรณยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
22แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
23แม่ชีชมบงกช ภูมิธเนศยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
24นายพูนศักดิ์ ทองใยยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
25นายนิธิ รัตนราชยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
26นายกิตติ์พงส์ ชมภูพงษ์เกษมยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
27พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนยัง
28คุญวีระพล-วรัญญา กมลพรมงคลยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
29นายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรนายวินิทร ชื่นธรรมเสถียรยัง
30พระเจียหย่ง สุมโนพระเจียหย่ง สุมโนยัง
31พรพิชัย-ภัทรกร กิตติอภิญญายังรอข้อมูลจารึกซื่อ
32พระสมุห์สิน ปลอดทอง ( ขนฺติพโล )ยังรอข้อมูลจารึกซื่อ
Total Page Visits: 60 - Today Page Visits: 0